Konut Yapı Koop.Yapılan KDV'siz Satışlar İçin Yüklenilen KDV

Üyelik
30 May 2005
Mesajlar
90
Konum
istanbul
Sayın forum üyeleri bir konut yapı kooperatifine KDV'siz (oran %0) bir fatura kesiyoruz. Yaptığımız iş ve kooperatif bu şartları taşıyor. Ancak ilgili tebliğlerden bu satışlar karşılığında yüklendiğimiz KDV'leri indirimi konusu yapamayacağımız ve malın maliyetine dahil edeceğimizi algıladım.

Cevap verecek arkadaşlara şimdiden teşekkür ederim
 
S

SMMM Kenan GÜMÜŞ

Ziyaretçi
Merhaba,

Eğer yaptığınız işlem,


KDV Kanunu, "Geçici Madde 15- (4369 sayılı Kanunun 62. maddesiyle eklenen ve 1.1.1998 tarihinden geçerli olmak üzere 29.7.1998 tarihinden itibaren yürürlüğe giren geçici madde) Bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce bina inşaat ruhsatı alınmış olan inşaatlara ilişkin olarak;
a) Konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işleri,
b) Sadece 150 m2’yi aşmayan konutlara münhasır olmak üzere kanunla kurulmuş sosyal güvenlik kuruluşları ve belediyelere yapılan inşaat taahhüt işleri,
Katma değer vergisinden müstesnadır." ilgili hükümlerine göre yapılan bir iş ise,

Aynı yasanın "İNDİRİLEMEYECEK KATMA DEĞER VERGİSİ
Madde 30- Aşağıdaki vergiler mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden indirilemez:
a) Vergiye tabi olmayan veya vergiden istisna edilmiş bulunan malların teslimi ve hizmet ifası ile ilgili alış vesikalarında gösterilen veya bu mal ve hizmetlerin maliyetleri içinde yer alan katma değer vergisi" hükmü gereği,

ilgili işle ilgili maliyet konusu giderlerin KDV'sini indiremeyip, maliyet unsuru olarak dikkate almanız gerekir.
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
461
Konum
İstanbul
Sayın Yalçın,


Prensip olarak KDV Kanununun 30/a bendi uyarınca “Vergiye tabi olmayan veya vergiden istisna edilmiş bulunan malların teslimi ve hizmet ifası ile ilgili alış vesikalarında gösterilen veya bu mal ve hizmetlerin maliyetleri içinde yer alan katma değer vergisi” indirim konusu yapılamaz.

Ancak; KDV Kanununun 32 nci maddesi uyarınca “Bu Kanunun 11, 13, 14 ve 15. maddeleri uyarınca vergiden istisna edilmiş bulunan işlemlerle ilgili fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen Katma Değer Vergisi, mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanacak katma değer vergisinden indirilir. Vergiye tabi işlemlerin mevcut olmaması veya hesaplanan verginin indirilecek vergiden az olması hallerinde indirilemeyen Katma Değer Vergisi, Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tespit edilecek esaslara göre bu işlemleri yapanlara iade olunur.

Böylece, KDV Kanununun 11, 13, 14 ve 15. maddelerindeki istisnalar “TAM İSTİSNA”, 16 ve 17. maddelerindeki istisnalar ile geçici maddelerdeki istisnalar ise “KISMİ İSTİSNA” kapsamında olduğu anlaşılmaktadır.

KDV Kanununun yukarıda belirtilen maddelerinden anlaşılacağı üzere, KISMİ İSTİSNA kapsamında yapılan teslimlere ait yüklenilen KDV indirim konusu yada iade konusu yapılamaz. İndirimi yapılamayan bu tutarlar gelir ve kurumlar vergisi yönünden gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınır. Sadece TAM İSTİSNA kapsamında yapılan teslimlere ait yüklenilen KDV indirim konusu ve iade konusu yapılır.

26 seri nolu KDV genel tebliğinde vergi indirimine ilişkin gerekli açıklamalar mevcuttur.

Saygılar.


NOT: Sayın GÜMÜŞ'ün cevabını sonradan gördüm.
 
S

SMMM Kenan GÜMÜŞ

Ziyaretçi
İLAVE OLARAK,

KDV’den istisna edilen bu olayı şöyle inceleyebiliriz. Kooperatife iş yapan firma, ilgili istisnadan mevcut durumda, anladığım kadarıyla yararlanmaktadır. Yani yaptığı işlemlerde KDV'den istisnadır.

Dolayısıyla, bu işi yaparken yüklendiği çoğunluğu % 18 oranında olan KDV’leri indirim konusu yapamayıp, gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alacaktır. Yani, firmanın ilgili işi yaparken maliyetleri % 18 oranında artmış olacaktır. Bu iş için 100.000,00.-YTL maliyet yapan müteahhit firma, maliyetlerini 100.000,00.-TL olarak dikkate alırken, % 18 olarak yüklendiği ve gider/maliyet olarak dikkate alacağı, KDV’yi gözardı etmekte ve maliyetlerinin 100.000,00.-YTL x 0,18 = 18.000,00.-YTL daha arttığını belki de bilemeyecektir.

İlk bakışta bu gibi işlemler KDV’den istisna edilmiş ve firmalara hoş/cazip gelmekte olduğu görülmektedir.


Şöyle bir tavsiyem olabilir:


KDV’si kanunu’nun, “İSTİSNADAN VAZGEÇME” başlıklı,
18. maddesindeki,

“1. (5228 sayılı Kanunun 16. maddesiyle değiştirilen ve 1.8.2004 tarihinden itibaren yürürlüğe giren fıkra) Vergiden istisna edilmiş işlemleri yapanlar, ilgili vergi dairesine yazılı başvuruda bulunarak, belirtecekleri işlem türleri için vergiye tâbi tutulmalarını talep edebilirler. Bu talebin dilekçede belirtilen ve dilekçe tarihinden sonra ifa edilen işlemlerin tamamını kapsaması şarttır. Şu kadar ki, mükellefiyetin devam etmekte olan işlemlere şümulü yoktur.(*)


3. İstisnadan vazgeçeceklerin talepleri üzerine, vergi dairesince vergi mükellefiyetleri talep tarihinden itibaren tesis olunur. Bu şekilde mükellef olanlar üç yıl geçmedikçe mükellefiyetten çıkamazlar. Mükellefler üç yıllık sürenin bitiminden önce mükellefiyetten çıkma talebinde bulunmadıkları takdirde mükellefiyet yeniden üç yıl süre ile uzatılmış sayılır.” ve

KDVK’nun 29/2. maddesindeki,

“2. (5035 sayılı Kanunun 9. maddesiyle değiştirilen ve 1.1.2004’ten geçerli olmak üzere 2.1.2004 tarihinden itibaren yürürlüğe giren fıkra)(*) Bir vergilendirme döneminde indirilecek katma değer vergisi toplamı, mükellefin vergiye tâbi işlemleri dolayısıyla hesaplanan katma değer vergisi toplamından fazla olduğu takdirde, aradaki fark sonraki dönemlere devrolunur ve iade edilmez. Şu kadar ki, 28 inci madde uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından vergi nispeti indirilen teslim ve hizmetlerle ilgili olup teslim ve hizmetin gerçekleştiği vergilendirme döneminde indirilemeyen ve tutarı Bakanlar Kurulunca tespit edilecek sınırı aşan vergi, bu mükelleflerin vergi ve sosyal sigorta prim borçları ile genel ve katma bütçeli idareler ile belediyelere olan borçlarına ya da döner sermayeli kuruluşlar ile sermayesinin % 51'i veya daha fazlası kamuya ait olan veya özelleştirme kapsamında bulunan işletmelerden temin ettikleri mal ve hizmet bedellerine ilişkin borçlarına mahsuben ödenir. Yılı içinde mahsuben iade edilemeyen vergi nakden iade edilir. Maliye Bakanlığı bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları tespit etmeye yetkilidir.”

Hükümler incelendiğinde,

mükellef bir dilekçe ile ilgili istisnadan vazgeçtiğini belirtip, yaptığı bu işle ilgili olarak, % 1 oranında KDV’ye tabi olup, % 18 oranında yükleneceği KDV’leri vergiye tabi bu ve diğer işlemlerinde genel esaslara göre indirebilecektir. Yine indiremeyeceği KDV’yi yukarıdaki 29/2 madde hükmüne göre değerlendirebilecektir.

Tabi öncelikle yapılan işin maliyeti ne kadar olacaktır, KDV gider mi yazılsa daha iyi olur, yoksa indirilse mi daha iyi olur gibi? Soruların hesap, kitap ve defterlere göre tespit edilmesi ve duruma göre firma için hangisi daha avantajlı ise (1. KDV’den istisna, 2. % 1 oranında KDV’ye tabi olma) o seçeneğin seçilmesi daha uygun olacaktır.
 
Üst