7256 Kapsamında Yapılandırma Başvurusundan Üç Gün Sonra Araç E-Haciz Uygulanması Mümkün mü ?

Üyelik
7 Ocak 2021
Mesajlar
1
Konum
İstanbul
Merhaba,
Birikmiş vergi borçlarım nedeniyle 7256 kapsamında 29.11.2020 tarihinde yapılandırma başvurusu yaptım. Başvuru sürecim sonuçlanmadan 02.12.2020 tarihinde vergi dairesi aracım üzerine e-haciz uyguladı. Bu durumu mümkün kılan kanun maddesi hakkında bilgisi olan arkadaşlar beni aydınlatabilir mi? Sağlık sebeplerim nedeniyle acil nakite ihtiyacım olduğu için aracı satmayı düşündüm, kaldı ki banka borçları vs nedeniyle zaten üç ayrı icra dosyasının da araç üzerinde haczi bulunduğundan aracın satışından sonra bana 20.000 TL civarı bir meblağ kalacak ve ameliyatım için yetecekti. Ancak hesapta bu vergi dairesi haczi yoktu.
Esas soru şu; yapılandırmanın hacizi kaldırmak için yeterli olmadığı malum ama borcu tamamen ödemeden e-hacizi kaldırmanın bir yolu var mıdır?
Teşekkür ederim.
 

Tahsin Kurt

Fenomen Üye
Platin Üye
Üyelik
5 Nis 2007
Mesajlar
9,214
Konum
İstanbul
https://www.alomaliye.com/2020/12/0...uygulanmis-hacizler-ve-borcu-yoktur-yazilari/

1. Yapılandırılan Borçlar İçin Verilen Teminatlar ve Uygulanan Hacizler

Kamu alacaklarının güvence altına alınmasında uygulanan kimi önlemler bulunmaktadır. Bunlar 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda düzenlenmiştir. Teminat isteme, ihtiyati haciz ve haciz uygulaması bu önlemler arasında bulunmaktadır. Teminat ya da hacze konu borçların 7256 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılması halinde durumları önem arz etmektedir.
7256 Sayılı Kanunun 3/12. maddesi uyarınca bu Kanuna göre ödenecek alacaklarla ilgili olarak, tatbik edilen hacizler yapılan ödemeler nispetinde kaldırılır ve buna isabet eden teminatlar iade edilir. Bu Kanuna göre ödenecek alacaklar nedeniyle tatbik edilen hacizlere konu mallar, borçlunun talebi hâlinde 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre alacaklı tahsil dairesince satılabilir. Bu talep, Kanun kapsamında ödenmesi gereken tutarların Kanun hükümlerine göre ödenmesine engel teşkil etmez.

1.1. Vergi Dairelerince Alınmış Olan Teminatlar ve Uygulanan Hacizlerin Durumu

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7256 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1)
uyarınca 7256 sayılı Kanun kapsamındaki borçlarını ödemek üzere başvuran ve borçlarına karşılık ödemede bulunan mükelleflerin mal varlığına tatbik edilen hacizler, bu malların bölünebilir nitelikte olması ve haczin devam edeceği malların, ödenmemiş taksitlerin yapılandırma öncesi tutarını karşılayacak değerde olması şartıyla ödemeler nispetinde kaldırılacaktır.
Borçları Kanun hükmüne göre taksitlendirilen mükelleflerin teminat değişikliği talepleri de değerlendirilebilecektir.
Diğer taraftan, bu Kanun kapsamında yapılandırılan borçlar muaccel olmaktan çıktığından, bu borçlarla ilgili olarak 6183 sayılı Kanun kapsamında takip işlemi yapılmamaktadır. Ancak, Kanunun 3 üncü maddesinin on ikinci fıkrası hükmüne göre, bu Kanun kapsamında ödenecek alacaklar nedeniyle tatbik edilen hacizlere konu mallar, borçlunun talebi hâlinde 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre alacaklı tahsil dairesince satılabilecektir. Satış sonucunda elde edilecek tutarın, ilgili mevzuata göre öncelikli alacakların mahsubundan sonra yapılandırmaya konu borçlara mahsup edilmesi icap etmektedir.
Borçlu tarafından Kanun kapsamında yapılan ödemelerin kredi kartı kullanılmak suretiyle yapılması durumunda borç kredi kartı ile ödeme işleminin gerçekleştiği anda ödenmiş olacağından, bu şekilde yapılmış olan ödemeler yönünden de varsa ödenen alacaklara ilişkin tatbik edilmiş hacizler ödeme nispetinde kaldırılacak ve alınmış teminatlar iade edilecektir.
Örneğin 6183 sayılı Kanun uyarınca kimi işletmeler bu Kanunun 48. maddesi uyarınca teminat göstererek vergi ve sigorta borçları için tecil ve taksitlendirme imkanından yararlanmış ve bu borçları için 7256 sayılı Kanun kapsamında yeniden yapılandırma talebinde bulunmuş olabilir. Zira 7256 Sayılı Kanunun yayımı tarihinden önce 6183 sayılı Kanun ve diğer kanunlar uyarınca tecil edilmiş ve tecil şartlarına uygun ödeniyor olması hâlinde borçlular, Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödeme süresi geçmemiş olan taksit tutarları için Kanun hükümlerinden yararlanabileceklerdir. Tebliğ uyarınca teminatlar, ödenmemiş taksitlerin yapılandırma öncesi tutarını karşılayacak değerde olması şartıyla ödemeler nispetinde iade olabilecektir.
Yine yapılandırmaya başvurmuş mükelleflerin, yapılandırılan borç ile ilgili taşıtları hakkında yakalama kararı var ise veya taşıt yakalanıp trafikten men edilip bağlanmış ise, yapılandırma başvurusu ile yakalama kararının kaldırılması, bağlanan araçların üzerindeki diğer tedbirler kalmak kaydı ile mükellefin kullanımına bırakılması gerektiği malumdur.
*************

Bu bilgiler ışığında vergi dairesiyle görüşmenizi tavsiye ederim.
 

Benzer konular

Üst