Tescilsiz Bağ-Kur'lulara 6 Ay Süre

  • Konbuyu başlatan nane
  • Başlangıç tarihi
N

nane

Ziyaretçi
Resul KURT [email' Alıntı:
info@resulkurt.com[/email] 12.09.2008 Dünya]5510 sayılı kanun, 1 Ekim'de yürürlüğe girdiğinde, 4-1/(b) bendi kapsamındaki (Bağ-Kur'lu) ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek ve basit usulde gelir vergisi mükellefleri ile anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortaklarından, sigortalılık niteliği taşıdıkları halde kanunun yürürlük tarihinden önce kayıt ve tescilini yaptırmamış olanların sigortalılıkları, kanunun 01.10.2008 tarihi itibarıyla başlar.

Ancak, 01.10.2008 tarihi ile 4/10/2000 tarihi arasında vergi mükellefiyet süreleri bulunmak kaydı ile sigortalının 01.10.2008 tarihinden itibaren 6 ay içinde talepte bulunması halinde, vergi mükellefiyet sürelerinin tamamı için kanunun 80'inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendine göre talep tarihindeki prime esas kazancının yüzde 32'si üzerinden borçlanma tutarı hesaplanır ve sigortalıya tebliğ edilir. Sigortalının kendisine tebliğ edilen borçlanma tutarının tamamını tebliğ tarihinden itibaren 6 ay içinde ödemesi halinde, bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilir.

Sigortalıya tebliğ edilen borç tutarının bu süre içinde tam olarak ödenmemesi halinde ise bu süreler, sigortalılık süresi olarak değerlendirilmez ve ödenen tutar iade edilir.

Beş yıldan fazla borcu olan Bağ-Kur'lular sigortalılığını durdurabilecek

1479 ve 2926 sayılı kanunlara göre tescilleri yapıldığı hâlde, 5510 sayılı kanunun geçici 17'nci maddesinin yürürlük tarihi itibarıyla beş yılı aşan süreye ilişkin prim borcu bulunanların, bu sürelere ilişkin prim borçlarını, prim borçlarının ödenmesine ilişkin kurumca çıkarılacak genel tebliğin yayımı tarihini takip eden aybaşından itibaren 6 ay içinde ödememeleri halinde, prim ödemesi bulunan sigortalıların daha önce ödedikleri primlerin tam olarak karşıladığı ayın sonu itibarıyla, hiç prim ödemesi bulunmayan sigortalıların ise tescil tarihi itibarıyla sigortalılığı durdurulacak.

Prim borcuna ilişkin süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilmeyecek. Bu sürelere ilişkin kurum alacakları takip edilmeyecek ve kurum alacakları arasında yer verilmeyecek.

Ancak, sigortalı ya da hak sahipleri daha sonra müracaat etmeleri halinde müracaat tarihindeki 5510 sayılı kanunun 80'inci maddesinin ikinci fıkrasına göre belirlenecek prime esas kazanç tutarı üzerinden hesaplanacak borç tutarının tamamını, borcun tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde ödedikleri takdirde, bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilir. Sigortalılıkları önceki kanunlara göre durdurulanlar için de bu fıkra hükmü uygulanacak.

Alt işveren 15 gün içinde bildirilecek

Sosyal güvenlik reformunun 1 Ekim'de yürürlüğe girmesiyle birlikte işverenlere önemli bir bildirim zorunluluğu daha geliyor. Alt işveren, sigortalı çalıştırmaya başlamadan önce asıl işverenle yapmış olduğu sözleşmenin kuruma ibraz edilmesi kaydıyla mevzuattan doğan yükümlülüklerini, kurumca verilecek alt işveren numarası ile asıl işverenin işyeri dosyası üzerinden yerine getirecek. Alt işveren adına işyeri dosyası açılmayacak.

Sigortalıyı devralan işveren, devraldığı sigortalıyı çalıştırmaya başlamadan önce, sigortalısını devir aldığı işverenle yapmış olduğu sözleşmeyi kuruma ibraz etmesi kaydıyla müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğu yükümlülüklerini, kurumca kendisine verilecek geçici iş ilişkisi kurulan işveren numarası ile sigortalıyı devir aldığı işverene ait işyeri dosyası üzerinden yerine getirebilecek. Sigortalıyı geçici iş ilişkisi çerçevesinde devralan işveren adına işyeri dosyası açılmayacak.
 

Benzer konular

Üst