Kanuni Süresi Geçtikten Sonra Düzeltme Beyannamesi Verilmesi

Üyelik
1 Ağu 2006
Mesajlar
6
Kanuni süresi geçtikten sonra 2008 4.dönem geçici vergide sehven eksik gelir tespit edildikten sonra 2008 yılı kurumlar vergisi beyannamesini ona göre düzelttik. Ancak düzeltme beyannamesini KSS ile gönderdik. Ödeme çıktığından vergi ziyaı cezası tahakkuk etti. Vergi ziyaı cezasını mükellef adres değişikliği yaptığında haberdar olabildik. yasal süreler geçti. ne yapabiliriz. Danıştay 4.huhuk dairesinin 1980 tarihli bir kararı varmış. ceza indiirimi ihlallerinde düzeltme ile ortaya çıkan vergi ödendiğinde cezalar iptali ile ilgili. bu kararı bilen var mı
teşekkür ederim.


Başlık açarken büyük harf kullamayınız.
 
S

Serpil YAVUZ

Ziyaretçi
Ynt: Kanuni Süresi Geçtikten Sonra Düzeltme Beyannamesi Verilmesi

Sn karagöz,
Sizin durumunuzda sözkonusu olan ceza indirimi ihlali değildir.verilen beyana vuk 376.talep edipde vadesinde ödemezseniz,ceza indirim ihlali oluşur.

Matrah artırarak yapılan kurum beyanı düzeltme ile gönderiliyor.
Gönderirkende KSS seçeneği seçiliyor.Halbuki ek ödeme çıktığından ,KSS +Pişmanlık seçseydiniz vergi ziyaı kesilmeyecekti.

İdarede,mükellefin kendi yaptığı beyan olarak kabul gördüğünden dolayı,cezada iptal olmayacağı yönünde düşünüyorum.

Yinede bu konuyla alakalı bir karar varsa bende bilmek isterim.
 
Üyelik
9 Şub 2010
Mesajlar
148
Ynt: Kanuni Süresi Geçtikten Sonra Düzeltme Beyannamesi Verilmesi

herkese günaydın kolay gelsin,
nisan kdv beyanımızı süresinde verdik ancak bir alış faturasının iki defa kaydedildiğini fark ettik şimdi düzeltme vereceğiz. ödeme çıkmıyor ancak ihraç kayıtlı satışlardan dolayı tecil edilecek kdv var yani tahakta ödeme gözüküyor.
beynanameyi verirken hangi kutucukları işaretlemem lazım
saygılarımal;
 
Üyelik
9 Şub 2010
Mesajlar
148
Ynt: Kanuni Süresi Geçtikten Sonra Düzeltme Beyannamesi Verilmesi

arkadaşalar bir önceki soruma ek olarak, düzeltme verirken dzt ve kss seçiyorum ödenecek vergi ve yarısı kadar vergi ziyaı kesiyor, doğrumudur. gerçekte benim ödenecek kdv myok ilk beyanıma göre iade kdv azalacak, tecil edilecek kdv artıyor. Pıs 'ı ek matrah beyan etmediğim ve gerçekte ödenecek kdvm olmadığı için seçmek istemiyorum,cevap ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar
saygılarımla;
 
Üyelik
26 May 2010
Mesajlar
661
Konum
MERKEZ
Ynt: Kanuni Süresi Geçtikten Sonra Düzeltme Beyannamesi Verilmesi

Tarih : 10.06.2008

Sayı : B.07.GİB.4.16.17.02-VUK-08-89/4025
Konu : Pişmanlık zammı
?????. VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNEİlgi : ?..05.2008 tarih ve ??? sayılı yazınız.


Müdürlüğünüz ?????.. vergi kimlik numarasında kayıtlı ???.. Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Başkanlığımıza verilen ?.05.2008 tarihli dilekçe konusu ile ilgili olarak Müdürlüğünüzden alınan ilgide kayıtlı yazınız ve eklerinin tetkikinden; ödevli kurum tarafından Mart/2008 dönemine ait KDV beyannamesinin ?..04.2008 tarihinde ??????. sayılı tahakkuk fişi karşılığında internet aracılığı ile verildiği, beyannamenin ihraç kaydıyla teslimlere ait bildirimler tablosunda, (1.040.783,72 x %18= 83.262,70) teslim bedeli ve ihracatın gerçekleştiği dönemde iade edilecek Tecil Edilemeyen KDV beyan edilmesine rağmen, beyannamenin matrah ve vergi bildirimi bölümünün tevkifat uygulanmayan işlemlere ait kısmında ihraç kaydıyla teslime ait olan tutarın beyan edilmediği,

Bilahare, şirket tarafından ihraç kayıtlı satışların sehven tevkifat uygulanmayan işlemlere dahil edilmemesi nedeniyle ilgili döneme ilişkin pişmanlıkla düzeltme beyannamesi verildiği, düzeltme beyannamesinde ihraç kayıtlı satışlar nedeniyle beyan edilmeyen 83.262,70-YTL. KDV?nin hesaplanan KDV?ne eklenmesi sonucu bu döneme ilişkin 64.026,00-YTL. ödenecek KDV doğduğu, tecil ve terkin edilecek bu vergi tutarı üzerinden 1.600,65-YTL. pişmanlık zammının elektronik ortamda verilen düzeltme beyannamesine istinaden tahakkuk ettirildiği,

Kurum tarafından ihraç kayıtlı satışlara ilişkin evrak ve belgelerin (İhraç kayıtlı fatura, ihracatçıya ait fatura, gümrük beyannamesi, indirilecek KDV listesi) 24.04.2008 tarihinde dairenize ibraz edildiği anlaşılmıştır.

Bilindiği üzere; 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu?nun 11/1-c maddesinde; ?? İhraç edilmek şartıyla imalatçılar tarafından kendilerine teslim edilen mallara ait katma değer vergisi, ihracatçılar tarafından ödenmez. Mükelleflerce tahsil edilmeyen ancak ilgili dönem beyannamesinde beyan edilecek olan bu vergi, vergi dairesince tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil olunur.

Söz konusu malların, ihracatçıya teslim tarihini takip eden ay başından itibaren 3 ay içinde ihraç edilmesi halinde, tecil edilen vergi terkin olunur.? hükmü bulunmaktadır.

Diğer taraftan, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ?Pişmanlık ve Islah? başlıklı 371?inci maddesinde, ? Beyana dayanan vergilerde vergi ziyaı cezasını gerektiren fiilleri işleyen mükelleflerle bunların işlenişine iştirak eden diğer kişilerin kanuna aykırı hareketlerini ilgili makamlara kendiliğinden dilekçe ile haber vermesi hâlinde, haklarında aşağıda yazılı kayıt ve şartlarla vergi ziyaı cezası kesilmez.? denilmiş ve maddenin 5 inci bendinde, ? Mükellefçe haber verilen ve ödeme süresi geçmiş bulunan vergilerin, ödemenin geciktiği her ay ve kesri için, 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen nispette uygulanacak gecikme zammı oranında bir zamla birlikte haber verme tarihinden başlayarak onbeş gün içinde ödenmesi ? gerektiği belirtilmiştir.

Söz konusu madde hükmünden de anlaşılacağı üzere, pişmanlık; beyan üzerinden tarh ve tahakkuk ettirilen vergiler için geçerli olan, temelinde vergi ziyaı bulunan ve vergi dairesinin ıttılaına girmemiş bir olayın kendiliğinden ilgili makamlara haber verilmesidir. Diğer bir ifadeyle, pişmanlık hükümlerinin gerçekleşmesi için vergi ziyaının meydana gelmesi şarttır.

Bu nedenle, kanuni süresinden sonra pişmanlık talebiyle verilen düzeltme beyannamelerinde tecil edilecek katma değer vergisinin dışında ödenecek bir vergi bulunmaması halinde, bu beyannamelerin pişmanlık talebiyle kabul edilmesine kanunen imkan bulunmamaktadır.

Öte yandan, pişmanlık talebiyle verilen beyannamelerde ödenecek vergi çıkmaması nedeniyle bu talebin kabul edilmemesi halinde, verilen beyannamelerin kendiliğinden verilen beyanname olarak kabul edilerek gerekli işlemlerin yapılacağı 238 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde açıklanmıştır.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, anılan şirket tarafından internet ortamında verilen Mart/2008 dönemine ait KDV düzeltme beyannamesinin pişmanlık talebiyle kabulü mümkün olmayıp, kendiliğinden verilen beyanname olarak kabul edilmesi gerektiğinden tecil edilen vergi üzerinden hesaplanan pişmanlık zammının 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 116`ncı ve müteakip maddeleri doğrultusunda terkin edilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğinin yukarıda yapılan açıklamalara göre yerine getirilerek sonucundan 15.05.2008 tarihli dilekçesine cevaben adı geçen şirkete ve Başkanlığımıza (Usul ve Tahsilat Müdürlüğü ) bilgi verilmesini rica ederim.
 
Üst