zirve

Doğrudan Mal Veya Hizm.Temin Ettikleri Mük.Hak.SMİYB Kullanma Raporu Bul.İade Talepleri (Kod:2/9-2)

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
5,925
Konum
İSTANBUL
Bu tür firmalar hakkında yazılmış olan bir Vergi İnceleme Raporu ile söz konusu firmanın ilgili dönemde SMİYB düzenleme tespiti yapılan başka bir firmadan Sahte veya Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge kullandığı ve bunun Vergi İnceleme Raporu ile tespit edilerek gerekli tarhiyatın yapıldığı sonucu ortaya çıkmaktadır.Söz konusu firma hakkında yapılmış olan tarhiyatlara ilişkin olarak ;

- Olumsuz raporda öngörülen vergi,ceza,gecikme zammı ve faizlerin, hakkında SMİYB Kullanma Raporu düzenlenen mükellef tarafından ödenmesi veya bunların toplamı kadar teminat gösterilmesi halinde,

- İade talebinde bulunan mükellefin,haklarında SMİYB kullanma raporu bulunanlardan alışlarına ilişkin ödemelerini veya iade talebinde bulunan mükellefe satış yapan ve haklarında SMİYB kullanma raporu bulunanların kendi alışlarına ilişkin ödemelerini katma değer vergisi dahil toplam işlem bedeli üzerinden;

-4389 sayılı Bankalar Kanunu hükümlerine göre faaliyette bulunan banka veya özel finans kurumları vasıtasıyla ödemeleri ve banka veya özel finans kurumuna yapılacak ödeme sırasında düzenlenecek belgede satıcının (veya adına hareket edenlerin) adı soyadı (tüzel kişilerde ünvanı) ile banka veya özel finans kurumundaki hesap numarasını ve vergi kimlik numarasını doğru olarak yazdırmaları;

- Ödemenin çekle yapılmış olması halinde T.T.K'nun 697'inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrasına uygun olarak çek düzenlemeleri ve lehine çek keşide edilenin vergi kimlik numarasını yazmaları ve bunu tevsik etmeleri halinde, bunlardan mal veya hizmet alanların iade talepleride genel esaslara göre yerine getirilir.

Ancak burada belirtildiği üzere düzenlenen çek,iade hakkı sahibinin kendi çeki olmalı ve yukarıda belirtildiği şekilde düzenlenmelidir.Zira uygulamada mükellefler diğer müşterilerinden aldıkları çekleri ciro etmek suretiyle mal veya hizmet temin ettiği kişilere vermekte ve ödemelerini bu şekilde gerçekleştirmektedirler.Ancak 84 Nolu Kdv Tebliğindede belirtildiği üzere bu şekilde ödeme yapmak mükellefi müteselsil sorumluluk uygulmasından kurtarmamaktadır.Mükellefein müteselsil sorumluluk uygulamasının dışında kalabilmesi için mutlaka kendi işletmesine ait çekini karşı tarafın lehine vergi kimlik numarasını doğru yazarak düzenlenmesi gerekmektedir.

Bununla birlikte alıcı ile satıcı arasında muvazaya dayanan bir işlem yapıldığının veya menfaat sağlayan doğrudan bir ilişkinin veya hısımlık,sermayesine katılma,organizasyon veya yönetimi içinde yer alma şeklinde dolaylı bir ilişkinin bulunduğunun vergi incelemesine yetkili olanlarca düzenlenmiş raporlarla tespit edilmesi halinde ödeme yukarıdaki şekilde tevsik edilmiş olsa bile müteselsil sorumluluk ortadan kalkmayacaktır.

Burada iade talep eden mükellef ile K.D.V'yi hazineye intikal ettirmeyen mükellef arasında menfaat ilişkisine dayanan veya akrabalık ve hısımlık gibi bir bağa dayanan ilişki aranacak ve böyle bir durumun varlığında bu durum bir Vergi Tekniği Raporu ile ortaya konacaktır.Öte yandan K.D.V Kanunun 17'inci maddesinin 1 numaralı fıkrasında sayılan (Tarımsal amaçlı Kooperatifler hariç) kurum ve kuruluşlar ile sermayelerinin % 51 veya daha fazlası kamuya ait iktisadi işletmelerin mal teslimi veya hizmet ifalarında taraf olduğu alım,satım işlemlerinde müteselsil sorumluluk uygulanmaması uygun görülmüştür.Buna göre ;

- Yukarıda sayılan kuruluşların mal yada hizmet satın aldıkları mükelleflerin bu alışlarla ilgili vergiyi ;
- Bu kuruluşlardan mal yada hizmet satın alanların ise sözü edilen kuruluşların bu satışlarıyla ilgili vergiyi

Hazine'ye intikal ettirmemeleri nedeniyle müteselsil sorumluluk kapsamında işlem yapılmaz.Ancak yukarıda belirtilen iade hakkı sahibini müteselsil sorumluluktan kurtarıcı durumların varolmaması durumunda hakkında SMİYB kullanma konusunda Vergi İnceleme Raporu bulunan Doğrudan Mal veya Hizmet Temin Ettikleri Mükellefe ilişkin alımlarına isabet eden kısma ait KDV yukarıda belirttiğimiz Müteselsil sorumluluk kapsamında iade isteyen mükelleften aranacak ancak bu tutar için Vergi Ziyaı Cezası önerilmeyecektir.

Zira müteselsil sorumluluk kapsamında aranan bu KDV Hazineye intikal etmeyen bir vergi olmakla birlikte re'sen tarhı yapılan ve ziyaa uğrayan bir vergi değildir.VUK'un 341.maddesinin birinci fıkrasında da belirtildiği üzere;Vergi Ziyaı mükellefin veya sorumlunun vergilendirme ile ilgili ödevlerini zamanında yerine getirmemesi veya eksik getirmesi yüzünden verginin zamanında tahakkuk ettirilmemesini veya eksik tahakkuk ettirilmesini ifade eder.Ancak burada iade isteyen mükellefin sorumluluğuna başvurulan KDV bu verginin direkt mükellefi veya sorumlusu olarak vergilendirme ile ilgili ödevlerini zamanında yerine getirmemesinden veya eksik getirmesinden dolayı hazine kaybına uğramamıştır.Vergi alacağının emniyet altına alınması için Maliye Bakanlığınca getirilen düzenlemeler sonucunda KDV'ye taraf olan ve hazineye intikalinden sorumlu olan kişinin 84 Seri nolu KDV Genel Tebliğinde belirtilen Müteselsil Sorumluluk Uygulmasından yola çıkılarak sorumluluğuna gidilmesinden kaynaklanmaktadır.

ÖRNEK : Mükellef A 2007 Mayıs dönemi için ihracattan doğan KDV iadesi talep etmiştir.Ancak mükellefin yüklenim listesi içerisinde yer alan aynı dönemde mal aldığı B firması hakkında 2006/1-3-4 ve 6 dönemlerde SMİYB kullandığına dair Vergi İnceleme Raporu bulunmaktadır.Yani B mükellefi KOD 2 veya KOD 9/2'de yer almaktadır.

Bu durumda aşağıdaki yollar izlenecektir.

Örnekte görüldüğü üzere iade hakkı sahibinin alım yaptığı dönem ile alım yapılan mükellefein SMİYB kullandığı belirlenen dönemler farklıdır.ancak 84 Seri nolu KDV Genel Tebliği sadece olumsuz tespitler için olumsuz tespitin olduğu dönemin dikkate alınması gerektiğini olumsuz raporlarda ise dönem farklılığının bir önemi olmadığını açıkça ortaya koyduğundan örneğimizde görülen dönem farklılığının da bir önemi bulunmamaktadır.Hatta hakkında SMİYB kullanma raporu 2006 takvim yılı için düzenlenmiş olsa dahi bu durum yinede değişmeyecektir.

I-
Mükellef A'nın alım yapmış olduğu B'ye ,yaptığı alımlarla ilgili KDV dahil toplam bedeli; 4389 sayılı Bankalar Kanunu hükümlerine göre faaliyette bulunan banka veya özel finans kurumları vasıtasıyla ödeyip ödemediği ve bu ödeme sırasında düzenlenecek belgede satıcının (veya adına hareket edenlerin) adı,soyadı (tüzel kişilerde ünvanı) ile banka veya özel finans kurumundaki hesap numarasını ve vergi kimlik numarasını doğru olarak yazdırıp yazdırmadığı kontrol edilecek eğer ödeme belirtildiği şekilde yapılmışsa sorumluluk uygulamasına tabi tutulmayacak ve mükellef B'den olan alımları kabul edilecektir.Ödemenin çekle yapılmış olması halinde T.T.K'nun 697'inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrasına uygun olarak çek düzenlemeleri ve lehine çek keşide edilenin vergi kimlik numarasını yazmaları ve bunu tevsik etmeleri gerekmektedir.

II- Hakkında SMİYB Kullanma Raporu bulunan Mükellef B'nin Kendi Alımlarına İlişkin Ödemelerinin Bedeli; 4389 sayılı Bankalar Kanunu hükümlerine göre faaliyette bulunan banka veya özel finans kurumları vasıtasıyla ödeyip ödemediği ve bu ödeme sırasında düzenlenecek belgede satıcının (veya adına hareket edenlerin) adı,soyadı (tüzel kişilerde ünvanı) ile banka veya özel finans kurumundaki hesap numarasını ve vergi kimlik numarasını doğru olarak yazdırıp yazdırmadığı kontrol edilecek eğer ödeme belirtildiği şekilde yapılmışsa mükellef A sorumluluk uygulamasına tabi tutulmayacak ve mükellef B'den olan alımları kabul edilecektir.Ödemenin çekle yapılmış olması halinde T.T.K'nun 697'inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrasına uygun olarak çek düzenlemeleri ve lehine çek keşide edilenin vergi kimlik numarasını yazmaları ve bunu tevsik etmeleri gerekmektedir.

Ancak alıcı ile satıcı arasında muvazaya dayanan bir işlem yapıldığının veya menfaat sağlayan doğrudan bir ilişkinin veya hısımlık,sermayesine katılma,organizasyon veya yönetimi içinde yer alma şeklinde dolaylı bir ilişkinin bulunduğuna ilişkin tespitler bulunuyorsa veya bu durumlar başkaca vergi incelemesine yetkili olanlarca düzenlenmiş raporlarla tespit edilmişse ödeme yukarıdaki şekilde tevsik edilmiş olsa bile müteselsil sorumluluk kalkmayacaktır.

III- Hakkında SMİYB Kullanma Raporu bulunan Mükellef B'nin düzenlenmiş olan raporda adına tarh edilen vergi ve kesilen cezaları, bunlara ilişkin gecikme zammı ve faizlerin ödenmesi veya bunların toplamı kadar teminat gösterilmesi halinde mükellef A sorumluluk uygulamasına tabi tutulmayacak ve mükellef B'den olan alımları kabul edilecektir.
 
Son düzenleme:
Üst