Fatura İçeriği ve Giderleştirme Hk.

Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
469

Fatura ve ya fiş içeriğinde içki bulunmasının giderleştirme yönünden bir ayrıcalığı olur mu?
Yani gider yazılamama ve KKEG yazılma gibi bir durumu sözkonusu mu?

Ayrıca,
Örneğin, otomotiv sektöründe faaliyet gösteren bir firma, muhtelif otomotivle ilgili derneklerden birine üye olması ve bununla ilgili aidat ödenmesi durumunda bunu giderleştirebilir mi.? Yoksa KKEG olarak mı dikkate almalı?

İyi çalışmalar dilerim.
 

nguroy

Tanınmış Üye
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
Ynt: Fatura İçeriği ve Giderleştirme Hk.

İşle ilgili olmak ve orantılı olmak kaydıyla giderleşir.
Dernek aidatı bence KKEG
 
Üyelik
23 May 2008
Mesajlar
546
Konum
istanbul
Ynt: Fatura İçeriği ve Giderleştirme Hk.

Vergi mevzuatımıza göre bir giderin kanunen kabul edilen veya edilmeyen gider olarak değerlendirilmesindeki temel kriter kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi çerçevesinde yapılıp yapılmadığıdır. Yapılan giderle kazancın elde edilmesi ve idamesi arasında doğrudan ve açık illiyet bağının bulunmaması halinde, yapılan gider vergi matrahının tespitinde dikkate alınamaz.Dolayısı ile,

Fatura muhteviyatında bulunanan Alkollü üçkilerin anaparası ve kdv si K.K.E.G. Olarak muhasebeleşmesi gereklidir.
Derneklere yatırılan aidatlar da K.K.E.G. dir.
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
469
Ynt: Fatura İçeriği ve Giderleştirme Hk.

basar03 ' Alıntı:
Vergi mevzuatımıza göre bir giderin kanunen kabul edilen veya edilmeyen gider olarak değerlendirilmesindeki temel kriter kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi çerçevesinde yapılıp yapılmadığıdır. Yapılan giderle kazancın elde edilmesi ve idamesi arasında doğrudan ve açık illiyet bağının bulunmaması halinde, yapılan gider vergi matrahının tespitinde dikkate alınamaz.Dolayısı ile,

Fatura muhteviyatında bulunanan Alkollü üçkilerin anaparası ve kdv si K.K.E.G. Olarak muhasebeleşmesi gereklidir.
Derneklere yatırılan aidatlar da K.K.E.G. dir.

Sayın basar03 yaptığınız açıklamaya göre, dernek aidatının normal gider olarak dikkate alınması gerekmez mi.
Zira, bu dernek bizim şatışlarımıza veya tanıtımımıza veya diğer bazı konularda öncülüğümüzü yapan ve kendi konumuzla ilgili bizi destekleyen bir duruma sahiptir. Bu vesile ile kazancın elde edilmesi ile bir ilgisi olduğunu düşünüyorum.

İçki konusunu da neden yiyecek, içecek veya eğlence statüsünde göremiyoruz onu da bu açıklamaya sığdıramadım. Zira bu şirket personeli moral motivasyonu için olabilir, satış ve pazarlama çabaları için olabilir.

Teşekkür ederim.
 
Üyelik
23 May 2008
Mesajlar
546
Konum
istanbul
Ynt: Fatura İçeriği ve Giderleştirme Hk.

Ticari faaliyeti restoran bar işletmeciliği veya turizm ise elbette mümkün.Onun dışında mümkün değil
şöyle düşün.ANA faliyet konusu binek otomobil olanların binek oto alımlarında kdv yi indirim konusu yapabiliyorlar, ama diğerleri asla...gibi

bu konu ile ilgili ufkunuzu biraz daha genişletmek ve tereddütleri gidermek adına;

TİCARİ KAZANCIN TESPİTİNDE GİDER KABUL EDİLMEYEN ÖDEMELER
? Gelir Vergisi Kanununun 41. Maddesine Göre İndirilemeyecek Giderler Ticari kazancın safi tutarının tespitinde gider olarak indirilemeyecek olan ödemeler ise Gelir Vergisi Kanununun 41. maddesinde düzenlenmiş olup bu giderlere aşağıda yer verilmiştir. GVK`nun 41 inci maddesinin ilk dört bendinde teşebbüs sahibi ile eşi ve çocuklarının işletmeden çektikleri paralar veya aldıkları sair iktisadi değerler ile teşebbüsten bu kişilerce yapılan bazı ödemelerin ticari kazancın tespitinde gider olarak indirilemeyeceği hükme bağlanmıştır. Bu bentlerde yer alan düzenlemeler, işletmenin ticari varlığı ile işletme sahip ya da yakınlarının kişisel varlıklarının birbirinden ayrılması, ticari işletmeye ilişkin giderlerle, işletme sahip ya da yakınlarının özel tasarruflarının giderlerinin birbirinden ayrılması amacını taşımaktadır.
1. Teşebbüs sahibi ile eşinin ve çocuklarının işletmeden çektikleri paralar veya aynen aldıkları sair değerler (Aynen alınan değerler emsal bedeli ile değerlenerek teşebbüs sahibinin çektiklerine ilave olunur.),
2. Teşebbüs sahibinin kendisine, eşine, küçük çocuklarına işletmeden ödenen aylıklar, ücretler, ikramiyeler, komisyonlar ve tazminatlar,
3. Teşebbüs sahibinin işletmeye koyduğu sermaye için yürütülecek faizler,
4. Teşebbüs sahibinin, eşinin ve küçük çocuklarının işletmede cari hesap veya diğer şekillerdeki alacakları üzerinden yürütülecek faizler,
5. Her türlü para cezaları ve vergi cezaları ile teşebbüs sahibinin suçlarından doğan tazminatlar (Aktiflerde ceza şartı olarak derpiş edilen tazminatlar cezai mahiyette tazminat sayılmaz.),
6. Her türlü alkol ve alkollü içkiler ile tütün ve tütün mamullerine ait ilan ve reklam giderlerinin % 0'ı ( Yüzde Sıfır ) Söz konusu giderlerin yarısı indirim konusu yapılırken Bakanlar Kurulu Kararı ile yapılan düzenleme ile oran (0) sıfır olarak belirlendiğinden bu harcamaların tamamı gider olarak indirilebilecektir.
7. Kiralama yoluyla edinilen veya işletmede kayıtlı olan yat, kotra, tekne, sürat teknesi gibi motorlu deniz, uçak ve helikopter gibi hava taşıtlarından işletmenin esas faaliyet konusu ile ilgili olmayanların giderleri ile amortismanları,
8. Basın yoluyla işlenen fiillerden veya radyo ve televizyon yayınlarından doğacak maddi ve manevi zararlardan dolayı ödenen tazminat giderleri.
? Gelir Vergisi Kanununun 90. Maddesine Göre İndirilemeyecek Giderler Gelir Vergisi Kanunu'nun "Matrahtan ve Gelir Unsurlarından İndirilemeyecek Giderler" başlıklı 90'ıncı maddesi hükmüne göre de; gelir vergisi ile diğer şahsi vergiler ve her ne şekilde olursa olsun vergi cezaları ve para cezaları, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun hükümlerine göre ödenen cezalar, gecikme zamları ve faizler gelir vergisi matrahından ve gelir unsurlarından indirilemez.
? Özel İletişim Vergileri 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanunu'nun 39 uncu maddesinde düzenlenen ve 5228 Sayılı Kanunun 38 inci maddesiyle kimi değişikliklere uğrayan "Özel İletişim Vergisi", aynı maddenin son fıkrası hükmünde yer alan "Bu vergi, katma değer vergisi matrahına dahil edilmez, gelir ve kurumlar vergisi uygulamasında gider kaydedilmez ve hiçbir vergiden mahsup edilmez" hükmü çerçevesinde gelir vergisi matrahının tespitinde gider olarak kabul edilmeyecektir. Dolayısıyla dönem içinde kanuni defterlere ticari kazancın tespiti açısından gider yazılan özel iletişim vergilerinin gelir vergisi beyannamesinde kanunen kabul edilmeyen gider olarak matraha eklenmesi gerekecektir. Nitekim Maliye Bakanlığı'nca 14.10.2005 tarihinde yayınlanan 19 no'lu Kurumlar Vergisi Sirkülerinin 4. bölümünde de aynı hususa yer verilmiş bulunmaktadır. Örneğin; Bir işyerine ait sabit hatlı bir telefona ilişkin faturada haberleşme ücretinin 100 YTL, özel iletişim vergisi tutarının 15 YTL ve KDV tutarının ise 18 YTL olduğu bir durumda vergi matrahının tespitinde gider olarak yazılabilecek azami tutar 100 YTL olacaktır.
? Diğer Kanunlarda Yer Alan Hükümler
1. Mükelleflerin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesapladıkları Katma Değer Vergisi ile indirilecek Katma Değer Vergisi'ni gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak indiremeyecekleri, Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 58. maddesinde hüküm altına alınmıştır.
2. Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'nun 14. maddesinde, ticari maksatla kullanılan uçak ve helikopter ile taşıt kiralama faaliyeti ile uğraşan işletmelerin bu amaçla kiraya verdikleri taşıtlar hariç olmak üzere, bu kanunun I, III ve IV sayılı tarifelerinde yer alan taşıtlardan alınan ( örneğin; otomobil, motosiklet, uçak, helikopter vb. ) motorlu taşıtlar vergisi ve cezalar ile gecikme zamları, gelir ve kurumlar vergileri matrahının tespitinde gider olarak kabul edilemeyeceği hüküm altına alınmıştır. ( II sayılı tarifede yer alan minibüs, panelvan, otobüs, kamyon, kamyonet vb. ait motorlu taşıtlar vergileri ise gider olarak kabul edilir. )
3. Sosyal Sigortalar Kanunu'nun 80. maddesinin üçüncü fıkrasına göre "S.S.K.'na ödenmeyen primler gelir ve kurumlar vergisi uygulaması bakımından gider yazılamaz." Bu nedenle S.S.K. primlerinin gider yazılabilmesi için bu primlerin tahakkuku yeterli olmayıp mutlak suretle fiilen ödenmiş olması gerekmektedir. Ancak, Aralık ayına ait primlerin kanuni süresi olan izleyen yılın ocak ayı içinde ödenmesi durumunda gelir ve kurumlar vergisi uygulaması açısından gider olarak kabul edilecektir.
4. Kıdem tazminatları için ayrılan karşılıklar gider yazılamayacaktır. Kıdem tazminatı için karşılık ayrılması durumunda da bu tutar dönem matrahına ilave edilecek, sadece dönem içinde fiilen ödenen kıdem tazminatları gider yazılabilecektir.

? Kanunen Kabul Edilmeyen Gider Niteliğinde Olan Diğer Giderler
Gelir Vergisi Kanunu'nun 41. maddesinde sayılmamasına karşın, aşağıda sayılan bazı giderlerin ticari kazancın tespitinde hasılattan indirilmesi mümkün değildir.
1. Çalınma, kaybolma ve dolandırıcılık nedenleriyle doğan zararlar,
2. Vadeli çekler için hesaplanan reeskontlar ile mevcut borç senetlerini reeskonta tabi tutmayıp, buna karşın alacak senetlerinin reeskonta tabi tutan kurumların hesapladıkları reeskontlar,
3. İşletmede çalışan personelin ölümü durumunda ailesi ve çocuklarına kanuni zorunluluk olmaksızın verilen yardımlar,
4. Vefat ilanları karşılığında verilen meblağlar ve çelenk masrafları,
5. Uğraş konuları ile ilgili dernek veya birliklere ödenen masrafa katılma payları,
6. Bir başka kişi veya kurum adına düzenlenmiş belgelere istinaden yapılan giderler,
7. Yasal olarak azami had belirlenmiş giderlerde belirlenen hadleri aşan kısım (azami oranının üzerindeki herhangi bir oranda ayrılan amortismanlar, Gelir Vergisi Kanunu'nun 40/8. maddesinde hüküm altına alınan haddin üstünde ödenen sendika aidatları vb.),
8. Kanunen yasaklanmış faaliyetlerin yapılmasından kaynaklanan giderler (Rüşvet, yasa dışı örgütlere yapılan bağış ve yardımlar vb.),
9. Maliyet olarak dikkate alınması gereken harcamaların doğrudan gider yazılması,
10. Dönemsellik ilkesi gereği cari yıl haricindeki geçmiş veya gelecek yıllara ait giderler,
11. Siyasi partilere ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 14/6. maddesi kapsamına girmeyen diğer gerçek ve tüzel kişilere yapılan bağışlar,
12. Kanunlarda düzenlenen özel haller hariç olmak üzere belgelendirilemeyen giderler,
13. Nedeni bulunamayan sayım ve tesellüm noksanları,
14. Vergi Usul Kanunu'nda düzenlenmemiş bulunan karşılıklar,

DİĞER

? Özsermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faizler (KVK Md. 15/1)

? Örtülü sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faizler (KVK Md. 15/2 ve Md. 16)

? Sermaye şirketlerinde dağıtılan örtülü kazançlar (KVK Md. 15/3 ve Md. 17)

? Her ne şekilde ve isimle olursa olsun vergi öncesi kardan ayrılmış olan ihtiyat akçeleri (KVK Md. 15/4)

? Her türlü para cezaları, vergi cezaları ve gecikme zamları (KVK Md. 15/6)

? Yasal sınırları aşan bağış ve yardımlar (KVK Md.14/6)

? Kurumlar vergisinden istisna edilen kazançlara ait giderler (KVK Md.

? Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTVK Md. 14)

? Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler için ödenmiş olan KDV (KDVK Md.29)

? VUK?na uygun olmayan ve fazla ayrılan amortismanlar (VUK Md. 313-321)

? VUK?na uygun olmayan ve fazla ayrılan karşılıklar, fon vb. (VUK Md. 323-329)

? Alınan vadeli çekler için hesaplanmış olan reeskontlar (VUK Md. 281-285)

? Ayrılmış, fakat ödenmemiş olan kıdem tazminatları karşılığı (GVK Md.40/2)

? Ödenmemiş SSK primleri (GVK Md. 40/2 ve SSK Md. 80)

? Cari yıl giderlerine ilave edilmiş geçmiş yıl ve gelecek yıl giderleri

? Finansman giderleri kısıtlamasına tabi kurumlarda kısıtlama limiti içinde kalan tutar

? Deprem vergileri -Ek Vergiler- (4481 SK)

? Tevsik edilemeyen giderler (VUK Md.227)

? Yeniden Değerleme Değer Artış Fonu, Maliyet Artış Fonu ve istisna uygulaması ihlalleri (KVK G Md. 23, KV GT seri No:50 ve 5

Not: Kanunen Kabul Edilmeyen Giderlerin (KKEG) yıl içi veya yıl sonu muhasebe kayıtları sırasında gider yazılmak suretiyle kar/zarar hesabına devredilmiş olmaları sebebiyle beyanname üzerinde dönem karına ilave edilmeleri ya da varsa dönem zararından düşülmeleri işlemleri vergilendirme veya vergi matrahı üzerinde nötr etkileri olduğunu gösterir. Bu nedenle, KKEG ticari kar-mali kar ayrımı üzerinde ve kurumun nakit hareketleri dengesi üzerinde etkilidirler.
 
Üyelik
7 Haz 2005
Mesajlar
2,171
Konum
İstanbul
Ynt: Fatura İçeriği ve Giderleştirme Hk.

Merhaba,
Sayın basar03, bize hatırlatmış olduğun maddede, alkol için gider yazılamaz denmemekte, alkol ve tütün mamullerine ait reklam giderlerinin yüzde sıfırının gider yazılamayacağı hüküm altına alınmaktadır. Konumuz dışında olsada tütün ve alkol ürünlerine ait reklam giderlerinin tamamı gider yazılabilir. Buradaki oranın belirlenme yetkiside Bakanlar kurulundadır.

"6. Her türlü alkol ve alkollü içkiler ile tütün ve tütün mamullerine ait ilan ve reklam giderlerinin % 0'ı ( Yüzde Sıfır)"

Gelelim esas konumuza burada en doğru kararı soruyu soran arkadaşımız verebilir. Eğer işle ilgili ve işin gereği bir harcama ise alkol veya tütün mamullerine ait harcamaları gönül rahatlığı ile kurumlar vergisinin hesabında gider olarak dikkate alabilir.
 

nguroy

Tanınmış Üye
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
Ynt: Fatura İçeriği ve Giderleştirme Hk.

Yurt dışından müşteriniz geldi ve yemeğe götürdünüz yemekte adam 2 kadeh şarap içti faturada bu da içki bedeli olarak yazıldı. Bu fatura indirilemiyecek mi şimdi?
 
Üyelik
29 Kas 2006
Mesajlar
182
Ynt: Fatura İçeriği ve Giderleştirme Hk.

Ben de gider olarak dikkate alınabileceğine katılıyorum. Alkollü içki ve sektörle ilgili dernek aidatının gider yazılması çok doğal. Burada harcamanın mahiyeti kadar tutarı da önemli. İş hacmine göre dikkat çekici oranda yüksek tutarlı bu tür harcamaları giderleştirirken bunu gözden kaçırmamak gerekli.
 
Üyelik
23 May 2008
Mesajlar
546
Konum
istanbul
Ynt: Fatura İçeriği ve Giderleştirme Hk.

Her türlü alkol ve alkollü içkiler ile tütün ve tütün mamullerine ait ilan ve reklam giderleri

buradaki ifadede "Her türlü alkol ve alkollü içkiler" in kendisi
ile bağlacı kullanarak tütün ve tütün mamullerinin ise reklam giderleri olarak algılıyorum.Tamamen türkçenin lastik gibi olmasından olabilir.

Fakat yaklaşık uzun yıllardır ben alkolü ve kdv sini K.K.E.G. yapıyorum,çalıştığım Y.M.M. Lerde hep bu şekilde
uygulama yapmam konusunda bizi yetiştirdi.

şimdi maddeyi dikkatlice okuyunca sizlerin haklı olabileceğini görüyorum.Dolayısı ile alkollü içkiler ve kdv si gider unsuru olarak değerlendirilebilir mi ? sorusuna çekimser kalmayı uygun görüyorum.

fakat, Kanunen üye olma zorunluluğu olmayan derneklere yapılan her türlü ödeme K.K.E.G. dir diyorum.
 
Üyelik
29 Kas 2006
Mesajlar
182
Ynt: Fatura İçeriği ve Giderleştirme Hk.

İyi ama kanunen zorunlu olmasa da burada bir keyfiyetten sözedilmiyor. Otomotiv sektöründeki firma aynı sektörle ilgili bir derneğe üye oluyor. Dernek muhtemelen sektörel haberlerin üyelerine verilmesinden tutun, fuar bilgilerine, sektörel satış rakalmlarına kadar destek veriyordur.

Otomotiv sektöründe faaliyet gösteren firma patronu gider "solak golf oyuncuları derneği"ne üye olursa bunu düşünebiliriz bakın :)
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
469
Ynt: Fatura İçeriği ve Giderleştirme Hk.

Bilgi veren tüm arkadaşlarıma ve büyüklerime teşekkür ederim.
 

nguroy

Tanınmış Üye
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
Ynt: Fatura İçeriği ve Giderleştirme Hk.

nguroy ' Alıntı:
İşle ilgili olmak ve orantılı olmak kaydıyla giderleşir.
Dernek aidatı bence KKEG


Demiştim. Düzeltiyorum. ticari faaliyetinin yürütülmesi ile ilgili olarak ticari organizasyonlara ödenen ve gelir ve kurumlar vergisi kanunlarında sayılmış olan Kanunen Kabul edilmeyen giderler dışında kalan giderlerdir.
Bunlar bir nevi işletme gideridir . Bu tür giderlerin gider olarak yazılabilmesi için ticari kazancın yürütülmesi için yapılmış olması, masrafla ticari iş arasında güçlü, net ve açıkça bir illiyet bağının bulunması, giderin işin önemi ile orantılı olması gerekir.
Buna göre yürüttüğünüz ticari veya sınai faaliyetle ilgili dernek oda aidatı, birlik vb gibi giderler , yukarda belittiğim koşullarla indirim konusu yapılır.
 
Üyelik
12 Ağu 2008
Mesajlar
6
Konum
istanbul
Ynt: Fatura İçeriği ve Giderleştirme Hk.

Merhaba, yazdıklarınızdan anladığım içki ve sigara giderlerinin gider yazılacağı hususunda birleşmediğiniz. ama birçok muhasebe büroları k.k.e.g. olarak kayıt yapıyor acaba giderleştirmediğimizde bir yanlışlık olmaz sanırım. tabiki kanunda anladığım kadarıylada işinizle alakalı abartıya kaçmadıkca gider yazılabilir diyor.
 
Üyelik
20 Haz 2009
Mesajlar
95
Ynt: Fatura İçeriği ve Giderleştirme Hk.

Merhaba , Bir firma 2010 tarihli A faturası kesiyor, bu fatura bazı masrafların bize yansıtılması .Ancak masraflar içinde 2009 tarihli olanlar var faturanın altında. Bize kesilen A faturası KKEG ye mi gitmeli ??
Teşekkürler
 
Üyelik
9 Eyl 2007
Mesajlar
1,454
Ynt: Fatura İçeriği ve Giderleştirme Hk.

Kanunen Kabul Edilmeyen Gider Niteliğinde Olan Diğer Giderler

Gelir Vergisi Kanunu'nun 41. maddesinde sayılmamasına karşın, aşağıda sayılan bazı giderlerin ticari kazancın tespitinde hasılattan indirilmesi mümkün değildir.
Çalınma, kaybolma ve dolandırıcılık nedenleriyle doğan zararlar,
Vadeli çekler için hesaplanan reeskontlar ile mevcut borç senetlerini reeskonta tabi tutmayıp, buna karşın alacak senetlerinin reeskonta tabi tutan kurumların hesapladıkları reeskontlar,
İşletmede çalışan personelin ölümü durumunda ailesi ve çocuklarına kanuni zorunluluk olmaksızın verilen yardımlar,
Vefat ilanları karşılığında verilen meblağlar ve çelenk masrafları,
Uğraş konuları ile ilgili dernek veya birliklere ödenen masrafa katılma payları,
Bir başka kişi veya kurum adına düzenlenmiş belgelere istinaden yapılan giderler,
Yasal olarak azami had belirlenmiş giderlerde belirlenen hadleri aşan kısım (azami oranının üzerindeki herhangi bir oranda ayrılan amortismanlar, Gelir Vergisi Kanunu'nun 40/8. maddesinde hüküm altına alınan haddin üstünde ödenen sendika aidatları vb.),
Kanunen yasaklanmış faaliyetlerin yapılmasından kaynaklanan giderler (Rüşvet, yasa dışı örgütlere yapılan bağış ve yardımlar vb.),
Maliyet olarak dikkate alınması gereken harcamaların doğrudan gider yazılması,
Dönemsellik ilkesi gereği cari yıl haricindeki geçmiş veya gelecek yıllara ait giderler,
Siyasi partilere ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 14/6. maddesi kapsamına girmeyen diğer gerçek ve tüzel kişilere yapılan bağışlar,
Kanunlarda düzenlenen özel haller hariç olmak üzere belgelendirilemeyen giderler,
Nedeni bulunamayan sayım ve tesellüm noksanları,
Vergi Usul Kanunu'nda düzenlenmemiş bulunan karşılıklar,
 
Üyelik
8 Eki 2009
Mesajlar
30
Ynt: Fatura İçeriği ve Giderleştirme Hk.

Muhasebesini tutmakta olduğum Hukuk Müşavirliği yani kazanç türü serbest meslek olan bu işyeri için alkollü faturanın işleyiş durumu hakkında bilgi alabilir miyim?

Fatura içeriği şu şekildedir :

Cinsi______________________TUTARI
Yemek Bedeli %18___________ 427,37
İçki Bedeli %18_______________63,56

Toplam_____________________ 490,93
Kdv_________________________ 88,37
Genel Toplam________________ 579,30


(Fatura içeriğinde sadece İçki bedeli olmayıp "yemek bedeli" ile birlikte gösterilmiştir.)
 
Üyelik
9 Eyl 2007
Mesajlar
1,454
Ynt: Fatura İçeriği ve Giderleştirme Hk.

temsil ağırlama olarak gidere atarsanız sorun olmaz çünkü içki tek başına olmayıp yenilen yemeğe göre makul değerdedir o yüzden normal gider ve kdv indirilebilir görüşündeyim
fakat sadece içki bedeli olsa o zaman KKEG olur düşüncesindeyim
 
Üst