yatırım indirimi

Üyelik
25 Tem 2005
Mesajlar
7
inşaat firmalarında personeline kalması için alınan konteynırı yatırım indirimi olarak kullanabilirmiyim.
 
Üyelik
8 Haz 2005
Mesajlar
788
Sayın Talip
Yatırım indiriminden faydalanabilmeniz için faaliyet konusu ile ilgili olmalıdır.
 
S

SMMM Kenan GÜMÜŞ

Ziyaretçi
Talip Bey,


GVK'nun 19. maddesindeki, "
Kapsam
(4842 sayılı Kanunun 1'inci maddesiyle değişen madde Yürürlük; 24.04.2003)1. Dar mükellefiyete tâbi olanlar dahil, ticarî veya ziraî kazançları bilanço esasına göre tespit edilen vergiye tâbi mükellefler (adi ortaklıklar, kollektif ve adi komandit şirketler ile kurumlar vergisi mükellefleri dahil) faaliyetlerinde kullanmak üzere satın aldıkları veya imal ettikleri amortismana tâbi iktisadî kıymetlerin maliyet bedellerinin % 40'ını vergi matrahlarının tespitinde ilgili kazançlarından yatırım indirimi istisnası olarak indirim konusu yaparlar.

......

Bedeli 6.000 Yeni Türk Lirasından az olan iktisadî kıymetler (iktisadî ve teknik bakımdan bütünlük arz eden iktisadî kıymetler haddin aşılıp aşılmadığının tespitinde bir bütün olarak dikkate alınır.).

......

- Yurt içinde veya dışında daha önce kullanılmış olan iktisadî kıymetler (yüzer havuzlar ile oniki yaşından küçük gemiler hariç).",

VUK'nun 313. maddesindeki,

"Kapsam
(2791 sayılı Kanunun 6'ncı maddesiyle değişen fıkra) İşletmede bir yıldan fazla kullanılan ve yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunan gayrimenkullerle 269'uncu madde gereğince gayrimenkul gibi değerlenen iktisadi kıymetlerin, alet, edavat, mefruşat, demirbaş ve sinema filmlerinin birinci kısımdaki esaslara göre tespit edilen değerinin bu Kanun hükümlerine göre yok edilmesi amortisman mevzuunu teşkil eder."

hükümleri dikkate alındığında ve koyteynırların sürekli olarak işletme faaliyetleri ile ilgili olarak yıllarca kullanılabilir nitelikteki iktisadi kıymetler olarak amortisman mevzuuna girdiğinden dolayı, yatırım indirimi hesaplayabilirsiniz. (Ancak, yukarıdaki limite ve bir altındaki açıklamaya dikkat ediniz)
 
Üyelik
7 Haz 2005
Mesajlar
2,171
Konum
İstanbul
SMMM Kenan GÜMÜŞ' Alıntı:
Talip Bey,......

Bedeli 6.000 Yeni Türk Lirasından az olan iktisadî kıymetler (iktisadî ve teknik bakımdan bütünlük arz eden iktisadî kıymetler haddin aşılıp aşılmadığının tespitinde bir bütün olarak dikkate alınır.).

......

Merhaba,
Belirtilen asgari yatırım tutarı 2005 takvim yılında uygulanmak üzere, 20/12/2004 tarihli ve 2004/8295 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 10.000 Yeni Türk Lirası olarak değiştirilmiştir.
 
Üyelik
8 Haz 2005
Mesajlar
788
Sayın Kenan GÜMÜŞ

Görüşünüze katılamayacağımı bildiririm.
Personelik kalması için alınan konteynirın faaliyet konusu ile ilgili olmadığını düşünerek , ayrıca

Başlık İşçi yatakhanesi (işçi koğuşu) gibi binalara yatırım indirimi uygulaması hk.
Tarih 19/07/2000
Sayı B.07.0.GEL.0.45/4500-26681/34400
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü

TARİH : 19.07.2000
SAYI : B.07.0.GEL.0.45/4500-26681/34400
KONU : İşçi yatakhanesi (işçi koğuşu) gibi binalara
yatırım indirimi uygulaması hk.

ADANA VALİLİĞİ
(Defterdarlık: Vasıtasız V. Gel. Müdürlüğüne)

İLGİ : a) 05.02.1997 gün ve B.07.0.GEL.0.45/4500-26681/8830 sayılı yazımız.
b) Bila gün ve B.07.4.DEF.0l.11/Mük-122-1456 sayılı yazınız.

İliniz ..... Vergi Dairesi mükelleflerinden ..... A.Ş. hakkında bazı hususları kapsayan ilgide kayıtlı yazınız ve ekleri incelenmiş olup, Bakanlığımız görüşü aşağıda belirtilmiştir.


Bilindiği üzere, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Sekizinci Bölüm (Yatırım İndirimi) Ek 3 üncü maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarında; “Yatırım indirimine, kaynağı ne olursa olsun, ek 2 nci maddede yazılı şartları haiz bulunan yatırımlarla ilgili harcamalardan bina, makina, tesisat araç (sadece işletmenin esas faaliyet konusu ile ilgili olanlar) ve benzeri amortismana tabi aktif değerlerin yeni olanlarının maliyet bedelleri esas teşkil eder.

Personel lojmanları inşası (kalkınmada öncelikli yörelerde yapılanlar hariç) ve tefrişi, arazi veya arsa tedariki, yedek parça temini, esas proje dışında münferit tesisat, makina, araç mübayaası için yapılan harcamalara yatırım indirimi uygulanmaz. İnşa olarak veya inşa halinde satın alınan binaların satın alma bedeli üzerinden yatırım indirimi yapılmaz.” denilmiştir.
Sözkonusu madde hükmünden de anlaşılacağı üzere, işçi yatakhanesi-işçi koğuşu olarak kullanılan binaların işletmenin esas faaliyet konusu ile ilgili olmadığından yatırım indiriminden yararlanması mümkün değildir.

Ayrıca yapı ruhsatının geç alınması yatırım indirimi uygulaması yönünden engel teşkil etmemektedir.
Bilgi edinilmesi ve gereği ile yapılan işlem sonucundan Bakanlığımıza bilgi verilmesini rica ederim.
 
S

SMMM Kenan GÜMÜŞ

Ziyaretçi
Dinçer Bey,

Görüşlerinize saygı duyuyorum. Sanırım olayı, GVK 19 maddesindeki,

"- Satın alma suretiyle iktisap edilen veya inşa edilen binalar (mal ve hizmet üretim yeri olarak kullanılmak üzere inşa edilenler hariç)." hükmüne göre yorumlamışsınız.

Ancak benim burada üzerinde durduğum konu, olayın GVK 19. maddesindeki,

"- Mal ve hizmet üretimi ile doğrudan ilgili olmayan; alet, edevat, mefruşat ve büro demirbaşları." hükmüdür.

Bir konteynır, Medeni Kanun ve Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre bir bina veya bina emsali bir yapı değildir. Ancak, GVK Sirkülerlerindeki örneklerde de belirtildiği gibi, nasıl ki otelin esas faaliyet konusu ile ilgili olan TV, Yatak vs. demirbaşlar yatırım indirimine konu olabiliyorsa, bir inşaat firmasının da esas faaliyet konusu ile ilgili bir konteynir (demirbaş) ı yatırım indirimine konu edebilir. Çünkü konteynır inşa edilen bir binanın yerleşim yeri değildir. İnşaat firmasının belki de 5-10 yıl arası bir süreçte defalarca kullanabileceği bir amortismana tabi iktisadi kıymettir.

Hatta, aşağıda sunmuş olduğum bir mahkeme kararı da gerçekten çok ilginçtir.


Danıştay Onüçüncü Daire
Tarih : 01.10.1975
Esas No. : 1974/1887
Karar No. : 1975/2913
GVK EkMd3

Ulaşılması istenen amacın gerçekleşmesinde yatırımın üretkenliğini artıran, hesap makinesi, yazı makinesi, telefon tesisatı ve taşıma aracı gibi değerler için yapılan harcamalar da, yatırım indiriminden yararlandırılır.

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının 1.8.1969 gün ve 371 3.4.1.1.3323 sayılı yazısıyla, yükümlü şirketin yatırım indiriminden yararlanmak için yasal koşulları taşıdığı, 7.125.688 liralık yatırımın biçim ve güç olarak öz sermaye ile karşılanabileceğinin tahmin edildiği ve yatırım indirimine ilişkin yasal hükümlere uyulması koşuluyla fiili yatırımın özellikle öz sermayeden sağlanacak ve karşılanacak kısminin %50 oranında yatırım indiriminden yararlandırılmasının uygun görüldüğü bildirilmiş, yatırımın gerçekleştirilmesinden sonra tüm yatırım harcamalarım ayrıntılarıyla inceleyen inceleme elemanı ise, bu yatırımlardan bir kısminin %50 oranında yatırım indiriminden yararlandırılmasının uygun görüldüğü bildirilmiş, yatırımın gerçekleştirilmesinden sonra tüm yatırım harcamalarım ayrıntılarıyla inceleyen inceleme elemanı ise, bu yatırımlardan bir kısminin yatırım indirimi istisnasından yararlanamayacağım belirterek matrah farkı saptanmıştır.

Devlet Planlama Teşkilatı'ndan alınan yatırım indirimi belgesinin genel nitelik taşıdığı, olayda yatırımı tüm ayrıntılarıyla gösteren bir proje değerlendirilmesinin sözkonusu olmadığı anlaşıldığından, inceleme elemanının aktifleştirilen değerlerin müsaade verilen yatırımlardan olup olmadığım, eğer müsaade verilen yatırımlardan ise miktarının aşılıp aşılmadığım saptamanın ötesinde, sözkonusu değerlerin yatırım indiriminden yararlandırılıp yararlandırılmayacağım araştırmak durumunda bulunduğunu kabul etmek gerekir.

Bununla beraber, yatırım harcamalarının tek tek üretkenliğinin mi, yoksa bunların bir bütünü oluşturan ve bütünün üretkenliğim artıran bir unsur olarak mı ele alınması gerektiği olayda önem taşımaktadır. Her ne kadar inceleme elemanı ve Temyiz Komisyonu, yapılan yatırım harcamalarının kalem kalem 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa 202 sayılı Kanunla eklenen "Yatırım indirimi" Bölümünün yatırım indiriminin kapsamına ilişkin Ek 2. maddesinin 3 numaralı bendi hükmüne uygun olması gerektiği yani yapılan yatırımların, istihsali genişletmeye, prodüktiviteyi artırmaya, ihracatı geliştirmeye, mahsul ve mamullerin kalitesini ıslaha, kültür seviyesini yükseltme/e, ilmî ve teknik araştırmalara, çalışma güvenliğim sağlamaya, yabancı turist celbine yönelik olmak üzere, bina (Personel dışındaki meskenler hariç), makine, tesisat, teçhizat, taşıma vasıtası ve benzeri yeni aktif değerlerin tedariki ve kuruluşu ile ilgili bulunması koşulunu arayarak, anlaşmazlığa konu olan değerlerin anılan bent kapsamına giremeyeceğine karar vermişlerse de, anılan maddenin değerlendirilmesinde konuya çok dar açıdan bakıldığı, maddede sözü edilen amaçların yatırımın bütünü için geçerli olmak üzere, gene maddede sözü edilen değerlerin tedariki ile ilgili bulunması üzerinde yeterince durulmadığı anlaşılmıştır. Yapılan yatırımın Bir bütün olarak maddede belirtilen amaçları içerdiğinde anlaşmazlık bulunmadığına göre, bu amacı gerçekleştirmeye yönelik olmak üzere işlerin etkin ve süratli bir biçimde sürdürülmesini ve işletmenin çağın teknolojik gelişmesine uygun bir düzeyde çalışmasını sağlamak amacıyla, hesap makinesi, yazı makinesi, telefon tesisatı gibi araçların tedarikinin yatırım indirimi kapsamına sokmamanın yeterli ve geçerli bir gerekçesi bulunmamaktadır. Vergilendirme döneminde aktifleştirilen yatırım harcamaları bu açıdan incelendiğinde; telefon tesisatı, yemekhane masası, yazı masası, yazı makinesi ve Ford kamyon bedellerinin yatırım indiriminden yararlandırılmasının uygun olacağı, öte yandan yatırımın ulaşılması istenen amacın gerçekleştirilmesinde mutlaka gerekli olduğu kanıtlanamayan bir adet özel Ford otomobil ve 2 adet Murat marka otomobil ile kütüphane bedellerinin yatırım indiriminden yararlandırılmaması gerekeceği ortaya çıkmaktadır,

Bu nedenlerle davanın kısmen kabulüyle, Temyiz Komisyonu Üçüncü Dairesi kararının, yukarıda açıklanan esaslar çerçevesinde yeniden bir karar verilmek üzere bozulmasına oyçokluğuyla karar verildi.

Ancak, Talip bey yine de aklınıza takılan veya yatmayan bir durum varsa, defterdarlıktan bir özelge talep ederek, verilen cevaba göre hareket edebilirsiniz.
 
Üst