zirve

Muhasebe Meslek Etiği Taahhütnamesi

Üyelik
15 May 2014
Mesajlar
57
Konum
İzmir
İyi çalışmalar arkadaşlar

Az önce bir mesaj geldi ve Muhasebe Meslek Etiği Taahhütnamesi alabilmek için oda tarafından zorunlu eğitim olduğu yazıyor.

Bu nedir şimdi. Türmob eğitim adı altında bizden sürekli eğitim bedeli mi alacak yani.

Buna katılmamanın yaptırımı nedir?

Ayrıca bir dava örneği buldum. Tecrübeli meslektaşlar yorum yaparsa sevinirim.

TÜRMOB ETİK EĞİTİMİ VE ETİK SÖZLEŞMESİ İPTAL DAVA DİLEKÇESİ

DANIŞTAY BAŞKANLIĞINA
ANKARA
(Yürütmenin Durdurulması İstemlidir.)


DAVACI : Haluk BÜLBÜL
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir & Bağımsız Denetçi
(Samsun Meslekte Birlik Dernek Başkanı)

DAVALI : (TÜRMOB) Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler
ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği

İPTALİ İSTENEN
İŞLEM VE KONUSU : 27.03.2014 tarih 28954 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Muhasebe Meslek Mensuplarının Etik Eğitimi ve Etik Sözleşmesi yapılması Hakkında Tebliğin iptali ve yürütmenin durdurulması istemidir.

AÇIKLAMALAR : 1- TÜRMOB, Muhasebe Meslek Mensuplarının Etik Eğitimi ve Etik Sözleşme yapılması Hakkında Tebliğ de, Etik öğrenme yönünde isteklilik yaratarak , etik eğitimi ve etik davranış gelişimini sağlamak üzere, muhasebe meslek mensupları ile bunların bağlı oldukları meslek odası arasında yapılacak etik sözleşmenin ve sözleşme yapılması öncesinde meslek mensubunun tabi olacağı etik eğitiminin usul ve esaslarını belirlemenin amaçlandığı belirtilmiştir.

ETİK (Ahlak) EĞİTİMİ VE ETİK (Ahlak) SÖZLEŞME İLE İLGİLİ uygulanacak Prosedür;
• Teorik ve Uzaktan Eğitim yöntemi ile İnternet Sitesi üzerinden ve Uygulamalaı eğitim konuları için odalarda yüz yüze eğitim yöntemi ile yapılacaktır.
• Etik (Ahlak) Eğitim Konuları
Ahlak Bilgisi, Ahlak duyarlılık, Ahlakı karar verme, Ahlakı Davranış
• 20 saat ve 2 haftalık sürede bu eğitim alınacak.
• Etik (Ahlak) Eğitim bedeli Türmob tarafından belirlenir ancak, Belirlenen bedel Memur maaş katsayısının elli katından çok olamaz. Bankaya yatırılması gerekir ve Eğitim bedeli ödenmeden Eğitim kaydı yapılmaz.
• Meslek Mensubu oda ile Etik (Ahlak) Sözleşmesi imzalar ve etik(Taahhütnamesini)İşyerinde görünür bir yerine asar.
• Odalar Etik (Ahlak Sözleşmesi) Eğitimi alan ve imzalayanları, İnternet sitesi üzerinden ilan
eder. der….

Halbuki; 3568 sayılı yasamızın Amacı “işletmelerde faaliyetlerin ve işlemlerin sağlıklı ve güvenilir bir şekilde işleyişini sağlamak, faaliyet sonuçlarını ilgili mevzuat çerçevesinde denetlemeye, değerlendirmeye tabi tutarak gerçek durumu ilgililerin ve resmi mercilerin istifadesine tarafsız bir şekilde sunmak ve yüksek mesleki standartları gerçekleştirmek…” ve bu kanunla Mesleğin konusu, Meslek Ünvanlarının Haksız kullanılması, Görevle ilgili Suçlar, Disiplin Cezaları ve Disiplin kurulları ilgili tebliğdeki hususları zaten içermektedir.
Ayrıca, 19.10.2007 tarih ve 26675 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Serbest Muhasebeciler, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli MaliMüşavirlerin Mesleki faaliyetlerinde uyacakları Etik İlkeler hakkındaki Yönetmelik ve Türmob un yayınladığı Mesleki kararlar, halen uygulanmaktadır.
Söz konusu Tebliğ İnsan haklarına, Anayasaya ve Yasalara aykırıdır. Davalı TÜRMOB bu tebliğ ile Türkiyede 90.000 civarında Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve 4.000 civarında Yeminli Mali Müşavir, Meslek Mensuplarının hepsi toplumda var olan genel ahlaka aykırı davranışlarda bulunduklarını kabul etmiş anlamına gelmektedir. Bu tebliğ ile ahlak dışı harekette bulunan meslek mensuplarını ahlaklı hale getirmeye çalışıyor anlamına gelmektedir. Böyle bir tebliğin çıkarılması gereksizdir.
Etik değerler meslekleri meslek yapan, mesleklere kişilik kazandıran, mesleği belli normlara oturtan değerlerdir. Bu da iş dünyasında başarılı ve sağlıklı ilişkilerin geliştirildiği ortamların oluşturulmasını sağlar. Her meslek mensubu böyle bir ortamı oluşturmayı amaç edinir. Dolayısıyla etik değerlere riayet etmeye önem gösterir. Muhasebe ve Mali Müşavirlik mesleğinin etkin şekilde yürütülmesinde yasal düzenlemeler zaten mevcut ve yeterlidir. Bu mesleklerin yürütülmesinde meslek mensupları meslek etiğinin öneminin bilincindedir. Ayrıca Her Meslek Mensubu Hizmet vermiş olduğu Müşterisi (Mükellefi) ile Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi yapmak zorundadır.
Mesleğin gerektirdiği kişisel, mesleki ve ahlaki niteliklere sahip olunması için söz konusu tebliğin çıkartılması gereksiz ve hukuk dışıdır. Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik meslek mensupları belli eğitimi almış ve sorumluluklarının bilincinde topluma örnek kişilerdir.
Dürüstlük, tarafsızlık, mesleki yeterlilik ve özen, gizlilik tüm meslek mensuplarının uyması zorunlu temel etik ilkelerdir. Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik meslek mensupları bu temel ilkelere hakimdir. Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik mesleğinin etkin şekilde yürütülmesi için gerekli yasal düzenlemeler yapılmıştır. Bu yasal düzenlemeler haricinde söz konusu tebliğ yersiz ve hukuk dışıdır.
Etik değerler evrenseldir. Herkesin bu değerlere sahip olduğu varsayılır. Medeni Kanun md. 2 ye göre dürüstlük kurallarına uymak esastır. Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinin 27.03.2014 tarih 28954 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Muhasebe Meslek Mensuplarının Etik Eğitimi ve Etik Sözleşme yapılması Hakkında Tebliğinin varlığı muhasebe ve mali müşavir meslek mensuplarının etik değerlere sahip olmadığı, dürüstlük, tarafsızlık, mesleki yeterlilik gibi ilkeleri mesleğinde uygulamadığı izlenimi doğurmaktadır. Bu durum meslek mensuplarının onurunu zedeleyici ve mesleki verimliliğini azaltıcıdır.
Ayrıca söz konusu tebliğ Ek-2 de Muhasebe Meslek Etiği Taahhütnamesi adı altında meslek mensuplarına; sosyal sorumluluklarına uygun davranmaları, ayrım yapmamaları, mesleği dürüstlük, tarafsızlık gibi ilkeler doğrultusunda yerine getirmeleri, etik değerlere ilişkin düzenlemelere uymaları gibi konularda taahhüt verme zorunluluğu getirilmiştir. Zaten mesleki ve toplumsal her türlü etik değerlere sahip, sorumluluğunun bilincinde olan muhasebe ve Mali Müşavirlik meslek mensuplarının söz konusu tebliğle böyle bir taahhüt verme zorunluluğunda bırakılmaları son derece etik dışıdır. Bu meslek mensupları mesleki etik değerlerine saygıları doğrultusunda mükellef sahibi olurlar. Mükelleflerinin mesleki ve ahlaki olarak yeterli bulduğu muhasebe ve Mali Müşavir meslek mensuplarının bağlı oldukları odalar birliği tarafından etik olarak yetersiz görülerek taahhüt altına alınmaya çalışılması doğru değildir.
Türmob bu yönetmelikle Üyelerini eğitime tabi tutarak, Ücret geliri elde etmeyi hedeflemektedir. Ücret ödenmemesi durumunda eğitim kaydı yaptırılamayacağı belirtilmiştir. Meslek Mensupları Bağlı oldukları oda ile Muhasebe Etik sözleşmesi imzalamak zorunda bırakılmaktadır. Meslek Mensuplarının işyerinin görünür bir yerine asılabileceği şekilde düzenlenmiş Muhasebe meslek Etiği taahhütnamesi verilir. Odalar bu taahhütname verilen Meslek mensuplarını Odanın internet siteleri üzerinden İlan ederler. Denilmektedir.
Ve böyle bir sicil ve kütük ile takip edilecek Ahlaklı ve Ahlaksız Meslek mensupları diye mesleki ayrıma tabi tutularak, telafisi mümkün olmayan bir uygulama ön görülmektedir. Mesleki suçlara karşılık, Disiplin cezaları ve Disiplin kurulları sistematik bir şekilde çalışmaktadır. Böyle bir uygulama ise; Bu mesleği İcra etme noktasında her türlü fedakarlığı ve öz veriyi gösteren, Bütün vergi Kanunlarını ve diger kanun ve mevzuatı uygulayarak, Mükelleflere hizmet veren Bir meslek camiası için Ahlak vesikasının verilmesi ve asılması Onur kırıcı, Mesleki saygınlığı azaltıcı, Meslek Mensuplarını veya imzalamayan yada peşinen Ahlaksız kabul eden, Üyesini tanımayan bir Meslek kuruluşunun uygulamasından başkaca bir şey değildir. Hiçbir Meslek örgütü üyesine böyle bir uygulamayı reva görmemektedir. Bu kabul edilemez bir uygulamadır.
YÜRÜTMEYİ DURDURMA SEBEPLERİ: Yukarıda açıklandığı üzere yasalara ve evrensel insan haklarına açıkça aykırı olduğu tartışmasız olan Muhasebe Meslek Mensuplarının Etik Eğitimi ve Etik Sözleşme yapılması Hakkında Tebliği halen yürürlükte olup, uygulamaya devam edilmesi söz konusu meslek mensuplarının onurunu zedelemekte, mesleki verimliliğini azaltmakta ve insan haklarını ihlal etmekte ve telafisi imkansız zararlar oluşturmasıdır.

HUKUKSAL NEDENLER : 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Malî Müşavirlik ve Yeminli Mali
Müşavirlik Kanunu, Serbest Muhasebeci, Serbest muhasebeci Mali
Müşavirler ve Yeminli Mali müşavirlerin Mesleki faaliyetlerinde
uyacakları Etik İlkeler Hakkındaki Yönetmelik, Avrupa İnsan Hakları
Sözleşmesi, sair mevzuat.

DELİLLER : 27/03/2014 tarihli 28954 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe giren Muhasebe Meslek Mensuplarının Etik Eğitimi ve Etik
Sözleşme yapılması Hakkında Tebliğ, sair yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz ve izah etmiş olduğum sebeplerden dolayı, 27/03/2014 tarihli 28954 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Muhasebe Meslek Mensupları-nın Etik Eğitimi ve Etik Sözleşme yapılması Hakkında Tebliğin iptali ve yürütmenin durdurulma-sına, yargılama giderlerinin davalı idareye yükletilmesine karar verilmesini saygı ile arz ederim. 26/05/2014

Haluk BÜLBÜL
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi
 
Üyelik
15 May 2014
Mesajlar
57
Konum
İzmir
TEBLİĞ


Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ ETİK EĞİTİMİ VE

ETİK SÖZLEŞME YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ


Etik eğitim başvurusu, süresi ve eğitimin tamamlanması

MADDE 7 – (1) Serbest ya da bir işyerine bağlı olarak mesleki faaliyete başlayacak olan meslek mensuplarından veya Tebliğin yayımından önce serbest ya da bir işyerine bağlı olarak çalışmakta olanlardan, bağlı oldukları Oda ile etik sözleşmesi yapmak isteyenler etik eğitimi almak üzere Birlik tarafından oluşturulan etik eğitimi internet sitesi üzerinden eğitim kaydını yaptırır ve odaya bildirir.


Tebliğde koyu yazılı kelimeden anladığım bu iş zorunlu olmayan bir uygulama mı ?
 
Üyelik
12 Şub 2006
Mesajlar
747
Konum
istanbul
Bu muhasebe meslek etiğinin esbabı mucibesi nedir acaba?Hülasai kelam,bu mesleğin galebesi için neler yapabiliriz?
 
Son düzenleme:
Üst