Dernek Kira

Üyelik
30 Ocak 2008
Mesajlar
769
Konum
kocaeli
Kiralık 3 katlı bir binada faaliyet gösteren bir fitness salonunun 2-3 odasını bir derneğe kiralamak istiyorlar. Bu durumda dernek ile mülk sahibi arasında bir kontrat yapılması şart mı? Ya da kiracı konumunda olan fitness faaliyetinde bulunan mükellef ile bir alt kiracı anlaşması yapılabiliniyor mu? eğer evet ise bunun şartları nedir acaba? teşekkürler ....
 
Üyelik
16 Eki 2010
Mesajlar
2,246
Konum
İSTANBUL
Kiralık 3 katlı bir binada faaliyet gösteren bir fitness salonunun 2-3 odasını bir derneğe kiralamak istiyorlar. Bu durumda dernek ile mülk sahibi arasında bir kontrat yapılması şart mı? Ya da kiracı konumunda olan fitness faaliyetinde bulunan mükellef ile bir alt kiracı anlaşması yapılabiliniyor mu? eğer evet ise bunun şartları nedir acaba? teşekkürler ....
GVK madde 70/3
Gayrimenkul Sermaye İradının Tarifi
[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica][FONT=Tahoma, Arial, Helvetica]Aşağıda yazılı mal ve hakların sahipleri, mutasarrıfları, zilyedleri, irtifak ve intifa hakkı sahipleri veya kiracıları tarafından kiraya verilmesinden elde edilen iratlar gayrimenkul sermaye iradıdır:

[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica]3. Gayrimenkullerin, ayrı olarak kiraya verilen mütemmim cüzileri ve teferruatı ile bilumum tesisatı demirbaş eşyası ve döşemeleri;


[/FONT]
[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica]GVK madde 73
[/FONT]
[/FONT]
[/FONT]Emsal Kira Bedeli Esası[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica]
[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica]Kiraya verilen mal ve hakların kira bedelleri emsal kira bedelinden düşük olamaz. Bedelsiz olarak başkalarının intifaına bırakılan mal ve hakların emsal kira bedeli, bu mal ve hakların kirası sayılır. Bina ve arazide emsal kira bedeli, yetkili özel mercilerce veya mahkemelerce takdir veya tespit edilmiş kirası, bu suretle takdir veya tespit edilmiş kira mevcut değilse Vergi Usul Kanunu'na göre belirlenen vergi değerinin % 5'idir. Diğer mal ve haklarda emsal kira bedeli, bu mal ve haklarının maliyet bedelinin, bu bedel bilinmiyorsa, Vergi Usul Kanunu'nun servetlerin değerlendirilmesi hakkındaki hükümlerine göre belli edilen değerlerinin % 10'udur. Aşağıda yazılı hallerde emsal kira bedeli esası uygulanmaz:
1. Boş kalan gayrimenkullerin muhafazaları maksadiyle bedelsiz olarak başkalarının ikametine bırakılması;
2. (3239 sayılı Kanunun 56'ncı maddesiyle değişen bent) Binaların mal sahiplerinin usul, füru veya kardeşlerinin ikametine tahsis edilmesi (Usul, füru ve kardeşlerden herbirinin ikametine birden fazla konut tahsis edilmiş ise bu konutların yalnız birisi hakkında emsal kira bedeli hesaplanmaz. Kardeşler evli ise eşlerden sadece biri için emsal kira bedeli hesaplanmaz.);
3. Mal sahibi ile birlikte akrabaların da aynı evde veya dairede ikamet etmesi.
4. (3239 sayılı Kanunun 56'ncı maddesiyle eklenen bent) Genel bütçeye dahil daireler ve katma bütçeli idareler, il özel idareleri ve belediyeler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan kiralamalarda.

[/FONT]

GVK madde 86-1/d
[/FONT]Toplama yapılmayan haller[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica][FONT=Tahoma, Arial, Helvetica]
[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica]1. Tam mükellefiyette; [/FONT]
Aşağıda belirtilen gelirler için yıllık beyanname verilmez, diğer gelirler için beyanname verilmesi halinde bu gelirler beyannameye dahil edilmez.
[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica]d) Bir takvim yılı içinde elde edilen ve toplamı 600 milyon lirayı(**) (285 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 2014 yılı için 1.400 TL.) aşmayan, tevkifata ve istisna uygulamasına konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratları.

(tevkifat ve istisna uygulamasına menkul ve gayrimenkul sermaye iratları için)

GVK madde 94 birinci fıkrası ve 5/a maddesi
[/FONT]
[/FONT]
[/FONT]Vergi Tevkifatı
[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica][FONT=Tahoma, Arial, Helvetica][FONT=Tahoma, Arial, Helvetica][/FONT][/FONT]
[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica]Kamu idare ve müesseseleri, iktisadî kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadî işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya ziraî işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar.

[/FONT][FONT=Tahoma, Arial, Helvetica]5. a) 70 inci maddede yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemelerden, (5)

[/FONT]

[/FONT] GVK madde 96
Vergi Tevkifatında Uyulacak Esaslar


[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica](2772 sayılı Kanunun 11'inci maddesiyle değişen madde) Vergi tevkifatı, 94'üncü madde kapsamına giren nakten veya hesaben yapılan ödemelere uygulanır. Bu maddede geçen hesaben ödeme deyimi, vergi tevkifatına tabi kazanç ve iratları ödeyenleri istihkak sahiplerine karşı borçlu durumda gösteren her türlü kayıt ve işlemleri ifade eder. Vergi tevkifatı, ücretler dışında kalan ödemelerde gayrisafi tutarlar üzerinden yapılır. Kesilmesi gereken verginin ödemeyi yapan tarafından üstlenilmesi halinde bu vergi, bilfiil ödenen miktar ile ödemeyi yapanın yüklendiği verginin toplamı üzerinden hesaplanır.

GVK madee 98
Muhtasar Beyannamenin Verilme Zamanı

[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica]2772 sayılı Kanunun 12'nci maddesiyle değişen madde) 94'üncü madde gereğince vergi tevkifatı yapmaya mecbur olanlar bir ay içinde yaptıkları ödemeler veya tahakkuk ettirdikleri karlar ve iratlar ile bunlardan tevkif ettikleri vergileri (5615 Sayılı Kanunun 10 uncu maddesiyle değişen ibare. Yürürlük:04.04.2007) ertesi ayın yirmiüçüncü günü akşamına kadar(4), ödeme veya tahakkukun yapıldığı yerin bağlı olduğu vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar. Yıl sonlarında tahakkuk ettirilen mevduat faizlerinden kesilecek vergilerin bildirilmesi için bu süre bir ay uzatılır.

Bu durumda kira kontratı oluşturmanız ve kira bedelinin belirtilmesi gerekmektedir.Kira bedelinin nakden ve/veya hesaben olarak yapılması gerekmektedir.

İyi Günler.
[/FONT][/FONT]
 

nguroy

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
Eğer mevcut kiracının kontraında " başkalarına kiralama yetkisi " varsa. Kiracı ile yapabilir. Yoksa mal sahibinin yazılı onayı ile yapılır. Yahut eski kiralama kontratı iptal edilir. Ayrı ayrı iki yeni sözleşme yapılır.
 
Üst