Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 422)

artcrimes

Silver Üye
Üyelik
28 May 2008
Mesajlar
56
Konum
Ankara
31 Aralık 2012 Tarihli Resmi Gazete
Sayı: 28514 (4. Mükerrer)

Maliye Bakanlığından:

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 422)

213 sayılı Vergi Usul Kanununun Mükerrer 414 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında, “Bu Kanunda yer alan maktu hadler ile asgari ve azami miktarları belirtilmiş olan para ile ödenecek ceza miktarları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak bu Kanun uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde hesaplanan maktu had ve miktarların yüzde 5 ini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. Bakanlar Kurulu, bu suretle tespit edilen had ve miktarları yarısına kadar artırmaya veya indirmeye, nispi hadleri ise iki katına kadar artırmaya veya yarısına kadar indirmeye veya tekrar kanuni seviyesine getirmeye yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm gözönüne alınarak, Vergi Usul Kanununun 104, Mükerrer 115, 177, 232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353, 355 ve Mükerrer 355 inci maddelerinde yer alıp 2012 yılında uygulanan miktarların ve hadlerin, 2012 yılı için %7,80 (yedi virgül seksen) olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle belirlenen ve 1/1/2013 tarihinden itibaren uygulanacak olan miktarlar ve hadler ekli listede gösterilmiştir.
Tebliğ olunur.
EK-1

VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 1/1/2013 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK
ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE MİKTARLAR


MADDE NO – KONUSU
2013 Yılında
Uygulanacak Miktar (TL)
MADDE 104-
İlanın şekli


1- İlanın vergi dairesinde yapılması
1.800


3- İlanın;
- Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla gazetede yapılması
- Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca yapılması

1.800-180.000

180.000 ve üzeri
MÜKERRER
MADDE 115-
Tahakkuktan vazgeçme
21
MADDE 177-
Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri


1- Yıllık;
- Alış tutarı
- Satış tutarı

150.000
200.000

2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı
80.000

3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı
150.000
MADDE 232-
Fatura kullanma mecburiyeti
800
MADDE 252-
Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç
2,10
MADDE 313-
Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar
800
MADDE 343-
En az ceza haddi


- Damga vergisinde
- Diğer vergilerde
9,40
19
MADDE 352-

Usulsüzlük dereceleri ve cezaları
(Kanuna bağlı cetvel)I inci derece usulsüzlükler
1- Sermaye şirketleri

110

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest
meslek erbabı
70

3 - İkinci sınıf tüccarlar
35

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar
17

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler
9,40

6- Gelir vergisinden muaf esnaf
4,30

II nci derece usulsüzlükler
1- Sermaye şirketleri

60

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı
35

3 - İkinci sınıf tüccarlar
17

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar
9,40

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler
4,30

6- Gelir vergisinden muaf esnaf
2,40
MADDE NO – KONUSU
2013 Yılında
Uygulanacak Miktar(TL)
MADDE 353-
Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer
şekil ve usul hükümlerine uyulmaması


1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması
- Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza
190
94.000

2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması
- Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza
- Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza
190


9.400

94.000

4- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması
190

6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara
4.300

7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara
230

8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine
- Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası
700

140.000

9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere
940

10-127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına
700
MADDE 355-
b) Damga Vergisinde


- Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası
1,60
MÜKERRER MADDE 355-
Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci
madde hükmüne uymayanlar için ceza


1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında
1.200

2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında
600

3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında
300


Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası
940.000
 
Üst