resim

Yargı Kararlarında KDV

  • Konbuyu başlatan nane
  • Başlangıç tarihi
N

nane

Ziyaretçi
[size=10pt] 29.10.2008 Veysi Seviğ - Bumin Doğrusöz Referans

Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu E.2004/248 K.2005/53 T.11.3.2005
Hafriyat, nakliyecilik ve inşaat malzemeleri ticareti yapan davacının akaryakıt harcamalarını fazla göstermek suretiyle indirilebilir KDV'ni arttırdığından bahisle adına yapılan cezalı KDV tarhiyatı yerel mahkemece kaldırılmışsa da; Katma Değer Vergisi Kanununun 29/1/a ve 34/1. maddeleri uyarınca, vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden, yüklenilen katma değer vergisinin indirim konusu yapılabilmesi için, bu verginin fatura veya benzeri belgeler üzerinden ayrıca gösterilmesi ve söz konusu belgelerin kanuni defterlere kaydedilmesinin zorunlu olması, davacı şirket müdürünün inceleme elemanına verdiği ifadede, yakıt giderinin hafriyat ve nakliyat işlerinden sağlanan hasılatın %40'ına tekabül edebileceğinin belirtildiği anlaşılmakta olup, yapılan ticari faaliyetin niteliği, hasılatı ve yakıt gideri arasındaki nispetin fazlalığı ve şirket müdürü tarafından verilen ifade birlikte değerlendirildiğinde, idarece matrahın re'sen takdiri yoluna gidilmesinde bir isabetsizlik yok ise de,Vergi Usul Kanunun 3. ve 134. maddeleri de dikkate alındığında, davacının gider kaydettiği akaryakıt faturalarının ilgili dönemde yaptığı hafriyat ve nakliye işleri ile mütenasip olup olmadığının tespiti ve bunun matraha etkisinin saptanması için mahkemece defter ve belgeler incelenerek ve gerekli diğer araştırmalar yapılarak sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, bu incelemeler yapılmadan verilen yerel mahkeme ısrar kararında hukuka uygunluk yoktur.

Danıştay 7. Dairesi E.2000/5715 K.2003/4600 T.6.11.2003
Davacı Şirketin ilgili yıla ilişkin defter ve belgelerinin üçüncü kez istenmesi üzerine ibraz edildiği, inceleme sırasında davacı Şirketçe düzenlenen bir adet satış faturasının yevmiye defterine kayıt edilmediğinin ve beyannamede de gösterilmediğinin tespiti üzerine, re'sen takdire gidilerek cezalı KDV tarhiyatı yapıldığının anlaşıldığı olayda, bu konuyla ilgili olarak Şirket müdürünün yargılanması sonucunda ? Ağır Ceza Mahkemesi'nin, davacı şirketin muhasebeciliğini yapan şahısların Şirkete ait defter ve belgeler kendilerinde bulunduğu için, Şirket yöneticilerinin haberi olmadan fatura düzenleyip piyasaya sürdükleri, faturaların davacı Şirketçe düzenlenmediği gerekçesiyle Şirket müdürünün beraatine karar vermiş olması dolayısıyla, davacı şirketçe düzenlenmediği sonucuna varılan fatura miktarı esas alınarak davacı şirket adına yapılan tarhiyatta yasal isabet yoktur.

Danıştay 7. Dairesi E.2000/8213 K.2003/4251 T.13.10.2003
Çağrı üzerine katma değer vergisi beyannamelerini boş olarak veren ve adına takdir komisyonunca belirlenen matrah esas alınarak 1998 yılının ocak ila mayıs dönemleri için cezalı KDV salınan davacı, ilgili dönemde faaliyetinin olmaması nedeniyle beyannamelerini boş olarak verdiğinden bahisle yapılan tarhiyatının iptalini istemişse de; dosyanın incelenmesinden, 13.5.1998 ve 26.6.1998 tarihinde düzenlenen yoklama fişleri ile, davacının 1.1.1998 tarihinden itibaren süt ve süt mamulleri imalatı satışına başladığı, 250 kg. sütten yoğurt yaptığı ve faaliyetine ilişkin olarak katma değer vergisi beyannamesini boş olarak verdiği hususlarının tespiti üzerine resen takdire gidildiğinin ve emsali mükelleflerin beyanları, faaliyet mahali, süresi ve yükümlünün bu dönemlerde gerçekleştirebileceği teslim ve hizmetlerinin tutarları gibi unsurlar göz önüne alınmak suretiyle matrah takdir edildiğinin anlaşıldığı olayda, davacı adına tesis edilen işlemde yasal isabetsizlik yoktur.
 

Benzer konular

Üst