Kapatılan Şirkete Ait Otomobilin Hurdaya Ayrılması

Üyelik
25 Eyl 2020
Mesajlar
1
Konum
İzmir
Merhaba,

Babam 1998 yılında bir şirket satın alıyor ve annem ile birlikte ortaklık olarak yürütüyorlar. Bu sırada 2005 yılında şirketin üzerine bir binek araç satın alıyor. 2013 yılında şirket kapatılıyor. Şirketin kapatılma sürecinde muhasebecinin ve babamın bilgisizliğinden dolayı araç şirketin üzerinde kalıyor. 2015 yılında aracı satmaya çalışırken öğreniyoruz ki aracın satışı doğal olarak mümkün değil. Aracı kendi üstümüze almak için şirketin aynı isimle tekrar açılması, devir işlerinin yapılması ve sonra tekrar kapatılması gerektiği konusunda noterden bilgilendiriliyoruz. Ayrıca 2013 yılında kapatılan şirket üzerine olan aracın 10 sene sonra yani 2023 yılında maliyeye teslim edilmesi gerektiğini öğreniyoruz. Bunu, noter; "Ölen bir kişinin mirasına sahip çıkılmaması gibi düşünün. 10 sene sonra devlete geçiyor." şeklinde açıklamıştı.

O zamandan beri aracı ben kullanıyorum. Trafik ceza ve vergilerini ödüyoruz. Muayenesi yapılıyor. Trafik çevirmelerinde ruhsatla birlikte şirketin imza sirkülerini verdiğim zaman sorun olmuyor. (Yaklaşık 20 dakika beklemek dışında). Ancak araç artık çalışmıyor ve sadece otoparkta yatarak vergi çıkartıyor.

Sorum şu: Biz bu araçtan nasıl kurtulacağız? Hurdaya ayırabilir miyiz? Yoksa gidip bir yere teslim etmek mi gerekiyor? Yada eğer hurdaya ayırırsak 2023 yılında maliye bize borç çıkartabilir mi?

Not: Şirketin tekrar açılması söz konusu değil.
Konunun tam anlaşılması için bütün olay örgüsünü aktardım. Sizi sıktı isem özür dilerim.
Şimdiden yardımlarınız için teşekkürler.
 

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
6,584
Konum
İSTANBUL
21/3/2018 tarihli ve 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 88 inci maddesiyle değişik, 18/5/2017 tarihli ve 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanununun geçici 1 inci maddesinin;

– Birinci fıkrasında, “İlgili trafik sicilinde adlarına kayıt ve tescilli bulunan, model yılı 1997 veya daha eski olan motorlu taşıtlarını; bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 31/12/2019 tarihine kadar ilgili mevzuat gereğince kayıt ve tescillerinin silinmesi ve hurdaya çıkarılması suretiyle il özel idarelerine veya büyükşehir belediyelerine bedelsiz olarak teslim eden veya 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 21 inci maddesinin (4) numaralı fıkrasında düzenlenen uygulama çerçevesinde Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Hurda İşletmesi Müdürlüğüne ait hurda müdürlüklerinden herhangi birine teslim eden gerçek ve tüzel kişiler adına, hurdaya çıkarılan taşıta ilişkin olarak 31/12/2019 tarihine kadar tahakkuk etmiş ve ödenmemiş olan motorlu taşıtlar vergisi ile bu vergiye ilişkin gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve 31/12/2016 tarihine kadar tescil plakasına kesilen idari para cezaları terkin edilir.“,

– Dördüncü fıkrasında ise “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla mevcut olmayan veya herhangi bir nedenle motorlu taşıt vasfını kaybetmiş olup model yılı 2005 ve daha eski olan taşıtların, bu durumlarının kanaat verici belgelerle tevsik edilmesi veya ilgili trafik tescil kuruluşu nezdinde adlarına kayıtlı olanlar tarafından yazılı bildirimde bulunulması halinde, bu taşıtlara ait motorlu taşıtlar vergilerinin 1/4’ünün 31/12/2019 tarihine kadar ödenmesi şartıyla, kalan vergi aslı, gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve tescil plakasına kesilen idari para cezalarının tamamının tahsilinden vazgeçilir ve ödemeyi müteakip trafik tescil kayıtları silinir…” hükümleri yer almaktadır.

Diğer taraftan, 6102 sayılı Kanunun geçici 7 nci maddesinde; 1/7/2015 tarihine kadar maddede sayılan hâlleri tespit edilen ya da bildirilen anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin tasfiyeleri ve ticaret sicilinden kayıtlarının silinmesinin, ilgili kanunlardaki tasfiye usulüne uyulmaksızın bu madde uyarınca yapılacağı; bu madde gereğince tasfiye edilmeksizin unvanı silinen şirket veya kooperatiflerin ortaya çıkabilecek mal varlığının, unvana ilişkin kaydın silindiği tarihten itibaren on yıl sonra Hazineye intikal edeceği, ticaret sicilinden kaydı silinen şirket veya kooperatifin alacaklıları ile hukuki menfaatleri bulunanların haklı sebeplere dayanarak silinme tarihinden itibaren beş yıl içinde mahkemeye başvurarak şirket veya kooperatifin ihyasını isteyebileceği hüküm altına alınmıştır.

Bunun yanı sıra, 6102 sayılı Kanununun 643 üncü maddesine göre, tasfiye usulü ile tasfiyede şirket organlarının yetkileri hakkında anonim şirketlere ilişkin hükümler limited şirketler hakkında da uygulanmaktadır. Bu kapsamda, Kanunun 547 nci maddesi uyarınca limited şirketlerde tasfiyenin kapanmasından sonra ek tasfiye işlemlerinin yapılmasının zorunlu olduğu anlaşılırsa, son tasfiye memurları, müdürler, ortaklar veya alacaklılar, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinden, bu ek işlemler sonuçlandırılıncaya kadar, şirketin yeniden tescilini isteyebilmektedir. Mahkeme istemin yerinde olduğuna kanaat getirirse, şirketin ek tasfiyesi için yeniden tesciline karar verebilmekte ve bu işlemleri yapmaları için son tasfiye memurlarını veya yeni bir veya birkaç kişiyi tasfiye memuru olarak atayarak tescil ve ilan ettirmektedir.

Bu itibarla, 6102 sayılı Kanunun geçici 7 nci maddesi kapsamında ticaret sicili kaydı silinen şirketin bünyesinde bulunan araca ilişkin trafik tescil işleminin yapılabilmesi için öncelikle yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri çerçevesinde şirketin ihyasının sağlanması, ihya kararının alınmasını müteakip söz konusu hususun ilgili sicil müdürlüğünde tescil ve ilan ettirilmesi gerekmektedir. Bu işlemlerin yerine getirilmesinin akabinde şirket yetkilisinin 7020 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında taşıtların kaydının silinmesi amacıyla başvurusu üzerine söz konusu trafik tescil işlemi gerçekleştirilebilecektir.

Bence bu yukarıdaki işi yapmadan önce EKİM ayında çıkacak AFFI beklemenizi öneririm.
 
Üst