Yapı Kooperatiflerin Belediyeye Konut Satmasında Vergi H.K.

Üyelik
14 Eyl 2005
Mesajlar
7
Değerli Meslektaşlarım..........................
150 metre kare konut yapmakta olan Konut Yapı Kooperatifi
yapmakta olduğu meskenlerden 10 adedini ilçe belediyesine nakit
karşılığı maliyetinin üzerinde bir fiyata satış yapacak.Kurumlar vergisi ve Katma değer yönüyle vergiye tabi olacakmı.Katma değer mükellefi değil
%1 uygulanarak k.d.v beyannamesi verilmesi gerekirmi.Bilgilerinizi paylaşırsanız memnun kalırım.
 
T

turk_bey

Ziyaretçi
!!!

Katma Değer Vergisi Yönünden

Katma değer vergisi kanunu'nun 17.maddesinin (k) bendinde Organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin kurulması amacıyla oluşturulan iktisadi işletmelerin arsa ve işyeri teslimleri ile konut yapı kooperatiflerinin üyelerine konut teslimleri istisna kapsamındadır. Kooperatifinizin üye dışında 3 kişilere satış yapması nedeni ile (Belediye olması bu hususu değiştirmez) 150 M2' olduğundan I sayılı liste kapsamında %1 kdv'ye tabi tutlulmalıdır.

Kurumlar vergisi yönünden

Kurumlar vergisi kanunun Muafiyetler başlıklı 7. Maddesinin 16. Bendinde Esas mukavelelerinde sermaye üzerinden kazanç dağıtılmaması, idare meclisi başkan ve üyelerine kazanç üzerinden hisse verilmemesi, ihtiyat akçelerinin ortaklara dağıtılmaması ve münhasıran ortaklar ile iş görülmesine dair hükümler bulunması şartı ile kooperatifler (4369 sayılı Kanunun 81/D-7'inci maddesiyle değişen şekli Yürürlük;29.7.1998) (Esas mukavelelerinde yukarıki şartlar mevcut olmakla beraber fiilen bu kayıt ve şartlara uymayan kooperatifler ile faaliyete geçen üst kuruluşlara girmeyen kooperatifler muafiyetten faydalanamaz. (******)
denmektedir. Bu bağlamda Kooperatifinizin satmış olduğu daireler karşılığında üyelere herhangi bir kar payı dağıtmayıp kooperatifin hesaplarında değerlendirmesi halinde Kurumlar vergisi ödemesi söz konusu değildir.
 
Üyelik
14 Eyl 2005
Mesajlar
7
Sayın Turk_bey öncelikle ilgi ve alakanıza teşekkür ederim.

Kooperatif tip sözleşmelerinde
" Esas mukavelelerinde sermaye üzerinden kazanç dağıtılmaması, idare meclisi başkan ve üyelerine kazanç üzerinden hisse verilmemesi, ihtiyat akçelerinin ortaklara dağıtılmaması ve münhasıran ortaklar ile iş görülmesine dair hükümler bulunması şartı ile kooperatifler " böyle bir
ifa geçmemekte.Kooperatifin sanayi ticaretten aldığımız sabit ana sözleşmelerde yok.Birde satış tutarımız 700 milyar olacak bunu hepsini
gider belgesi ile göstermek zor olacak saten 30 daireli kooperatif.
o zaman belgesini gösteremediğimiz kısmı kurumlar vergisine tabi olacakmı.%1 k.d.v direk vergi dairesine ödenecekmi yoksa daire başı yüklenilen k.d.v indirim konusu yapabilecekmiyiz.Şimdiden teşekkür ederim.
 
T

turk_bey

Ziyaretçi
!!!

Sayın arkadaşım

Bazı kooperatiflerin anasözleşmelerinde, sermaye üzerinden kazanç dağıtmamak’’ şartı açıkça yer almamakla birlikte;
Gelir gider farkı genel kurulca onaylanan yıllık bilançoya göre tespit edilir, yönetim ve denetim kurulu üyelerine gelir gider farkından pay verilmez ve kooperatif yalnız ortaklarıyla işlem yapar.
Gelir gider müspet farkının %1’i bilanço tarihinden itibaren 3 ay içinde, 1163 Sayılı Kanun’ un 94. maddesi uyarınca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı emrindeki fona yatırılır. Ortaklarla yapılan işlemlerden doğmuş bulunan geri kalan farkın tamamı yedek akçe olarak ayrılır. Yedek akçeler ortaklara dağıtılmaz.

Gelir gider farkı menfi olduğu taktirde, ortaya çıkan açık, yedek akçelerden, bunun yetmemesi halinde ortak sermaye paylarından ve 70. maddeye göre oluşturulan özel fondan karşılanır’’ hükmünün yer aldığı görülmektedir.
Bu hükümden anlaşılacağı üzere, muafiyet şartlarından yönetim ve denetim kurulu üyelerine kazanç üzerinden hisse vermemek ihtiyat akçelerini ortaklara dağıtmamak ve münhasıran ortaklarıyla iş görmek şartları açıkça yazılı bulunmaktadır.

Yine, aynı maddede, ortaklarıyla yapılan işlemlerden doğmuş bulunan kalan farkın tamamının yedek akçeye ayrılacağı ve ortaklara dağıtılmayacağı açıkça belirtildiğinden; bu durumda kooperatifin sermaye üzerinden kazanç dağıtması fiilen mümkün değildir. Dolayısıyla sermaye üzerinden kazanç dağıtmamak şartının varolduğunun kabulü gerekir. Buna göre, anasözleşmelerde söz konusu hükmün yer alması halinde, muafiyet şartlarının tamamının yazılı olduğu kabul edilmesi ve bu anasözleşmeye göre kurulan kooperatifler, fiiliyatta da bu şartlara uymaları halinde, kurumlar vergisinden muaf tutulmaları gerekir.

Kdv açısından Mükellefiyet tesisini takiben Maliyet ve gider unsurlarına ait Katma değer vergisini indirim konusu yapmanız gerekir.
 
Üyelik
7 Haz 2005
Mesajlar
877
Konum
Zonculdak
Merhabalar

Bilindiği gibi 5520 sayılı Kurumlar vergisi Kanunu (bazı maddeler dışında)1.1.2006 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu nedenle istisnalarla ilgili olup 1.1.2006 tarihinden sonra yapılacak işlemlerde 5520 sayılı kanun hükümleri uygulanacaktır.

Kooperatiflerle ilgili istisna 5520 sayılı kanunun 4. maddesinde düzenlenmiştir. Maddede sayılan istisna şartlarından birinin ihlali kooperatif kazancının KV. İstisnasından yararlanmasını engeller.

Burada belediyeye konut satışı ile Kanunun 4/l maddesinde geçen “…sadece ortaklarla iş görülmesine ilişkin hükümler bulunup, bu hükümlere fiilen uyan kooperatifler…” hükmünün ihlal edildiği görülmektedir. Dolayısıyla kooperatif artık başka bir şart aranmaksızın vergiye tabi olacaktır. Bu nedenle kooperatifin diğer kurumların tabi olduğu tüm vergisel yükümlülükleri yerine getirmesi gerekir. Bu meyanda kooperatif teslim ettiği konutlar için KDV tahakkuk ettirip bunu sorumlu sıfatıyla ödemesi gerekeceği tabiidir.
..................................................
 
Üst