Kiralık Kasada Bul .Ziynet Eşyaların Veraset Ve İntikal Vergisi Matrahına Dahil Edilip Edilmeyeceği

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
5,682
Konum
İSTANBUL
Kiralık kasada bulunan ziynet eşyaların veraset ve intikal vergisi matrahına dahilmidir?
Başlık
Kiralık kasada bulunan ziynet eşyaların veraset ve intikal vergisi matrahına dahil edilip edilmeyeceği hk.
Tarih
24/12/2014
Sayı
97895701-160[23.2014/5.1.39-2754]-2713
KapsamT.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
MÜKELLEF HİZMETLERİ DİĞER VERGİLER GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı
:
97895701-160[23.2014/5.1.39-2754]-2713
24/12/2014
Konu
:
Kiralık kasada bulunan ziynet eşyaların veraset ve intikal vergisi matrahına dahil edilip edilmeyeceği hk.
İlgide kayıtlı özelge talep formunda, 03/07/2014 tarihinde vefat eden Mübeccel ÇOLAKOĞLU'nun mirasçısı olarak veraset ve intikal vergisi beyannamesi verdiğiniz ve intikale konu olan mallar ile bazı bankalarda bulunan kiralık kasaları beyan ettiğiniz belirtilerek beyan edilen bu kasalarda murisin şahsına ait ziynet eşyalarının çıkması durumunda tespit edilen eşyaların veraset ve intikal vergisi matrahına dahil edilip edilmeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.
7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 1 inci maddesine göre, Türkiye Cumhuriyeti uyruğunda bulunan şahıslara ait mallar ile Türkiye'de bulunan malların veraset yoluyla veya herhangi bir suretle ivazsız bir şekilde bir şahıstan diğer şahsa intikalinin veraset ve intikal vergisine tabi olduğu; 4 üncü maddesinin (a) bendinde ise, Veraset tariki ile intikal eden ev eşyası ile murise ait zat eşyası ve aile hatırası olarak muhafaza edilen tablo, kılıç, madalya gibi eşyaların veraset ve intikal vergisinden müstesna olduğu hükme bağlanmıştır.
Aynı Kanunun 23 üncü maddesinde de, "Bankalar nezdindeki kiralık kasa sahiplerinden birinin ölümü halinde (Sulh hakimi tarafından yapılacak tespit hariç) vergi dairesinin selahiyetli bir memuru hazır bulunmadıkça kasanın açılmasına ve bu memur huzurunda tespit edilmedikçe muhteviyatının mirasçıları veya kanuni temsilcileri veya vekilleri tarafından alınmasına müsaade edemezler." hükmü yer almaktadır.
Söz konusu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, 15/6/1959 tarih ve 10231 numaralı Resmî Gazete'de yayınlanan 1 seri No.lu Veraset ve İntikal Vergisi Genel Tebliğinin 4 üncü bölümünde " Münhasıran veraset tarikiyle intikal eden ev eşyası ile murise ait zat eşyası ve ev eşyası mahiyetinde telâkki edilen ve bir aile hatırası olarak muhafaza olunan tablo, kılıç, madalya gibi eşya da istisnalar arasına alınmıştır. Esasen mülga kanunun 2 nci maddesinin 3 numaralı fıkrasında ev eşyası miras suretiyle intikal ettiği takdirde vergiden müstesna tutulmuştu. Fıkraya murise ait zat eşyası ile ailede bir hatıra olarak saklanan tablo, madalya ve kılıç gibi eşya ilâve edilmiş bulunmaktadır:
...
Murisin zat eşyası da elbiseleri, çamaşırları, şapka, palto ve saat gibi giyime ve şahsına taallûk eden eşyayı ifade eder." hükmüne yer verilmiştir.
Bu itibarla, ziynet eşyalarının zat eşyası kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmadığından, murise ait kiralık kasada ziynet eşyası bulunması durumunda, söz konusu ziynet eşyalarının veraset ve intikal vergisinin matrahına dahil edilmesi gerekmektedir.
 
Üst