Kdv Oranı İndirilen Malın İadesi

  • Konbuyu başlatan cevahir
  • Başlangıç tarihi
C

cevahir

Ziyaretçi
Kdv oranı %8'e indirilen herhangi bir malın, indirimden önce -%18 olarak- alınmış bir kısmı iade edilirse uygulanacak KDV oranı ne olmalıdır?
 
Üyelik
8 Mar 2006
Mesajlar
7
Güzel bir konuya değinmişsiniz bende aynı soruyu soracaktım ki sizin mesajınızı gördüm. Umarım bu konu hakkında gerekli bilgiye ulaşırız. Yardımcı olacak kişilere şimdiden teşekkür ederiz.
 
C

cevahir

Ziyaretçi
Uzun bir süre önce, aylık periyotlar halinde yayınlanan bir muhasebe dergisinde, "daha önce alınan veya satılan malların iadesinde alınıp satıldığı dönemdeki KDV oranı uygulanır" şeklinde bir yazı okumuştum. Bugün için söylersek, herhangi bir ayakkabıcı 08.03.2006 dan önce satmış olduğu bir malı geri aldığında %18 oranında KDV düzenlenmesi gerekmektedir. Ben yine de arkadaşların görüşünü almak istiyorum.
İlginize şimdiden teşekkürler...
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
447
Konum
ÇORUM
Sayın Cevahir;

Örnek veriyorum
2000 yılında aldığımız bir emtia halen stoğumuzda bekliyor ve bu alıştan dolayı KDV'yi %12 olarak ödedik ve bu malı aldığımız firmaya bugün geri iade edeceğiz.

Bu durumda hangi mükellef 2000 yılındaki ödediği %12 kdv'yi hatırlayıp iadeyi o orandan kesecek.
Biraz mantıksız oluyor. ve tabiki şu anda yürülükte olmayan bir kdv oranlı emtiada söz konusu olabilir.(%23-%12-%15-%17 gibi)

Bence iadenin gerçekleştiği dönemde uygulanması gereken KDV hesaplanması gerekir diye düşünüyorum.

Not.Verdiğim yıldaki kdv oranı temsili yazılmıştır.
 
N

nane

Ziyaretçi
"kdv kanunu
Vergiyi Doğuran Olay:
a) Mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, malın teslimi veya hizmetin yapılması,

b) Malın tesliminden veya hizmetin yapılmasından önce fatura veya benzeri belgeler verilmesi hallerinde, bu belgelerde gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere fatura veya benzeri belgelerin düzenlenmesi,

c) Kısım kısım mal teslimi veya hizmet yapılması mutad olan veya bu hususlarda mutabık kalınan hallerde, her bir kısmın teslimi veya bir kısım hizmetin yapılması,

d) Komisyoncular vasıtasıyla veya konsinyasyon suretiyle yapılan satışlarda, malların alıcıya teslimi,

e) Malın alıcıya veya onun adına hareket edenlere gönderilmesi halinde, malın nakliyesine başlanması veya nakliyeci veya sürücüye tevdii,

f) (4369 sayılı Kanunun 82'nci maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük; 1.1.1999)(*)

g) Su, elektrik, gaz, ısıtma, soğutma ve benzeri enerji dağıtım veya kullanımlarında bunların bedellerinin tahakkuk ettirilmesi,

h) (3316 sayılı Kanunun 2'inci maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.)

ı) İthalatta, Gümrük Kanununa göre gümrük vergisi ödeme mükellefiyetinin başlaması, gümrük vergisine tabi olmayan işlemlerde ise (4369 sayılı Kanunun 81'inci maddesiyle değişen ibare. Yürürlük: 1.8.1998)(**)gümrük beyannamesinin tescili,

j) İkametgâhı, işyeri, kanunî merkezi ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayanlar tarafından yabancı ülkeler ile Türkiye arasında yapılan taşımacılık ile transit taşımacılıkta (4503 sayılı Kanunun 3'üncü maddesiyle değişen ibare Yürürlük; 5.2.2000) gümrük bölgesine girilmesi veya gümrük bölgesinden çıkılması,(***)

Anında meydana gelir."

ve vergiyi doğuran olay meydana geldiği tarihdeki kdv oranı geçerlidir.
 
C

cevahir

Ziyaretçi
Sayın nane:
KDV kanunun ilgili hükümleri şöyledir:


Teslim

Madde 2 - 1. Teslim, bir mal üzerindeki tasarruf hakkının malik veya onun adına hareket edenlerce, alıcıya veya adına hareket edenlere devredilmesidir. Bir malın alıcı veya onun adına hareket edenlerin gösterdiği yere veya kişilere tevdii teslim hükmündedir. Malın alıcıya veya onun adına hareket edenlere gönderilmesi halinde, malın nakliyesinin başlatılması veya nakliyeci veya sürücüye tevdi edilmesi de mal teslimidir.

2. Bir mal üzerindeki tasarruf hakkının iki veya daha fazla kimse tarafından zincirleme âkit yapılmak suretiyle, malın bu arada el değiştirmeden doğrudan sonuncu kişiye devredilmesi halinde, aradaki safhaların her biri ayrı bir teslimdir.

3. Su, elektrik, gaz, ısıtma, soğutma ve benzeri şekillerdeki dağıtımlar da mal teslimidir.

4. (3297 sayılı Kanunun 1'inci maddesiyle değişen bent) Kap ve ambalajlar ile döküntü ve tali maddelerin geri verilmesinin mutat olduğu hallerde teslim, bunlar dışında kalan maddeler itibariyle yapılmış sayılır. Bunların yerine aynı cins ve mahiyette kap ve ambalajlar ile döküntü tali maddelerin geri verilmesinde de aynı hüküm uygulanır.

5. Trampa iki ayrı teslim hükmündedir.

Teslim Sayılan Haller

Madde 3 - Aşağıdaki haller teslim sayılır:

a) Vergiye tabi malların her ne suretle olursa olsun, vergiye tabi işlemler dışındaki amaçlarla işletmeden çekilmesi, vergiye tabi malların işletme personeline ücret, prim, ikramiye, hediye, teberru gibi namlarla verilmesi,

b) Vergiye tabi malların, üretilip teslimi vergiden istisna edilmiş olan mallar için her ne suretle olursa olsun kullanılması veya sarfı,

c) Mülkiyeti muhafaza kaydıyla yapılan satışlarda zilyedliğin devri,

d) (4369 sayılı Kanunun 82 nci maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük; 1.1.1999)(*)

(*) d) (Kaldırılmadan önceki şekli) Amortismana tabi iktisadî kıymetlerin işletmede kullanılmak üzere imal veya inşa edilmesi halinde, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre bu kıymetlerin aktife alınması veya kullanılmaya başlanması.


Hizmet

Madde 4 - 1. Hizmet, teslim ve teslim sayılan haller ile mal ithalatı dışında kalan işlemlerdir.

Bu işlemler; bir şeyi yapmak, işlemek, meydana getirmek, imal etmek, onarmak, temizlemek, muhafaza etmek, hazırlamak, değerlendirmek, kiralamak, bir şeyi yapmamayı taahhüt etmek gibi, şekillerde gerçekleşebilir.

2. Bir hizmetin karşılığının bir mal teslimi veya diğer bir hizmet olması halinde bunların her biri ayrı işlem olup, hizmet veya teslim hükümlerine göre ayrı ayrı vergilendirilirler.

Hizmet Sayılan Haller

Madde 5 - Vergiye tabi bir hizmetten, işletme sahibinin, işletme personelinin veya diğer şahısların karşılıksız yararlandırılması hizmet sayılır.

Görüldüğü üzere teslim malın satıcı tarafından alıcıya devredilmesidir. Oysaki mal iadelerinde teslim edilen şahıs alıcı değildir. Onun içindir ki mal iadesi bir teslim oluşturmaz.
 
N

nane

Ziyaretçi
sayın cevahir;
mal iadesi bence alınan malın alış fiyatıyla (kdv hariç) geri satılmasıdır.
 
Üyelik
14 Şub 2006
Mesajlar
145
% 18 KDV ile satın alınan malların 9.3.2006 tarihinden sonra iade edilmesi halinde, düzenlenecek iade faturasındaki KDV' de % 18 olmalıdır. Bir işlem daha önce nasıl gerçekleşmişse iadesi de öyle olacaktır.
 
Üyelik
14 Şub 2006
Mesajlar
145
Şüpelerinizi yok etmek ve tartışmaya mahal vermemek adına aşağıdaki özelgeden bir bölüm yolluyorum.

Aşağıda Maliye Bakanlığı' nın 16.08.2004 tarih ve 37556 sayılı Özelgesinden bir bölüm :

“Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 35. maddesinde malların iade edilmesi, işlemin gerçekleşmemesi, işlemden vazgeçilmesi veya sair sebeplerle matrahta değişiklik vuku bulduğu hallerde, vergiye tabi işlemleri yapmış olan mükellefin bunlar için borçlandığı vergiyi, bu işlemlere muhatap olan mükellefin ise indirme hakkı bulunan vergiyi değişikliğin mahiyetine uygun şekilde ve değişikliğin vuku bulduğu dönem içinde düzelteceği hükme bağlanmıştır.
Bu çerçevede, malların iade edilmesi “Matrahta değişikliğin vuku bulduğu hal” olarak kabul edildiğinden, malların iadesi halinde ilk teslimin tabi olduğu oran geçerli olacak ve karşılıklı düzeltmeler bu oran üzerinden gerçekleştirilecektir.”
 

nguroy

Tanınmış Üye
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
Malın satışında geçerli olan oranın iade konusu olduğu zamanda geçerli olması vergi mantığına uygundur.
Bir konu daha dikkatimi çekti: Arkadaşlar "Geri aide etmek" çok yanlış bir kullanım. Lütfen sizler gibi belirli düzeye gelmiş kişiler bari bunu yapmasın.
Sadece " iade etmek veya geri vermek"
 
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
403
Sayın smmm haklıdır.Maliye nidaresinin görüşüde bu yöndedir.İade alımdaki şartlarla yapılır.Örneğin KDV mükellefi olmayanlardan alınan iadeler için Gider pusulasında dahi KDV gösterilir yani 9.3.2006 dan sonra örneğin kumaş iadesinde bu kumaş 9.3.2006 dan önce %18 KDV ile alınmışsa %18 KDV hesaplanacaktır.

Burada "iade" niteliği önemlidir.Bir malın 1-2 yıl sonra iade edildiği iddiası kabul görmez.Yani mal uzun süre elde bekletilip satılamadığı gibi gerekçelerle iade edilirse bu işlem iade kapsamında kabul görmez bu durum artık geri satıştır.İade alınan malın istenilen vasıfta olmaması arızalı olması vs.nedenlerle geri verilmesi halinde söz konusudur.
 

Benzer konular

Üst