Limited Şirket Ortağının Takibi

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
6,741
Konum
İSTANBUL
Limited şirket ortağının takibiDanıştay 4.Dairesi E.2005/1964 K.2006/434 T.14.3.2006
X Limited Şirketinin ilgili yıllara ilişkin vergi borcunun tahsili amacıyla, şirketin eski ortağı olan davacı adına ödeme emri düzenlenmişse de; Amme Alacaklarının Tahsil usulü Hakkında kanunun 4369 sayılı Kanunun 35. maddesine göre, ödeme emri ile takip edilen kamu alacakları hangi vergilendirme dönemine için tahakkuk etmişse, şirket hakkındaki kanuni takip yolları tüketilmek koşuluyla bunların ödenmemesinde, yine aynı dönemde ortak olan kişi sorumludur. Ortağı olduğu şirket hakkında yapılan tarhiyat nedeniyle, ortak olan davacının, hisselerini devrettiği tarihten sonraki dönemlere ilişkin vergi borcundan sorumlu olması mümkün değildir. Hisselerini devrettiği tarihe kadarki şirketin vergi borçlarından anılan kanunda öngörülen usulde sorumlu tutulması gerekir. Ancak bu durumda dahi şirket borçlarından dolayı ortağın takip edilebilmesi için, öncelikle borcun şirketten tahsilinin olanaksız hale geldiğinin açıkça ortaya konması gerekir. Olayda bu durum somut olarak tespit edilmediğinden ve dosyadaki araştırmalar söz konusu borcun şirketten tahsilinin olanaksız hale geldiğini göstermediğinden, şirket hakkındaki yasal takip yolları tüketilmeden davacı adına gönderilen ödeme emrinde yasal isabet yoktur.

Danıştay 7.Dairesi E.2001/3306 K.2005/396 T.16.3.2005
Asıl borçlu Y Limited Şirketinin ödenmeyen vergi borçlarının tahsili amacıyla "ortak" sıfatıyla davacı adına düzenlenen ödeme emrinin iptali istemiyle açılan davada, Mahkemece 1.9.1997'de şirket müdürü olarak 5 yıllığına yetkili kılınan ancak şirketteki hissesini 16.2.1999'da devreden davacının kanuni temsilci sıfatı sona erdiğinden bahisle, "kanuni temsilcilerin" sorumluluğuna ilişkin düzenlemelere dayanılmak suretiyle ödeme emrinin iptaline karar verilmişse de; VUK'un 10., 6183 sayılı Kanunun 35. Ve Ticaret Kanununun 532. maddelerine göre, limitet şirketten tahsil olanağı kalmayan amme borçlarından dolayı ortaklar için öngörülen sorumluluğun, ortak sıfatına ve ortaklık payına bağlı olması sebebiyle, olayda asıl borçlu şirketin vergi borçlarının, şirketteki hisselerini devreden davacıdan istenilmesinde hukuka uyarlık olmadığından, yerel mahkeme kararı sonucu itibariyle yerindedir.

Danıştay 4. Dairesi E.1996/2933 K.1996/4117 T.12.11.1996
Davacının ortağı bulunduğu X Limited Şirketinin muhtelif vergi borçlarının ödenmemesi üzerine davacının menkul malı ... tarihli haciz tutanağıyla haczedilmişse de; 6183 sayılı yasanın 35. maddesine göre "şirketin vergi borcunun şirketin mal varlığından tahsilinin mümkün olmamasından söz edilerek, ortağın takibine şirketteki sermaye miktarını içeren bir ödeme emri düzenlenerek başlanabileceği, alacağın ödeme emri ile istenilip tahsili sağlanamadığı hallerde müteakip işlemler yapılabileceğinden ancak bu husus sabit olduktan sonra yine şirket ortağı hakkında bu kanunda belirtilen usullere uygun olarak düzenlenecek bir haciz varakasına dayanılarak haciz işlemleri uygulanabileceğinden; kamu alacağının borçlu şirket adına düzenlenen ödeme emriyle istenerek, tahsilatın sağlanamaması üzerine davacının menkul malına haciz konulduğu olayda, davacıya ödeme emri tebliğ edilerek alacağın tahsilinin sağlanması, bu ödeme emri kesinleştikten sonra öngörülen usul çerçevesinde haciz kararı alınıp, haciz varakasının düzenlenmesi ve davacıya ait varlığın haczi gerekirken, bu hususlara uyulmadan yapılan haciz işleminde isabet bulunmamaktadır.

ÖZELGELERDE

AMORTİSMAN

1. Gelirler Genel Müdürlüğü'nün 10.4.2000 tarih ve 16138 sayılı özelgesi;
"Mükelleflerin fevkalade amortisman ayırma taleplerinde ilişkin olarak ilgili Bakanlıkça fevkalade amortismana tabi tutulacak iktisadi kıymetlerin belirlenmesinden sonra, bu iktisadi kıymetlerden yılda 3000 saate kadar kullanılanları normal amortisman oranı, yılda 3001 ilâ 4800 saat arası çalıştırılanları normal amortisman oranının %25 fazlası, yılda 4800 saatten uzun süre kullanılanları ise normal amortisman oranının %30 fazlası belirlenmek suretiyle amortismana tabi tutulurlar. Şirketin yılda 4800 saatten fazla kullandığı ve azalan bakiyeler usulüne göre amortismana tabi tuttuğu iktisadi kıymetin fevkalade amortismanının tespitinde yine normal amortisman oranı üzerinden hesaplanan %30'luk fark ilave edilir. Şirketin daha sonra bir incelemeye tabi tutulması halinde, fevkalade amortismana tabi tutma işleminin kabulü için söz konusu kıymetlerin yılda kaç saat kullanıldığının belgelerle tevsiki zorunludur."

2. İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı'nın 28.4.2006 tarih ve 3670 sayılı özelgesi;
"Değeri, VUKun 313. maddesinin 3. fıkrasında belirtilen miktarı aşmayan (Bu miktar 1.1.2008'den itibaren geçerli olmak üzere 378 no'lu VUK Genel Tebliği ile 600 YTL olarak belirlenmiştir.) iktisadi kıymetlerin doğrudan gider yazılması, değeri bu miktarı aşan ve şirkette bir yıldan uzun süre kullanılan kıymetlerin ise amortismana tabi tutulması gerekir. Bununla beraber, iktisadi ve teknik bütünlük arzeden ve şirkette bir yıldan uzun süre kullanılan makine ve teçhizatların alımlarında değerleri toplu olarak dikkate alınır.

3. İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı'nın 22.3.2007 tarih ve 1855 sayılı özelgesi;
"VUK'nun 329. maddesinin 1. fıkrasında; yangın, deprem, sel, su basması gibi afetler yüzünden tamamen veya kısmen ziyaa uğrayan amortismana tabi iktisadi kıymetler için alınan sigorta tazminatının bunların değerinden (amortismanlı olanlarda ayrılmış olan amortisman çıktıktan sonra kalan değerden) fazla veya eksik olduğu takdirde farkın kâr veya zarar hesabına aktarılacağı düzenlenmiştir. Bu sebeple, yangında zarar gören makine ve teçhizatla ilgili olarak sigortadan tazminat alınması halinde, bu kıymetler için VUK'nun 317. maddesi uyarınca fevkalade amortisman ayrılması mümkün değildir."

4. İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı'nın 2.7.2007 tarih ve 1858 sayılı özelgesi;
"VUK'nun 327. maddesi hükmü ve konuya ilişkin düzenlemeler içeren 339, 365 ve 333 sıra no'lu VUK Genel Tebliğ hükümleri gereğince, kiralanan arsa üzerinde yapılan ve özel maliyetler kapsamında yer alan giderlerin, kira süresi belli ise kira süresine göre eşit yüzdelerle, kira süresi belli değil ise 5 yılda %20 amortisman oranı ile itfa edilmesi gerekir."

5. Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı'nın 17.4.2008 tarih ve 11532 sayılı özelgesi;
"1 seri no'lu KVK Genel Tebliği'nin ?Ar-Ge harcamalarının izlenmesi' başlıklı bölümünde, kurumların, hesap dönemi içinde gayrimaddi hakka yönelik yaptıkları araştırma ve geliştirme harcamalarının tamamını aktifleştirmek zorunda oldukları, ancak, gayrimaddi hakka yönelik olmayan ve VUK hükümleri çerçevesinde aktifleştirilmesi gerekmeyen harcamaların doğrudan gider yazılabileceği, proje sonucu ortaya bir gayrimaddi hak çıkması halinde, aktifleştirilmesi gereken bu tutarın amortisman yoluyla itfa edileceği belirtilmiştir. Faydalı ömür ve amortisman oranları ise 33, 339, 365 sıra no'lu VUK Genel Tebliğlerinde listeler halinde açıklanmıştır. Bu kapsamda araştırma ve geliştirme giderlerinde faydalı ömür 5 yıl ve amortisman oranı
%20 olarak belirtilmiştir. Bu hüküm ve açıklamalara göre, şirket bünyesinde gerçekleştirilen yeni ilaç formüllerinin bulunması ve yeni ilaç etken maddelerinin geliştirilmesine yönelik Ar-Ge projeleri sonucu ortaya bir gayrimaddi hak çıkması halinde, proje için katlanılan giderlerin tamamının aktifleştirilerek, 333 sıra no'lu VUK Genel Tebliği'ne ekli liste uyarınca %20 amortisman oranı üzerinden 5 yılda itfa edilmesi gerekir."

6. Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı'nın 19.6.2007 tarih ve 32313 sayılı özelgesi;
"İşletmede kullanılan tesis, cihaz ve makinelerin arızalanması durumda yedek olarak kullanıma hazır halde bulunan iktisadi kıymetlerin, aktifleştirildikleri yıldan başlayarak iktisadi kıymet için belirlenen faydalı ömür ve amortisman oranları dikkate alınarak amortismana tabi tutulması gerekir."

Haftanın Sözü
İnsan İlk Kez Gittiği Yerde Görüntüsü İle Karşılanır, Ama Kafası İle Uğurlanır.
Üzeyir Garih


Bumin Doğrusöz

Veysi Seviğ
 
Üyelik
13 Eyl 2008
Mesajlar
2
Ynt: Limited Şirket Ortak değiştirilmesi

2 kişilik limited şirketimiz var.Hissesi az olan ortak çıkarılarak yerine yeni bir ortak alınıcaktır.Müdür değişmiyecektir.İzlememiz gereken yollar nelerdir?
 
Üst