Yıllık İzinlerinden Kısa Vadeli Sigorta Kolu Priminin Kesilip Kesilemeyeceği?

Üyelik
21 Ağu 2008
Mesajlar
48
30.9.2008 gününe kadar uygulamada kalan 506 sayılı kanun ile halen geçerli olan 4857 sayılı İş Kanunu gereğince, yıllık ücretli izne ayrılan işçilere ödenen yıllık izin ücretlerinden iş kazası-meslek hastalığı primi kesilmezdi. 1 Ekim 2008 sabahı 506 sayılı kanun yerini 5510 sayılı kanuna bıraktı. 28 Eylül'de yayınlanan 'Aylık prim ve hizmet belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumu'na verilmesine ve primlerin ödenme sürelerine ilişkin tebliğ'in 2-c bendinde sigortalıların yıllık ücretli izinli oldukları süreler için, prime esas kazançları üzerinden kısa vadeli sigorta kolları primi kesilmeyeceği hükmü bulunuyor. Ancak, tebliğ bunu emrettiği halde SGK'ya e-bildirge göndermek isteyen işverenlere bilgisayardan tam aksi bir mesaj geliyor. SGK, tebliğin hatalı yayınlandığını öne sürüyor. Aslında tebliğ doğruyu ifade ediyor. Yani, yıllık ücretli izinde olan çalışanlardan eski adıyla iş kazası-meslek hastalığı yeni adı kısa vadeli sigorta primi alınmaması gerekmektedir. Bunun yasal dayanağı da 4857 sayılı İş Kanunu'nun 61. maddesidir.Ali TEZEL

Bu konuda hala bir açıklık gelmedi görüşleriniz nelerdir?
 
N

nane

Ziyaretçi
Ynt: Yıllık izinlerinden kısa vadeli sigorta kolu priminin kesilip kesilemeyeceği?

Kurura bakmasınlarda ama sgk'nın en üst makamından en altındaki çalışanına kadar hiç biri kanunu ve nasıl uygulanacağını tam manası ile bilmiyorlar.
 
Üyelik
19 Ağu 2008
Mesajlar
81
Konum
istanbul
Ynt: Yıllık izinlerinden kısa vadeli sigorta kolu priminin kesilip kesilemeyeceği?

28 Eylül 2008 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27011
TEBLİĞ

Sosyal Güvenlik Kurumundan;

AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNİN SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA VERİLMESİNE VE PRİMLERİN ÖDENME SÜRELERİNE DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞc- Yıllık ücretli izinli olan sigortalıların, ücretli izin gün sayıları ile izin ücretlerinin girişi

Sigortalıların yıllık ücretli izinli oldukları süreler için, prime esas kazançları üzerinden kısa vadeli sigorta kolları primi kesilmeyeceğinden, aylık prim ve hizmet belgesine kaydedilen sigortalının ay içinde yıllık ücretli izinli olması halinde, yıllık ücretli izinli olduğu gün sayısı ve yıllık ücretli izin süresine ilişkin hak ettiği ücreti ?Ücretli İzin? günü bölümüne kaydedilecektir.

Örnek - 2008/Kasım ayında hafta tatili ve yıllık ücretli izin süresi dışında ayın kalan günlerinin tamamında çalışarak 900,00 YTL ücret almaya hak kazanmış olan (A) sigortalısının, sözkonusu ayda 10 gün yıllık ücretli izinli olduğu ve yıllık ücretli izin süresine ilişkin hak ettiği ücretinin de 300,00 YTL olduğu varsayıldığında, bahse konu sigortalıya ilişkin olarak aylık prim ve hizmet belgesine;

Prim Ödeme Günü Prime Esas Kazanç Ücretli İzin Gün Sayısı İzin Ücreti

30 900,00 10 300,00

şeklinde kaydedilecektir.
 
Üyelik
21 Ağu 2008
Mesajlar
48
Ynt: Yıllık izinlerinden kısa vadeli sigorta kolu priminin kesilip kesilemeyeceği?

5510) MADDE 80- 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalıların prime esas kazançlarının hesabında;
a) Hak edilen ücretler ile prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkaktan o ay için yapılan ödemelerin brüt toplamı esas alınır.
b) Ölüm, doğum ve evlenme yardımları, görev yollukları, kıdem tazminatı, iş sonu tazminatı veya kıdem tazminatı mahiyetindeki toplu ödeme, keşif ücreti, ihbar ve kasa tazminatları, emekli ikramiyesi ile Bakanlıkça tutarları yıllar itibarıyla belirlenecek yemek, çocuk ve aile zamları, özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı asgarî ücretin % 30'unu geçmeyen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payları tutarları, görevin yerine getirilmesi için zorunlu olarak yapılan aynî yardımlar ile Bakanlıkça belirlenecek diğer aynî yardımların asgarî ücretin % 30'unu geçmeyen kısmı, prime esas kazanca tâbi tutulmaz.
c) Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine tâbi sigortalılara ödenen döner sermaye katkı payları ve döner sermayelerden başka adla yapılan bu nitelikteki her türlü ödemeler ile ikramiyeler ve benzeri ödemelerden en yüksek Devlet memuru aylığının % 200'ünü aşan kısmı prime esas kazanca tâbi tutulmaz.
Yukarıdaki fıkranın (b) ve (c) bentlerinde belirtilen istisnalar dışında her ne adla yapılırsa yapılsın tüm ödemeler prime esas kazanca tâbi tutulur. Diğer kanunlardaki prime tâbi tutulmaması gerektiğine dair muafiyet ve istisnalar bu Kanunun uygulanmasında dikkate alınmaz.[/font]
Bu kanun hükmünden izinli günler için mahsup edilen iş kazası primlerinin artık mahsup edilmeyeceğini çıkardım. Ayrıca Sigorta müfettişlerince düzenlenen eğitimlerde de böyle olacağı belirtildi. Fakat SSK çıkardığı tebliğde örneklerle izinli günlerle ilgili mahsupların nasıl yapılacağını anlatmış. Bu konuda bir bilgisi olan var mı?
 
N

nane

Ziyaretçi
Ynt: Yıllık izinlerinden kısa vadeli sigorta kolu priminin kesilip kesilemeyeceği?

İlk başta benimde yanıldığım gibi kurumda yanılmakta. Bu madde ile hangi kazançların prime tabi tutulacağı hangilerinin matrah dışında tutulacağı ile ilgili. Prime esas kazançtan hangi oranda ne primi kesileceği başka bir maddede yazılı. Dolayısı ile iş kanunda belirtilen iş kazası (yeni kanunda kısa vade olarak geçmekte.) primi yıllık ücretli izin günleri için ödenmemesi gerekir. İş kanundaki adı ile yeni sgk adı farklı diye prim isteniyorsa o başka.
 
Üyelik
21 Tem 2005
Mesajlar
240
Konum
istanbul
Ynt: Yıllık izinlerinden kısa vadeli sigorta kolu priminin kesilip kesilemeyeceği?

e-bildirge üzerinde izinlü gün ve matrah bölümleri kaldırılmıştır.
 
Üst