Y.Teşvik Belgeli Firmaya Ürün Sattık Kdv İadesi İçin Vergi Dairesi İstenenler?

Üyelik
14 May 2007
Mesajlar
46
İyi Günler Arkadaşlar,

Yatırım Teşvik Belgeli Bir Firmaya Kdvsiz Ürün Sattık.Bunun Karşılığında Doğan Kdv İademiz İçin Vergi Dairesi Ne Türlü Evraklar İstemektedir.
 
Üyelik
9 Mar 2007
Mesajlar
396
Ynt: Y.Teşvik Belgeli Firmaya Ürün Sattık Kdv İadesi İçin Vergi Dairesi İstenenler?

Sayın kevin,

69 seri nolu KDV genel tebliği ekindeki form,
Alış ve satış faturalarının fotokopisi veya dökümü,
 
Üyelik
28 May 2007
Mesajlar
47
Konum
iZMİR
Ynt: Y.Teşvik Belgeli Firmaya Ürün Sattık Kdv İadesi İçin Vergi Dairesi İstenenler?

mrb
1-Yatırım teşvik belgesi onaylı fotokopisi (Listesi ile beraber)
2-Beyannamenin verildiği ay indirilecek kdv listesi( 191 muavini)
3-Yüklenilen kdv Listesi
4-Kesilen fatura fotokopisi
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
447
Konum
ÇORUM
Ynt: Y.Teşvik Belgeli Firmaya Ürün Sattık Kdv İadesi İçin Vergi Dairesi İstenenler?

200,00 YTL 'yi geçiyorsa iadeniz teminat mektubu ve inceleme raporuna istinaden nakit iade yapılır bilginiz olsun.
 
Üyelik
29 Ocak 2007
Mesajlar
5
Ynt: Y.Teşvik Belgeli Firmaya Ürün Sattık Kdv İadesi İçin Vergi Dairesi İstenenler?

4369 sayılı Kanunun 59 uncu maddesi ile 3065 sayılı KDV Kanunun 13 üncü maddesine eklenen (d) bendinde, yatırım teşvik belgesi mükelleflere belge kapsamındaki makine ve teçhizat teslimleri katma değer vergisinden istisna edilmektedir.
Konu ile ilgili olarak KDVK 69, 72, 74 no.lu Genel Tebliğler ile istisna uygulamasının kapsamı belirlenmiştir.
Buna göre, yatırım teşvik belgesinde yer alan mallardan ?makine ve teçhizat? niteliği taşıyanların yurtiçi teslimleri ile ithalinde 01.08.1998 tarihinden itibaren katma değer vergisi uygulanmayacaktır.
Makine ve teçhizat amortismana tabi iktisadi kıymet niteliği taşıyan ve mal ve hizmet üretiminde kullanılan sabit kıymetlerdir. Bir sabit kıymetin istisnadan yararlanabilmesi için öncelikle makine ve teçhizat niteliğinde olması, ayrıca mal ve hizmet üretiminde kullanılması gerekmektedir. Sektörlerin yapısı itibariyle üretim faaliyetinin yanı sıra idari ve pazarlama gibi üretim dışı alanlarda kullanılan aynı cins sabit kıymetler ise bu kapsama girmeyecektir.
İstisnadan yaralanmak isteyen yatırımcılar teşvik belgesini ve ekli listenin aslını satıcıya veya gümrük idaresine ibraz ederek istisna uygulamasını talep edeceklerdir.
Bu kapsamda işlem yapan satıcılar ve gümrük idareleri sabit kıymetin belgede istisna kapsamına giren mallar arasında yer aldığını belirledikten sonra katma değer vergisi uygulamaksızın işlem yapacaklardır. Ayrıca listenin uygun bir yerine satılan veya ithal edilen mal miktarını belirten ?listenin ??.sırasındaki ??. Adet makine ve teçhizat ?.. tarih ve ?.. sayılı fatura/beyanname ile satılmıştır/ithali yapılmıştır.? Şerhini koyarak imza ve kaşe tatbiki suretiyle onaylayacaklardır.
Bu şekilde şerh düşülen liste ile yatırım teşvik belgesinin birer fotokopisi belge sahipleri tarafından imza ve kaşe tatbik edilmek suretiyle onaylanarak satıcılara verilecektir.
Yatırımcılar yatırım teşvik belgesi ekli listelerde her bir makine ve teçhizat için belirtilen miktardan fazla istisna kapsamında mal alamayacaktır. Satıcıların ibraz edilen listelerde şerhlere bakarak bu miktarın aşılmamasına dikkat etmeleri gerekmektedir.
Yukarıdaki şartlara uygun olarak satış yapanlar, teslimden sonra yatırımın teşvik belgesinde öngörüldüğü şekilde gerçekleşmemesi nedeniyle ortaya çıkan vergi ve cezalardan sorumlu olmayacaklardır. Bu durumda ziyaa uğratılan vergi alıcılardan yürürlükteki mevzuata göre ceza uygulanarak gecikme faizi ile birlikte tahsil edilecektir.
Yatırım teşvik belgesinde yer alan makine ve teçhizatın teslim ve ithalatı ile ilgili istisna ?tam istisna? mahiyetindedir. İstisna kapsamına giren makine ve teçhizatı edenler, bu malların iktisabı dolayısıyla yüklendikleri katma değer vergilerini genel esaslara bağlı kalmak şartıyla indirim konusu yapacaklar, indirimin mümkün olmaması halinde nakden veya mahsuben iade olarak talep edebileceklerdir.

Nakden veya mahsuben iadelerde aşağıdaki evrakalar gerekmektedir.
1-KDV BEyannamesi ve tahhakkuk fişi
2-İndirilecek KDV Listesi(84 nolu KDV Genel Tebliğine uygun)
3-Yüklenilen KDV Listesi
4-Teşvikli Satış Faturası
5-Noter veya YMM tasdikli teşvik belgesi ve global listesi
6-Teşvik Belgesi sahibi firmanın teşvik belgesindeki malları KDV siz alabileceğinin uygun olduğuna dair vergi dairesinden almış olduğu yazı
eğer nakden alınacak KDV tutarı 200,00YTL'den fazlaysa YMM KDV İadesi raporu veya inceleme raporu istenmektedir.
 
Üst