Bağış Yoluyla İntikal Ed.Koop. Hissesinin Veraset Ve İntikal Vergisine Esas Teşkil Edecek Matrah Hk

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
5,860
Konum
İSTANBUL
Bağış yoluyla intikal eden kooperatif hissesinin veraset ve intikal vergisine esas teşkil edecek matrahı

Başlık
Bağış yoluyla intikal eden kooperatif hissesinin veraset ve intikal vergisine esas teşkil edecek matrahı hk.
Tarih
09/06/2014
Sayı
90792880-160.03.01[2013/62]-603
Kapsam

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

Sayı

:
90792880-160.03.01[2013/62]-603
09/06/2014
Konu

:
Bağış yoluyla intikal eden kooperatif hissesinin veraset ve intikal vergisine esas teşkil edecek matrahı hk.
İlgide kayıtlı özelge talep formunun incelenmesinden, kat karşılığı inşaatı devam eden, kura çekimi yapılmış ancak, müteahhit tarafından teslimi yapılmamış, iskanı ve tapusu bulunmayan babanıza ait kooperatif hissesi tüm hak ve vecibeleri ile birlikte ivazsız (bedelsiz) olarak şahsınıza bağışlanmış olup, tarafınıza babanızdan ivazsız olarak intikal eden söz konusu kooperatif hissesinin veraset ve intikal vergisine esas teşkil edecek matrahının nasıl hesaplanacağı hususunda Başkanlığımız görüşünün sorulduğu anlaşılmıştır.
7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti uyruğunda bulunan şahıslara ait mallar ile Türkiye'de bulunan malların veraset yoluyla veya herhangi bir suretle olursa olsun ivazsız bir şekilde bir şahıstan diğer şahsa intikalinin veraset ve intikal vergisine tabi olduğu, aynı Kanunun 2 nci maddesinin (d) fıkrasında ise ivazsız intikal tabirinin hibe yoluyla veya herhangi bir tarzda olan ivazsız iktisapları ifade ettiği, aynı maddenin (b) fıkrasında da,''mal'' tabirinin, mülkiyete mevzu olabilen menkul ve gayrimenkul şeylerle mameleke girebilen sair bütün hakları ve alacakları ifade ettiği, adı geçen Kanunun 5 inci maddesinde de veraset ve intikal vergisinin mükellefinin veraset yoluyla veya ivazsız bir tarzda mal iktisap eden şahıs olacağı hükme bağlanmıştır.
Anılan Kanunun 4 üncü maddesinin (d) fıkrasında, ivazsız suretle meydana gelen intikallerin 3.371 TL'sinin (2014 yılı için)vergiden istisna edildiği, anılan Kanunun 6 ncı maddesinin (a) fıkrasında, veraset yoluyla meydana gelen intikallerde ölen kimsenin, diğer suretle meydana gelen intikallerde tasarrufu yapan şahsın ikametgahının, hükmi şahıslarda ve diğer teşekküllerde merkezlerinin bulunduğu yer vergi dairesince tarh olunacağı, 7 inci maddesinin birinci fıkrasında, veraset yoluyla veya sair suretle ivazsız bir tarzda mal iktisap edenler, iktisap ettikleri malları, bir beyanname ile bildirmeye mecbur oldukları, 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında ise, diğer suretle meydana intikallerde malların hukuken iktisap edildiği tarihi takibeden bir ay içinde beyannamenin verileceği hükme bağlanmıştır.
Veraset ve İntikal Kanunun 10 uncu maddesinin (b) bendinde ise, gayrimenkuller ticari işletmeye dahil olsun veya olmasın emlak vergisine esas olan değerle değerleneceği, 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasında ise, bir şahsa ana, baba eş ve çocuklarından (evlatlıktan evlat edinenlere yapılan ivazsız intikaller hariç) ivazsız intikallere ilişkin tarifede yer alan oranların yarısı uygulanarak hesaplanacağı hükmüne yer verilmiştir.
Bu hükümlere göre, malların veraset yoluyla veya her ne suretle olursa olsun ivazsız bir şekilde bir şahıstan diğer şahısa intikali veraset ve intikal vergisine tabi olup şahsın verginin mükellefi olabilmesi ve kendisinden beyanname istenebilmesi için veraset yolu ile veya ne suretle olursa olsun ivazsız bir şekilde mal intikal etmesi gerekmektedir.
Başkanlığımızca çıkarılan, 17/1/1997 tarihli ve 1997/1 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu İç Genelgesininde; veraset ve intikal vergisi matrahına kooperatif hissesinin dahil olması halinde bu hissenin alacak olarak kabul edilerek 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 281 inci maddesine göre mukayyet değeri (ölüm tarihine kadar ödenen aidatlar toplamı) ile değerlendirilmesinin uygun görüleceği açıklanmıştır.
Yukarıdaki yapılan açıklamalar çerçevesinde, tarafınıza babanızdan ivazsız olarak intikal eden kooperatif hissesine ilişkin veraset ve intikal vergisi matrahında, babanızın bağış tarihine kadar ödemiş olduğu aidatların toplam tutarı dikkate alınacaktır.
 

Benzer konular

Üst