resim

İş Yeri Kira Ödemesi Ticari Kazancın Tespitinde İndirim Konusu Yapılabilir mi?

Üyelik
13 Ara 2005
Mesajlar
869
Konum
ABCDEFG
İNDİRİLECEK GİDERLER:(G.V.K)

Madde 40 - Safi kazancın tesbit edilmesi için, aşağıdaki giderlerin indirilmesi kabul edilir:

1. Ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderler. (Ek: 25/05/1995 - 4108/19 md.) (İhracat, yurt dışında inşaat, onarma, montaj ve taşımacılık faaliyetlerinde bulunan mükellefler, bu bentte yazılı giderlere ilaveten bu faaliyetlerden döviz olarak elde ettikleri hasılatın binde beşini aşmamak şartıyla yurt dışındaki bu işlerle ilgili giderlerine karşılık olmak üzere götürü olarak hesapladıkları giderleri de indirebilirler.),

2. (Değişik bent: 27/12/1963 - 365/2 md.) Hizmetli ve işçilerin iş yerinde veya iş yerinin müştemilatında iaşe ve ibate giderleri, tedavi ve ilaç giderleri, sigorta primleri ve emekli aidatı (Bu primlerin ve aidatın istirdat edilmemek üzere Türkiye'de kain sigorta şirketlerine veya emekli ve yardım sandıklarına ödenmiş olması ve emekli ve yardım sandıklarının tüzel kişiliği haiz bulunmaları şartiyle), 27 nci Maddede yazılı giyim giderleri,

3. İşle ilgili olmak şartiyle, mukavelenameye veya ilama veya kanun emrine istinaden ödenen zarar; ziyan ve tazminatlar,

4. İşle ilgili ve yapılan işin ehemmiyeti ve genişliği ile mütenasip seyahat ve ikamet giderleri (Seyahat maksadının gerektirdiği süreye maksur olmak şartiyle),

5. (Değişik bent: 24/06/1994 - 4008/24 md.) Kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye dahil olan ve işte kullanılan taşıtların giderleri ,

6. ( Değişik bent: 31/12/1982 - 2772/5 md.) İşletme ile ilgili olmak şartıyla; bina, arazi, gider, istihlak, damga, belediye vergileri, harçlar ve kaydiyeler gibi ayni vergi, resim ve harçlar,

7. (Değişik bent: 24/12/1980 - 2361/29 md.) Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ayrılan amortismanlar, (Ek metin: 24/06/1994-4008/24 md.),

8. (Ek bent: 04/12/1985 - 3239/48 md.) İşverenlerce, Sendikalar Kanunun hükümlerine göre sendikalara ödenen aidatlar (şu kadar ki; ödenen aidatın bir aylık tutarı, işyerinde işçilere ödenen çıplak ücretin bir günlük toplamını aşamaz).

9. (Ek bent: 28/06/2001 - 4697 S.K./4. md.) İşverenler tarafından ücretliler adına bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları. (Gerek işverenler gerekse ücretliler tarafından bireysel emeklilik sistemine ödenen ve vergi matrahının tespitinde dikkate alınan katkı paylarının toplamı bu Kanunun 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinde belirlenen oran ve haddi aşamaz.)

10. (Ek bent: 25/12/2003 - 5035 S.K./12. md.) Fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bağışlanan gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddelerinin maliyet bedeli


Soru: Basit usül mükellef ödediği kirayı indirim konusu yapabilirmi
 
N

NİSAN123

Ziyaretçi
Ynt: işyeri kira ödemesi ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılabilirmi

basit usul mükellefin kira ödemesi,1 maddede yer alan Ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderler arasında yer alır diye düşünüyorum.
 

nguroy

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
Ynt: işyeri kira ödemesi ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılabilirmi

-Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerde Kiralama İşlemleri: Katma değer Vergisi kanunun 4842 sayılı kanunla değişik 17/4-a. maddesi ile, basit usulde vergilendirilen mükelleflerin teslim ve hizmetleri, 01.07.2003 tarihinden geçerli olmak üzere katma değer vergisinden istisna edilmiştir. Buna göre, basit usulde vergilendirilen mükelleflerin 01.07.2003 tarihinden sonra yapacakları işlemler için katma değer vergisi beyannamesi verilmeyecek, katma değer vergisi mükellefiyetleri terkin edilecektir. Ancak bu istisna, basit usulde vergilendirilen mükelleflerin esas faaliyetlerine ilişkin teslim ve hizmetleri ile ilgilidir. Bunların, mal ve hakların kiralanması işlemlerine, vergi uygulanması gerekir. Bu durumda basit usulde vergilendirilen mükelleflere ait mal ve hakların kiralanması veya başkalarına ait mal ve hakların bunlar tarafından kiralanması işlemlerinde katma değer vergisi uygulaması aşağıda açıklandığı gibi olacaktır.Basit usulde vergilendirilen mükelleflerin defter tutma mecburiyetleri bulunmadığından, işletmede kullanılmayan mal ve hakların iktisadi işletmeye dahil edilmesi, VUK ve GVK. hükümleri çerçevesinde söz konusu değildir. Bu nedenle, basit usulde vergiye tabi mükellefe ait gayri menkullerin kiraya verilmesi işlemleri, KDVK nun 17/4-d. maddesi hükmü gereğince katma değer vergisine tabi değildir. Bu mükelleflerin gayrimenkul kiralamaları, kiraya verenin durumuna göre değerlendirilecektir. Gayrimenkul dışındaki mal ve hakların kiralanması işlemleri ise, kanunun 1-3/f. maddesine göre katma değer vergisine tabi olduğu açıktır. Basit usule tabi mükellefe ait mal ve hakların, gerçek usulde KDV mükellefi tarafından kiralanması halinde, kiralayan mükellef tarafından sorumluluk kapsamında vergi tevkifatı yapmak suretiyle beyan edilmesi gerekmektedir. Kiralayanın gerçek usulde KDV mükellefiyeti bulunmaması halinde ise, kiraya veren basit usuldeki mükellefin kiralama işlemimden dolayı gerçek usulde KDV mükellefiyeti tesis ettirip, kiralama işlemine ait katma değer vergisini beyan etmesi gerekir. Basit usulde vergiye tabi mükellefin, gerçek usulde katma değer vergisi mükellefi olmayandan gayrimenkul dışındaki mal ve hakları kiralaması halinde, basit usuldeki mükellefin gerçek usulde katma değer vergisi mükellefiyeti bulunmadığından, kiraya veren gerçek veya tüzel kişinin kiralama işleminden dolayı katma değer vergisi mükellefiyeti tesis ettirip, kiralama işlemine ait vergiyi beyan etmesi gerekir. Çünkü, sorumluluk kapsamında vergi tevkifatı yapma zorunluluğu, gerçek usuldeki KDV mükelleflerine getirilmiştir.
 

Benzer konular

Üst