Yeminli Mali Müşavirlik Çalışma Usulü Hakkında

Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...
Üyelik
10 Ağu 2006
Mesajlar
96
Konum
İSTANBUL
Merhabalar
Şirketimiz Ltd.Şti. olup,yaklaşık 2 yıldır Yeminli mali müşavir ile çalışmaktadır.Daha önce serbest muhasebeci ile çalışıyorduk.Yeminli mali müşavir ile çalıştığımızdan beri tüm işlemler hemen hemen şirketimiz bünyesinde yapılmaktadır.Geçen yıl defter tastiklerini bize yaptırdılar.Müşavirlere;bu işlemleri sizin yapmanız gerekmiyor diye sorduğumda,bana sadece denetleme yetkilerinin olduğunu ve onun dışında işlemlere karışmadığını söylediler.Benim öğrenmek istediğim Yeminli mali Müşavirler Şirketler tam tastik sözleşmesi yaptığı zaman yetkileri nelerdir.Hangi işlemleri yapmak zorundalar.Bu konuda beni bilgilendirirseniz sevinirim.

Not:Denetleme derken de ben haber vermedikçe de gelmiyorlar.Bazen onların kontrolu olmadan vergileri hazırlıyorum ve onay alıyorum.
 
T

turk_bey

Ziyaretçi
!!!

30 Temmuz 1995 tarih ve 22359 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan 18 Sıra No.lu Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliğinin; “I-Tasdike İlişkin Esaslar” başlıklı bölümünün “D-Tasdik İşlemi” başlıklı kısmında; “Tasdik işlemi, yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin ilgili bölümleri ile mali tablolar ve bildirimlerin uygun kısımları, yeminli mali müşavirlerce imzalanıp mühürlenmek ve tasdik raporu düzenlenmek suretiyle yerine getirilecektir...” denilmek suretiyle tasdik işlemi anlatılmıştır.


Buna göre yeminli mali müşavir tasdik işlemi, tasdik raporunun düzenlenmesi ve vergi dairesine teslimi ile tekemmül etmektedir.
 
O

Ogün Güneş

Ziyaretçi
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN TASDİK EDECEKLERİ BELGELER, TASDİK KONULARI, TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
Resmi Gazete No 20390
Resmi Gazete Tarihi 02/01/1990
Kapsam


Kod:
Amaç ve Kapsam 
Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Yeminli Mali Müşavirlerce, gerçek veya tüzel kişilerin veya bunların teşebbüs veya işletmelerinin mali tablo veya beyannamelerinin; vergi, istisna, muafiyet, iade, indirim, tecil, terkin veya zarar mahsubu işlemleri ve benzeri taleplerinin mevzuat hükümleri-ne, muhasebe ilke ve standartlarına uygunluğu esas alınarak hesapların gerçeğe uygun ve doğru bilgi verecek şekilde tutulmasını ve bu suretle mükelleflerin doğru beyanda bulunmalarını sağlamaktır. 

Yeminli mali müşavirlerce, gerçek ve tüzel kişilerin mükellefiyet şekilleri, iş kolları ve ciroları, döviz kazandırıcı işlemleri, ithalat ve ihracatları, ya-tırım miktarları ve nevileri ile belgelerin ibraz edileceği merciler esas alınmak suretiyle tasdik edecekleri belgeler, tasdik konuları ve tasdike ilişkin usul ve esaslar bu Yönetmelikte belirtilmiştir. 

Hukuki Dayanak 

Madde 2- Bu Yönetmelik, 3568 sayılı Kanunun 12'nci maddesi hükmüne dayanılanarak hazırlanmıştır. 

Kavramlar 

Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen; 

Kanun 
3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu'nu, 

Bakanlık 
Maliye Bakanlığı,  

Bakan 
Maliye Bakanı, 

Muhasebe İlke ve" Standartları 
Muhasebe işlem ve kayıtları ile mali tabloların hazırlanmasında işletmeler tarafından esas alınması zorunlu olan ve Bakanlık tarafından Tebliğ ile açıklanacak olan düzenlemeleri, 

Denetleme İlke ve Standartları 
Yeminli mali müşavir tarafından verilecek tasdik hizmetinde uyulacak ve Bakanlık tarafından belirlenecek esasları, 

Rapor Standartları 
İnceleme ve denetleme sonucu yeminli mali müşavir tarafından tasdik kapsamı ölçüsünde düzenlenecek ve Bakanlıkça bulunması zorunlu bilgileri içerecek rapor esaslarını, 

Mali Tablolar 
Bu Yönetmenlik hükümlerine uygun olarak çıkarılacak bilanço ve gelir tablolarını, 


ifade eder. 

Tasdik 

Madde 4- Tasdik, gerçek veya tüzel kişilerin veya bunların teşebbüs ve iş-letmelerinin yeminli mali müşavirlerce denetleme ilke ve standartlarına göre uygunluk yönünden incelenmesi, bu inceleme sonuçlarına dayanıla-rak tasdik kapsamına giren konuların ve belgelerin gerçeği yansıtıp yan-sıtmadığının imza ve mühür kullanmak suretiyle tespiti ve rapora bağlan-masıdır. 

Tasdike esas alman denetleme ilke ve standartları ile muhasebe ilke ve standartları, mevzuat hükümleri ve genel kabul görmüş muhasebe ilkele-ri gözönüne alınarak, Bakanlıkça hazırlanan tebliğlerle belirlenir. 

Bu Yönetmelik ve Bakanlık tarafından konuya ilişkin olarak yapılacak diğer düzenlemeler çerçevesinde tasdik edilmiş konu ve belgeler kamu idaresinin yetkililerince tasdikin kapsamı ölçüsünde incelenmiş olarak kabul edilir. Ancak, çeşitli kanunlarla kamu idaresine tanınan inceleme ve teftiş yetkilerinin kullanılmasına ve gerektiğinde tekrarına ait hususlar saklıdır. 

Tasdik Amacı 

Madde 5-Tasdikin amacı; 

a) Gerçek veya tüzel kişilerin veya bunların teşebbüs ve işletmelerinin hesap ve kayıtlarının sonuçlarını gösteren mali tablolarının yanıltıcı olmayacak biçimde eksiksiz ve gerçeğe uygun şekilde düzenlenmesini sağ-layarak kamunun istifadesine sunmak, 

b) Gerçek veya tüzel kişilerin veya bunların teşebbüs ve işletmelerinin il-gili mevzuat yönünden olan taleplerin karşılanmasında çabukluğu sağla-yarak hak ve yararlarını korumak, 

c) Vergi idaresi ve mükellef ilişkilerinde güveni hakim kılmaktır. 

Tasdik Talebinin Niteliği 

Madde 6- Gerçek ve tüzel kişiler veya bunların teşebbüs ve işletmeleri tasdik işleri nedeniyle yeminli mali müşavirin ücret faktöründen ziyade tasdik amacını gerçekleştirecek uzmanlık ve deneyimini esas alarak seçi-mini yapar. 

Yeminli mali müşavirler de üstlenecekleri tasdik işleminin kendilerine getirebileceği riski tespit etmek; tasdik kapsam ve programını belirlemek amacıyla gerekli araştırmalar yapmak zorundadırlar. Görevi üstlenecek yeminli mali müşavir, daha önce tasdik talebini karşılayan veya karşıla-makta olan meslek mensubundan görüşme yapmak suretiyle bilgi topla-yabilir. 

Tasdik Kapsamı 

Madde 7- Yeminli mali müşavirlerce vergi mevzuatı yönünden tasdiki ya-pılabilecek olan konu ve belgeler aşağıda belirtilmiştir. 

A) Gelir Vergisi Yönünden: 

a) Yıllık gelir vergisi beyannameleri ve bunlara ekli mali tablolar ve bildi-rimler. 

b) Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi ile ilgili olarak verilen muhtasar beyannameler. 

c) Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 80 inci maddesi ve 82'nci maddesi ile ilgili olarak verilecek münferit beyannameler. 

d) Geçici vergi bildirimleri. 

B) Kurumlar Vergisi Yönünden: 

a) Yıllık kurumlar vergisi beyannameleri ve bunlara ekli mali tablolar ve bildirimler. 

b) Kurumlar Vergisi Kanununun 24 üncü maddesi uyarınca verilen muh-tasar beyannameler, 

c) Kurumlar Vergisi Kanununun 22'nci maddesi uyarınca verilen özel be-yannameler. 

d) Geçici vergi bildirimleri. 

C) Katma Değer Vergisi Yönünden: 

a) Katma değer vergisi beyannameleri ve ekleri, 

b) İade hakkı doğuran işlem ve belgeler, 

c) Maliye Bakanlığınca gerek görülecek katma değer vergisine ilişkin diğer işlem ve belgeler, 

D) Veraset ve İntikal Vergisi Yönünden: 

a) 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 10'uncu maddesinin (a) bendi uyarınca yapılmakta olan servet incelemelerine konu olan bi-lançolar ve bununla ilgili beyannameler. 

b) Veraset ve İntikal vergisi beyannamelerinin ve eklerinin incelenmesi, takdir işlemlerinin yapılması ve tasdiki. 

E) Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Yönünden: 

a) 6183 sayılı Kanunun 48. maddesi gereğince borcunun tecilini talep 

eden mükelleflerin dolduracakları "Erteleme ve Taksitlendirme Talep ve 

Değerlendirme Formları" 

b) 6183 sayılı Kanunun 105'inci maddesi gereğince verilen terkin beyan- 

larının incelenmesi ve tasdiki, 

F) Damga Vergisi Yönünden: 

a) 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 18 ve 22'nci maddeleri uyarınca makbuz karşılığı ödemeler için verilecek damga vergisi beyannameleri ile 19 ve 23 üncü maddeleri uyarınca istihkaktan kesinti suretiyle tahsil edi-len damga vergileri ile ilgili olarak verilecek beyannameler. 

G) Mali Mevzuatta Yeralan Teşvik, İndirim, İstisna ve Muafiyetler 

Yönünden: 

a) Yatırım indirimi, 

b) Döviz kazandırıcı işlemlerde vergi istisnası, 

c) Yeniden değerleme, 

d) Stok değerlemesi, 

e) Eğitim, spor ve sağlık yatırımlarından elde edilen kazanç istisnası, 

f) Dernek, tesis, vakıf ve kooperatiflere muafiyet tanınması, 

g) Diğer teşvik, indirim, istisna ve muafiyetlerle ilgili işlemler, 

Bakanlık, tasdik kapsamına alınan beyanname, bildirim ve belgelerin tas-dik uygulamasını zaman ve konu itibariyle sınırlandırmaya veya genişlet-meye yetkilidir. 

Tasdik işlemi yapılırken aranacak asgari bilgi, şekil şartları ile tasdike iliş-kin diğer usul ve esaslar Bakanlıkça çıkartılacak tebliğlerle belirlenir. Yukarıda belirtilen konuların ve belgelerin tasdikine ilişkin olarak Ba-kanlıkça tebliğ çıkartılmadıkça, yeminli mali müşavirler bu konu ve bel-gelerle ilgili olarak tasdik işlemi yapamazlar. 

Denetleme 

Madde 8- Gerçek veya tüzel kişilerin veya bunların teşebbüs ve işletmele-rinin hesap dönemleri itibariyle çıkarılan mali tabloların tasdiki; bu tab-loların kapsadığı dönemin başından itibaren sürekli denetleme sonucun-da yapılabileceği gibi, dönemin kapanmasından sonra yapılacak denetim sonucunda da yapılabilir. Denetimin hangi duruma göre yapıldığı tasdik raporunda açıkça belirtilir. 

Sürekli denetlemeyi kapsayan tasdik hizmetini veren yeminli mali müşa-vir, belirli aralıklarla haber vermeksizin kasa sayım ve stok tespiti yapabi-lir, yıl sonu envanter çalışmalarını denetleyebilir. Yeminli mali müşavir-ler, tasdik konuları ile ilgili olarak karşıt incelemeler yapabilir. Başka Oda çevrelerindeki karşıt incelemeler, ücreti Ücret Yönetmeliğindeki usul ve esaslar çerçevesinde ödenmek kaydıyla, o odaya mensup yeminli mali müşavirlere yaptırılabilir. 

Tasdik Talebi 

Madde 9- Tasdik kapsamına giren mali tablolar ve beyannameler ile di-ğer belgelerin yeminli mali müşavirlerce denetlenmesi ve tasdiki ilgilinin talebi üzerine yapılır. 

Bankalar ve sigorta şirketleri, dış ticaret sermaye şirketleri, Sermaye Pi-yasası Kanunu'na göre menkul kıymetlerini halka arz etmiş olan veya arz etmiş sayılan şirketler, aracı kurumlar, yatırım ortaklıkları ve fonları ve Bakanlığın gerek gördüğü diğer şirketler ve kuruluşlar hesap dönemleri-ne ilişkin mali tablolarını ve beyannamelerini bu Yönetmelik çerçevesin-de tasdik ettirirler. 

Mali Tablolarının tasdiki zorunlu tutulan gerçek veya tüzel kişilerin ye-minli mali müşaviri herhangi bir nedenle seçmemesi halinde bu seçim, Birlik (Geçici Kurul) tarafından ilgili Odaya yaptırılır ve ilgililere bildiri-lir. Yeminli mali müşavir seçmek zorunda bulunan gerçek ve tüzel kişiler; tasdiki zorunlu tutulan mali tabloların ilgili bulunduğu hesap döneminin başına kadar seçtikleri yeminli mali müşavirleri Birliğe (Geçici Kurul'a) bildirmedikleri takdirde, yeminli mali müşavir seçmemiş sayılırlar. 

Tasdik Sözleşmesi 

Madde 10- İlgililerce yaptırılacak tasdik hizmetinin tasdik sözleşmesine bağlanması ve sözleşme tarihinden itibaren 15 gün içinde bir örneğinin yeminli mali müşavirlerce Bakanlığa gönderilmesi zorunludur. 

Tasdik sözleşmesinde en az aşağıda yazılı hususlara yer verilir. 

a) Tasdikin amacı, kapsamı, varsa özel nedenleri, 

b) Yeminli mali müşavirlerce verilecek hizmetin niteliği ve süresi, 

c) Tarafların sorumluluk ve yükümlülükleri, 

d) Ücret. 

Tasdik sözleşmesi, yazılı gerekçe göstermek şartıyla taraflarca her zaman feshedilebilir. Feshedilen sözleşmeler, fesih tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde Bakanlığa bildirilir. 

Sürekli denetimlerde yıllık beyannamelerin ve buna ekli mali tabloların beyan edileceği aydan önceki üç ay içinde tasdik sözleşmesi feshedilemez. 

Yıllık Mali tablolarının tasdiki zorunlu tutulan işletmelerin, tasdik sözleş-mesinin feshi halinde; bu işletmeler bir ay içinde diğer bir yeminli mali müşavirle sözleşme yapmak zorundadırlar. 

Tasdik sözleşmesinin feshi halinde yeminli mali müşavir çalışma notlarını ve gerekli tüm bilgileri, yerine geçecek olan yeminli mali müşavire dev-retmek zorundadır. 

Bu Yönetmeliğin 7/A-a ve 7/B-a maddelerinde belirtilen belgelerin tasdi-kine ilişkin sözleşmeler ilgili vergilendirme döneminin ilk ayı içinde dü-zenlenir. 

İnceleme Yeri 

Madde 11- Tasdik konusu inceleme ve denetleme, ilgilinin iş yerinde ya-pılır. İncelemenin iş yerinde yapılmasının imkansız olduğu hallerde ince-leme, tasdiki yapacak yeminli mali müşavirin bürosunda yürütülür. Bu takdirde ilgili gerekli defter ve belgelerini yeminli mali müşavire bir tuta-nakla teslim eder. 

Sürekli denetlemelerde, inceleme ve denetlemenin ilgilinin işyerinde ya-pılması esastır. 

Yeminli Mali Müşavirlerin Yetkileri 

Madde 12- İlgililer, bu Yönetmeliğe göre sözleşme yaptıkları yeminli ma-li müşavirleri; 

a) Tasdik konularıyla ilgili tüm defter, kayıt ve belgeleri gizli olsalar dahi incelemek, 

b) Tasdik işlemini ilgilendiren tüm bilgileri yöneticilerden, iç denetçilerden ve diğer ilgililerden istemek, 

c) Şirketlerin Yönetim Kurulu ve Genel Kurul toplantılarına katılmak ve bu toplantılarda istenildiği takdirde tasdik faaliyetini ve sonuçlarını ilgi-lendiren konularda açıklamalarda bulunmak, ile yetkili kılınmış sayılırlar. 

Kamu idare ve müesseseleri, yeminli mali müşavirlerin tasdik konusu ile sınırlı olmak üzere isteyeceği bilgileri vermekle yükümlüdürler. Bilgiler yazı ile istenir; yazı tasdik konusu ile ilgili husus ve sözleşme içeriği belir-tilir. 

Yeminli mali müşavirler, vergi incelemelerinde tarhiyat öncesi ve sonrası uzlaşmalarda vergi yargısında; mükellefle veya vergi sorumlusu ile bera-ber hazır bulunabilirler ve açıklamalar yapabilirler. 

Araştırma ve İncelemenin Planlanması 

Madde 13- Planlama, tasdikin mahiyeti, kapsamı ve zamanlanması dikka-te alınarak, çalışmanın doğru bir biçimde yönlendirilmesi, sistemli bir şe-kilde yürütülmesi ve nihai amaca ulaştırılması için yapılır. 

Tasdik çalışması ile ilgili olarak yapılacak planlamada; 

a) İşletmenin organizasyonu, iç kontrol sistemi, çalışma tarzı, üretim sü-reci ve iş akışı ile işletmenin içinde bulunduğu sektör v.b. hususlarda ge-rekli araştırmaların yapılması, 

b) Mali tablolar, önceki döneme ait çalışma kağıtları ve tasdik raporları, vergi inceleme raporları ve diğer işletme ile ilgili raporların gözden geçi-rilmesi, 

c) İşletmenin muhasebe politikasının incelenmesi; yayınlanan muhasebe standart ve ilkelerine uygunluğunun araştırılması, 

d) Tasdik çalışması sırasında bilgi alınabilecek ve veri hazırlayacak işlet-me personelinin belirlenmesi ve bunlar arasında koordinasyonun sağlan-ması, 

e) Yazılı tasdik çalışma planının hazırlanması, 

gerekir. 

Kanıt Toplama 

Madde 14- Yeminli mali müşavirler tasdik çalışmasının yürütülmesi sıra-sında tasdik konusu ve kapsamı ile ilgili yeterli miktarda güvenilir kanıt-ları toplamak zorundadırlar. Kanıt miktarlarının yeterli olup olmadığının belirlenmesinde, kanıtın nitelik ve nicelik açısından önemi; hatalı veya hi-leli olma riski, güvenirliği gibi hususlar gözönünde bulundurulur. 

Kanıt toplamada amaç; tasdik konu ve kapsamı ile sınırlı olmak kaydıyla; 

a) Tüm varlık, kaynak, gelir ve giderlerin gerçek olup olmadığı ve bunla-ra ilişkin bütün işlemlerin doğru kaydedilip, kaydedilmediği, 

b) Mali tablolara yansıtılması gereken bütün işlem ve hesapların bu tab-lolarda gerçek şekliyle yer alıp almadığı. 

c) Varlıklara ilişkin hakların ve borçlara ilişkin yükümlülüklerin işletmeye ait olup olmadığı,yönünden fiili durum ve belgelerin esas alınarak araştırılmasıdır. 

Denetim Teknikleri 

Madde 15- Yeminli mali müşavirler tasdik çalışmalarının yürütülmesinde kanıtları aşağıdaki ve benzeri tekniklerle toplarlar. 

a) Sayım ve envanter incelemesi: İşletme kayıtlarında gösterilen mevcutve borçların ilgili mevzuat hükümlerinde öngörülen belgelerle doğrulan-ması, fiili ve kaydi envanterlerin yapılması işlemidir. 

b) Belge incelemesi: İşletme muhasebe kayıtlarının belgelere dayandırıl-dığının doğrulanması; ibraz edilen belgelerin gerçeği yansıtıp yansıtmadı-ğının ve ilgili mevzuat hükümlerine uygunluğunun araştırılmasıdır. 

c) Bilgi toplama: İşletme muhasebe kayıtları ve belgeler konusunda ge-rekli açıklığın olmadığı hallerde ilgililerden bilgi alınması; alınan bilgile-rin tutanakla tespit edilmesidir. 

d) Doğrulama: İşletme kayıtlarında yer alan hususların ilgili üçüncü şa-hıslar nezdindeki defter ve belgeler üzerinde araştırılarak tespit yapılmaksuretiyle doğrulanmasıdır. 

e) Karşılaştırma ve puantaj: Aralarında uygunluk bulunması gereken tu-tarların karşılaştırılması; toptan aktarmaların kontrolü, kayıt ve belgeüzerindeki her türlü aritmetik işlemlerin doğruluğunun araştırılmasıdır. 

f) Analitik inceleme: İşletme hesap ve işlemlerinde ortaya çıkması gere-ken normal sonuçlarda, varsa sapmaların tespit edilmesi amacıyla, cari yılhesaplarının aylık veya yıllık olarak randıman, verimlilik, üretim, tüke-tim, kapasite kullanımı v.b. bakımlardan; önceki yıl hesap ve işlemleriyle,kapasite raporlarındaki sonuçlarla, bütçe verileriyle veya sektör ortalamasıyla, teknolojik unsurlar dikkate alınarak oran ve trend analizi gibi is-tatistik yöntemler uygulanarak sonuçların olması gerekenlerle karşılaştı-rılması ve değerlendirilmesidir. 

Sözü edilen bu teknikler, sürekli denetimlerde, hesapların niteliği, hacmi ve bu tekniklerin özellikleri gözönünde bulundurularak yeminli mali mü-şavirin belirleyeceği aralıklarla, tasdik sözleşmesi tarihinden tasdik rapo-ru tarihine kadar uygulanır. Diğer denetimlerde ise denetimin her safha-sında uygulanabilir. 

Hataların Düzeltilmesi ve Hilelerin Ortaya Çıkarılması 

Madde 16- Hata ve hilelerin önlenmesi veya ortaya çıkarılması konusun-daki temel sorumluluk işletme yönetimi ve yeminli mali müşavire aittir. Yeminli mali müşavir, tasdik konusu ve belgelerin ilgili mevzuat hükümlerine uygunluğu ve gerçek durumu yansıtması yönünden önemli etkileri olabilecek hata ve hileleri düzeltecek veya ortaya çıkaracak şekilde plan-lanmak ve yürütmekle yükümlüdür. 

Yeminli mali müşavir, tasdik konusu ve belgelerin doğruluğu ve gerçeği yansıtmasına olan olumsuz etkileri giderebilecek hata ve hileleri, düzelt-me önerisiyle birlikte işletme yönetimine bildirir. İşletme yönetiminin bunları düzeltmesi halinde tasdik konusu belgeler tasdik edilir. Hataların düzeltilmesi istendiği halde, düzeltilmez ise veya hileli bir durumun tesbi-ti halinde durum, bir raporla ilgili mercilere bildirilir. 

Çalışma Kâğıtları 

Madde 17- Yeminli mali müşavirlerin denetleme faaliyetleri ile ilgili ola-rak düzenli ve yeterli bir kayıt düzenine sahip olmaları gerekir. 

Kayıt düzeni: Çalışma kağıtları ve bunların dosyalanması ile sağlanır. Ça-lışma kâğıtları, izlenen denetleme yöntem ve tekniklerini, uygulanan de-netleme testlerini, toplanan bilgileri ve incelemelerle ilgili olarak ulaşılan sonuçları gösteren hazırlanması zorunlu belgelerdir. Çalışma kâğıtlarında en az aşağıdaki hususlar yer alır. 

a) Her çalışma kâğıdında bir başlık bulunur. Bu başlık denetlenen müşte-riyi, denetlemenin yapıldığı dönemi, çalışma kâğıdının konusunu, hazırla-yan yeminli mali müşavirin ad ve paraflarını ve hazırlama tarihini içerir. 

b) İyi bir dosyalamanın yapılması açısından kâğıtlar uygun bir düzenlekodlanır. 

c) Tamamlanmış çalışma kâğıtlarında; yapılan denetleme yöntem ve tek-nikleri ile ilgili hususlar, puantaj işaretleri ve sembollerin anlamları açıkça gösterilir ve yeterli açıklamalara yer verilir. 

d) Çalışma kâğıtları, tasdik kapsamı ile sınırlı olmak üzere, defter kayıtla-rının ve buna göre düzenlenmiş mali tabloların genel kabul görmüş mu-hasebe ilkelerine ne ölçüde uygun hazırlanmış olduğu hususlarında gü-ven yaratacak şekilde açıklık taşır. 

e) Her çalışma kâğıdında hazırlanma amacına uygun yeterli bilgi belirti-lir. 

Çalışma kâğıtlarının mülkiyeti yeminli mali müşavire aittir. Bunların, dosya içinde, düzenlenmelerini izleyen yıldan itibaren 10 yıl süreyle; bu süre içinde hukuki ihtilafa konu olan dosyaların ihtilafın sonuçlanmasına kadar, saklanması ve yetkili mercilerce istendiğinde ibraz edilmesi zorun-ludur. 

Tasdik Sonuçları 

Madde 18- Mali tablo ve beyannamelere veya tasdik konusuna ilişkin tas-dik sonuçları, yeminli mali müşavirce bir rapora bağlanır. 

Yeminli mali müşavirce 3 örnek olarak düzenlenecek tasdik raporlarının 2 örneği ilgili firma, kurum ve kuruluşların yetkililerine teslim edilir. Ra-por ile mali tablo ve beyannameler arasındaki mutabakatın sağlanması yeminli mali müşavirin sorumluluğundadır. Düzenlenen raporların birer örneği, tasdik konusu belgelerle birlikte tasdiki isteyen mercie doğrudan yeminli mali müşavirce verilir. 

Tasdik Raporları 

Madde 19- Yeminli mali müşavirlerce düzenlenecek tasdik raporları, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesi ile tasdik kapsamına alınan konular itibariy-le çeşitlendirilir. 

Yeminli mali müşavirlerce düzenlenen bütün tasdik raporlarına meslek sicil numarası ile birlikte biri genel, di^. ı i özel iki sayı verilir. Genel sayı, yeminli mali müşavirin mesleki faaliyete başlamasından itibaren kendi imza ve mührü ile düzenlediği raporda (1) den başlatılmak suretiyle mes-leki faaliyetten ayrılana kadar kesintisiz devam ettirilir. Mesleki faaliyet-ten ayrılıp, sonra bağlı oldukları odalara tekrar faaliyete başlayacaklarını bildirip faaliyete başlayanlar, genel sayıya, mesleki faaliyetten ayırdıkları tarihteki son sayıdan itibaren devam ederler. Özel sayı ise, her takvim yılı başında yeniden başlar ve yıl sonuna kadar devam eder. Tasdik raporları-na sayı verilmesinde, önce meslek sicil numarası, sonra genel sayı ve daha sonra özel sayı kullanılır. 

Rapor sayısının başına yeminli mali müşavir deyimini ifade eden "YMM" rumuzu konulur. 

Yeminli mali müşavirlerce düzenlenen raporların her sayfası paraf edilir, mühürlenir, son sayfası ise imzalanır ve mühürlenir. 

Tasdik konu ve kapsamı itibariyle düzenlenecek raporlarda yer alacak as-gari konular ve rapor dispozisyonları tasdike tabi tutulan konu ile ilgili olarak Bakanlıkça çıkartılacak tebliğlerde belirlenir. 

Raporlar, tespit edilmiş dispozisyona uygun olarak, kolay anlaşılır, kısa cümleler halinde, açık bir üslup ile kaleme alınır. Raporlardaki açıklama-lar tereddüde mahal vermeyecek nitelikte olur. 

Sürekli denetlemeyi gerektiren tasdik raporlarında, mali tablo ve rapor-lar üzerinde doğrudan veya dolaylı etkisi olan veya olması muhtemel her türlü mevzuat aykırılıkları ve mali tabloların genel kabul görmüş muhase-be ilkelerine uygun hazırlanıp hazırlanmadığı belirtilir. 

Yeminli mali müşavir, bir bütün olarak ele alınan mali tabloların gerçeğe uygunluğu ve doğruluğu hakkında edindiği kanaatini; tespit olunan be-yanların ilgili mevzuat hükümleri ve mali tablolar ile uyumlu olup olma-dığı yolundaki görüşünü ortaya koymakla yükümlüdür. 

Yeminli Mali Müşavirlerin Sorumluluğu 

Madde 20- Bu Yönetmelik kapsamına giren tasdik işlemlerinde imza ve mühür kullanmak suretiyle tasdik yapan dolayısıyla tasdik raporu düzen-leyen yeminli mali müşavirler, tasdik kapsamı ile sınırlı olmak üzere tas-dikin doğruluğundan sorumludurlar. Tasdik konusu ile ilgili olarak Ba-kanlıkça tebliğlerle belirlenen hususların; tasdik kapsamı içinde mutlaka araştırılması ve incelenmesi zorunludur. 

Yeminli mali müşavirler inceledikleri ve sonucunda tasdik raporu düzen-ledikleri konu ve belgelerin gerçeği yansıtmaması ve doğru olmaması ha-linde, ziyaa uğratılan vergilerden ve kesilecek cezalardan Vergi Usul Ka-nunu ve 3568 sayılı Kanun hükümleri uyarınca mükellefle birlikte müşte-reken ve müteselsilen sorumludurlar. Bu sorumluluğun yerine getiril-mesinde Borçlar Kanununun "Tam Teselsül" hükümleri uygulanır. 

Tasdik raporunun düzenlenmesi ve incelemenin yapılması sırasında, baş-ka bir ildeki bir inceleme ve bilgi toplama işinin, o ilde bulunan bir ye-minli mali müşavire yaptırılmış olması halinde, bu kısmi incelemeden do-ğan sorumluluk incelemeyi yapan yeminli mali müşavire aittir. 

Yeminli mali müşavirler tasdikten doğan sorumluluklarını yerine getire-bilmeleri için doğabilecek zararların tazmini amacıyla sorumluluk sigor-tası yaptırabilirler. 

Tasdik'amacıyla yapılacak inceleme ve denetlemelerde doğacak zararla-rın hukuki sorumluluğu yeminli mali müşavire aittir. 

Diğer Hükümler 

Madde 21- Kanun uyarınca düzenlenen yönetmeliklerin yeminli mali mü-şavirlerin çalışma usul ve esaslarına ilişkin hükümleri bu Yönetmelik için de geçerlidir. 

Geçici Madde 1- Bu Yönetmeliğin 7/A-a ve 7/B-a maddelerinde belirti-len belgelerden 1995 vergilendirme dönemine ait olanların tasdikine iliş-kin sözleşmeler 31.08.1995 tarihi sonuna kadar düzenlenir. 

Yürürlük 

Madde 22- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

Madde 23- Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
 
Üyelik
13 Nis 2006
Mesajlar
172
Konum
Bursa
royem' Alıntı:
Merhabalar
Şirketimiz Ltd.Şti. olup,yaklaşık 2 yıldır Yeminli mali müşavir ile çalışmaktadır.Daha önce serbest muhasebeci ile çalışıyorduk.Yeminli mali müşavir ile çalıştığımızdan beri tüm işlemler hemen hemen şirketimiz bünyesinde yapılmaktadır.Geçen yıl defter tastiklerini bize yaptırdılar.Müşavirlere;bu işlemleri sizin yapmanız gerekmiyor diye sorduğumda,bana sadece denetleme yetkilerinin olduğunu ve onun dışında işlemlere karışmadığını söylediler.Benim öğrenmek istediğim Yeminli mali Müşavirler Şirketler tam tastik sözleşmesi yaptığı zaman yetkileri nelerdir.Hangi işlemleri yapmak zorundalar.Bu konuda beni bilgilendirirseniz sevinirim.

Not:Denetleme derken de ben haber vermedikçe de gelmiyorlar.Bazen onların kontrolu olmadan vergileri hazırlıyorum ve onay alıyorum.
Sayın Rooyem, YMM leri Muhasebecinbizle karıştırmayınız lütfen. YMM sizinin ücretli çalışanınız değildir. Vergi İdaresi ile sizin aranızdave hatta daha ziyade Vergi İdaresine yakın duran kamu adnına hesaplarınızı denetleyen bir nevi kamu çalışanıdır.Ödediğiniz ücret sizin kendi kendinizi denetletmeniz karşılığında ödediğiniz ücrettir.Siz normal muhasebenizi yaparsınız, çelişkiye düştüğünüzx noktada yardım talep edersiniz ve YMM size olması gerekeni soyler.Boylece yanlıştan zamanında dönülür.Yıl sonunda hesaplarınız incelenir, çıkarılan matrahın doğruluğu kontrol edilir ve beyannameniz onaylanır.Bazı durumlarda ise YMM rutin olarak en geç geçici donemlerinde firmaya uğrar ve ara kontroller yapar.Nacak uzun süre beraber çalışma ve bu beraberlik neticesinde YMM de gözlemleri sonucunda firmanın muhasebe sorumluları hakkında belirli bir güven oluşursa bu ara kontrollere pek gerek kalmaz.

Umarım biraz açıklayabilmişimdir... SAYGILAR
 
Üyelik
13 Nis 2006
Mesajlar
172
Konum
Bursa
Sevgili siyah..Yazacaklarım belki tepki çekecek ama yaşadıklarımdan bazı örnekler vermek isterim..Biz YMM bürosu olarak özellikle iade gibi konularda malumunuz firmanın SMMM si ile direk irtibat halinde çalışıyoruz..Ancak sorumsuzluk almış başını gitmiş.Çoğu zaman kayıtlarda o kadar düzensizlik oluyor ki, herşeyi sıfırdan elealmak zorunda kalıyoruz.Rakamsal hatalara rastlamak artık sıradanlaştı, 10 beyannameden en az ikisinde mutlaka hata oluyor.Maallesef bize verilen evrak ve bilgilere güvenerek çalışamıyoruz. Hepsini tek tek elden geçirmek zorunda kalıyoruz.Bazen güvenelim diyoruz ama vergi dairesinden gelen telefonlarla ikide bir gidip dosyada düzeltme yapmak zorunda kalıyoruz.Burada sadece genel ifadelerkullanıyoum ama tek tek yazabilexceğim bir çok somut olay var. Bunu iki şeye bağlıyorum. !. si bazı büroların haddinden fazla defter tutmaları ve sonucunda kalitesiz hizmet. Bir diğeri ise sorumluluğun olmaması. Bir çok hatadan SMMM lerin sorumlu tutulmaması.

Saygılar...
 
Üyelik
16 Kas 2006
Mesajlar
36
Konum
istanbul
YMM LER DEFTER TUTAMAZ, SMMM LER TUTAR DİYE BİR HÜKÜM VAR. ANCAK KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ FİRMALAR DAHİL NERDEYSE MUHASEBESİ TUTULACAK FİRMA KALMADI. YMM LER İŞLERİ DÜZGÜN OLANLA TAM TASDİK YAPIYORLAR DÜZGÜN OLMAYANLADA DENETİM SÖZLEŞMESİ YAPIYORLAR. BEYANNAMESİNİ DÜŞÜK BEDELLE İMZALAYACAK BİRDE MESLEK MENSUBU BULUYORLAR. ... DURUM MAALESEF BU. SMMM DE BAKKAL ÇAKKALLA UĞRAŞSIN DURSUN GARİBİM.
 
Üyelik
13 Nis 2006
Mesajlar
172
Konum
Bursa
yavuzpulgu' Alıntı:
YMM LER DEFTER TUTAMAZ, SMMM LER TUTAR DİYE BİR HÜKÜM VAR. ANCAK KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ FİRMALAR DAHİL NERDEYSE MUHASEBESİ TUTULACAK FİRMA KALMADI. YMM LER İŞLERİ DÜZGÜN OLANLA TAM TASDİK YAPIYORLAR DÜZGÜN OLMAYANLADA DENETİM SÖZLEŞMESİ YAPIYORLAR. BEYANNAMESİNİ DÜŞÜK BEDELLE İMZALAYACAK BİRDE MESLEK MENSUBU BULUYORLAR. ... DURUM MAALESEF BU. SMMM DE BAKKAL ÇAKKALLA UĞRAŞSIN DURSUN GARİBİM.
Selam , daha trajik olanı, düşük ücrete imzalayacak meslek mensubuna dahai gerek yok, YMM ile sözleşmesi olan firmaların beyannamelerini SMMM ye onaylatma zorunluluğu yok.
 
Üyelik
13 Nis 2006
Mesajlar
172
Konum
Bursa
Siz kendi kendinizi gaza getirmissiniz. Bagkuru nereden karıstırmıssınız onuda anlayamadım.Anlasılan mesajıda dogruduzgun okumamissiniz.Neden ustunuze alinmiisiniz onuda anlamadım.Ayrıca saygi sinirlarinida epeyce zorlamissiniz.Burada o kadar üstad var, bu mesaj burada haftalardır duruyor ve nedense sizin gibi foruma kirkyilda bir giren birisi rahatsiz oluyor.Ayrıca burada bir gurubu hedef almam sozkonusu olamaz,bende aynı grubun bir uyesiyim ve siz insanları burada kıskırtmaya calisiyorsunuz.
 
Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...
Üst