zirve

Limited Şirketlerde Genel Kurul Toplantılarının Yapılması

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
5,925
Konum
İSTANBUL
Yeni TTK'nın 617/1 maddesinde;''Genel Kurul müdürler tarafından toplantıya çağrılır.Olağan Genel Kurul
Toplantısı,her yıl hesap döneminin sona ermesinden itibaren 3 ay içinde yapılır.Şirket sözleşmesi uyarınca ve gerektikçe genel kurul olağanüstü toplantıya çağrılır.'' hükmüne yer verilmiştir.Bu hüküm çercevesinde ortak sayısı ve büyüklüğü ne olursa olsun bütün Limited Şirketlerin her yıl olağan genel kurul toplantısı yapması zorunludur.Dolayısıyla ülkemizdeki şirketlerin birçoğunun Limited olduğunu ve hesap dönemlerininde 1 ocak-31 aralık olduğunu varsayarsak (özel hesap dönemi uygulanan şirketlerde özel hesap döneminin bittiği günü takip eden ilk üç ayda yapılması zorunludur.) 2012 yılına Limited Şirket Genel Kur en az yılda bir defa yapılması zorunludur.ulları 31 Mart 2013 tarihine kadar yapılması gereklidir.Diğer yönden Limited Şirket Genel kurullarında Bakanlık komiseri bulundurmak zorunlu değil.(bilgi açısından eğer A.ş'lerde Bakanlık Komseri bulndurmak istemiyorlarsa Ana sözleşmelerinde değişiklik yapmak zorundalar yok eğer yapmak istemezlerse Bakanlık komseri olacak).Limited şirketlerin Olağan Genel Kurullarının Gündeminde A.Ş'lerde olduğu gibi Bilanço ve Gelir Gider Tablosu ile Yıllık Faaliyet Raporunun onaylanması ile Kar ve Kar payı hakkında karar verilmesi,müdürlerin ücretlerinin belirlenmesi ve bunların ibraları ve bunun gibi konular müzakere edilerek karara bağlanacaktır.Ayrıca Yeni TTK'da Limited Şirketlerde Olağan Genel Kurul Toplantılarının her yıl hesap döneminin sona ermesinden itibaren 3 ay içinde yapılmış olması öngörülmekle birlikte bu toplantıların hiç yada zamanında yapılamaması durumunda da ilgililer hakkında adli veya idari herhangi bir yaptırım öngörülmemiştir.Fakat burda Kooperatifleri ayrı tutmak gerekir.Zira Kooperatiflerde olağan toplantıların her hesap devresi sonundan itibaren altı ay içinde ve en az yılda bir defa zorunludur.Genel Kurulu Olağan Toplantıya çağırmayan Yönetim Kurulu üyeleri altı aya kadar hapis ve otuz günden üçyüz güne kadar adli para cezası ile cezalandırılmaktadır (1163 Koop.Kanunu Md.46 Ek 2).Limited Şirketlerde Genel Kurul yapılmamasından dolayı şirketin zarara uğraması durumunda şirket ortakları müdürler hakkında hukuki sorumluluk davası açabileceklerdir.Kanunda belirtilen 3 aylık sürenin bitiminden sonra yapılmasıda bu toplantının geçerliliğini etkilemedeiği gibi niteliğini de etkilemememktedir.Yani 31 Mart 2013 tarihine kadar Genel Kurulunu yapmayan veya yapamayan Limited Şirketler bu tarihten sonrada Olağan Genel Kurullarını yapabileceklerdir.Bunula birlikte Genel Kurulun uzun süreden beri toplanamamsı halinde ortaklardan veya şirket alacaklarından biri şirketin feshini, şirket merkezinin bulunduğu asliye ticaret mahkemesinden isteyebilecektir.Mahkeme müdürleri dinleyerek şirketin durumunun Kanuna uygun bir hale getirlmesi için bir süre belirleyecek buna rağmen durum düzeltilmezse şirketin feshine karar verebilecektir.

GENEL KURUL (Ortaklar Kurulu Kararı)
1. Dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmeli, ekindeki evrak dökümünü içermelidir)
2. Tescile tabi hususlara ilişkin noter onaylı genel kurul kararı ( ortaklar kurulu kararı)

Dikkat: Genel kurul müdürler tarafından toplantıya çağrılır. Genel kurul, toplantı gününden en az onbeş gün önce toplantıya çağrılır. Şirket sözleşmesi bu süreyi uzatabilir veya on güne kadar kısaltabilir. Genel kurul toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, gerekiyorsa şirketin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılır. Bu çağrı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılır. Pay defterinde yazılı pay sahipleriyle önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazeteler, iadeli taahhütlü mektupla bildirilir. Tüm ortakların toplantıya katılmadığı hallerde tescil müracaatına, davet ilanına ait Ticaret Sicil gazete sureti ile iadeli taahhütlü bildirime ait belgeler eklenmelidir. Ayrıca anasözleşmede özel çağrı usulü var ise bu usule de uyulmalıdır.
 
Üst