zirve

Muhtasarda Damga Vergisi

Üyelik
7 Tem 2009
Mesajlar
16
Ynt: muhtrasarda damga vergisi

31 Aralık 2009 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 27449Maliye Bakanlığından:DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 53)488 sayılı Damga Vergisi Kanununun (1) mükerrer 30 uncu maddesinin 5281 sayılı Kanunun (2) 6 ncı maddesiyle değişik birinci fıkrasında, ?...Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu vergiler (Maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır. Bu suretle hesaplanan vergi tutarlarının 10 Yeni Kuruşa kadarki kesirleri dikkate alınmaz.?, üçüncü fıkrasında ??Bakanlar Kurulu, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan maktu vergileri (maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) ile nispi vergileri birlikte veya ayrı ayrı, maktu vergilerde on katına, nispi vergilerde ise bir katına kadar artırmaya, uygulanmakta olan maktu vergileri yarısına kadar, nispi vergileri ise bu fıkra ile artırılmadan önceki seviyelerine indirmeye, bu had ve miktarlar arasında yeni had, miktar ve nispetler tespit etmeye yetkilidir.? denilmiş; 14 üncü maddesinin 5281 sayılı Kanunun 43/2 inci maddesiyle değişik birinci fıkrasında ise, ?Kağıtların Damga Vergisi bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı nispet veya miktarlarda alınır. Şu kadar ki her bir kağıt için hesaplanacak vergi tutarı (1) sayılı tabloda yer alan sınırlamalar saklı kalmak üzere 800 bin Yeni Türk lirasını aşamaz. Bir önceki yılda uygulanan bu azami tutar, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.? hükmü yer almıştır.Bakanlığımızca 2009 yılı için yeniden değerleme oranı % 2,2 (iki virgül iki) olarak tespit edilmiş ve 392 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ (3) ile ilan edilmiş bulunmaktadır.29/12/2009 tarihli ve 2009/15725 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 1/1/2010 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek (Ş.Abacı)üzere, Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda yer alan kağıtlar için 2009 yılında uygulanan nispi vergi oranları ve yeniden değerleme oranı dahil olmak üzere maktu vergi tutarları %10 oranında artırılmıştır.Buna göre, Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan nispi vergi oranları ve 51 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (4) ile tespit edilen maktu vergiler 1/1/2010 tarihinden itibaren uygulanmak üzere %10 oranında artırılarak Tebliğ ekindeki (1) sayılı tabloda gösterilmiştir.Diğer taraftan, anılan Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1/1/2010 tarihinden itibaren 1.161.915,90 Türk Lirası olmuştur.Tebliğ olunur.
????????

(1)11/07/1964 tarihli ve 11751 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanmıştır.

(2) 31/12/2004 tarihli ve 25687 (3. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete?de yayımlanmıştır.

(3) 14/11/2009 tarihli ve 27406 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanmıştır.

(4) 23/12/2008 tarihli ve 27089 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanmıştır.
(1) SAYILI TABLO


Damga Vergisine Tabi Kağıtlar


I. Akitlerle ilgili kağıtlarA. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar:1. Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler (Binde 8,25)2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre

kira bedeli üzerinden) (Binde 1,65)
3. Kefalet, teminat ve rehin senetleri (Binde 8,25)4. Tahkimnameler ve sulhnameler (Binde 8,25)5. Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir

kağıda taalluk edenler dahil) (Binde 1,65)6. (Değişik: 5766/10-b md.) (Yürürlük: 6.6.2008)

Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş

ikinci el araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmeler (Binde 1,65)
B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar:1. Tahkimnameler (27,90 TL)2. Sulhnameler (27,90 TL)3.Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin

aralarında düzenledikleri kontenjan sözleşmeleri

(Belli parayı ihtiva edenler dahil) (156,20 TL)II. Kararlar ve mazbatalar1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili

olmayarak Danıştaydan verilen mazbata, ilam ve kararlarla

hakem kararları:a) Belli parayı ihtiva edenler (Binde 8,25)
b) Belli parayı ihtiva etmeyenler (27,90 TL)2. (Değişik : 5766/10-c md.) (Yürürlük : 6.6.2008)

İhale kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve

kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları (Binde 4,95)
III. Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar1. Ticari ve mütedavil senetler:a) Emtia senetleri:
aa) Makbuz senedi (Resepise) (9,90 TL)ab) Rehin senedi (Varant) (5,90 TL)ac) İyda senedi (1,20 TL)ad) Taşıma senedi (0,55 TL)b) Konşimentolar (5,90 TL)


c) Deniz ödüncü senedi (Binde 8,25)

d) İpotekli borç senedi, irat senedi (Binde 8,25)2. Ticari belgeler:a) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri (9,90 TL)
b) Resmi dairelere ve bankalara ibraz edilen

bilançolar ve işletme hesabı özetleri:


ba) Bilançolar (21,55 TL)
bb) Gelir tabloları (10,55 TL)

bc) İşletme hesabı özetleri (10,55 TL)
c) Barnameler (1,20 TL)
d) Tasdikli manifesto nüshaları (4,40 TL)
e) Ordinolar (0,55 TL)
f) Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları (4,40 TL)


IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar1. Makbuzlar:a) Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet

alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil)

nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve

belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu

ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına

açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya

emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar (Binde 8,25)


b) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı,

ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve

benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan

paralar (Ek: 5766/10-ç md.) (Yürürlük: 6.6.2008) (avans olarak

ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden

ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari

hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye

olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar (Binde 6,6)
c) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu

mahiyetteki senetler (Binde 6,6)d) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen

paralar için düzenlenen makbuzlar (Binde 6,6)2. Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshası

vergiye tabidir):a) Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin

gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen (0,55 TL)

liste beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi içinb) Vergi beyannameleri:ba) Yıllık gelir vergisi beyannameleri (27,90 TL)bb) Kurumlar vergisi beyannameleri (37,25 TL)bc) Katma değer vergisi beyannameleri (18,55 TL)bd) Muhtasar beyannameler (18,55 TL)be) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi

beyannameleri hariç) (18,55 TL)c) Gümrük idarelerine verilen beyannameler (37,25 TL)


d) Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler (13,75 TL)e) Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta

prim bildirgeleri (13,75 TL)f) (Ek:5838/15 md.)(Yürürlük: 28.02.2009) Elektronik

ortamda birlikte verilen muhtasar beyanname ve sigorta (22,00 TL)

prim bildirgesinden sadece muhtasar beyanname için3. Tabloda yazılı kağıtlardan aslı 1,00 Türk Lirasından

fazla maktu ve nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere (0,55 TL)

ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri.
 

ZİNDAN

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Eyl 2006
Mesajlar
7,308
Konum
İstanbul
Ynt: muhtrasarda damga vergisi

cevat kerem ' Alıntı:
01/01/2010 muhtasar beyanname gönderdim damga vergisi kesilmedi neden acaba.saygılar

Düzeltme beyannamesimidir.?
Düzeltme ise, damga vergisi kesilmiyor.Doğrudur.
Düzeltme değilde 12.ayın Muhtasar beyannamesi ise, yeni oran olan 18,55-TL lik kesmesi gerekir.!
 
Üyelik
26 Haz 2009
Mesajlar
158
Ynt: Muhtasarda Damga Vergisi

2009/12 ve 10/2009-12/2009 dönemlerine ait muhtasar beyannamelerdir.düzeltme değillerdir.bende şaşırdım
 
T

T U R K O

Ziyaretçi
Ynt: Muhtasarda Damga Vergisi

Yeni e-beyanı kullanarak mı gönderdiniz?
 
Üyelik
26 Haz 2009
Mesajlar
158
Ynt: Muhtasarda Damga Vergisi

zaten damga vergisini sitem kendisi veriyor.bunun e beyanname ile ilgisi yok ki:kullandığım e beyanname 01/11/2009 tarihi muhtasar beyannamedir.
 
T

T U R K O

Ziyaretçi
Ynt: Muhtasarda Damga Vergisi

Yeni e-beyan programını yükjlemediğinizden kaynaklanmış olma ihtimali yüksektir. Bakanlık boşu boşuna e-beyan programını 01/01/2010 olarak güncellemedi. Yeni exe ile yeniden xml oluşturup göndermelisiniz.
 
Üyelik
26 Haz 2009
Mesajlar
158
Ynt: Muhtasarda Damga Vergisi

şimdide e beyannamenin gerekli programlar bölümünde gönceleme yaptım.bence onunla bir ilgisi yok.zaten beyanname formatı değiştiği zaman güncelleme yapıyoruz.
 
Üyelik
26 Haz 2009
Mesajlar
158
Ynt: Muhtasarda Damga Vergisi

şimdi bir beyanname için düzeltme verdim.hemde damga vergisi muaf kutucuğunu seçmediğim halde yinede damga vergisi tahakkuk fişinde çıkmadı.
 
Üyelik
6 Haz 2008
Mesajlar
143
Konum
İstanbul
Ynt: Muhtasarda Damga Vergisi

cevat kerem ' Alıntı:
01/01/2010 muhtasar beyanname gönderdim damga vergisi kesilmedi neden acaba.saygılar

Evet arkdaş haklı, programın güncellenmiş (01.01.2010) versiyonunu kurup, beyanname gönderdiğimde Tahakkuk Fişinde 1048 (18,55 TL) çıkmadı.
Bence programın eksikliğinden kaynaklanıyor. Parzartesi günü GİB bu sorunu kesinlikle düzeltir.
Zira 2009' un hatırlayamadığım bir döneminde de muhtasar beyannamesinde, beyannameyi kaydetme sorunuyla karşılaşmıştık. GİB, programı güncelleyip tekrar yükledikten sonra sorun ortdak kalkmıştı.
 

ZİNDAN

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Eyl 2006
Mesajlar
7,308
Konum
İstanbul
Ynt: Muhtasarda Damga Vergisi

Eğer öyle birşey oldu ise, programı pazartesi düzeltirler mutlaka, damga vergisi çıkmayan beyannameleri tekrar gönderin, muhakkak damga vergisi kestirin, ilerde sıkıntı yaşamamanız için arkadaşlar.
 
T

T U R K O

Ziyaretçi
Ynt: Muhtasarda Damga Vergisi

Yeniden beyan göndermeden önce tahakkukları kontrol etmekte fayda var. Hatalı tahakkuklar düzeltilmiş olabilir.
Yeni deneme yaptım dv tahakkuk ediyor.
 
Üst