resim

Araç İhracatın da Kdv

SinanN

Katkı Sunan Üye
Üyelik
29 Ara 2005
Mesajlar
114
Konum
İstanbul
Merhaba Sayın Üstadlarım,

Türkiyedeki bir otomotiv firmasından, fabrika çıkışlı olmak kaydıyla 10-15 adet araç alımı gerçekleştireceğiz . Bizim firmada bu araçlara TR plakası taktırmadan yurtdışına ihraç edecek. Bu durumda karşı taraf bize faturaları kdv ve ötv uygulamadan fatura edebilir mi? Bununla ilgili mevzuat açısından kdv ve ötv de hangi kanun maddelerinde yer almaktadır. Bilgisi olan var mı?

Şimdiden teşekkür ederim.
 

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
5,693
Konum
İSTANBUL
[FONT=&quot]Sayın Sinan

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU AÇISINDAN:
[/FONT]

[FONT=&quot]4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 1 inci maddesinin 1/b bendinde, bu Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olanların ilk iktisabının bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV'ye tabi olduğu hükme bağlanmıştır.[/FONT]
[FONT=&quot]Aynı Kanunun 5 inci maddesinin 1 inci fıkrasında, bu Kanuna ekli listelerdeki malların ihracat teslimlerinin; teslimin yurt dışındaki bir müşteriye yapılması ve teslim konusu malın Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesinden çıkmış olması koşuluyla vergiden müstesna olduğu, 2 nci fıkrasında ise ihraç edilen malların alış faturaları ve benzeri belgeler üzerinde gösterilen ve beyan edilen ÖTV'nin ihracatçıya iade edileceği hükme bağlanmıştır. [/FONT]
[FONT=&quot]Konuya ilişkin usul ve esasların açıklandığı 1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin "ÖTV Ödenerek Satın Alınan Malların İhracı" başlıklı (5.1.2.) bölümünde; ÖTV uygulanan malların ihraç edilmesi halinde bu verginin iadesinin, sadece ÖTV mükelleflerinden satın alınan mallar için söz konusu olduğu, ÖTV uygulanan safhadan sonraki satıcılardan alınan malların ihraç edilmesi halinde, alış belgelerinde görünmeyen ve malın fiyatına dahil edilmiş olan ÖTV'nin iade edilmeyeceği belirtilmiştir. Anılan Tebliğde açıklandığı üzere, ihraç edilen mallara ait ÖTV'nin iadesinin talep edilmesi halinde, aşağıdaki belgelerin ihracatçının KDV yönünden bağlı olduğu vergi dairesine ibrazı gerekmektedir.[/FONT]
[FONT=&quot]-İhracatçı adına düzenlenen ve üzerinde ÖTV'nin gösterildiği fatura veya benzeri belge, ihraç edilen malların ithal edilmiş olması halinde ise ithalatta düzenlenen gümrük beyannamesi ve verginin ödendiğini gösteren gümrük makbuzu,[/FONT]
[FONT=&quot]- İhraç edilen mala ait gümrük beyannamesi,[/FONT]
[FONT=&quot]- İhraç edilen mala ilişkin yurt dışındaki müşteri adına düzenlenen fatura.[/FONT]
[FONT=&quot]Yukarıdaki belgelerin asılları veya gümrük beyannamesi ile gümrük makbuzlarının gümrük idaresi veya noter tarafından tasdikli örneği, diğer belgelerin ise aslının aynı olduğuna dair şerh verilerek kaşe tatbiki ve imzalanması suretiyle firma yetkililerince onaylı fotokopisi vergi dairesine ibraz edilecektir. Bu belgelerin vergi dairesine ibrazı ve ilgili vergi dairesince ihraç edilen mala ait ÖTV'nin, mükellefi tarafından bağlı olduğu vergi dairesine ödendiğinin teyit edilmesinden sonra ihraç edilen mallara ait ÖTV, ihracat istisnasından doğan KDV iadeleri ile ilgili 84 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin (I.) bölümünde belirlenen genel esaslar çerçevesinde nakden veya mahsuben iade edilecektir. [/FONT]
[FONT=&quot]Buna göre, ÖTV ödenmek suretiyle iktisap edilerek kayıt ve tescili yapılmış olan aracın, kayıt ve tescili iptal ettirilerek Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak ihraç edilmesi halinde, bu aracın ilk iktisabında ödenen ÖTV'nin, iade için gerekli belgeler ibraz edilmek kaydıyla iadesinin talep edilmesi mümkün bulunmaktadır.[/FONT]
[FONT=&quot]KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU AÇISINDAN:[/FONT]
[FONT=&quot]Katma Değer Vergisi Kanununun 11/1-a maddesi ile ihracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler ile yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetler Katma Değer Vergisinden istisna edilmiştir.Bir teslimin ihracat teslimi sayılabilmesinin koşulları ise Kanunun 12 nci maddesinde, söz konusu teslimin yurt dışındaki müşteriye yapılması ve teslim konusu malın T.C. gümrük bölgesinden çıkarak bir dış ülkeye vasıl olması şeklinde belirtilmiştir.[/FONT]
[FONT=&quot]Aynı Kanunun 32 nci maddesinde ise 11 inci maddesi ile vergiden istisna edilen işlemlerle ilgili fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen KDV'nin, mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanacak KDV'den indirileceği, vergiye tabi işlemlerin olmaması veya hesaplanan verginin indirilecek vergiden az olması hallerinde indirilemeyen katma değer vergisinin, Maliye Bakanlığınca tespit edilecek esaslara göre bu işlemleri yapanlara iade edileceği belirtilmiştir.[/FONT]
[FONT=&quot]Öte yandan, KDV Kanununun 30/b madddesinde, faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere, işletmelere ait binek otomobillerinin alış belgelerinde gösterilen KDV nin indirim konusu yapılmasının mümkün olmadığı hükme bağlanmıştır.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]Bu hüküm ve açıklamalara göre, ihraç edilecek taşıt araçlarına ilişkin yüklenilen KDV nin, ihracatın gerçekleştiği dönemde kısmen veya tamamen indirim yoluyla telafi edilemeyen kısmının aynı Kanunun 32 nci maddesine göre iade edilmesi mümkündür.[/FONT]
[FONT=&quot]Ancak, ihraç edilecek araçların KDV Kanununun 30/b maddesi kapsamında değerlendirilen binek otomobili olması durumunda, bu araçlara ilişkin KDV tarafınızca indirim konusu yapılamayacağından, indirilemeyen KDV'nin ihracat istisnası çerçevesinde iade edilmesi de söz konusu olmayacaktır.


S.M.M.M DR.FERHAT SUCU[/FONT]
 
Üst