2.sınıf deftere geçişte hata

Üyelik
15 Ağu 2005
Mesajlar
44
Konum
antalya
Bugün VD den aradılar,2012 yılında işletme defterine geçirdiğim müşterimin 1. sınıf olarak devam etmesi gerektiğini belirttiler, 2011 yılı alışları :2.000,00 , satışlar:150.394 tl, memur 2010-12 ay rakamlarına göre hesaplıyor, ben de 2011-12.ay rakamlarına göre hesapladım, Bu hangi yıl baz alınacağı hala bir netlik kazanmadı,
 
Üyelik
30 Nis 2008
Mesajlar
3,824
Konum
İstanbul
Ynt: 2.sınıf deftere geçişte hata

VUK md.179;

"(I)'inciden (II)'nciye geçiş: İş hacmi bakımından I'inci sınıfa dahil olan tüccarların durumları aşağıdaki şartlara uyduğu takdirde, bunlar, bu şartların tahakkukunu takip eden hesap döneminden başlıyarak, II'nci sınıfa geçebilirler:
1. Bir hesap döneminin iş hacmi 177'nci maddede yazılı hadlerden % 20'yi aşan bir nispette düşük olursa, veya;

2. Arka arkaya üç dönemin iş hacmi 177'nci maddede yazılı hadlere nazaran % 20'ye kadar bir düşüklük gösterirse."


VUK md.177;

"1. (205 sayılı Kanunun 12'nci maddesiyle değişen bent) (4369 sayılı Kanunun 19 uncu maddesiyle belirlenen miktarlar.) Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satan ve yıllık alımlarının tutarı 7.200.000.000(*) (411 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile 1.1.2012'den itibaren 140.000, -TL) veya satışları tutarı 8.640.000.000(*) (411 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile 1.1.2012'den itibaren 190.000, -TL) lirayı aşanlar(1)

2. (205 sayılı Kanunun 12'nci maddesiyle değişen bent) (4369 sayılı Kanunun 19 uncu maddesiyle belirlenen miktar) Birinci bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşıp da bir yıl içinde elde ettikleri gayri safi iş hasılatı 3.600.000.000(*) lirayı (411 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile 1.1.2012'den itibaren 77.000, -TL) aşanlar;(2)

3. (205 sayılı Kanunun 12'nci maddesiyle değişen bent) (4369 sayılı Kanunun 19 uncu maddesiyle belirlenen miktar) 1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde 2 numaralı bentte yazılı iş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı 7.200.000.000(*) (411 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile 1.1.2012'den itibaren 140.000, -TL) lirayı aşanlar;(3)

4. Her türlü ticaret şirketleri (Adi şirketler iştigal nevileri yukardaki bentlerden hangisine giriyorsa o bent hükmüne tabidir.);

5. Kurumlar Vergisine tabi olan diğer tüzel kişiler (Bunlardan işlerininin icabı bilanço esasına göre defter tutmalarına imkan veya lüzum görülmeyenlerin, işletme hesabına göre defter tutmalarına Maliye Bakanlığınca müsaade edilir.);

6. İhtiyari olarak bilanço esasına göre defter tutmayı tercih edenler."


Yukarıda belirttiğim maddelere göre mükellefiniz hangi işleri yaptığını bilmek lazım net bir cevap verebilmek için. Ticaret veya üretim işletmesi mi,hizmet işletmesi mi,yoksa her ikisini de beraber mi yapıyor?
 
Üyelik
30 Nis 2008
Mesajlar
3,824
Konum
İstanbul
Ynt: 2.sınıf deftere geçişte hata

O zaman değerlendirmemizi VUK md. 177/1'e göre yapacağız.

2011 yılı için sınırlar alış 129.000.-TL, satış 180.000.-TL. VUK md.179/1'de tek yıl için en az %20, 179/2'de arka arkaya 3 yıl için %1 ile %20 arasında düşüş şartı getirilmiş. Bu bilgilere göre analiz yaparsak;

Alışlar=129.000*0,8=103.200>2.000.-TL
Satışlar=180.000*0,8=144.000<150.394

2011 yılında satış için 2.sınıfa geçiş şartı sağlanmıyor, ancak alışlar gerçekten sadece 2.000.-TL ise 2.sınıfa geçiş şartı sağlanıyor. VUK md.177/1'de veya kelimesi geçtiği için şartlardan sadece 1 tanesinin sağlanması yeterli. Özetle 2012 yılında işletme hesabı esasına geçmenize bir engel yok.
 
Üyelik
15 Ağu 2005
Mesajlar
44
Konum
antalya
Ynt: 2.sınıf deftere geçişte hata

Üstadım aşağıdaki özelgeye bakarsak da yıl sonunda açıklanan rakamları baz almışlar, 2010 için 2010 aralık rakamlarını baz almışlar, buna göre bizde 2011 aralık rakamlarını baz aldık.

Tüccarlarda sınıf değiştirme hk.


Tarih 08/06/2011
Sayı B.07.1.GİB.4.06.18.02-32179-8376-368
Kapsam

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü)Sayı

:

B.07.1.GİB.4.06.18.02-32179-8376-368

08/06/2011

Konu

:

Tüccarlarda sınıf değiştirme hk

İlgide kayıtlı dilekçenizde; ...Vergi Dairesi Müdürlüğü'nün ... vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuz, bilanço esasına göre defter tuttuğunuz, 2010 yılı hesap dönemi mal alışlarınızın 90.000 lira,mal satışlarınızın 100.000 lira olduğu belirtilerek, 2011 yılı hesap döneminde sınıf değiştirerek (II) nci sınıf tüccar olarak defter tutup tutamayacağınız hususunda Başkanlığımızdan görüş talep edilmiştir.

213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun "Birinci Sınıf Tüccarlar" başlıklı 177 nci maddesinde; "Aşağıda yazılı tüccarlar (I) inci sınıfa dâhildirler:

1) Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satan ve yıllık alımlarının tutarı 7.200.000.000 lirayı (402 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile 1.1.2011'den itibaren 129.000 lirayı) veya satışları tutarı 8.640.000.000 lirayı (402 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile 1.1.2011'den itibaren 180.000 lirayı) aşanlar

2)... " hükmüne yer verilmiştir.

Aynı Kanunun "Sınıf Değiştirme" başlıklı 179 uncu maddesinde ise; "(I) inciden (II) nciye geçiş: İş hacmi bakımından (I) inci sınıfa dahil olan tüccarların durumları aşağıdaki şartlara uyduğu takdirde, bunlar, bu şartların tahakkukunu takip eden hesap döneminden başlayarak, (II) nci sınıfa geçebilirler:

1) Bir hesap döneminin iş hacmi 177 nci maddede yazılı hadlerden % 20 yi aşan bir nispette düşük olursa veya

2) Arka arkaya üç dönemin iş hacmi 177 nci maddede yazılı hadlere nazaran % 20 ye kadar bir düşüklük gösterirse." hükmü yer almaktadır.

Buna göre 2010 yılı hesap döneminde 90.000 lira olan mal alışlarınızın ve 100.000 lira olan mal satışlarınızın, mal alışları için belirlenen (129.000) - (129.000 X %20) = 103.200 liralık veya mal satışları için belirlenen (180.000) - (180.000 X %20) = 144.000 liralık sınırın altında kalması nedeniyle 2011 yılı hesap döneminde işletme hesabında defter tutabilmeniz mümkün bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.
 
Üyelik
30 Nis 2008
Mesajlar
3,824
Konum
İstanbul
Ynt: 2.sınıf deftere geçişte hata

Tamam sizin yaptığınız işlem doğru zaten, vergi dairesi yanlış düşünüyor. 2011'de hadlerden birinde %20'den fazla düşü oldu, o halde izleyen hesap dönemi olan 2012den itibaren işletme defterine geçmeniz gerekir.
 
Üyelik
3 Ocak 2011
Mesajlar
1,478
Ynt: 2.sınıf deftere geçişte hata

289 nolu VUK tebliğinden yola çıkarak 12/2011 açıklanan rakamlara göre 2012 Bilanço/işletme geçişi yapılır.
 
Üst