Tekstil İndirimli Oran KDV İadesi ve İthalatta Referans Fiyat Uygulaması

Üyelik
14 Nis 2014
Mesajlar
8
Konum
istanbul
Arkadaşlar Merhaba,

Firmamız ham İplik satın alıp bunu dışarıda fason ile kumaş haline getirtip satıyor. Bazen buna ek olarak kumaş haline getirttiğimiz kumaşı yine dışarı boyatıp satıyoruz. İndirilecek KDV Listelerimiz hazır fakat yüklenilen KDV Listesi oluştururken neye dikkat etmeliyiz. Mesela 100 KG ham iplikte ortalama %7 fire oluyor yani net 93 KG kumaş üretilmiş oluyor. Eğer boyama hizmeti de yapıldıysa onunda firesi ortalama %10. Onu da düşersek ortalama 83-84 KG kumaş üretilmiş oluyor. Kumaş satışımız 84 KG olsun, bunun için yüklenilecek ham madde 100 KG iplik oluyor. Buna göre yüklenim hazırlayabiliriz sanırım. Onun haricinde GÜG GYG pay verme durumunu da biliyoruz. İndirimli Oran Satışlar / Toplam Satışlar yapınca çıkan orandan pay veriyoruz. Bunların dışında dikkat etmemiz gereken ne vardır?

Bir diğer iade konumuz ise ithal ettiğimiz tekstil ürünlerin referans fiyat uygulaması nedeniyle fazla kdv ödediğimizdir. Yani %8 kdv yerine bu referans fiyat uygulamasından dolayı o ürüne %9-10-11 gibi oranlarda kdv ödedik. Bu arada ki fark iade alınabiliyormuş. Bu konu hakkında bilgisi olan var mıdır? Bunu yüklenilen kdv listesinde nasıl belirteceğiz?
 

Şükrü ERGÜL

Katkı Sunan Üye
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
464
Konum
İstanbul
Merhaba,

Yüklenileni aşağıdaki şekilde düzenleyebilirsiniz:

100 KG ham kumaş
Fason işçilik
GÜG + GYG


KDV kanununun 21. maddesinin a bendinde "İthal edilen malın gümrük vergisi tarhına esas olan kıymeti, gümrük vergisinin kıymet esasına göre alınmaması veya malın gümrük vergisinden muaf olması halinde sigorta ve navlun bedelleri dahil (CIF) değeri, bunun belli olmadığı hallerde malın gümrükçe tespit edilecek değeri," İthalatta verginin matrahının unsurlarını göstermiştir.

İthalatta matrah referans ücret (İthal edilen malın gümrük vergisi tarhına esas olan kıymeti) üzerinden alınmaktadır. Dolayısı ile ithalatta sizin ödediğiniz KDV oranı % 8'dir. Bu nedenle, KDV'ni fark olarak iade alamazsınız. Yüklenilen KDV'ni birimdeki KDV tutarına göre (referans ücrete göre) hesaplarsınız. Örneğin malın tamamı ihraç edilmişse veya hammaddenin tamamı ihraç edilen malın bünyesinde kullanılmışsa ödemiş olduğunuz KDV'nin tamamını iade alabilirsiniz.

Kolay gelsin.
 
Son düzenleme:
Üyelik
14 Nis 2014
Mesajlar
8
Konum
istanbul
Şükrü Bey cevabınız için teşekkürler. Size 1 dönem bilgilerini atsam onun üzerinden daha iyi yapabiliriz diye düşünüyoruz. Yardımcı olabilir misiniz bu konuda?
 
Üyelik
30 Eyl 2013
Mesajlar
52
Konum
istanbul
Sayın hugo_mboy indirimli orandan iade alırken dikkat etmeniz gereken bir diğer husus yüklenimlerde toplam hizmet bedelinin %18'ini aşmamanız gerekir.Eğer satıştan iadeleriniz var ise net satışlardan gidebilirsiniz. Ciro pirimi fiyat farkı kur farkı faturalarınız var ise yüklenim konusu etmeyiniz. İndirimli oran detaylı bir KDV iade çalışması gerektirir sorularınız olursa yardımcı olmaya çalışırım.

Ayrıca; referans fiyat üzerinden KDV iadesi alınabilir aldıkta. Bu konuyla ilgili almış olduğumuz muktezalar vardır.

İyi çalışmalar.
 

Şükrü ERGÜL

Katkı Sunan Üye
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
464
Konum
İstanbul
@hugo__mboy,

İVDB' nın KDV tamimlerindeki açıklamalar:

İthal Edilen Malın Gümrük Bedelinin Yüksek Hesaplanması Halinde İndirimle Giderilemeyen KDV’nin İadesi
KDV Kanunu’nun;
- 1/2 maddesinde, her türlü mal ve hizmet ithalatının KDV’ye tabi olduğu,
- 11/1-a maddesinde, ihracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler, yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetler, serbest bölgedeki müşteriler için yapılan fason hizmetler ve karşılıklı olmak şartıyla uluslararası roaming anlaşmaları çerçevesinde yurt dışındaki müşteriler için Türkiye’de verilen roaming hizmetlerinin KDV’den istisna olduğu,
- 32’nci maddesinde de Kanun’un 11’inci maddesi ile KDV’den istisna edilen işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen vergilerin mükelleflere iade edileceği hükme bağlanmıştır.
İhracat istisnasından kaynaklanan KDV iade taleplerinin yerine getirilmesinde izlenecek usul ve esaslar ise 84 Seri No’lu KDV Genel Tebliği’nde açıklanmıştır.
Ayrıca, 24 Seri No’lu KDV Genel Tebliği’nin (E) bölümünde, faaliyetleri kısmen veya tamamen “iade hakkı doğuran işlem”lerden oluşan mükelleflerin iade kapsamına mal ve hizmet alışları yanında genel giderler ve ATİK için ödenen vergilerin de dahil olduğu, ancak bir vergilendirme döneminde iade edilecek verginin, o dönemdeki iade hakkı doğuran işlemlere ait bedelin genel vergi oranı ile (%18) çarpılması sonucu bulunacak miktardan fazla olamayacağı belirtilmiştir.
Bu kapsamda iade edilecek azami vergi tutarı, işlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV tutarıyla sınırlı olacaktır. Yüklenilen vergilerin azami iade tutarının altında kalması durumunda işlemlerle ilgili olmak kaydıyla genel yönetim giderleri ve ATİK’ler için yüklenilen vergilerden iade hesabına pay verilebilecektir.
Buna göre, ithal ederek yurt dışına satışı yapılan mallar için gümrükte ödenen KDV’nin iade hesabına dahil edilmesi mümkündür.
Öte yandan, çeşitli nedenlerle (Gümrükte emsal bedeli uygulaması gibi) iade hakkı doğuran işlemin bünyesine doğrudan giren yüklenilen KDV tutarının azami (%18) iade tutarını geçmesi halinde geçen kısmın iadesi, VİR veya üst sınırı geçme gerekçeleri açıkça belirtilmek suretiyle YMM Raporu sonucuna göre gerçekleştirilecektir.
Ayrıca, indirimle giderilemeyen KDV sonraki döneme devredileceğinden gider veya maliyet olarak kabul edilmesi de mümkün bulunmamaktadır.

İthal Edilen ve Gümrükte Vergisi Yüksek Hesaplanan ve İndirimle Giderilemeyen KDV’nin İade Edilip Edilmeyeceği

KDV Kanunu’nun 21/a maddesinde, ithal edilen malın gümrük vergisi tarhına esas olan kıymeti, gümrük vergisisin kıymet esasına göre alınmaması veya malın gümrük vergisinden muaf olması halinde sigorta ve navlun bedelleri dahil CIF değeri, bunun belli olmadığı hallerde malın gümrükçe tespit edilecek değeri, ithalatta matrahı oluşturduğu, 29/1’inci maddesinde, mükelleflerin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan KDV’den faaliyetlerine ilişkin olarak ithal olunan mal ve hizmetler dolayısıyla ödedikleri KDV’yi indirebilecekleri, 29/2’nci maddesinde ise bir vergilendirme döneminde indirilecek KDV toplamının, mükellefin vergiye tabi işlemleri dolayısıyla hesaplanan KDV toplamından fazla olduğu takdirde, aradaki farkın sonraki dönemlere devrolunacağı ve iade edilmeyeceği, ancak 28’inci madde uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından vergi nispeti indirilen teslim ve hizmetlerle ilgili olup teslim ve hizmetin gerçekleştiği vergilendirme döneminde indirilemeyen ve tutarı Bakanlar Kurulunca tespit edilecek sınırı aşan verginin yılı içinde mahsuben, yıl geçtikten sonra nakden iade edileceği, hükme bağlanmıştır.

İndirimli orana tabi işlemlerle ilgili olarak yüklenilen vergilerin indirim yoluyla giderilememesi durumunda iade prosedürünün nasıl işleyeceğine yönelik olarak 99 (1.7 bölümü) ve 119 Seri No’lu KDV Genel Tebliğleri’nde ayrıntılı açıklamalara yer verilmiştir.
119 Seri No’lu KDV Genel Tebliği’nin “2. İade Tutarının Hesaplanması” başlıklı bölümünde belirtildiği şekilde; İndirimli orana tabi işlemlerden doğan iade tutarının hesaplanmasında, önce işlemin bünyesine doğrudan giren harcamalar nedeniyle yüklenilen vergiler dikkate alınacak, daha sonra ilgili dönem genel yönetim giderleri için yüklenilen vergilerden pay verilecektir. Bu şekilde hesaplanan tutarın, azami iade edilebilir vergi tutarının altında kalması halinde, en fazla aradaki farka isabet eden tutar kadar ATİK’ler dolayısıyla yüklenilen vergilerden iade hesabına pay verilebilecektir.

İndirimli orana tabi olmayan teslim ve hizmetler ile indirimli orana tabi işlemlerle ilgisi bulunmayan giderler dolayısıyla yüklenilen vergiler iade hesabına dahil edilmeyecektir.
Buna göre, indirimli orana tabi teslim veya hizmetle ilgili olarak yüklenilen vergi ile söz konusu işlemler üzerinden hesaplanan vergi arasındaki farkın, %1 oranına tabi işlemler için işlem bedelinin %17’sini, %8’e tabi işlemler için ise işlem bedelinin %10’unu aşan kısmı, iade hesabına dahil edilmeyecektir. Azami iade tutarının belirlenmesinde iade talebinde bulunulan döneme kadar yapılan toplam işlem bedeli dikkate alınacak, ay içi hesaplamalarda azami iade edilebilir tutarın aşılması bu durumu değiştirmeyecektir.
Ancak işlemin bünyesine doğrudan giren harcamalara ilişkin olarak yüklenilen verginin, azami iade tutarını aşması halinde, mükellefin iade talebi, aşan kısım için münhasıran VİR sonucuna göre yerine getirilecektir.
Dolayısıyla, yerli üreticilerin ithalatın etkilerinden korumak amacı taşıyan “İthalat Gözetim Uygulaması” kapsamında ithal edilen indirimli orana tabi malların ithali sırasında ağırlık birimi esas alınmak üzere birim CIF kıymet üzerinden ödenen KDV tutarı da bu hesaplamada dikkate alınacak, ancak iade edilecek tutar yukarıda belirtildiği şekilde hesaplanan tutarı aşması halinde aşan kısım VİR’e göre sonuçlandırılacaktır.
 

Benzer konular

Üst