zirve

KDV Matrah artırımı

Üyelik
5 Şub 2009
Mesajlar
123
Konum
ankara
Sayın üstadlar
Son çıkacak yasaya göre KDV matrah artırımı açısından tereddütlerim var.
Herbir yıl için Hesaplanan KDV tutarı yazılacak deniyor. Ancak Alınan mallardan iade edilen kdv matrahıda bunlara eklenecekmi,yada ihraç kaydıyla elde edilen tecil kdv çıkartılacakmı. Yoksa beyannamedeki 391 rakamınımı yazacağız sadece. Örneğin bir yıl için Hesaplanan KDV tutarı:10.000TL, Alışlarda iade edilen diğer KDV:1.500TL ve İhraç kayıtlı KDV:2.000TL olduğu takdirde o yılın matrahı ne olacak.
Teşekkür ederim.
 
Üyelik
5 Şub 2009
Mesajlar
123
Konum
ankara
Ynt: KDV Matrah artırımı

Arkadaşlar bu konuda bilgisi olan yada geçmiş dönemde matrah artırımı yapan yokmudur?
 

Tahsin Kurt

Fenomen Üye
Platin Üye
Üyelik
5 Nis 2007
Mesajlar
8,621
Konum
İstanbul
Ynt: KDV Matrah artırımı

Selamlar
Hele bir yasa yayınlansın bakalım,acele etmeyin.Konuya ait örnekler çoğalacaktır.Dairelere de uygulama yönergeleri gitmemiş olabilir.
Saygılar
 
İ

İrem35

Ziyaretçi
Ynt: KDV Matrah artırımı

yasa yayınlanmadı mı?
haberlerde torba yasa yürürlüğe girdi diye başlıklar atılıyor hep.
Ayrıca seminerler verilmeye başlanıyor bugün ama Resmi Gazete numarasına ulaşamıyorum.
 

Tahsin Kurt

Fenomen Üye
Platin Üye
Üyelik
5 Nis 2007
Mesajlar
8,621
Konum
İstanbul
Ynt: KDV Matrah artırımı

Mecliste kabul edildi fakat bildiğim kadarıyla henüz gazetede yayınlanmadı.Sanıyorum c.başkanının onayında..Mecliste kabul edildiği şekliyle yaklaşık 55 sayfalık bir word belgesi var elimde isteyen arkadaşlara gönderebilirim -ki elinizde de mutlaka vardır.Büyük ihtimalle de aynı şekliyle de yayınlanacaktır.
Ama yayınlanmadı diye biliyorum...
 
Üyelik
30 May 2009
Mesajlar
1,907
Ynt: KDV Matrah artırımı

Her ayın hesaplanan kdv'sini toplayıp işlemi o şekilde yapın yani beyannamede hesaplanan kdv nin karşısındakileri ay ay toplayıp senesine göre oranla çarpmanız gerekli bence
 
Üyelik
24 Haz 2010
Mesajlar
83
Ynt: KDV Matrah artırımı

Katma değer vergisinde artırım

MADDE 7- (1) Katma değer vergisi mükelleflerinin, her bir vergilendirme dönemine ilişkin olarak verdikleri (ihtirazi kayıtla verilenler dâhil) beyannamelerindeki hesaplanan katma değer vergisinin yıllık toplamı üzerinden 2006 yılı için % 3, 2007 yılı için % 2,5, 2008 yılı için % 2 ve 2009 yılı için % 1,5 oranına göre belirlenecek katma değer vergisini, vergi artırımı olarak bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar beyan etmeleri halinde, bu mükellefler nezdinde söz konusu vergiyi ödemeyi kabul ettikleri yıllara ait vergilendirme dönemleri ile ilgili olarak katma değer vergisi incelemesi ve tarhiyatı yapılmaz. 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 11 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (c) bendi ve geçici 17 nci maddesine göre tecil-terkin uygulamasından faydalanan mükelleflerde artırıma esas tutarın belirlenmesinde, tecil edilen vergiler hesaplanan vergiden düşülür.
 
Üyelik
24 Haz 2010
Mesajlar
83
Ynt: KDV Matrah artırımı

MATRAH ARTTIRIMI

Kurumlar vergisi mükellefleri vermiş oldukları yıllık beyannamelerinde vergiye esas alınan matrahlarını, kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar, 2006 takvim yılı için %30, 2007 takvim yılı için %25, 2008 takvim yılı için %20 ve 2009 takvim yılı için %15 oranlarından az olmamak üzere arttırdıkları takdirde, kendileri hakkında artırımında bulunulan yıllar için kurumlar vergisi incelemesi ve bu yıllara ilişkin olarak bu vergi türleri için daha sonra başka bir tarhiyat yapılmayacaktır.

Yukarıda belirtilen yıllarda arttırılan matrahlar 2006 takvim yılı için 19.110 liradan, 2007 takvim yılı için 20.650 liradan, 2008 takvim yılı için 22.440 liradan, 2009 takvim yılı için 24.460 liradan az olamayacaktır.

Arttırılan matrahlar %20 oranında vergilendirilecek ve üzerinden ayrıca herhangi bir vergi ve fon alınmayacaktır. Ancak, artırımda bulunulmak istenilen yıla ait yıllık beyannamelerin kanuni süresinde verilmesi, bu beyannameler üzerinden tahakkuk eden vergilerin süresinde ödenmiş olması şartıyla artırılan matrahlar %15 oranında vergilendirilecektir.

Matrah arttırımı ile ilgili bazı önemli hususlar ise aşağıdaki gibidir.

1) Matrah ya da vergi artırımında bulunulması, Torba Yasa?nın yayımlandığı tarihten önce başlanılmış olan vergi incelemesine ve takdir işlemine engel değildir. Ancak, Torba Yasa yayımlandığı tarihte, hakkında vergi incelemesi devam edenler ?matrah artırımı? yaptıklarında, vergi incelemesinin Torba Kanun?un yayım tarihini izleyen ayın başından itibaren bir ay içinde bitmesi gerekmektedir. İncelemenin sonuçlandırılamadığı durumlarda, vergi incelemesinin bırakılması gerekir.

2) Gelir ve Kurumlar vergisi mükellefleri, matrah artırımında bulundukları yıllara ait zararların yüzde 50?sini, 2010 ve izleyen yıllar kârlarından mahsup edemeyeceklerdir.

3) Geçmiş yıllarda, vergilerini düzenli ödeyen mükelleflere ?özel bir avantaj? sağlanmıştır. Bunlar, gelir ve kurumlar vergisi matrah artırımında vergisini, yüzde 20 yerine yüzde 15 olarak ödeyeceklerdir.

4) Matrah artırımı yapanlar, taksitlerini zamanında ödemedikleri takdirde, matrah artırımı geçersiz olmayacaktır. Ancak normal gecikme zammı olan yani 1,40 oranı, bir kat fazla uygulanacaktır.

5) Yıllara yaygın inşaat ve onarım işi yapanlar da 2006 ? 2009 yılları için matrah ve vergi artırımı hükümlerinden yararlanabileceklerdir. Ancak, 2010 yılında bitmiş veya halen devam eden inşaatlar için matrah ve vergi artırımı hükümlerinden yararlanılamayacaktır.6) Kurumlar vergisi mükelleflerinin gerek gelir vergisi ve gerekse kurumlar vergisi kanunları uyarınca tevkifata tabi tutulmuş kazanç ve iratlarının bulunması halinde (Örneğin : stopaj uygulanan yatırım indirimi istisnasının olması)bu firmaların matrah artırımından yararlanabilmeleri için stopaj yoluyla ödedikleri vergilerini de ait oldukları yıla ilişkin oranda artırarak ödemeleri şarttır. Buna göre; bu hükümden yararlanarak matrah artırımında bulunan firmaların , bu yıllara ilişkin olarak vergi incelemesi ve ve tarhiyata muhatap olmamaları için ilgili yıllarda vergiye esas alınan matrahlarını da yukarıda belirtilen asgari tutarlardan az olmamak üzere ilgili yıllarda belirtilen oranlara göre artırmaları gerekmektedir.

7) Kurumlar vergisi mükelleflerinin matrah artırım oranları, asgari artırım tutarları ile ödeyecekleri vergiler aşağıda Tablo:I?de gösterilmiştir. Yine aşağıda sunulan Tablo:II?de ise stopaj (ücret) ödemeleri ile katma değer vergisine ait matrah artırım oranlarına yer verilmiştir.

8) Matrah artırımı üzerinden hesaplanan vergi ilki Mayıs/2011 ayında olmak üzere ikişer aylık dönemler halinde 18 eşit taksitte veya istenirse 6, 9, 12 eşit taksitle de ödenebilir. Taksitli ödemelerde uygulanacak katsayılar ise;
6 eşit taksit için 1,05 9 eşit taksit için 1,07 12 eşit taksit için 1,10
ve 18 eşit taksit için ise 1,15 şeklinde olacaktır.


TABLO : I

KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİNİN MATRAH ARTIRIMI
Artırım Asgari Vergi Asgari Vergi Asgari
Yıl Oranı Artırım (TL.) Oranı Vergi Oranı Vergi
2006 30% 19.110,00 20% 3.822,00 15% 2.866,50
2007 25% 20.650,00 20% 4.130,00 15% 3.097,50
2008 20% 22.440,00 20% 4.488,00 15% 3.366,00
2009 15% 24.460,00 20% 4.892,00 15% 3.669,00

TABLO : II
Katma Değer Vergisi Beyannamelerinde yıllık olarak
beyan edilen hesaplanan katma değer vergisi üzerinden
artırım yapılacaktır.

Katma Değer
(Stopaj) Vergisi
Ücret Ödemeleri Artırımı
Yıl Oran Yıl Oran
2006 5% 2006 3%
2007 4% 2007 2,5%
2008 3% 2008 2%
2009 2% 2009 1,5%
İŞLETMEDE MEVCUT OLDUĞU HALDE KAYITLARDA YER ALMAYAN EMTİA MAKİNE-TEÇHİZAT VE DEMİRBAŞLARIN KAYDA ALINMASI
Torba Yasa ile getirilen hükümler uyarınca gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine (adi, kolektif ve adi komandit şirketler dahil) işletmelerinde mevcut olduğu halde kayıtlarında yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşları rayiç bedeli (yani o kıymetin değerleme günü itibariyle normal alım-satım bedeline göre tespit edilecek bedeli) ile yasal kayıtlarına intikal ettirmek suretiyle faturasız emtia, makine, teçhizat ve demirbaşların kayıtlarına intikal ettirilmesine imkan veren düzenleme, bütün gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerini kapsamaktadır.

A) İşletmelerinde Faturasız Mal Bulunduranlar:

1) Yasanın yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar, bağlı oldukları vergi dairelerine bildirimde bulunacaklar. Bildirimle birlikte o malın cinsi ve rayiç bedelini kapsaman bir envanter listesi verilecektir.
2) Beyan edilen mal bedelinin %10?u oranında KDV ödenecektir. Bildirilen malın KDV oranı 18?den düşük ise (örneğin kumaş ve kağıt yüzde 8) yarısı yani %4?ü oranında, yüzde 1 KDV?ye tabi olan mallarda da yüzde yarım KDV ödenecektir. (2 No.lu KDV beyannamesi ile)
3) Ödenen KDV, indirim konusu yapılabilecek. Yani 2 No.lu KDV beyannamesi ile beyan edilip ödenen tutar 1 No.lu KDV beyannamesinde indirim konusu yapılabilecektir.
4) Bildirilen emtianın değeri kaç TL. ise o kadar para işletmeden vergisiz olarak çekilebilecek.
5) Stok mallar, defterlere kaydedildikten sonra inşaat ya da imalatta kullanıldıklarında inşa veya imal edilen malın maliyetlerine dahil edilerek kazançtan düşülebilecektir.
6) Aktife intikal ettirilen emtia için pasifte karşılık hesabı açılacaktır. Emtia için ayrılan karşılık, ortaklara dağıtılması veya işletmenin tasfiye edilmesi halinde, sermayenin unsuru sayılacak ve vergilendirilmeyecektir.

B) İşletmelerinde Faturasız Makine Teçhizat ve Demirbaş Bulunduranlar ;
Torba Yasa işletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan makine, teçhizat ve demirbaşların bedeli;

- İşletmenin kendisince veya
- İşletmenin bağlı bulunduğu meslek kuruluşunca belirlenecek rapiç bedele yani o kıymetin değerleme günü itibariyle normal alım-satım bedeline göre tespit edilecektir.

Bildirilen makine, teçhizat ve demirbaşlar için amortisman ayrılması mümkün olmayacaktır.

Beyan edilen makine, teçhizat ve demirbaşlar için;
- Yüzde 18 KDV?ye tabi ise yüzde 10,
- Yüzde 8 KDV?ye tabi ise yüzde 4,
- Yüzde 1 KDV?ye tabi ise yüzde 0,5
KDV ödenecektir. Bunlar için ödenen KDV?ler indirim konusu yapılamayacak, gider olarak göz önüne alınacaktır.

Aktife intikal ettirilen makine, teçhizat ve demirbaşlar için de pasifte ayrı bir karşılık hesabı açılacaktır. Ayrılan karşılıklar ise birikmiş amortisman olarak kabul edilecektir.

KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE MEVCUT OLMAYAN MALLAR VE KASA MEVCUDU İLE ORTAKLARDAN ALACAKLAR

1) Kayıtlarda Yer Aldığı Halde İşletmede Mevcut Olmayan Mallar

Torba Kanun ile gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine (adi, kolektif ve adi komandit şirketler dahil) kayıtlarında yer aldığı halde işletmelerinde mevcut olmayan mallarını, bu kanunun yürürlüğe gireceği ayı izleyen üçüncü ayın son iş gününe kadar fatura düzenlemeleri ve her türlü vergisel yükümlülüklerini yerine getirmek suretiyle kayıt ve beyanlarına intikal ettirmeleri ve böylece kayıtlarını fiili duruma uygun hale getirmeleri imkanı verilmiştir. Bu kanun, bütün gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerini kapsamaktadır.

Bu kapsamda düzenlenecek faturada yer alacak bedel, söz konusu malla aynı neviden olan malların gayri safi kar oranı dikkate alınarak tespit edilecektir. Gayri safi kar oranının yasal kayıtlardan tespit edilemediği hallerde, mükellefin bağlı olduğu meslek odalarının belirleyeceği oranlar esas alınacaktır. Bu faturada, alıcıya ait bilgiler yerine ??. çerçevesinde düzenlenmiştir.? İbaresi yazılarak tabi olduğu KDV oranı hesaplanacaktır.

Yukarıda açıklanan şekilde faturalanan ve yasal defterlere kaydedilen mallarla ilgili işlemler, normal satış işlemlerinden bir farklılık arz etmemektedir. Faturada malın tabi olduğu oranda katma değer vergisi hesaplanacak ve ilgili dönem beyannamesine dahil edilecek, satış hasılatı ve bu malların kayıtlarda yer alan maliyet bedelleri yıllık gelir veya kurumlar vergisi matrahının hesaplanmasında da dikkate alınacaktır.

2) Kayıtlarda Yer Aldığı Halde İşletmede Mevcut Olmayan Kasa Mevcudu

Bu hüküm, Bilanço Esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükelleflerini kapsamaktadır.
Torba Kanundan faydalanacak mükellefler, 31/12/2010 tarihi itibariyle bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutlarını, Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar vergi dairelerine beyan etmek suretiyle kayıtlarını düzeltebileceklerdir.
Mükellefler 31/12/2010 tarihi itibariyle bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutlarını beyan etmeleri durumunda beyan edilen tutarlar üzerinden %3 oranında kurumlar vergisi hesaplayacak ve bu tutarı beyanname verme süresi içinde ödeyeceklerdir. Anılan bu tutarlar, beyan edildiği dönemde kanunen kabul edilmeyen gider kaydedilerek kasa hesabından çıkılabilecektir.
Örnek: A Ltd. Şti. 31.12.2010 itibariyle kasasında 1.000.000.-TL. olmasına rağmen gerçekte böyle bir tutarın olmadığı ve kasada sadece 20.000.-TL. olduğu varsayıldığında;
1.000.0000 ? 20.000 = 980.000.-TL. Bu tutar üzerinden %3 oranında vergi ödediği takdirde vergi affından yararlanacaktır. Söz konusu bu işlemin muhasebe kaydı ise;
------------------------------------------ / -------------------------------------
689 Dig. Ola. Dış Gid. ve Zar. 980.000
689.02 Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler
100 Kasa 980.000
---------------------------------------------------------------------------------------------

3) Kayıtlarda Yer Alan Ortaklardan Olan Alacaklar
Bu hüküm de bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükelleflerini kapsamaktadır.
Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler, 31.12.2010 tarihi itibariyle düzenledikleri bilançolarında görülen ve işletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla (ödünç verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan) ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarlar ile ortaklara borçlu bulunduğu tutarlar arasındaki net alacak tutarlarını bu kanunun yayımlanacağı tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar vergi dairelerine beyan etmek suretiyle kayıtlarını düzeltebileceklerdir.
Bu şekilde beyan edilen tutarlar üzedinden %3 oranında kurumlar vergisi hesaplanacak ve bu tutar beyanname verme süresi içinde ödenecektir. Beyan edilen tutarlar, kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınamayacaktır. Anılan bu tutarlar, beyan edildiği dönemde kanunen kabul edilmeyen gider kaydedilerek kayıtlardan çıkartılabilecektir.
KESİNLEŞMEMİŞ VEYA DAVA AŞAMASINDA BULUNAN VERGİ VE CEZALARA AİT
GETİRİLEN ÖDEME KOLAYLIKLARI

Torba yasa ile vergi mahkemeleri ve Danıştay aşamasında olan ihtilaflı vergi ve cezalara çok özel kolaylıklar sağlanmakta olup, bunlar aşağıda başlıklar halinde açıklanmıştır.

A) Vergi Mahkemesindeki Devam Eden Davalara İlişkin Kolaylıklar :
Vergi mahkemesi aşamasında olan ihtilaflı vergi ve cezalara şu kolaylıklar sağlanıyor:
- Verginin %50?si kaldırılıyor. Kalan %50 ?nin ödenmesi isteniyor.
- Cezanın tamamı siliniyor.
- Gecikme faizi siliniyor. Verginin kalan %50?si için TEFE/ÜFE?ye göre faiz isteniyor.
- Ödeme yönünden de 18 eşit taksitte 36 aya kadar vade tanınıyor.
Bu sağlanan kolaylıklar aşağıdaki tabloda verilen bir örnekle açıklanmıştır.

VERGİ MAHKEMESİNDEKİ
İHTİLAFLARLA İLGİLİ ÖRNEK
Mevcut Kaldırılan Ödenecek
Durum Tutar Tutar
Vergi 10.000 5.000 (%50) 5.000 (%50)
Ceza 30.000 30.000 Yok
Faiz 6.000 4.000 (~2/3) 2.000 (~1/3)
Toplam 46.000 39.000 7.000

B) Vergi Mahkemesinde Karara Bağlanmış olup, Danıştay?da İşlem Gören Davalara İlişkin Kolaylıklar:
Bu aşamada yapılacak indirimin oranı vergi mahkemesindeki davayı kimin kazandığına yada kaybettiğine göre değişiyor. Mükellef vergi mahkemesinde kazanmışsa, vergi indirim oranı %80 oluyor. Kaybetmişse vergide indirim yapılmıyor. Her ikisinde de cezalar sıfırlanıyor. Gecikme faizi de verginin son tutarı üzerinden TEFE/ÜFE?ye göre hesaplanıyor. Bununla ilgili ayrıntılar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
VERGİ MAHKEMESİNDE KARARA BAĞLANAN VE
DANIŞTAY AŞAMASINDA OLAN İHTİLAFLAR

Mevcut Kaldırılan Ödenecek
Durum Tutar Tutar
Vergi Mahkemesi Vergi 2.000 1.600 (%80) 400 (%20)
Kararı Mükellef Ceza 2.000 2.000 (%100) YOK
Lehine İse Faiz 1.000 700 (~2/3) 300 (~1/3)
Toplam 5.000 4.300 700
Vergi Mahkemesi Vergi 2.000 YOK 2.000 (%100)
Kararı Mükellef Ceza 2.000 2.000 YOK
Aleyhine İse Faiz 1.000 700(~2/3) 300 (~1/3)
Toplam 5.000 2.700 2.300
Vergi Mahkemesi Vergi 2.000 1.000 (%50) 1.000(%50)
Kararı Danıştay'ca Ceza 2.000 2.000 (%100) YOK
Bozulmuşsa Faiz 1.000 700 (~2/3) 300 (~1/3)
Toplam 5.000 3.700 1.300
Not: Faiz hesabında indirim tahmini olarak yapılmıştır.

C) VERGİ İNCELEMESİ DEVAM EDENLER

İnceleme sonuçlanıp vergi ve ceza ihbarnameleri tebliğ edildiğinde, olay vergi mahkemesi aşamasındaki ihtilaflar gibi değerlendirilecek yani;

Verginin yüzde 50?si
Cezanın yüzde 100?ü
Kaldırılacak
Vergi aslına bağlı olmayan cezaların (iştirak dahil) yüzde 25?inin 12 ayda 6 eşit taksitte ödenmesi halinde yüzde 75?i kaldırılacaktır.

Faizde TEFE/ÜFE oranına göre kalan yüzde 50 vergi üzerinden hesaplanacak, ödeme ise ikişer aylık dönemler halinde 6 taksitte yapılacaktır.


D) UZLAŞMA AŞAMASINDAKİ VERGİ VE CEZALAR

Torba Yasa?nın yayımlandığı tarih itibariyle; vergi ve cezalara karşı uzlaşma talebinde bulunulmuşsa;

o Uzlaşma günü verilmemiş ya da uzlaşma günü henüz gelmemiş veya
o Uzlaşma sağlanamamış olmasına rağmen, dava açma süresi henüz geçmemiş olan vergi ve cezalarda;

? Vergi aslının %50?si silinecek
? Vergi cezasının %100?ü silinecek
? Gecikme faizinin %100?ü silinecek.
? Kalan %50 vergiye ise gecikme faizi yerine TEFE/ÜFE oranlarına göre faiz hesaplanacak. Tarhiyat öncesi ve tarhiyat sonrası uzlaşmada da aynı uygulama söz konusu olacaktır.
? Ödeme 18 eşit taksitte 36 ayda yapılacaktır.
 
Üyelik
18 Şub 2011
Mesajlar
6
Ynt: KDV Matrah artırımı

Merhaba
Bdp programına kdv matrah arttırımı giren varmı ben bir mükellefin işlemini yapıyorum ve 2006 yılı için Faaliyette bulunan dönem sayısıyla girilen dönem sayısı uyuşmuyo diyor.Mükellefin mükellefiyeti daha eski bu neden dolayı çıkıyo olaibilir.Yardımcı olan olursa çok sevinirim
 
Üyelik
22 Ara 2005
Mesajlar
330
Konum
istanbul
Ynt: KDV Matrah artırımı

Aynı uyarıyı bana da yazıyor. Ne yapmak lazım ya da nerde yanlış yapıyoruz bilen var mı?
 
Üyelik
18 May 2010
Mesajlar
3,910
Konum
istanbul
Ynt: KDV Matrah artırımı

Mükellefiyet tesisiyle uyuşan bir hata mesajı değil. 2006 yılı değilde ay bazında hata olduğunu kastediyor olabilir.
 
Üyelik
22 Ara 2005
Mesajlar
330
Konum
istanbul
Ynt: KDV Matrah artırımı

Ben 2008 yılı için giriyorum.Ocaktan Aralık ayına kadar beyannamemdeki hesaplanan kdv yi yazıyorum. Fakat bu uyarıyı veriyor ve kaydetmiyor. Bir türlü çözemedim sorunu.
 
Üyelik
18 May 2010
Mesajlar
3,910
Konum
istanbul
Ynt: KDV Matrah artırımı

Şifreleri girin hata mesajına tıklayın ekran açıkken, çağrı merkeziyle irtibata geçebilirsiniz
 
Üyelik
11 Ocak 2007
Mesajlar
237
Konum
muğla
Ynt: KDV Matrah artırımı

son aralık ayından sonra gelen satıra yukarııda kac tane aya hesaplanan kdv yazdıysanız ay sayısını yazın yani faaliyette bulunulan dönem satırı na o yıl icinde verilen kdv beyanname sayısını girin .
 

ÇAĞLARR

Katkı Sunan Üye
Üyelik
2 Eyl 2009
Mesajlar
496
Konum
TR
Ynt: KDV Matrah artırımı

bugün ilk beyannameyi gönderdik aynı hatayla bende karşılaştım deniz9 un dediği gibi faaliyette bulunulan ay sayısını giriyoruz
 
Üyelik
9 Şub 2010
Mesajlar
148
Ynt: KDV Matrah artırımı

herkese günaydın,
arkadaşlar 2007 yılında alım yaptığımız bir firma kodda (Kod:5/3,5/4) ödemeleimizi ibraz edemiyoruz o dönemde çek fot.alınmamış, şimdi bu firma kdv matrah artırımında bulunacak onun matrah artırımında bulunması bizim durumumuzu ne şekilde etkiler bizim sorumluluğumuz kalkar mı?

saygılarımla;
 

husok

Katkı Sunan Üye
Üyelik
18 Şub 2006
Mesajlar
428
Konum
istanbul
Ynt: KDV Matrah artırımı

"Geçmiş yıllarda, vergilerini düzenli ödeyen mükelleflere ?özel bir avantaj? sağlanmıştır. Bunlar, gelir ve kurumlar vergisi matrah artırımında vergisini, yüzde 20 yerine yüzde 15 olarak ödeyeceklerdir"
diyelim ki mükellef 2007 yılında bir ay vergisini geç yatırdı, hesaplama nasıl olacak, bütün yıllar için %20 mi alınacak yoksa sadece 2007 için mi ??
 

acziyet

Katkı Sunan Üye
Üyelik
5 Ara 2006
Mesajlar
674
Konum
İSTANBUL
Ynt: KDV Matrah artırımı

Sadece 2007.. Ayrıca 6111'den faydalanmamış olması gerekiyor..
 
Üst