zirve

Belediyeye Verilen Tabela Vergisi Beyannamesi mi Var ?

ZİNDAN

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Eyl 2006
Mesajlar
7,308
Konum
İstanbul
Bir işletme tabela vergisini ödemek için belediyeye gittiğin de her yıl ocak ayında tabelamı kullanmaya devam ediyorum diye beyanname/dilekçe vermeniz gerekiyor diye bilgi vermişler ve vermediğinden dolayı da 250,00 TL ceza kesmişler.

Böyle bir şey var mı bilgisi olan var mı?

Konumuz olmadığı için bilgim yok, belediyeler kafalarına göre mi böyle bir ceza alıyorlar? Her belediye de var mı bu?

Bilgisi olan var mı arkadaşlar?
 

sergok

Katkı Sunan Üye
Üyelik
29 May 2014
Mesajlar
397
Konum
istanbul
Nedense bir önceki yıla göre tahakkuk etmeyen her yıl verilmesi gereken bir beyanname var
 
Üyelik
26 Kas 2009
Mesajlar
353
Konum
Malatya
Bir işletme tabela vergisini ödemek için belediyeye gittiğin de her yıl ocak ayında tabelamı kullanmaya devam ediyorum diye beyanname/dilekçe vermeniz gerekiyor diye bilgi vermişler ve vermediğinden dolayı da 250,00 TL ceza kesmişler.

Böyle bir şey var mı bilgisi olan var mı?

Konumuz olmadığı için bilgim yok, belediyeler kafalarına göre mi böyle bir ceza alıyorlar? Her belediye de var mı bu?

Bilgisi olan var mı arkadaşlar?


Belediye her yıl tarh ve tahakkuku yapar ve bunu mükellefe bildirir, mükellef tabelası hala duruyorsa gider vergisini öder veya ödemez , yok ilan ve reklam vergisine konu bir işlemi yok ise belediyeye giderek mükellefiyetinin bititrilmesi için gerekenlerin yapılmasını ister, 250 TL usulsüzlük olamayacağına göre büyük ihtimal vergi ziyağıdır. aşagıdaki özelgeyi ilgili belediyeye göstersin, olmadı kendisi bir özelge istesin.

Tabii bu açıklamaları söz konusu kişinin daha önce ilgili belediyeye en az bir defa ilan ve reklam beyannamesi vermiş olduğunu düşünülerek yazdım..

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
GAZİANTEP VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Mükellef Hizmetleri Grup MüdürlüğüSayı
:
72788441-105-41636
26/09/2016
Konu
:
Süresinden sonra verilen ilan ve reklam beyanında kesilecek ceza


İlgide kayıtlı özelge talep formunda, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereğince ilan ve reklam vergisi beyannamelerinin her yıl Belediye Meclisinizce belirlenen Ocak-Mart döneminde Belediyenize verildiğini ve aynı dönemde ödendiğini belirterek, belirlenen dönem geçtikten sonra verilen beyannameler için vergi ziyaı cezası mı usulsüzlük cezası mı kesileceği hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 12 nci maddesinde, belediye sınırları ile mücavir alanları içinde yapılan her türlü ilan ve reklamın, ilan ve reklam vergisine tabi olduğu; 13 üncü maddesinde de, ilan ve reklam vergisinin mükellefinin, yurt dışından gönderilen ilan ve reklamlar dahil olmak üzere, ilan ve reklamı kendi adına yapan veya yaptıran gerçek veya tüzel kişiler olduğu, ilan ve reklam işlerini mutad meslek olarak ifa edenlerin, başkaları adına yaptıkları ilan ve reklamlara ait vergileri mükellefler adına ilgili belediyeye yatırmaktan sorumlu oldukları hükme bağlanmıştır.

Aynı Kanunun 16 ncı maddesinde ise vergiye tabi ilan ve reklamlarda, ilan ve reklam işinin mükellefce yapılması halinde ilan veya reklam işinin yapılmasından önce mükellefler tarafından, ilan ve reklam işinin bu işi mutad meslek olarak ifa edenler tarafından yapılması halinde ilan ve reklam işini yapanlarca ilan veya reklamın yapıldığı ayı takip eden ayın 20 nci günü akşamına kadar verilecek beyanname üzerine, tarh ve tahakkuk ettirileceği, beyannamelerin vergi tarifesinin 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 ncı bentlerinde yazılı ilan ve reklamlarda bunların yayınlandığı, dağıtıldığı veya teşhir edildiği mahallin belediyesine verileceği, ilan ve reklam vergisinin, beyanname verme süresi içinde ödeneceği, ancak belediye meclislerinin vergi tarifesinin 1, 2 ve 4 üncü bentlerinde yazılı yıllık ilan ve reklamlara ait vergileri, yılı içinde, iki eşit taksitte almaya yetkili oldukları, ilan ve reklam vergisinin ödendiğinin belgelendirilmesi yönünde ilgili belediyelerin gerekli usulleri ihdas edebileceği hükme bağlanmıştır.

Anılan Kanunun 98 inci maddesinde de, bu Kanunda aksine hüküm bulunmayan hallerde, bu Kanuna göre alınacak vergi, harç ve katılma payları hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ve bunların ek ve tadilleri hükümlerinin uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.

213 sayılı Kanunun 352 nci maddesinde, vergi ve harç beyannamelerinin süresinde verilmemiş olması durumunda birinci derece usulsüzlük cezasının kesileceği; 341 inci maddesinde, vergi ziyaının, mükellefin veya sorumlunun vergilendirme ile ilgili ödevlerini zamanında yerine getirmemesi veya eksik yerine getirmesi yüzünden verginin zamanında tahakkuk ettirilmemesi veya eksik tahakkuk ettirilmesini ifade ettiği belirtilmiş olup; 344 üncü maddede 341 inci maddede yazılı hallerde vergi ziyaına sebebiyet verildiği takdirde, mükellef veya sorumlu hakkında ziyaa uğratılan verginin bir katı tutarında vergi ziyaı cezası kesileceği; 336 ncı maddesinin birinci fıkrasında ise cezayı istilzam eden tek bir fiil ile vergi ziyaı ve usulsüzlük birlikte işlenmiş olursa bunlara ait cezalardan sadece miktar itibarıyla en ağırının kesileceği hüküm altına alınmıştır.

İlan ve reklam vergisi beyannamesinin süresinde verilmemesi Vergi Usul Kanununun 352/1 inci maddesi uyarınca birinci derece usulsüzlük cezası fiilini oluşturmaktadır. Aynı Kanunun 336 ncı maddesinin birinci fıkrasında da cezayı istilzam eden tek bir fiil ile vergi ziyaı ve usulsüzlük birlikte işlenmiş olursa bunlara ait cezalardan sadece miktar itibarıyla en ağırının kesilmesi öngörülmüştür.

Buna göre, ilan ve reklam işinin mükellefler tarafından yapılması halinde ilan veya reklamın yapılmasından önce mükellef tarafından, ilan ve reklam işini mutad meslek olarak ifa edenler tarafından yapılması halinde ise ilan ve reklam işini yapanlarca ilan veya reklamın yapıldığı ayı takip eden ayın 20 nci günü akşamına kadar verilecek beyanname üzerine tarh ve tahakkuk ettirilmesi gerekmektedir.

Öte yandan, süreklilik arz eden ilan ve reklamlar için ayrıca yeniden beyanname verilmeksizin (değişiklik beyanları hariç) ilan ve reklam vergisi beyannamesinin her yılın Ocak ayı itibarıyla tarh ve tahakkuk ettirilmesi ve bu süre içerisinde de ödenmesi gerekmektedir.

Bu itibarla, ilan ve reklam vergisi beyannamelerinin yukarıda yer verilen süreler geçtikten sonra verilmesi halinde kesilecek birinci derece usulsüzlük cezası ile vergi ziyaı cezasının karşılaştırılarak miktar itibarıyla fazla olan cezanın kesilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini arz ederim.
 
Üyelik
26 Kas 2009
Mesajlar
353
Konum
Malatya
Bunun yanında forum kurallarını ihlal etmemeye özen göstererek şunu da söylemek isterim ki;

Son yıllarda kamu kurumları veya idareleri, kendilerine kanunlarla verilen görevleri unutmaya başlayarak bir esnaf veya tacir gibi kurumu ticari bir işletme gibi düşünmeye veya görmeye başladıklarını, sanki çalışanların görevi kamu hizmeti görmek değilde kurumu kâra geçirmek gibi bir misyon üslendiklerini gözlemliyorum.
 

Benzer konular

Üst