Yeni TTK'da Geçici İlmuhaber (Muvakkat Senet)

Üyelik
25 Kas 2005
Mesajlar
342
Konum
İSTANBUL
Yeni TTK 486/2. maddede sözü geçen ilmuhaber sadece Hamiline yazılı hisse senetlerinin bastırılması gereken üç ay içinde kullanılabilecek bir durumamı gelmiştir.? Zira Eski TTK da 411/1. fıkra Nama yazılı hisse senetleri yerine ilmuhaberden özel olarak bahsetmiş iken Yeni TTK da 411. maddenin muadili bulunmamaktadır. Diğer taraftan sadece azlık istemi ile yeni TTK 486/4 Nama yazılı hisse senedi basma zorunluluğu getirilmesi nedeni ile ilmuhabere yer verilmemiş olabilir mi?

6762 sayılı Eski TTK md.411

3. İLMÜHABERLER
Madde 411 - [/B]Nama yazılı hisse senetleri yerini tutmak üzere çıkarılan ilmühaberlerin nama yazılı olması lazımdır. Bunların devri nama yazılı
hisse senetlerinin devrine ait hükümlere tabidir.
2]Hamiline yazılı hisse senetleri yerine tanzim olunan nama yazılı ilmühaberler ancak alacağın devri hakkındaki hükümlere göre devrolunabilir. Şu kadar ki; devir şirkete karşı ancak ihbar tarihinden itibaren hüküm ifade eder.

6102 sayılı Yeni TTK md.486

II - Pay senedi bastırılması


1) Şirketin ve sermaye artırımının tescilinden önce çıkarılan paylar geçersizdir; ancak, iştirak taahhüdünden doğan yükümlülükler geçerliliklerini sürdürür.

2) Paylar hamiline yazılı ise yönetim kurulu, pay bedelinin tamamının ödenmesi tarihinden itibaren üç ay içinde pay senetlerini bastırıp pay sahiplerine dağıtır. Yönetim kurulunun hamiline yazılı pay senetlerinin bastırılmasına ilişkin kararı tescil ve ilan edilir, ayrıca şirketin internet sitesine konulur. Pay senedi bastırılıncaya kadar ilmühaber çıkarılabilir. İlmühaberlere kıyas yoluyla nama yazılı pay senetlerine ilişkin hükümler uygulanır.


(3) Azlık istemde bulunursa nama yazılı pay senedi bastırılıp tüm nama yazılı pay senedi sahiplerine dağıtılır.


(4) Tescilden önce pay senedi çıkaran kimse, bundan doğan zararlardan sorumludur.
 
Üst