Limited Şirket Kuruluş İşlemleri Hakkında

Üyelik
29 Ara 2005
Mesajlar
396
Bakanlıktan veya il Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nden izin alınabilmesi için öncelikle hazırlanan şirket ana sözleşmesinin noterde tasdik edilmesi gerekiyor. Tasdik edilen bu anasözleşme çoğaltılabiliyormu? Yoksa İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'ne verilecek 6 anasözleşme ayrı ayrı noter onaylı asıl belge mi olmak zorunda?
Ayrıca anasözleşmedeki "sermaye" bölümü ne şekilde doldurulacak , bir örnekle izah edebilir misiniz? TEŞEKKÜR EDERİM:)
 
K

komutan hannibal

Ziyaretçi
Limited şirket; iki veya daha fazla gerçek veya tüzelkişi tarafından bir ticaret ünvanı altında kurulup,ortakların sorumluluğu koymayı taahhüt ettikleri sermaye ile sınırlı ve esas sermayesi belirli şirkettir.

Limited şirketler asgari 5.000.-YTL. sermaye ve 2 ortakla kurulmalıdır. Türkçe olarak tesbit edilmesi gereken unvanlarında limited şirket ibaresinin bulunması ve faaliyet konusunun gösterilmesi zorunludur.

Ortakların koyacakları sermayenin en az 25.-YTL. veya bunun katları olması lazımdır.
19.1.2002 tarih ve 24645 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2001/3500 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile limited şirketlerin asgari sermaye miktarı 5.000.-YTL. sine çıkarılmıştır.
17 Haziran 2003 tarih 25141 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4884 sayılı Kanun gereğince Limited Şirketler ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca belirlenenler dışındaki Anonim şirketlerin kuruluş ile ana sözleşme değişikliklerinde Bakanlık izni kaldırılmıştır.
Yine aynı Kanun gereğince sicil memurlukları anonim ve limited şirket kuruluşlarını vergi dairesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile SSK’a kanunda belirtilen süreler içinde bildirmekle yükümlüdürler.
Yasanın getirdiği değişikliklere paralel olarak tescil işlemlerinde aranan evrak aşağıda belirtilmiştir.

Ana sözleşmeler notere tasdik ettirildikten sonra, tasdik tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Ticaret Sicili Memurluğuna tescil ettirilmelidir.

o Dilekçe (bağlı olacağı vergi dairesi belirtilmeli, yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)

o Kuruluş bildirim formu (ilgili yerler doldurularak yetkili tarafından imzalanmalıdır - 3 nüsha)

o Noter tasdikli ana sözleşme (3 nüsha)

o Kurucuların ve müdürlerin nüfus sureti(noter veya muhtar onaylı- 2 nüsha)

o Müdürlerin şirket unvanı altında imza beyannamesi (2 nüsha)

o Tahsil edildi kaşeli ve imzalı banka dekontları (sermayenin onbinde dördünün rekabet kurumunun Ziraat Bankası Bilkent Plaza Şubesinde bulunan 5383761-5016 nolu hesaba yatırıldığını gösteren banka dekontu veya bankadan onaylı EFT makbuzu)

o Oda kayıt beyannamesi (Yetkililerce İmzalanmalı, ortakların resimleri bulunmalıdır)

o Taahhütname (yetkili tarafından imzalanmış olmalıdır)

AYRICA; AŞAĞIDAKİ HUSUSLARA DİKKAT EDİLMELİ VE BELİRTİLEN DURUMLARDA SAYILAN BELGELER EKLENMELİDİR.

· Bilindiği üzere Limited şirkette her orağın koymuş olduğu sermaye 25.-YTL ve katları olması gerekmektedir. Limited şirketlerin esas sermaye payı,ortağın ortaklığa koyacağı asgari miktarı göstermektedir. Limited ortaklık sermayesi paylara değil ortak sayısına bölünmüştür. Yani ortak sayısı kadar pay olup devir için bölme ve mirasın taksimi hali hariç ortağın sermayesi bölünmez bir bütündür.
Bu nedenle Limited şirketlerin kuruluş ve sermaye artırımlarında pay adet ve değerlerinin belirtilmeyerek ortağın sermaye miktarının belirtilmesi yeterlidir.

· Şirket kuruluşunda sermaye olarak her türlü hak,menkul ve gayrimenkul malların taahhüt edilmesi halinde bu taahhüt şirketin kuruluşunun tescil tarihinde yerine getirilir. Sermaye olarak konulan mal ve haklar özel bir sicile (tapu sicili, gemi sicili, trafik sicili,sınai mülkiyet sicili gibi)kayıtlı ise,kuruluşun tescil tarihinden itibaren ilgili sicilde şirket adına tescil ettirilir.

· Sermaye olarak menkul kıymetin konulması halinde bunun tespitine ilişkin bilirkişi raporu bilirkişi atanmasına ilişkin mahkeme kararı veya YMM raporu ve faaliyet belgesi

· Aynı sermaye gayrimenkul ise üzerinde takyidat olmadığına dair ilgili tapu dairesinden nakil vasıtası ise mülkiyeti muhafaza kaydının olmadığına dair ilgili trafik müdürlüğünden alınacak yazı

· Merkezi İstanbul dışında olan tüzel ortak için Anonim şirket ise en son yönetim kurulu seçimi, Limited şirket ise en son müdür seçimini gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya şirkete ait noter onaylı sirküler.

· Gümrük müşavirliği şirketlerinde ortakların ve varsa dışarıdan atanan gümrük işlemlerinde yetkili müdürlerin noter tasdikli gümrük müşavirliği izin belgesi

· Şirket fuarcılık alanında faaliyet göstermek amacıyla kuruluyorsa şirket ortakları ile imza yetkisine sahip ortak olmayan görevlilerin müflis konkordato ilan etmiş veya taksirli suçlar hariç olmak üzere zimmet,ihtilas,irtikap,rüşvet,hırsızlık,dolandırıcılık,sahtecilik,inancı kötüye kullanma,dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlardan dolayı hüküm giymemiş olduklarını gösterir belge

Bu şirketler sözleşmelerinde münhasıran fuar ve sergi, tanıtım, organizasyon, reklam, yayıncılık vb. faaliyetlerde bulunacaklarını belirtmiş olmalı ve yurtiçi fuar organizasyonu yapan şirketlerde en az 250.000.-YTL, yurtdışı fuar organizasyonu yapan şirketlerde en az 200.000.-YTL sermayesi olmalı

· Özel güvenlik alanında faaliyette bulunacak şirketlerin faaliyet konusu sadece güvenlik ve koruma hizmeti olmalıdır

· Şirket amaç ve konusunda üretim bulunması halinde ünvanda sanayi kelimesi kullanılabilir

· Dış ticaret firmaları amaç ve konusunda ticareti yapılan tüm malları saymak yerine sektör adı belirtilmelidir. Örneğin “gıda sektöründeki her türlü malın alımı, satımı, ithali, ihracı” gibi

· Kurulacak şirketin kurucuları arasında belediyeler ve diğer mahalli idareler ile bunların kurdukları birliklerin bulunması halinde bu kuruluşların iştirakine izin veren bakanlar kurulu kararının bir örneği
 
K

komutan hannibal

Ziyaretçi
SERMAYE
MADDE : 6 - : Şirketin sermayesi ................................... . (........yazıyla..........................)TL ‘dır bu sermayenin;
... ......................... TL. sı .........................
... ......................... TL. sı .........................
tarafından muazadan ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir.Sermayenin 1/4'ü şirket kuruluşunun tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içinde, kalanı ise (.......... tarihinde ) ödenecektir
 
Üst