1 Sınıf 2 Sınıf Mükellef Ayırımı

Üyelik
21 Tem 2005
Mesajlar
365
selam...bir mükellefin 1.sınıfmı 2 .sınıfmı mükellef olduğunu neye göre belirleriz.bu meslek ayırımlarının olduğu bii tablo varmı.bilgi sahibi arkadaşlardan rica ediyorum...saygılar...
 
O

Ogün Güneş

Ziyaretçi
vuk
Kod:
Birinci sınıf  tüccarlar 

Madde 177 - (2365 sayılı Kanunun 26'ncı maddesiyle değişen madde) Aşağıda yazılı tüccarlar, I'inci sınıfa dahildirler: 

1. (205 sayılı Kanunun 12'nci maddesiyle değişen bent) Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satan ve yıllık alımlarının tutarı (4369 sayılı Kanunun 19 uncu maddesiyle belirlenen miktarlar, Yürürlük:29.7.1998) 7.200.000.000 lirayı, (2002/4983 Sayılı BKK ile 1.1.2003 tarihinden itibaren geçerli olan tutarlar) 65.000.000.000 (326 Seri No.lu VUK GT ile 2004 yılı için belirlenen tutarlar) 80.000.000.000 (342 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile 1.1.2005'den itibaren 88.000 YTL) veya satışları tutarı 85.000.000.000 (109.000.000.000) (342 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile 1.1.2005'den itibaren 120.000 YTL) lirayı aşanlar; 

2. (205 sayılı Kanunun 12'nci maddesiyle değişen bent) (4369 sayılı Kanunun 19 uncu maddesiyle belirlenen miktar, Yürürlük: 29.7.1998) Birinci bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşıp da bir yıl içinde elde ettikleri gayri safi iş hasılatı 3.600.000.000 (2002/4983 Sayılı BKK ile 1.1.2003 tarihinden itibaren geçerli olan tutarlar) 35.000.000.000 (326 Seri No.lu VUK GT ile 2004 yılı için belirlenen tutarlar) 44.000.000.000 (342 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile 1.1.2005'den itibaren 13 YTL) lirayı aşanlar; 

3. (205 sayılı Kanunun 12'nci maddesiyle değişen bent) (4369 sayılı Kanunun 19 uncu maddesiyle belirlenen miktar, Yürürlük: 29.7.1998) 1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde 2 numaralı bentte yazılı iş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı (2002/4983 Sayılı BKK ile 1.1.2003 tarihinden itibaren geçerli olan tutarlar) 65.000.000.000 (326 Seri No.lu VUK GT ile 2004 yılı için belirlenen tutarlar) 80.000.000.000 lirayı (342 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile 1.1.2005'den itibaren 88.000 YTL) aşanlar; 

4. Her türlü ticaret şirketleri (Adi şirketler iştigal nevileri yukardaki bentlerden hangisine giriyorsa o bent hükmüne tabidir.); 

5. Kurumlar Vergisine tabi olan diğer tüzel kişiler (Bunlardan işlerininin icabı bilanço esasına göre defter tutmalarına imkan veya lüzum görülmeyenlerin, işletme hesabına göre defter tutmalarına Maliye Bakanlığınca müsaade edilir.); 

6. İhtiyari olarak bilanço esasına göre defter tutmayı tercih edenler.
Kod:
İkinci sınıf tüccarlar 

Madde 178 - Aşağıda yazılı tüccarlar II'inci sınıfa dahildirler: 

1. 177'nci maddede yazılı olanların dışında kalanlar; 

2. Kurumlar Vergisi mükelleflerinden işletme hesabı esasına göre defter tutmalarına Maliye Bakanlığınca müsaade edilenler. 

Yeniden işe başlıyan tüccarlar yıllık iş hacimlerine göre sınıflandırılıncaya kadar II'nci sınıf tüccarlar gibi hareket edebilirler.

ayrıca
 
Üst