Teşvik Belgesinin Kapatılması

Üyelik
23 Mar 2006
Mesajlar
39
meraba arkadaşlar teşvik belgesinin kapatılması ile bilgisi veya kaynak gösterebilirmisiniz..
 
Üyelik
9 Ara 2005
Mesajlar
151
Konum
afyon
merhabalar,

YATIRIM TAMAMLAMA EKSPERTİZİ VE VİZESİ İÇİN İSTENEN BELGELER
1. Yatırım Teşvik Belgesi aslı
2. Döviz ve Kredi Kullanım Formu aslı
3. En son harcamaları gösteren Yatırım Takip Formu (formu ektedir)
4. Yatırım kapsamında diğer banka ve kredi kuruluşlarından kredi kullanılıp kullanılmadığına dair sermaye şirketlerinde yönetim kurulunca, şahıs şirketlerinde firma sahibi tarafından tanzim edilecek taahhütname (formu ektedir)
5. İthal, yerli ve ek ithal, yerli makine ve teçhizat listelerinin asılları
6. Çeki listelerinin fotokopileri
7. İthal edilen makine ve teçhizatlara ait Gümrük Giriş Beyannamelerinin ve faturalarının fotokopileri
8. Yerli makine ve teçhizatlara ait faturaların fotokopileri
9. Yatırım kapsamında Dış Kredi veya Döviz Kredisi kullanılması halinde; kullanım tarihi itibariyle T.C. Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanan kredi miktarını gösteren banka yazıları
10. Yatırım Teşvik Belgesine konu yatırıma ait harcamaları gösteren, Yatırım Teşvik Belgesindeki yatırıma başlama tarihi itibariyle “Başlangıç” ve belge kapsamında yapılan harcamanın yapıldığı tarih itibariyle de “Bitiş” bilançoları. (İlgili Vergi Dairesince tasdik edilerek aslı gönderilecektir.) Ara bilançoların tasdiki hususunda Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü tarafından Valiliklere 29.8.1988 tarih ve 53203 sayılı yazı yazılmıştır.
11. Yatırıma başlanıldığı tarih ve bittiği tarih itibariyle bilanço analizi (formu ektedir)
12. Noterden Tasdikli Geçerli İmza Sirküleri
13. Son sermaye arttırımı ile ilgili TTSG fotokopisi
14. Noterden tasdikli bina ruhsatı ve yapı kullanımı izin belgesi (bina-inşaat harcaması mevcut ise)
15. Üzerinde satış fiyatı bulunan Noterden tasdikli arsa tapusu (arazi-arsa harcaması mevcut ise)
16. Defter kayıtlarındaki sıraya göre tanzim edilmiş ithal ve yerli makine ve teçhizat listeleri (formu ektedir)
17. Arazi-arsa, bina-inşaat ve diğer yatırım harcamalarına ait fatura fotokopileri ve aynı sıra ile hazırlanmış listeler (formu ektedir)
18. Yatırım belgesi kapsamında alınan makine-teçhizatların yer aldığı geçerli kapasite raporu
19. Kur farkı ve kredi faiz gideri var ise bu giderlere ait Yeminli Mali Müşavir raporu
20. Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yatırım kapasitesi ile uyumlu atıksu arıtma tesisi kurma şartı olup, yatırım yeri de Organize Sanayi Bölgesinde olan yatırımlardı, “Atıksu arıtma işlemi Organize Sanayi Bölgesince yapılıyorsa” bunu belirten ilgili Organize Sanayi Bölgesinden alınacak yazı
21. Finansal Kiralama Şirketlerinden makine alınması halınde, ilgili sözleşme, teslim ve tesellüm belgesi (yatırımcının imza sirkülerine göre uygun olarak hazırlanmış), yapılan ödemelere ait fatura fotokopileri (bu fatura değerleri diğer harcamalar listesine yazılacaktır)
22. Varsa özel şartlarla ilgili durumun yerine getirildiğini gösteren belgeler


HAZIRLANAN LİSTELER VE DOLDURULAN FORMLARIN TAMAMI FİRMA KAŞE-İMZALI OLACAKTIR.YATIRIM TAMAMLAMA EKSPERTİZ RAPORU
I)- YATIRIMCI FİRMA
Unvanı :
Adresi :
Telefon :
Faks :
II)- YATIRIM TEŞVİK BELGESİYLE İLGİLİ BİLGİLER
Yatırım Teşvik Belgesi
Tarih ve Sayısı :
Yatırım Cinsi :
Yatırım Yeri :
Sektörü ve Konusu :

Yatırım Başlama Tarihi :
Yatırım Bitiş Tarihi :
III)- YATIRIM GERÇEKLEŞME DEĞERLERİ
A- YATIRIM TUTARI :

Gerçekleşen İlave İstihdam :
Kullanılan İlave Elektrik Gücü :
Gerçekleşen İlave Kapasite :

1-Arazi-Arsa Bedeli : ---
Satın Alındığı Yılı Ödemeler Tapu Değeri


Not: Organize Sanayi Bölgelerinden alınmış olması halinde, tablo sözleşmeye göre düzenlenecek olup, tapu aranmayabilir.

2-Bina-İnşaat : ---
- Toplam Kapalı Alan : ---
a) İnşaat ruhsatındaki m2 : ---
b) Fiilen yapılan m2 : ---
Türü M2 Harcama Tutarı
---- --- ----

Yatırım Yılı Yapılan Harcamalar
---- ----
---- ----
---- ----
---- ----


3-Makina-Techizat (a+b) :
a) İthal Makina-Techizat FOB $ FOB (TL)
- Çeki Listeli İthal Edilenler :
- Çeki Listesiz İthal Edilenler :
(G.G.B. Değerleri, Peşin Ödemede
Döviz Satım Belgesi Değeri Esas Alınacak) :
Toplam :
Not: Nihai ithal global listede yer alan makine-teçhizat bedelleri FOB TL olarak alınacaktır. Makine-teçhizat ithalinde yapılan nakliye, sigorta vb harcamalar diğer harcamalar bölümünde gösterilecektir.

b) Yerli Makina-Teçhizat Toplamı :
(KDV’siz Tutarlar)
4- Diğer Harcamalar
-Etüd Proje :
-Yardımcı Makina Techizat :
-İthalat ve Gümrükleme Giderleri :
-Taşıma ve Sigorta Giderleri :
-Montaj Giderleri :
-Lisans, Patent, Know-How
Giderleri :
-Akreditif Giderleri :
-Yatırım Dönemi Kredi Faiz
Giderleri :
-Kur Farkı :
-Diğerleri (Müteferrik, ardiye
ithal harcı):
( Harcama Cinsi Belirtilecektir)

TOPLAM SABİT YATIRIM TUTARI :
(1+2+3+4):

5-Gümrük, Vergi ve Resimleri Tutarı :
6-İşletme Sermayesi :

TOPLAM YATIRIM TUTARI :
(1 + 2 + 3 +4 + 5 + 6)
B)- YATIRIM FİNANSMANI
1- Öz Kaynaklar :
a) Sermaye :
b) Şirket Fonları :
2- Yabancı Kaynaklar :
a) İç Kredi :
-Fon Kaynaklı Kredi :
-Diğer :
b) Dış Kredi :
c) Döviz Kredisi :
d) İşletme Kredisi :
3- Gümrük Muafiyeti :
TOPLAM YATIRIM :
Kredi Kullanılan
Banka Adı ve Şubesi Kredi Türü Tarihi Tutarı
Not: Kredi kullanılmış ise ilgili bankadan alınacak yazıya istinaden yukarıdaki tablo doldurulacaktır.

IV) YATIRIMIN GERÇEKLEŞME DURUMUNA GÖRE YARARLANILAN DESTEK UNSURLARI TUTARLARI
DESTEK UNSURLARI TUTARI (MİLYON TL.)
1- KDV Desteği Tutarı
2- Teşvik Primi Tutarı
3- Kaynak Kullanımı Destekleme Primi Tutarı
4- Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kaynaklı
Kredi Tutarı
5- Fon Kaynaklı Kredi Tutarı
6- Gümrük Vergisi, Toplu Konut Fonu İstisnası Tutarı
7- Yatırım İndirimi Tutarı
8- Damga Vergisi ve Harç İstisnası Tutarı
9- Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu İstisnası Tutarı
10- Enerji Desteği Tutarı
TOPLAM :
Not: Yukarıda zikredilen destek unsurları tutarları, mümkün olduğunca firma defter ve kayıtları ile bilgi ve belgelere bağlı olarak, yoksa firma firma beyanına bağlı olarak belirtilecektir.

IV- EKSPERLERİN İLAVESİNDE YARAR GÖRDÜKLERİ DİĞER HUSUSLAR:
(Sermaye, çevre şartı vb gibi Özel Şartların yerine getirilip getirilmediği....)


Firmanın tarih ve sayılı müracaatı gereğince, tarih ve sayılı Yatırım Teşvik Belgesi konusu yatırımın, yatırıma ilişkin ibraz edilen Teşvik Belgesi ekleri, harcama belgeleri, Gümrük Giriş Beyannameleri ve diğer belgelere istinaden tarihinde yatırım mahallinde yapılan fiziki tespit neticesinde tamamlandığı ve tesisin faal olduğu görülmüş olup, iş bu rapor tarihinde tanzim edilmiştir.

DÜZENLEYENLER: Rapor Tarihi:... ./. ..../. ....

A- ....................Valiliği/İl Sanayi Odası/ İl Sanayi ve Ticaret Odası

Ekspertiz Tarihi Ekspertiz Heyeti Adı ve Soyadı İmza
(*) B- YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR:


Oda Sicil No. Adı ve Soyadı İmza
EK -1
GERÇEKLEŞEN BİNA-İNŞAAT HARCAMA LİSTESİ
VE HARCAMA BELGELERİSıra No. Harcama Yılı Fatura
Tarih ve No.su Harcamanın Cinsi TutarıYılı için ara toplam:
Yılı için ara toplam:Genel Toplam:


EK -2
GERÇEKLEŞEN İTHAL MAKİNA-TEÇHİZAT LİSTESİ
Global G.G.B. Makina Teçhizat FOB FOB CIF KDV HARİÇ
Sıra No. Tarih ve No. Adı Miktar ($) (TL) (TL) GVR TUTARToplam:


Notlar: 1. FOB TL. Değeri : Makina-Teçhizatın G.G.B.’deki değeridir.
2. CIF TL. Değeri : Makina-Teçhizatın G.G.B. değeridir.EK-3
GERÇEKLEŞEN YERLİ MAKİNA-TEÇHİZAT LİSTESİSıra No. Fatura
Tarih ve No.su Makina Teçhizat Adı Adedi KDV’siz Tutarı
Toplam:EK-4
DİĞER YATIRIM HARCAMALARI LİSTESİ VE BELGELERİ
Sıra No. Harcama Belgeleri
Tarih ve No.
Harcama Cinsi KDV’siz
Tutar

Toplam:

EK -5
MUKAYESELİ YATIRIM TABLOSU
TEŞVİK BELGESİ GERÇEKLEŞEN
DEĞERLERİ DEĞERLERİ
1-SABİT YATIRIM
a) Arazi Arsa :
b) Bina İnşaat :
c) Makina Teçhizat :
-İthal :
-Yerli :
d) Diğer Harcamalar :
2-GÜMRÜK VERGİ RESİM:
3-İŞLETME SERMAYESİ :
TOPLAM YATIRIM :
1- ÖZ KAYNAKLAR :
a) Sermaye :
b) Şirket Fonları :
2-YABANCI KAYNAK :

a) İç Kredi :
-Fon Kaynaklı Kredi :
-Diğer :
b) Dış Kredi :
c) Döviz Kredisi :
d) İşletme Kredisi :
3-GÜMRÜK MUAFİYETİ :
TOPLAM FİNANSMAN :
DÖVİZ TAHSİSİ ($) :


EK -6
BİLANÇO ANALİZİ
I) Yatırımın Başlangıç Tarihindeki Bilanço Değerleri (A)
AKTİF VARLIKLAR PASİF VARLIKLAR
Duran Varlıklar Özkaynaklar
C-Mali Duran Varlıklar (+)
-Bağlı Menkul Kıymetler
-İştirakler
-Bağlı Ortaklıklar
D-Maddi Duran Varlıklar (+)
-Arazi-Arsa
- Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri
- Binalar
-Tesis, Makina ve Cihazlar
- Taşıtlar
- Demirbaşlar
- Diğer Maddi Duran Varlıklar
- Birikmiş Amortismanlar ( - )
- Yapılmakta Olan Yatırımlar
E- Maddi Olmayan Duran Varlıklar (+)
- Haklar
- Şerefiye
- Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri
- Araştırma ve Geliştirme Giderleri
- Özel Maliyetler
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
- Birikmiş Amortismanlar ( - )
- Verilen Avanslar

Toplam (AA) : A-Ödenmiş Sermaye (+)
B- Sermaye Yedekleri (+)
- Hisse Senedi İhraç Primleri
- Hisse Senedi İptal Karları
- Diğer Sermaye Yedekleri
C-Kar Yedekleri (+)
- Yasal Yedekler
- Statü Yedekleri
- Olağanüstü Yedekler
- Diğer Kar Yedekleri
- Özel Fonlar

D-Karşılıklar (+)
- Şüpheli Alacaklar Karşılığı
- Kıdem Tazminatı Karşılığı

E-Geçmiş Yıllar Karları (+)

F- Geçmiş Yıllar Zararları (-)
Toplam (AP) :

II) Yatırımın Tamamlandığı Tarihteki Bilanço Değerleri (B)
AKTİF VARLIKLAR PASİF VARLIKLAR
Duran Varlıklar Özkaynaklar
C-Mali Duran Varlıklar (+)
-Bağlı Menkul Kıymetler
-İştirakler
-Bağlı Ortaklıklar
D-Maddi Duran Varlıklar (+)
-Arazi-Arsa
- Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri
- Binalar
-Tesis, Makina ve Cihazlar
- Taşıtlar
- Demirbaşlar
- Diğer Maddi Duran Varlıklar
- Birikmiş Amortismanlar ( - )
- Yapılmakta Olan Yatırımlar
E- Maddi Olmayan Duran Varlıklar (+)
- Haklar
- Şerefiye
- Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri
- Araştırma ve Geliştirme Giderleri
- Özel Maliyetler
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
- Birikmiş Amortismanlar ( - )
- Verilen Avanslar

Toplam (BA) : A-Ödenmiş Sermaye (+)
B- Sermaye Yedekleri (+)
- Hisse Senedi İhraç Primleri
- Hisse Senedi İptal Karları
- Diğer Sermaye Yedekleri
C-Kar Yedekleri (+)
- Yasal Yedekler
- Statü Yedekleri
- Olağanüstü Yedekler
- Diğer Kar Yedekleri
- Özel Fonlar

D-Karşılıklar (+)
- Şüpheli Alacaklar Karşılığı
- Kıdem Tazminatı Karşılığı

E-Geçmiş Yıllar Karları (+)

F- Geçmiş Yıllar Zararları (-)

Toplam (BP)


Özkaynak farkı :(BP)-(AP) =
Sabit yatırım farkı :(BA)-(AA) =
Gerçekleşen Değerlere Göre Özkaynak Oranı : (BP) - (AP) =
(BA) - (AA)
Teşvik Belgesindeki Özkaynak Oranı : %
Gerçekleşen Değerlere Göre Özkaynak Oranı : %
Not: 1.Bilanço analizi, teşvik belgesinin alındığı yıl ile tamamlama vizesinin yapıldığı yıllar arası bilançolar alınarak yapılacaktır. Teşvik Belgesinin alındığı yıl yatırım harcaması yapılmış ise bilanço analizinde bir önceki yıl bilançosu esas alınarak analiz yapılmıştır.
2.Yeniden değerleme Fonu Pasifte “Özkaynak” olarak alınmadığından, Aktiflerden de düşülmesi gerekmektedir.
EK -7

KREDİ KULLANIM DURUMUNU GÖSTEREN TAAHHÜTNAME

Hazine Müsteşarlığınca düzenlenmiş olan.....................tarih ve .......................sayılı Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında kullanılan;
a)...........................................................bankasından..............................menşe ülke döviz (DM, $ vb) karşılığı...........................................TL tutarında döviz/dış yatırım kredisi,
b) ..........................................................bankasından.................................TL tutarında iç yatırım kredisi

haricinde herhangi bir iç ve/veya döviz/dış yatırım kredisi kullanılmadığını, aksinin tespiti halinde yararlanılan destek unsurlarını 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanun hükümleri gereğince ilgili mercilere hiçbir kanuni kovuşturmaya lüzum kalmaksızın derhal ve def´aten ödeyeceğimizi kabul, beyan ve taahhüt ederiz.


Yetkili İmzalar
Kaşe ve PulEKLER:
EK-1 İmza Sirküleri
EK-2 Yönetim Kurulu Kararı

EK -8
YATIRIM TAKİP FORMU
Firma Adı ve Adresi:
Teşvik Belgesi tarih-no:


A-HARCAMALAR Yatırıma Başlanılmasından Formun Tanzim Edildiği Tarihe Kadar Yapılan Harcama (TL) Formun Tanzim Edildiği Tarihten İtibaren Yapılacak Harcama (TL)
I-Etüd ve proje giderleri
II-Arsa alımı (....................m2)
III-İnşaat durumu
a) Ana fabrika binası
b) Diğer binalar
c) Alt yapı tesisleri
i)-Elektrik
ii)-Su
iii)-Diğerleri
IV-Makine ve Teçhizat Durumu
a) İthal
b) Yerli
V-Diğer yatırım harcamaları
(montaj, iç ve dış navlun, sigorta vs)
VI-Gümrük vergi ve resimleri
VII-İşletme Sermayesi
TOPLAM YATIRIM (TL)


B-YATIRIM FİNANSMAN KAYNAKLARI Yatırıma Başlanılmasından Formun Tanzim Edildiği Tarihe Kadar Temin Edilen Kaynaklar (TL) Formun Tanzim Edildiği Tarihten İtibaren Temin Edilecek Kaynaklar (TL)
I-Özkaynaklar
a) Sermaye Artışı
b) Şirket Fonları
II-Kredi Temini
a) Fon Kaynaklı Kredi
b) İç Kredi
c) Döviz Kredisi
d) Dış Kredi
e) İşletme Kredisi
III-Gümrük Muafiyeti
TOPLAM FİNANSMAN (TL)
C-ORTAKLAR Hisse oranı (%) Kayıtlı Sermaye (TL) Ödenmiş Sermaye
1) Yabancı Ortaklar (Yabancı Sermayeli Firmalar için)
2) Yerli Ortaklar (Toplam)
TOPLAM
D-SERMAYE ARTIŞI Teşvik Belgesinde Öngörülen Yıllar İtibariyle Ödenen

İnşallah faydalı olur?

selam ve saygılarımla,
 
Üst