Kesin Mizan Bildirim Zorunluluğu Tebliğ Taslağı

Üyelik
21 Ara 2010
Mesajlar
6
Ynt: Kesin Mizan Bildirim Zorunluluğu Tebliğ Taslağı

Son yoruma katılıyorum. Bu merdiven altı muhasebeciliğin önüne geçecektir. Artık mükellefler de daha dikkatli olmak zorunda kalacaklardır. Kasa hesabının kullanımı azalacak ve banka kullanımı oranı artacaktır. Artık mizan veya bilançoyu dengeye kavuşturmak için kafadan rakamlar ile belirli hesaplar şişirilemeyecek.

Ayrıca Maliye Bakanlığı'nın "Merkezi Risk Araştırması ve Katmanlaştırma Projesi" adı altında, kısa adı MERAK, bir projesi mevcut. Bu proje kapsamında 2010 yılı içerisinde birçok mükellef incelemeye alındı ve ceza tarhiyatları doğdu. Bu proje belirli rasyoları kullanarak mükellefleri bir risk araştırmasından geçiriyor ve risk grupları oluşturuyor. Oluşan risk oranlarına göre hangi mükellefte hangi konunun incelenmesi gerektiği konusunda bir ön eleme yapılıyor ve kısıtlı sayıdaki inceleme elemanları bu noktalara eğiliyorlar. Rasyoların detaylarını tam olarak bilmiyorum ancak benim karşılaştığım örnek olaylarda büyük bir orantıda ceza tarhiyatı yapılmıştır.

Bu sebeple bu hususun vergi idaresi nezdinde saydamlığı arttıracağını düşünüyorum. Artık vergi incelemeleri bir nebze de olsa daha caydırıcı bir konuma gelecek ve maliyecilik (muhasebe-vergi-finans ayrımı yapılmaksızın) hak ettiği değeri görecek.
 
B

battibalikyangider

Ziyaretçi
Ynt: Kesin Mizan Bildirim Zorunluluğu Tebliğ Taslağı

O değilde formatı alt hesapların bakiye verenleri bazında... muhasebe programlarında uyumlaştırılarak
bir excelden direk e beyannameye aktarmak suretiyle filan isterlerse

asıl eğlence o zaman başlar:)

bencede basit muhasebe tutma işlemi tarihe karışır ancak.. en iyi muhasebeyi ben tutuyorum diyen bile acayip zorlanır bu durumda:)

bi nevi feleği şaşırtırlar.
 
Üyelik
21 Ağu 2008
Mesajlar
486
Ynt: Kesin Mizan Bildirim Zorunluluğu Tebliğ Taslağı

Açıkçası pek mantığıma yatmadı ama cari ve kredi hesaplarındaki değişmelere ve özelliklede ters bakiyelere bakacaklardır diye tahmin ediyorum...

Aklıma başka da bir şey gelmiyor.

Bilanço veriliyor, tam tasdiki olan firmalara rapor veriliyor, canları sıkıldığında incelemeye alıyorlar v.s.
 

UZMAN

Katkı Sunan Üye
Üyelik
30 Ocak 2010
Mesajlar
242
Konum
TEKİRDAĞ
Ynt: Kesin Mizan Bildirim Zorunluluğu Tebliğ Taslağı

Merhaba,

Ana hesaplarlade verilecek olsa kesin mizan bilançodan daha ayrıntılı bir analiz yapılmasına imkan verecektir.

Örneğin

153 hesabın alacak kalemi ve 621 hesabın borç kalemi
150 hesabın alacak kalemi ve 710 hesabın borç kalemi
711 731 721 hesaplarının alacak kalemleriyle 151 hesabın borç kalemleri analizleri
712+713+732+733 gibi hesaplarının kullanım derecelerine göre sapma,

bunların yanında

600 satışlar hesabının bakiyesi ile 120 alıcılar hesabının yıl içindeki borç kalemi toplamının analizi;


falan falan,

Kıssadan hisse demeye çalıştığım şu;

Bilanço hesapların sadece bakiyelerini verirken, mizan borç ve alacak rakamlarınıda içereceğinden, hesaplar arasındaki ilişkilerden, çok şeyler yakalanabilir.

Saygılarımla,
 
Üyelik
24 Haz 2010
Mesajlar
83
Ynt: Kesin Mizan Bildirim Zorunluluğu Tebliğ Taslağı

uzman arkadaşımızın yorumlarına katılıyorum dönemler itibariyle kar marjlarını belirlerken ve yansıtmaları yaparken geçmiş dönemlerle çok fazla farklılıkların olmamasına özen göstermeliyiz
 
T

Tevfik Akgül

Ziyaretçi
Ynt: Kesin Mizan Bildirim Zorunluluğu Tebliğ Taslağı

2 veya 3 şirkete 1 eleman düşecektir. İstihdam olarak akılcı bir çözüm ancak muhasebe ücretleri yönünden sıkıntılı bir durum. İşverene bu durumu anlatsan adam anlamaz, bir an önce türmob'ub şirketlerdeki muhasebe ücretlerini gözden geçirmesi gerekir.
 
Üyelik
30 May 2009
Mesajlar
1,907
Ynt: Kesin Mizan Bildirim Zorunluluğu Tebliğ Taslağı

Gelir idaresi yayinlamiyorki
 
Üyelik
13 Ara 2005
Mesajlar
869
Konum
ABCDEFG
Ynt: Kesin Mizan Bildirim Zorunluluğu Tebliğ Taslağı

Merhaba,

Şimdiden hepimize hayırlı olsun.
 
Üyelik
5 Eki 2007
Mesajlar
13
Ynt: Kesin Mizan Bildirim Zorunluluğu Tebliğ Taslağı

"KESİN MİZAN" BİLGİLERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA ALINMASINA İLİŞKİN V.U.K TEBLİĞ TASLAĞ

Şu anda taslak halinde olan ama en kısa zamanda resmi gazetede yayınlanacak olan yeni bir bildirgemiz olucak. Hepimize şimdiden hayırlı olsun.

2010 yılı kapanmadan mizanlarınızı yeniden gözden geçirmek faydalı olucaktır. Tahminen 2010 yılı için istenecek.


http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1079&uid=2dVw91MJl2QavqGn&type=teblig
 
Üyelik
13 Ara 2005
Mesajlar
869
Konum
ABCDEFG
Ynt: Kesin Mizan Bildirim Zorunluluğu Tebliğ Taslağı

19 Ocak 2011 ÇARŞAMBA
Resmî Gazete
Sayı : 27820

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığından :

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 403)

1. Giriş:

Bakanlığımız, bilgi ve iletişim teknolojilerinde son yıllarda yaşanan gelişmelere bağlı olarak, mükelleflerden elektronik ortamda bazı beyanname, bildirim ve formlar almaktadır. Bu suretle işlemlerin hızlı ve etkin bir şekilde yürütülerek kaliteli hizmet sunulması ve mükelleflerin vergisel uyumlarının artırılması amaçlanmaktadır.

Bu çerçevede, Bakanlığımızca yürütülen çalışmaların geliştirilmesi amacı ile bilanço esasına göre defter tutan mükellefler tarafından 2010 yılı ve müteakip dönemler için elektronik ortamda bildirilecek olan ?Kesin Mizan Bildirimi?nin gönderilmesinde uygulanacak usul ve esaslar bu Tebliğin konusunu oluşturmaktadır.

2. Yetki:

213 sayılı Vergi Usul Kanununun1 (V.U.K) ?Bilgi Verme? başlığını taşıyan 148 inci maddesinde ?Kamu idare ve müesseseleri, mükellefler veya mükelleflerle muamelede bulunan diğer gerçek ve tüzelkişiler, Maliye Bakanlığının veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanların isteyecekleri bilgileri vermeye mecburdurlar.? hükmüne yer verilmiştir. Aynı Kanunun 149 uncu maddesinde ise ?Kamu idare ve müesseseleri (Kamu hizmeti ifa eden kurum ve kuruluşlar dahil) ile gerçek ve tüzelkişiler vergilendirmeye ilişkin olaylarla ilgili olarak Maliye ve Gümrük Bakanlığı ve vergi dairesince kendilerinden yazı ile istenecek bilgileri belli fasılalarla ve devamlı olarak yazı ile vermeye mecburdurlar.? hükmüne yer verilmiştir.

Söz konusu Kanunun 5228 sayılı Kanunun2 8 inci maddesiyle değişik mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendine göre Maliye Bakanlığı; "Bu Kanunun 149 uncu maddesine göre devamlı bilgi vermek zorunda olanlardan istenilen bilgiler ile vergi beyannameleri ve bildirimlerin, şifre, elektronik imza veya diğer güvenlik araçları konulmak suretiyle İnternet de dâhil olmak üzere her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve ortamında verilmesi, beyanname ve bildirimlerin yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişiler aracı kılınarak gönderilmesi hususlarında izin vermeye veya zorunluluk getirmeye, beyanname, bildirim ve bilgilerin aktarımında uyulacak format ve standartlar ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları tespit etmeye, bu zorunluluğu beyanname, bildirim veya bilgi çeşitleri, mükellef grupları ve faaliyet konuları itibarıyla ayrı ayrı uygulatmaya" yetkili olduğu hükme bağlanmıştır.

V.U.K?nun yukarıda belirtilen maddeleri ile Bakanlığımıza verilen yetkiye dayanılarak, bilanço esasına tabi mükelleflere 2010 yılı ve takip eden dönemler için elektronik ortamda kesin mizan bildirimi verme zorunluluğu getirilmiştir.

Bildirim zorunluluğu getirilen mükelleflerin kapsamı, bildirimin şekli, dönemi ve zamanı, gönderilmesi ve diğer hususlara ilişkin açıklamalara tebliğin izleyen bölümlerinde yer verilmiştir.

3. Bildirim Verme Zorunluluğu Getirilen Mükellefler:

3.1. Bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi mükellefleri elektronik ortamda kesin mizan bildirimi vermek zorundadırlar.

3.2. Ancak bilanço esasına göre defter tutmakla beraber faaliyet konuları itibariyle farklı muhasebe tekniğini kullanmak durumunda bulunan;

a. 5411 sayılı Bankacılık Kanunu?nun3 2 nci maddesinde sayılan mükellefler,

b. 226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu4 hükümlerine göre faaliyette bulunan finansal kiralama ve faktoring şirketleri,

c. 30.09.1983 tarih ve 90 sayılı Ödünç Para Verme İşleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname5 kapsamında yer alan Finansman Şirketleri,

d. 5684 sayılı Sigortacılık Kanununa6 göre kurulan ve faaliyette bulunan sigorta şirketleri,

e. Sermaye Piyasası mevzuatı gereği faaliyette bulunan Menkul Kıymet Yatırım Fonları, Yatırım Ortaklıkları ve Aracı Kurumlar,

f. 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu7 kapsamındaki Emeklilik Yatırım Fonları ile Emeklilik Şirketleri,

?Kesin Mizan Bildirimi? verme yükümlülüğüne tabi değildirler.

3.3. Gelir ve kurumlar vergisinden muaf olanlar kesin mizan bildirimi vermeyeceklerdir.

4. Bildirimin Şekli:

4.1. Elektronik ortamda gönderilecek kesin mizanların bu Tebliğ ekinde yer alan ?Kesin Mizan Bildirim Formatı?na ve aşağıda yapılan açıklamalara uygun olarak düzenlenmesi gerekmektedir.

42. Tebliğin üçüncü bölümünde kesin mizan bildirimi verme zorunluluğu getirilen ve 2 Sıra Numaralı Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği8 doğrultusunda serbest olarak açılan üçlü kod defteri kebir hesaplarını kullanan mükelleflerin kesin mizan bildirimlerini bu Tebliğ ekinde yer alan standart formata uygun olarak elektronik ortamda göndermeleri gerekmektedir. Bu mükelleflerin bildirimlerini kesin mizan standart formatına uygun şekilde göndermeleri için serbest olarak açtıkları üçlü kod defteri kebir hesaplarını, hesap planında yer aldığı hesap grubunun altında düzenlenen ?Diğer ??. Hesabı? bulunması halinde bu hesaba aktarmaları, bu hesabın bulunmaması halinde ise aynı hesap grubunun altında uygun olan başka bir hesaba aktarmaları gerekmektedir. Mükellefler bu aktarma işlemini muhasebe kayıtları yapmadan sadece kesin mizan düzenlerken dikkate alacaklardır.

4.3. ?Tekli? ya da ?ikili? kod defteri kebir hesap gruplarının hiçbirine kesin mizan bildiriminde yer verilmeyecektir.

4.4. Kullanılmayan hesaplar bildirimde boş bırakılacak sıfır yazılmayacaktır.

5. Bildirimin Dönemi ve Verilme Zamanı:

5.1. Bildirim verme yükümlülüğü getirilen gelir vergisi mükellefleri bildirimlerini 1 Mart -31 Mart tarihleri arasında, kurumlar vergisi mükellefleri ise bildirimlerini 1 Nisan ? 30 Nisan tarihleri arasında elektronik ortamda vereceklerdir.

Özel hesap dönemine tabi olan mükellefler bildirimlerini kendi gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerinin verilme süresi içinde vermek zorundadırlar.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu9 hükümlerine göre tasfiyeye girmiş kurumların her bağımsız tasfiye dönemine ait kesin mizan bildirimleri, bu kurumların tasfiye memurlarınca tasfiye beyannamesinin verilme süresi içinde verilecektir.

Birleşme halinde, münfesih kurum veya kurumlara ait bildirimler bu kurumların fesih oldukları tarihteki kanuni temsilcileri tarafından birleşme beyannamesinin verilme süresi içinde verilir.

Devir halinde ise, münfesih kurumun o dönemdeki faaliyetlerine ilişkin bildirimler, münfesih kurumun unvanı ve vergi kimlik numarası yazılmak suretiyle devir alan kurum tarafından münfesih kurumun son bağlı olduğu vergi dairesine devir beyannamesini verme süresi içinde verilecektir.

Kurumlar Vergisi Kanununun 19 uncu maddesi uyarınca gerçekleştirilen tam bölünmelerde, münfesih kurumun bölünmenin gerçekleştiği dönemdeki faaliyetlerine ilişkin bildirim, münfesih kurumun varlıklarını devralan kurumlardan müteselsil sorumluluk kapsamında herhangi biri tarafından bölünme işlemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinin verilme süresi içinde yapılacaktır.

Mükellefiyetin sona ermesi halinde bildirimler, mükellefin en son bağlı bulunduğu vergi dairesine kanunlarında yazılı beyanname verme süresi içinde verilecektir.

5.2. Bildirimlerin elektronik ortamda verilmesinde, bildirimlerin verilmiş sayılabilmesi için onaylama işleminin yapılması şarttır. Onaylama işlemi en geç, bildirimlerin verilmesi gereken ayın son günü saat 24.00?e kadar tamamlanmalıdır.

5.3. Bildirimlerin elektronik ortamda gönderilmesi zorunlu olduğundan vergi daireleri kâğıt ortamında verilen (elden veya posta ile) bildirimleri hiçbir şekilde kabul etmeyecektir.

6. Bildirimlerin Elektronik Ortamda Gönderilmesine İlişkin Esaslar:

6.1. Elektronik ortamdaki bildirimler, kullanıcı kodu, parola ve şifre almış mükelleflerce yerine getiriliyor ise, bildirimi düzenleyen kısmına mükellefe ilişkin bilgiler, bildirimdeki yeminli mali müşavir kısmına ise, varsa yeminli mali müşavire ilişkin bilgiler yazılacaktır.

6.2. Bildirimlerin elektronik ortamda gönderilmesi işlemi yeminli mali müşavirlerce gerçekleştirilecek ise bildirimi düzenleyen kısmına varsa serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavire ait bilgiler yazılacak; mükellefin serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşaviri bulunmaması halinde, bu kısma, mükellefe ait bilgiler yazılacaktır. Bildirimi gönderen kısmına ise bildirimi elektronik ortamda gönderen yeminli mali müşavirlerin bilgileri yazılacaktır.

6.3. Bildirimlerin elektronik ortamda gönderilmesi işlemi, serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir tarafından gerçekleştirilecek ise, bildirimi düzenleyen kısmına serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavirin bilgileri, yeminli mali müşavir kısmına ise varsa yeminli mali müşavirlere ait bilgiler yazılacaktır.

7. Düzeltme İşlemleri:

7.1. Elektronik ortamda bildirimlerin onaylanmasından sonra, hatalı verildiği anlaşılan bildirimler için düzeltme bildirimi verilmesi gerekmektedir. Düzeltme bildiriminin elektronik ortamda, kesin mizan bildiriminin verilme süresinden sonra verilmesi durumunda 213 sayılı V.U.K.?nun mükerrer 355 inci maddesinin düzeltme bildirimlerine ilişkin hükümleri dikkate alınarak işlem yapılacaktır.

7.2. Düzeltme işleminde ilk bildirim tamamen iptal edilmekte ve ikinci defa verilen bildirim geçerli kabul edilmektedir. Bu sebeple, düzeltme yapması gereken mükelleflerin, yeni bildirimi, daha önce bildirimde bulunulmamış gibi tüm bilgileri içerecek şekilde doldurmaları gerekmektedir.

8. Diğer Hususlar ve Cezai Yaptırım

8.1. Bildirimlerin verileceği tarihten önce bağlı oldukları vergi dairesi değişen mükellefler bildirimlerini, halen bağlı oldukları vergi dairesinin mükellefi olarak göndereceklerdir.

2010 yılı içerisinde faaliyetlerini terk eden mükellefler ise 2010 yılında faaliyette bulundukları döneme ilişkin bildirimlerini en son bağlı oldukları vergi dairesine elektronik ortamda göndereceklerdir.

8.2. Bildirimlerini elektronik ortamda belirlenen süre içinde vermeyen veya eksik ya da yanıltıcı bildirimde bulunan mükellefler hakkında V.U.K?nun mükerrer 355 inci maddesi hükmü uyarınca özel usulsüzlük cezası kesilecektir.

8.3. Bu tebliğin yayımlanması ile birlikte bilanço esasına tabi gelir vergisi mükelleflerinin gelir vergisi beyannamesi ekinde yer alan ?Performans Derecelendirme Bildirimi? ve kurumlar vergisi beyannamesinin ekinde yer alan ?Mali Bilgiler? bölümleri beyanname ekinden çıkartılmıştır.

Tebliğ olunur.


??????????

1 10.01.1961 Tarih ve 10703 Sayılı Resmî Gazetede Yayımlanmıştır

2 31.07.2004 Tarih ve 25539 Sayılı Resmî Gazetede Yayımlanmıştır

3 01.11.2005 Tarih ve 25893 Mükerrer Sayılı Resmî Gazetede Yayımlanmıştır

4 28.07.1985 Tarih ve 18795 Sayılı Resmî Gazetede Yayımlanmıştır

5 06.10.1983 Tarih ve 18183 Sayılı Resmî Gazetede Yayımlanmıştır

6 14.06.2007 Tarih ve 26552 Sayılı Resmî Gazetede Yayımlanmıştır

7 07.04.2001 Tarih ve 24366 Sayılı Resmî Gazetede Yayımlanmıştır

8 16.12.1993 Tarih ve 21790 Sayılı Resmî Gazetede Yayımlanmıştır

9 21.06.2006 Tarih ve 26205 Sayılı Resmî Gazetede Yayımlanmıştır


Ek: Kesin Mizan Bildirim Formatı


Ekleri için tıklayınız.
 
İ

İrem35

Ziyaretçi
Ynt: Kesin Mizan Bildirim Zorunluluğu Tebliğ Taslağı

Arkadaşlar,
oluşabilecek bir sorun var bende. Tebliğ yayınlanır yayınlanmaz aklıma geldi..

Benim bilanço esasına tabi Gelir vergisi mükellefim aynı zamanda serbest meslek defteride tutuyor. 1.sınıf defterdeki KDV hesabı ile serbest meslek defterindeki KDV hesaplarını birleştirip o şekilde KDV beyannamesini gönderiyorum.
Fakat 12.ayda gönderdiğim KDV beyannamesindeki devir KDV nin içinde serbest meslekten gelen KDV de mevcut. Dolayısıyla 1.sınıf deftere, kendi alış ve satış KDV leri için KDV mahsubu yaptığımda beyannamedeki Devreden KDV hesabı ile uyuşmuyor..
Kesin mizanda 190 nolu hesabı bildirirsem, mizandaki 190 nolu hesap ile son KDV beyannamesindeki devir KDV tutarının uyuşmaması sorun olur mu?
 
Üyelik
4 Tem 2005
Mesajlar
74
Ynt: Kesin Mizan Bildirim Zorunluluğu Tebliğ Taslağı

Kapanış fişine kadar çıkan mizan mı bildirilecek acaba? (590 hesaba kadar)
 
Üyelik
21 Eyl 2007
Mesajlar
247
Ynt: Kesin Mizan Bildirim Zorunluluğu Tebliğ Taslağı

ya ben bişey anlamadım
bu yıllık beyannameyı ayrı
kesin mizanı ayrımı yollayacaz.
 

turkasia

Tanınmış Üye
Üyelik
27 Eyl 2008
Mesajlar
1,263
Konum
Antalya
Ynt: Kesin Mizan Bildirim Zorunluluğu Tebliğ Taslağı

burus ' Alıntı:
Kapanış fişine kadar çıkan mizan mı bildirilecek acaba? (590 hesaba kadar)

gelir ve maliyet hesapları da bildirilecek bildiğim kadarıyla
 

turkasia

Tanınmış Üye
Üyelik
27 Eyl 2008
Mesajlar
1,263
Konum
Antalya
Ynt: Kesin Mizan Bildirim Zorunluluğu Tebliğ Taslağı

zeyneb ' Alıntı:
ya ben bişey anlamadım
bu yıllık beyannameyı ayrı
kesin mizanı ayrımı yollayacaz.

ayrı yollanacak kesin mizan ayrı bir bildirim
 

bulent249

Fenomen Üye
Üyelik
27 Ara 2006
Mesajlar
4,180
Konum
ADANA
Ynt: Kesin Mizan Bildirim Zorunluluğu Tebliğ Taslağı

BDP programında kesin mizan bildirimi yer alıyor. Mizanda bütün hesaplara yer verilmiş. İşletmenin kesin mizanındaki bütün hesapların borç ve alacak tutarları ile bakiyeleri bildirimde yer alacak.
 
Üyelik
21 Eyl 2007
Mesajlar
247
Ynt: Kesin Mizan Bildirim Zorunluluğu Tebliğ Taslağı

tşk.ederim cevaplar için
 
Üyelik
30 May 2009
Mesajlar
1,907
Ynt: Kesin Mizan Bildirim Zorunluluğu Tebliğ Taslağı

Arkadaslar 6 ve 7 li hesapları yazıyor muyuz yoksa yazmıyor muyuz
 

bulent249

Fenomen Üye
Üyelik
27 Ara 2006
Mesajlar
4,180
Konum
ADANA
Ynt: Kesin Mizan Bildirim Zorunluluğu Tebliğ Taslağı

2010 yılı içerisinde hareket gören bütün hesapların borç ve alacak tutarları ile bakiyeleri mizanda yer alacak. Bildirilen mizan toplamıyla yevmiyenin genel toplamının aynı olması gerekir.Kontrolü de bu şekilde yapılabilir.
 
Üst