2 Yıllık Peşin Alınan Kiranın Beyanı ?

Üyelik
1 May 2020
Mesajlar
1
Konum
istanbul
Merhaba,
Kiraya verdiğimiz %33lük hissemiz olan iş yerimizin 2 yıllık kirasını peşin olarak aldık. Normalde her yıl stopajdan geri ödeme alırken, bu yıl 2 yıllık peşin aldığımızdan dolayı yüksek kira geliri nedeni ile vergi ödemesi çıkıyor. Ancak toplu alınan kiraların beyanı ait olduğu yılda gösterilmesi gerekiyormuş. GİB'in hazır beyanname uygulamasında 2 yıllık kira bedeli tek kalem olarak gözüküyor. Ben bu bedeli, ait olduğu yıllarda beyan etmek istiyorum. 7000TL civarında bir vergi çıkıyor çünkü. Bu durumu düzeltmek için ne yapabilirim?
 

ZİNDAN

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Eyl 2006
Mesajlar
7,306
Konum
İstanbul
Düzeltme beyanı verirsiniz ve sadece 2019 yılı gelirinizi 2019 gmsi beyanında beyan edersiniz, diğer gelirleri de 2020 yılında beyan edersiniz. Düzelttikten sonra ödemeyi düşürdüğünüz için gerekli kanıtlayıcı belgeler ile vd'ne dilekçe yazıp tahakkuku indirtmeniz gerekiyor, yoksa, sıkıntı olur, ilk önce vd ile görüşün sonra işlemleri başlatın derim bence. Aksi takdirde 7BinTL'nin üzerine bir de 3,5YüzTL vergi daha çıkar.
Bir de kiracının da stopajını tek seferde beyan etmemesi gerekir, her yılı ilgili kendi ayında beyan etmesi gerekir. Direkt küt diye gidere yazdılar ve ona göre stopaj ayırdıysalar, sizin bir sonraki yıl için vereceğiniz kira gelirinin stopaj iade alacağı bir önceki yılda kalmış olur. VD bunun için de düzeltme isteyecektir, kiracı firmadan tabi.
 

smmm-ankara-

Katkı Sunan Üye
Üyelik
7 Eyl 2012
Mesajlar
303
Konum
ankara
Gelir vergisi stopajı, ödeme yapıldığı tarihte yapılır. 2 yıllık kirayı peşin olarak aldıysanız kiracı toplu olarak stopajı beyan etmek durumunda.

193 sayılı gelir vergisi kanunu 72.maddesi: "Gelecek yıllara ait olup peşin tahsil olunan kiralar, ilgili bulundukları yılların hasılatı sayılır" diyor. Kural olarak siz de peşin tahsil ettiğiniz kirayı peşin beyan etmelisiniz.

Ama peşin tahsil edilen kiraların ilgili yıllara isabet eden kısmının beyan edilerek, stopajın da ilgili yıla isabet eden kısmının indirilebileceği ile ilgili özelgeler var. Kiracının yaptığı işlem doğru, ama siz onu ilgili yıllarda düşerek her yıla isabet eden kirayı beyan edebiliyorsunuz. Tabi bunu vergi dairesine izah etmeniz lazım. Zira özelgeler başvuran kişileri bağlar.

Özelge aşağıda:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)
Sayı


:


62030549-120[94-2012/19713]-1128


30/07/2013

Konu


:


Peşin alınan kira bedelinin vergilendirilmesi.


İlgide kayıtlı özelge talep formunda, ... Vergi Dairesi Müdürlüğünün ... vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuz, ... adresinde bulunan mülkiyeti tarafınıza ait olan akaryakıt istasyonunu, BP Petrolleri A.Ş.'ye 7 yıllığına 734.162,80 TL'ye kiraya verdiğiniz, bu bedel üzerinden 146.833,00 TL gelir vergisi kesintisi yapıldığı belirtilerek, 2011 yılında elde ettiğiniz kira geliri ve kesilen gelir vergisinin diğer yıllardaki uygulamasının nasıl yapılacağı hususunda bilgi talep edildiği anlaşılmakta olup, konu hakkında Başkanlığımız görüşleri aşağıda açıklanmıştır.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun "Gayrimenkul Sermaye İradının Tarifi" başlıklı 70 inci maddesinde, bu maddede bentler halinde sayılan mal ve hakların sahipleri, mutasarrıfları, zilyetleri, irtifak ve intifa hakkı sahipleri veya kiracıları tarafından kiraya verilmesinden elde edilen iratlar gayrimenkul sermaye iradı olarak tanımlanmıştır.

Aynı Kanunun "Gayrisafi Hasılat" başlıklı 72 nci maddesinde;

"Gayrimenkul sermaye iratlarında, gayrisafi hasılat, 70 inci maddede yazılı mal ve hakların kiraya verilmesinden bir takvim yılı içinde o yıla veya geçmiş yıllara ait olarak nakden veya aynen tahsil edilen kira bedellerinin tutarıdır.

...

Gelecek yıllara ait olup peşin tahsil olunan kiralar, ilgili bulundukları yılların hasılatı sayılır.

..." hükmüne yer verilmiştir.

Yine aynı Kanunun "Toplama Yapılmayan Haller" başlıklı 86 ncı maddesinin birinci bendinin (c) alt bendinde; vergiye tabi gelir toplamının [(a) ve (b) bentlerinde belirtilenler hariç] 103'üncü maddede yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı (2011 yılı için 23.000-TL) aşmaması koşuluyla, Türkiye'de tevkifata tabi tutulmuş olan; birden fazla işverenden elde edilen ücretler, menkul sermaye iratları ve gayrimenkul sermaye iratları için yıllık beyanname verilmeyeceği hüküm altına alınmış olup, aynı Kanunun 94 üncü maddesinde ise, "Kamu idare ve müesseseleri, iktisadi kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya zirai işletme hesabına göre tespit eden çiftçiler aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar." hükmüne yer verilmiş olup, aynı maddenin birinci fıkrasının (5-a) bendinde ise; 70 inci maddede yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemelerden istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben % 20 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılacağı hüküm altına alınmıştır.

Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; vergiye tabi gelir toplamınızın anılan Kanunun 103 üncü maddesinde yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı (2011 yılı için 23.000 TL) aşması nedeniyle, BP Petrolleri A.Ş. ile yapmış olduğunuz 7 yıllık kiralama işlemi neticesinde, peşin olarak elde etmiş olduğunuz kira gelirinizin ilgili olduğu döneme isabet eden kısmının, beyana dâhil edilmesi ve söz konusu kira gelirinin tamamı üzerinden yapılan tevkifatın, Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi üzerinden hesaplanan vergiden ilgili yıllara isabet eden kısmının mahsup edilebilmesi mümkün bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.
 
Üst