Elektronik Beyanname Sözleşmesinde az da olsa mutlu son

Üyelik
2 Ocak 2008
Mesajlar
1,508
Konum
ADANA
Başlıktaki olaydan haberi olmayanlar için daha önceki taslağı aşağıda yazdım.
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Taslağı
(Sıra No: ....)
Elektronik beyanname gönderme aracılık yetkisi almış olan meslek mensupları ile mükellefler arasında Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi/Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesi düzenlenmeden mükelleflere ait beyannamelerin elektronik ortamda gönderildiğinin tespit edilmesi durumunda; ilgili sözleşmeyi düzenlemeden mükelleflere ait beyannameleri elektronik ortamda gönderen aracılık yetkisi almış meslek mensuplarının birinci tespitte 6 aylık süre ile ikinci tespitte 1 yıllık süre ile üçüncü tespitte ise süresiz olarak elektronik beyanname gönderme aracılık yetkisi Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından iptal edilir.

Aracılık yetkisi Gelir İdaresi Başkanlığınca iptal edilmeden 60 gün önce meslek mensubuna, aracılık yetkisinin 60 gün içinde iptal edileceği, bu süre içerisinde sözleşmesi devam eden mükelleflere ait beyannameleri elektronik ortamda göndermeye devam edebileceği, 60 ıncı günün sonundan itibaren de aracılık yetkisinin iptal edilmiş olacağı meslek mensubunun bağlı olduğu vergi dairesi tarafından bir yazı ile bildirilecektir.

Meslek mensubuna bildirilecek yazı, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre memur eliyle tebliğ edilecektir.

Aracılık yetkisinin iptal edileceğinin meslek mensubuna yazı ile tebliğ edildiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde, aracılık yetkisi iptal edilecek meslek mensubu ile Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi/Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesi düzenlemiş olan mükelleflere, bağlı oldukları vergi daireleri tarafından bir yazı ile sözleşme düzenlemiş olduğu meslek mensubunun elektronik beyanname gönderme aracılık yetkisinin sona ereceği, bu nedenle elektronik ortamda göndermek zorunda oldukları beyannameleri yasal sürelerinde aracılık yetkisi almış bir başka meslek mensubu vasıtasıyla göndermeleri gerektiği bildirilecektir.?

TASLAĞIN YENİ HALİ

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Taslağı
(Sıra No: 405)
213 sayılı Vergi Usul Kanununun(1) mükerrer 257 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden, elektronik beyanname uygulamasında aşağıda belirtilen değişiklikler yapılmıştır.

I- 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu(2) Genel Tebliğinin ?V- ARACILIK YETKİSİ VERİLEN GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLER? başlıklı bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
?Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden, 3568 sayılı Kanun uyarınca yetki almış olup bağımsız çalışan Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin (meslek mensuplarının), mükelleflerin vergi beyannameleri, bildirim ve eklerini elektronik ortamda göndermeleri uygun görülmüştür.

Buna göre, elektronik beyanname gönderme aracılık yetkisi ile ilgili işlemler aşağıda belirtildiği şekilde yapılacaktır.

1- Aracılık Yetkisinin Talep Edilmesi ve Sözleşmelerin Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar

Elektronik beyanname gönderme aracılık yetkisi almak isteyen meslek mensuplarının örneği bu Tebliğin ekinde (Ek:2) yer alan, ?Elektronik Beyanname Gönderme Aracılık Yetkisi Talep Formu? nu doldurarak bağlı oldukları vergi dairesine bizzat, tüzel kişilik şeklinde faaliyette bulunanların ise kanuni temsilcilerinin müracaat etmeleri gerekmektedir.

Elektronik beyanname gönderme aracılık yetkisi talep eden meslek mensubunun mesleği faal olarak icra ettiği hususu vergi dairesince dosya bilgilerinden teyit edildikten sonra müracaat anında sistem tarafından üretilecek kullanıcı kodu, parola ve şifreyi ihtiva eden kapalı bir zarf meslek mensubuna verilecektir. Şifre zarfının meslek mensubuna tesliminde, ?... Vergi Dairesinin ... vergi kimlik numaralı mükellefi Serbest Muhasebeci/ Serbest Muhasebeci Mali Müşavir/ Yeminli Mali Müşavir .................. elektronik beyanname göndermeye aracılık etmek üzere kullanıcı kodu, parola ve şifreyi ihtiva eden zarf, kapalı olarak teslim edilmiştir.? şeklinde bir ?Teslim Tutanağı? tanzim edilecek ve söz konusu tutanak meslek mensubu ile vergi dairesi müdürü veya müdür yardımcısı tarafından tarih konulmak suretiyle imzalanacaktır. Tanzim edilen Teslim Tutanağı ile Talep Formunun birer örneği meslek mensubunun dosyasında muhafaza edilecektir.

Elektronik beyanname gönderme aracılık yetkisi verilen meslek mensupları, aralarında hizmet sözleşmesi bulunan müşterilerine ait beyannamelerin yanı sıra, münferit olarak talepte bulunan müşterilerin beyannamelerinin gönderilmesine de aracılık edebileceklerdir. Bu durumda, Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesi uyarınca, meslek mensubu ile mükellef veya vergi sorumlusu arasında buna ilişkin özel bir sözleşme düzenlenmesi gerekmektedir.

Aracılık yetkisi verilen meslek mensuplarının kendi mükellefiyetleri ile ilgili vergi beyannamelerini de elektronik ortamda gönderebilecekleri tabiidir.

Yetki verilmiş meslek mensupları, aralarında hizmet sözleşmesi bulunan müşterilerine ait beyannameleri elektronik ortamda gönderebilmeleri için müşterileriyle bu Tebliğin ekinde (Ek:3) yer alan ?Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi? ni, münferit talepte bulunan müşterileriyle de örneği bu Tebliğin ekinde (Ek:4) yer alan ?Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesi? ni düzenleyecekler ve sözleşmelerin bir örneğini müşterilerine verecekler, bir örneğini de gerektiğinde ibraz edilmek üzere muhafaza edeceklerdir.

Mükelleflerin, beyannamelerin elektronik ortamda gönderilmesini teminen meslek mensuplarıyla Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi/Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesi düzenlemiş olması, beyannamelerin kanuni süresinde verilmesi ile ilgili yükümlülüklerinin yerine getirilmiş olduğu anlamına gelmeyeceğinden, mükelleflerin beyannamelerinin kanuni sürede elektronik ortamda verilip verilmediğini titizlikle takip etmeleri gerekmektedir.

2- Düzenlenen Sözleşmeler ile Süresi Sona Eren ya da İptal/Fesih Edilen Sözleşmelerin Elektronik Ortamda Bildirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar

Elektronik beyanname gönderme aracılık yetkisi verilmiş meslek mensupları, mükellefler ile imzalamış oldukları Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesine/Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesine veya bunların süresinin sona erdiğine ya da iptaline/feshine ilişkin bilgileri elektronik ortamda internet vergi dairesine girmek zorundadırlar.

Sözleşmelerin düzenlenmesine, süresinin sona ermesine, iptal ya da feshedilmesine ilişkin bilgi girişleri Gelir İdaresi Başkanlığının bilgisi dahilinde olan herhangi bir teknik arıza nedeniyle bu Tebliğ ile öngörülen sürelerin son gününe kadar yerine getirilememiş ise, Gelir İdaresi Başkanlığınca verilecek ek sürede bilgi girişleri yapılabilecektir.

2.1 Sözleşmelerin Elektronik Ortamda Bildirilmesi

Meslek mensupları ile mükellefler arasında düzenlenen Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesine/Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesine ait bilgilerin, meslek mensupları tarafından sözleşmenin düzenlendiği tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde elektronik ortamda https://intvd.gib.gov.tr/ adresinde yer alan internet vergi dairesine girişinin yapılması gerekmektedir.

Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce meslek mensupları ile mükellefler arasında düzenlenmiş ve hükmü devam eden Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesine/Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesine ait bilgilerin, meslek mensupları tarafından bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 15 gün içerisinde elektronik ortamda https://intvd.gib.gov.tr/ adresinde yer alan internet vergi dairesine girişinin yapılması gerekmektedir.

Aracılık yetkisi almış meslek mensuplarının aralarında Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi/Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesi düzenledikleri mükelleflere ait beyannameleri elektronik ortamda gönderebilmeleri için öncelikle Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesinin/Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesinin bilgi girişlerinin elektronik ortamda internet vergi dairesine yapılmış olması gerekmektedir.

Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmelerinin/Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmelerinin internet vergi dairesine elektronik ortamda bilgi girişi yapılmadan meslek mensuplarının sözleşme düzenledikleri mükelleflere ait beyannameleri elektronik ortamda göndermelerine izin verilmeyecektir. Bu nedenle, meslek mensupları tarafından sözleşme bilgilerinin elektronik ortamda bildirilmesi hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir.

2.2 Süresi Sona Eren ya da İptal/Fesih Edilen Sözleşmelerin Elektronik Ortamda Bildirilmesi

Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmelerinin/Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmelerinin süresinin sona ermesi, iptal ya da feshedilmesi durumunda buna ilişkin bilgi girişinin, sürenin sona erme tarihinden ya da iptal/fesih tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde meslek mensupları tarafından elektronik ortamda https://intvd.gib.gov.tr/ adresinde yer alan internet vergi dairesine yapılması gerekmektedir.

Diğer taraftan mükellefler, istemeleri halinde meslek mensupları ile aralarında düzenlenen sözleşmenin süresinin sona erdiğini ya da iptal/fesih edildiğini bir dilekçe ile sürenin sona erme tarihinden ya da iptal/fesih tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde gelir / kurumlar vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairesine bildirebilecekleri gibi internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifrelerinin bulunması durumunda sözleşmelerin sona erdiğine ya da iptal/fesih edildiğine ilişkin bilgi girişlerini https://intvd.gib.gov.tr/ adresinde yer alan internet vergi dairesine elektronik ortamda yapabileceklerdir. Adi ortaklık, kollektif ve adi komandit ortaklıklar adına düzenlenmiş sözleşmelerde ise sözleşmenin süresinin sona erdiğine ya da iptal/fesih edildiğine ilişkin dilekçe ortaklığın katma değer vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesine verilecektir.?

II- 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin ?VII- BEYANNAMELERİN İMZALANMASI VE DİĞER HUSUSLAR" başlıklı bölümüne 11 inci bentten sonra gelmek üzere 12 inci ve 13 üncü bentler eklenmiştir.

?12- Bu Tebliğ ve eklerinde yer alan beyanname tabiri vergi beyannameleri, bildirim ve eklerini ifade etmektedir.

13- Bu Tebliğ ile getirilen yükümlülüklere uymayan veya eksik ya da yanıltıcı bilgi ve belge verenler hakkında cezai işlem yapılması Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesi hükmü gereğidir.?

Bu Tebliğ 01/03/2011 tarihinde yürürlüğe girer.

Tebliğ olunur.
 

merihs12

Katkı Sunan Üye
Üyelik
30 Ocak 2008
Mesajlar
779
Konum
kocaeli
Ynt: Elektronik Beyanname Sözleşmesinde az da olsa mutlu son

Ben bişey anlamadım bağışlayın,biz zaten mükelleflerle sözleşme yapıyoruz,tek şifre üzerinden bütün mükelleflerin beyannamelerini gönderiyoruz.Bu farklı bişey mi?bir haftadır hastayım takip edemedim hiçbişeyi ,bu yeni bir uygulama mı?teşekkürler
 
Üyelik
2 Ocak 2008
Mesajlar
1,508
Konum
ADANA
Ynt: Elektronik Beyanname Sözleşmesinde az da olsa mutlu son

merihs12 ' Alıntı:
Ben bişey anlamadım bağışlayın,biz zaten mükelleflerle sözleşme yapıyoruz,tek şifre üzerinden bütün mükelleflerin beyannamelerini gönderiyoruz.Bu farklı bişey mi?bir haftadır hastayım takip edemedim hiçbişeyi ,bu yeni bir uygulama mı?teşekkürler
Sayın Merish,
Mükelleflerle Beyanname gönderme aracılık ve sorumluluk sözleşmesi imzalayacaksınız. İmzaladığınız sözleşmeleride 30 gün içinde İnt.Vd. bildireceksiniz.
Daha önceden yaptığınız sözleşmeleride en geç 15.03.2011 tarihine kadar yukarıda yazılı siteye giriş yapacaksınız.
Daha önceki taslakta ciddi bir sıkıntı vardı. Odalarımızın yoğun çabası sonucu taslak metin yukarıda yazdığımız hale geldi.
 
Üyelik
19 Mar 2010
Mesajlar
36
Ynt: Elektronik Beyanname Sözleşmesinde az da olsa mutlu son

Arkadaşlar bu taslağın yasallaştığına dair bilgiyi nerden aldınız? ne odanın sitesinde nede gib.in duyurular kısmında böyle bir bilgi yok?
 
Üyelik
2 Ocak 2008
Mesajlar
1,508
Konum
ADANA
Ynt: Elektronik Beyanname Sözleşmesinde az da olsa mutlu son

10hagi10 ' Alıntı:
Arkadaşlar bu taslağın yasallaştığına dair bilgiyi nerden aldınız? ne odanın sitesinde nede gib.in duyurular kısmında böyle bir bilgi yok?
İlgili tebliğ daha resmi gazete de yayımlanmadı.
www.gib.gov.tr açıklaması

Elektronik Beyanname Uygulamasına Yönelik Olarak Hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete?de Yayımlanmak Üzere Başbakanlığa Gönderildi.
 
Üyelik
1 Haz 2005
Mesajlar
145
Ynt: Elektronik Beyanname Sözleşmesinde az da olsa mutlu son

bence az da olsa mutlu sonumuz? kimse buna sevinmesin bence burada olanın arkasında ne var siz onu düşünün. Unuttunuz girmeyi cezaa.... çıkışını yapmayı unuttuk cezaa bence 2 tane kaçak muhasebeci defter tutacak diye sözleşme çıkardılar bakın geldiğimiz noktaya damga vergilerinden meslektaşları kimse korumuyor. ee müşteri bildirim o zaman kaldırsınlar damga vergisinide o zaman buraya girinçe sözleşmeyi tahkuk yapsın. Neyse siz daha biz muhasebeciler neler başımıza gelecek
ben ilaç kullanıyom ofisimi devir etmeyi düşünüyom.
 
Üyelik
30 May 2009
Mesajlar
1,907
Ynt: Elektronik Beyanname Sözleşmesinde az da olsa mutlu son

Bu gün Yayınlandı Hayırlı olsun
 
Üyelik
11 Eki 2010
Mesajlar
34
Ynt: Elektronik Beyanname Sözleşmesinde az da olsa mutlu son

Arkadaşlar 24.02.2011 tarihi itibariyle şirket kuruluşu yaptım. İşe başlamada odadan aldığım sözleşmenin numarasını yazdım yani elektronik sözleşme yapmadım ne gibi sıkıntı doğabilir?
 

ZİNDAN

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Eyl 2006
Mesajlar
7,308
Konum
İstanbul
Ynt: Elektronik Beyanname Sözleşmesinde az da olsa mutlu son

15.03.2011 tarihine kadar yapabilirsin.İnternete de girişini yaparsın bu sözleşmenin.
 
Üyelik
26 Ocak 2009
Mesajlar
108
Ynt: Elektronik Beyanname Sözleşmesinde az da olsa mutlu son

arkadaşlar smmm ne gibi faydası oldu
 
Üyelik
26 May 2010
Mesajlar
661
Konum
MERKEZ
Ynt: Elektronik Beyanname Sözleşmesinde az da olsa mutlu son

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF ISTANBUL
İstanbul. 24.02.2011
Sayı: 11004
TÜRKİYE
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI?NA
ANKARA
Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Vergi Usul Kanunu 405 Sıra Numaralı Genel Tebliği ile 3568 sayılı Kanun uyarınca yetki almış olup bağımsız çalışan ve elektronik beyanname gönderme aracılık yetkisi verilmiş meslek mensuplarına, mükellefler ile imzalamış oldukları yukarıdaki sözleşmeleri veya bunların iptaline/feshine ilişkin bilgileri elektronik ortamda internet vergi dairesine girme zorunluluğu getirilmiştir.

Söz konusu Genel Tebliğin, 2.1 Sözleşmelerin Elektronik Ortamda Bildirilmesi bölümünün ikinci paragrafında;
?Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce meslek mensupları ile mükellefler arasında düzenlenmiş ve hükmü devam eden Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesine/Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesine ait bilgilerin, meslek mensupları tarafından bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 15
gün içerisinde elektronik ortamda https://intvd.gib.gov.tr/ adresinde yer alan internet vergi dairesine girişinin yapılması gerekmektedir.? İfadesi kullanılarak meslek mensuplarımızdan mevcut müşterilerinin listesini en geç 15/Mart/2011 tarihine kadar verilmesini istenmektedir.
Bilindiği üzere meslek mensuplarımızın mesleki faaliyetlerinin en yoğun olduğu aylar Şubat, Mart ve Nisan aylarıdır. Çok kısa sürede yürürlüğe girecek olan ?Alacakların yapılandırılması ve matrah artırımı? işlemleri de bu aylar içinde yerine getirilecektir.
Bu kadar iş yoğunluğu içinde VUK 405 numaralı Genel Tebliği ile getirilen yükümlülüklerin 15/05/2011 tarihine ertelenmesi gerekir.

VUK 405 sayılı Genel Tebliğin uygulanmasında yaşanan sorunlar ve çözüm
önerileri aşağıda belirtilmiştir.
SORUN :
Adi ortaklık şeklinde faaliyet sürdüren SMMM ?lerin durumu:
Adi ortaklık şeklinde faaliyet sürdüren meslektaşlarımız bağlı oldukları vergi dairesinden ?ADİ ORTAKLIK? adına E-Beyanname Gönderme şifresi almaktadırlar.
Ortakların her birisine ayrı ayrı şifre verilmemektedir. ?E-Beyanname yetki bilgileri? sayfasında yer alan bilgilerin girilmesinde Yeni
Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi Bölümü?ne Adi ortaklığın bilgisi girilememektedir. Bilgiler ancak Gerçek kişi meslek mensuplarını veya Tüzel Kişilik olan A.Ş ve LDT. ŞTİ? lerini kabul etmektedir.
ÇÖZÜM :
Sistemdeki, Yeni E-Beyanname Aracılık Sözleşmesi Girişi bölümünde değişiklik yapılarak ADİ ORTAKLIK Vergi Numarasına göre de giriş yapılması gerekir. Aksi durumda adi ortaklık şeklinde hizmet veren meslek mensuplarımız bu bildirimleri veremeyeceklerdir.
SORUN :
?E-Beyanname yetki bilgileri? sayfasında yer alan bilgilerin girilmesinde Yeni Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi Bölümü?nde hizmet sözleşmesi tarih ve sayısı sorulmaktadır.
ÇÖZÜM :
Meslek Mensuplarımız Defter Tutma ve Danışmanlık Hizmetlerine ilişkin mesleki sözleşmeleri her halükarda yapmaktadırlar. Ancak; Münferiden (GMSİ, MSİ, Diğer Kazanç ve İratları Yıllık Beyannameleri) gönderecekleri E-Beyannameler için hizmet sözleşmesi düzenlememektedirler. Bu tür mükellefler için sadece (4) numaralı
sözleşmenin düzenlenmesi yeterli sayılarak bu sayfadaki Hizmet Sözleşmesinin Tarih ve Numara kısmının çıkartılması gerekir.
SORUN :
Yeni Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesi Bölümünde yer alan Hizmet sözleşmesi düzenleme tarihi (Mesleki Sözleşme) ile (3) numaralı aracılık ve sorumluluk sözleşmesi düzenleme tarihi arasında 30 günlük fark olması halinde sistem uyarı vermektedir.
ÇÖZÜM :
Meslek mensuplarımız her yıl hizmet sözleşmesi (Mesleki sözleşme) düzenlemektedirler. Ancak E-Beyanname gönderme sözleşmesini içeren ve VUK 340 Nolu Genel Tebliğ ekinde yer alan (3) Numaralı sözleşme 2004 tarihinden itibaren yapılmaya başlanmıştır. Örneğin Meslek mensubumuz E-Beyanname sisteminin yürürlüğe girdiği tarihten

sonraki yıllarda bir müşterisi ile 2006 Tarihinde (3) Numaralı sözleşmeyi imzalamıştır. Her yıl da mesleki hizmet sözleşmesi düzenlemektedir. 2011 yılı için Ocak ayının başında Mesleki sözleşmeyi imzalamıştır. Bu durumda iki sözleşme arasında 30 günden fazla süre olması nedeniyle bu mükellefin bilgilerini sisteme girerken ikazla
karşılaşılmaktadır. Mevcut müşteriler için mesleki sözleşme tarihi ile (3) nolu sözleşme
tarihi arasındaki süreye bakılmaksızın bilgi girişi sağlanmalıdır. 30 günlük süre yeni
alınacak müşteriler için kullanılabilir.
Ayrıca, 29/06/1997 tarih ve 23034 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ?4 Seri No lu Vergi Beyannamelerinin Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerce İmzalanması Hakkında Genel Tebliğ? hükümlerine göre; Meslek Mensuplarımızın VUK Mükerrer 227. Madde uyarınca defterini tutmuş olduğu,
danışmanlık hizmeti verdiği ve vergi beyannamelerini elektronik ortamda
imzaladıkları müşterilerine ilişkin bildirim işleminin her yıl mayıs ayının 15?ine
kadar yapılmasının anlamı kalmayacaktır. Bu yükümlülüğün kaldırması
gerekmektedir.
Yukarıda belirttiğimiz konuların Gelir İdaresi Başkanlığına ivedi olarak
bildirilmesini arz ederiz.
Saygılarımızla,
Yahya Arıkan
Başkan
 
İ

İrem35

Ziyaretçi
Ynt: Elektronik Beyanname Sözleşmesinde az da olsa mutlu son

İnşallah sayın başkanın ve İstanbul SMMM odasının bu çağrısı işe yarar.

Bide anlamadığım bu tebliğ yayınlanırken; niçin Türmoba yada meslek odalarına danışılmıyor. Yada danışılıyorda bu tür farklar sonradan mı anlaşılıyor. Bu da garip.

Yazıda geçen adi ortaklık statüsündeki mesleği icra edenler için, bu tebliğ gerçekten sorun. Tekrardan gözden geçirilmesi gerekiyor.
 
Üyelik
2 Ocak 2008
Mesajlar
1,508
Konum
ADANA
Ynt: Elektronik Beyanname Sözleşmesinde az da olsa mutlu son

İstanbul ve Bursa Odaları bizleri iyi bir şekilde temsil ediyor. Diğer odalardan da aynı hassasiyeti bekliyoruz. Sesimizi çıkartmazsak. Şamar evladına çevirecekler bizi :(
 
İ

İrem35

Ziyaretçi
Ynt: Elektronik Beyanname Sözleşmesinde az da olsa mutlu son

Valla diğer odaları bilmiyorum ama İzmir Odasına bağlı meslek mensubu olmak yerine keşke İstanbul odasına bağlı meslek mensubu olsaymışım.

Az evvel, torba yasası sosyal güvenlik yapılandırma seminerinden çıktım. Saat 2 de başladı. Saat şuanda 3 ve ben büroya geldim.
İzmir SMMM odasına sesleniyorum buradan;
Bu kadar önemli bir konunun seminerini organize ediyorsanız, doğal olarak bir yığılma olması içten bile değil yani bunu bile düşünemiyorsanız vede internet üzerinden seminere katılmak için kayıt yaptırmanında aslında bir işe yaramadığını farkedemiyorsanız; o zaman ne diye semineri 150 kişilik bir salonda tertiplersiniz anlıyamıyorum.

İzmir SMMM Odası nasıl böyle bir organizasyon tertipler, ayakta duranların haddi hesabı yok, onlardan biride benim, ben internet üzerinden kaydımı yaptırıyorum geleceğim, katılacağım diye; Salona bir giriyorum, salonda yer yok. Böyle bir şey olabilir mi?
En azından görevliler bir sandalye bulur ayaktaki insanlara.. Ayıptır ya hakikatende ayıptır..
Ben işimi gücümü bırakıp seminere geliyorum, planımı ona göre yapıyorum. Ben çıldırıyorum. Feyzullah Topçu pişkin pişkin gülüyor salonda. Gülmesinin sebebide katılımın fazla olması ve dağa tepeleri aşması sayının..

O yüzden İzmir SMMM odasından hiç bir destek olmaz. Ben aidatımı veriyorum, karşılaştığım durumlar inanılır gibi değil.

Neyse çok sinirlendim, hepinizle paylaşmak istedim bu rezaleti..

Onun için Başta İstanbul odasının sayın başkanına ve Bursa odasına bizleri destekleği için şükranlarımı sunuyorum.
 
Üyelik
1 Haz 2005
Mesajlar
145
Ynt: Elektronik Beyanname Sözleşmesinde az da olsa mutlu son

arkadaşlar inanmacaksınız ama 2010 kapanış yapan müşterileride burdaki sisteme gireceksiniz. ve şu tarih iti bari ile terk etti diyeceksiniz...
Artı 2011de kişinin defterini verdiniz karşı tarafın muhasebecisi sisteme 15 martta kadar giriş yaptıysa 2010 yılı beyannamesini siz yollama imkanınız yok.
Ankaradakiler dediği karşı taraf iptal etsin sonra siz giriş yapın yollayın dediler. Herhalde arkdaşlar bunu söylerken sözleşmenin iptal tekrar sözleşme yap damgasını öde bunları hiç düşünmüyorlar.
neyse sesimizi duyan oda yöneticileri lütfen artık böyle gereksiz şeylerle uğraşıyoruz mart ayında ben kara kara düşünüyom defterini verdiğim kişilerin muhasebeci yollacakmı beyannameyi.
 
Üyelik
16 Eyl 2008
Mesajlar
806
Ynt: Elektronik Beyanname Sözleşmesinde az da olsa mutlu son

bence 15 mart değil 15 mayıs'a ertelenmeli son tarih çünkü çoğu kişi kdv'yi mi yetiştirecek gelir vergisi beyannamelerini mi yetiştirecek kurumlara mı hazırlık yapacak e mizan ile mi uğraşacak bir de sözleşme mevzuu ile mi uğraşacak ??? ::) :p :'( ;D
 

ÇAĞLARR

Katkı Sunan Üye
Üyelik
2 Eyl 2009
Mesajlar
496
Konum
TR
Ynt: Elektronik Beyanname Sözleşmesinde az da olsa mutlu son

ismmmo nunda görüşleri mayısa ertelenmesi yönünde ama bakalım ne olacak
 

ZİNDAN

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Eyl 2006
Mesajlar
7,308
Konum
İstanbul
Ynt: Elektronik Beyanname Sözleşmesinde az da olsa mutlu son

İstanbul Smmm Odasının güncellenmiş son duyurusunu okumanızı tavsiye ederim.

Duyuru
 
Üyelik
16 Eyl 2008
Mesajlar
806
Ynt: Elektronik Beyanname Sözleşmesinde az da olsa mutlu son

yani ceza kalktı diye seviniy ama bu kargaşanın içinde biz bu işleri nasıl yetiştirecez pek derdine düşülmemiş gibi geldi mutlaka süre 15 mayıs'a kadar uzatılmasında fayda var ::)
 
Üst