Özel Maliyet Bedellerinin İtfası hakkında Özellikli bir durum

Üyelik
25 Kas 2005
Mesajlar
342
Konum
İSTANBUL
Merhaba arkadaşlar, öncelikle belirtmek isterim ki forumda aradığım hususu netleştirecek görüşlere ulaşamadığımdan bu konuyu açıyorum. Aşağıda konu edeceğim işlemlerde muvazaalı işlem bulunmamaktadır. Yapılan Özel Maliyet harcamaları tamamen işin kapasitesinin ve hizmetin kalitesini arttırmaya yöneliktir.

Konu: 2007-2011 dönemlerini kapsayan 5 yıllık kira sözleşmesi ile bir gayrimenkul kiralanmıştır. 2007 yılıda dahil olmak üzere her yıl 2008, 2009, 2010 ve hatta kira süresinin biteceği 2011 yılıda dahil Özel Maliyet niteliğinde harcamalar yapılmıştır. Harcamalar bir bütün teşkil etmemekte, bir başka ifade ile Yapılmakta olan yatırım boyutunda olmayıp, birbirinden bağımsız harcamalardır.

Özel Maliyet Bedellerinin itfasına ilişkin Uygulamam söykedir;

Özel Maliyet bedellerinin itfasında aktifleştirme yılındaki kira süresi dikkate alınır

1.Yıl 2007 Yılı Özel Maliyet Harcamaları 1/5 %20
2.Yıl 2008 Yılı Özel Maliyet Harcamaları 1/4 %25
3.Yıl 2009 Yılı Özel Maliyet Harcamaları 1/3 %33,33
4.Yıl 2010 Yılı Özel Maliyet Harcamaları 1/2 %50
5.Yıl 2011 Yılı Özel Maliyet Harcamaları 1/1 %100
Aktifleştirme yılından sonra taraflar arasında kira süresinde yapılan değişikliklerin itfa süresini etkilemeyeceğini, Örneğin beş yıllık bir süre ile kiralanmış bir gayrimenkule özel maliyet bedeli niteliğinde harcama yapılmış olması durumunda bu tutar beş yılda itfa edilecektir. Kiralamanın üçüncü yılında kira süresinin beş yıl daha uzatılması durumunda özel maliyet tutarının itfa süresi değişmeyecektir.

Kira sözleşmesi 2011 yılı sonunda yapılacak müzakereler ile uzatılabilir. Bu nedenle yaptığım araştırmalar sonucu kira süresinin 5. Yılında yapılan harcamalara ilişkin itfa uygulamasının şu gerekçeler ile eleştiri konusu olup olmayacağı konusunda görüşlerinizi bekliyorum.

Gerekçe:
1) Kira süresi belli olmayan gayrimenkul kiralamalarında itfa süresi 1/5 (burada kira süresi 5 yıl olarak belli olduğu için zayıf bir gerekçe olarak görüyorum.)
2) Kira süresi 1 yıl olan Gayrimenkullerde ertesi yılda kiralama süresi devam ediyorsa 1/5, dolayısı ile sözleşmenizin bitimine 1 yıl kalmıştır bu nedenle 2011 yılı sonunda kiralama süresi uzatılırsa 2011 özel maliyet harcamaları 1/5 itfa oranı uygulanmalıdır.?

Yoksa tereddüt edilecek hiç bir husus ve muvazaa bulunmadığından 2011 yılı harcamaları Aktifleştirme yılından sonra taraflar arasında kira süresinde yapılan değişiklikler itfa süresini etkilemeyeceğinden %100 oran ile itfa mı edilmelidir.

Saygılar,
 
Üyelik
24 Haz 2010
Mesajlar
83
Ynt: Özel Maliyet Bedellerinin İtfa Uygulaması hk.

vuk. madde 327 özel maliyet bedelleri, kira veya işletme hakkı süresine göre eşit yüzdelerle itfa edilir. kira süresinin sona ermesi veya boşaltılması halinde henüz itfa edilmemiş giderler hakkın sona erdiği yılda bir defada gider yazılır denmiş
 

bulent249

Tanınmış Üye
Üyelik
27 Ara 2006
Mesajlar
3,913
Konum
ADANA
Ynt: Özel Maliyet Bedellerinin İtfa Uygulaması hk.

2011 yılı içerisinde kira süresi uzatıldığı takdirde, 2011 yılındaki özel maliyet giderlerinin yeni kira süresine göre itfa edilmesi gerekir. Belki özel maliyet giderinin yapıldığı esnada kira süresinin uzatılıp uzatılmayacağını bilmediğinizi söyleyeceksiniz ancak bilanço dönemi içerisinde belli olduğuna göre kayıtlarınızı revize etmeniz gerekir.
 
Üyelik
25 Kas 2005
Mesajlar
342
Konum
İSTANBUL
Ynt: Özel Maliyet Bedellerinin İtfa Uygulaması hk.

Özel Maliyet Bedellerinin Mal Sahibi açısından Gayrimenkul Sermeye İradı Sayılması GVK 72 maddesine göre ;Kiracı tarafından gayrimenkulü genişletecek veya iktisadi değerini devamlı surette artıracak şekilde gayrimenkule ilave edilen kıymetler, kira müddetinin hitamında bedelsiz (Kıymetlerin emsal bedelinden düşük değerle devri halinde, aradaki fark bedelsiz devir sayılır) olarak kiralayana devrolunduğu takdirde, mezkur kıymetler kiralıyan bakımından, bu tarihte aynen tahsil olunmuş addolunur.

Kira süresinin sonradan değişmesi: Özel maliyet bedelinin itfası bakımından aktifleştirme yılındaki kira süresi esas alınır. Sonradan oluşan değişiklikler itfa süresini etkilemez, Danıştay Dördüncü Daire vermiş olduğu bir kararda (E 2966/275, K 1986/4819); başlangıçta ön görülen kira süresinin sonradan uzatılması halinde fiili tasarruf imkanına kavuşulmamış olsa bile, yapılan ilave kıymetlerin irat sahibince başlangıçta tespit edilen kira süresinin sonunda tahsil edilmiş (hukuken elde edilmiş) sayılacağını belirtmiştir.

Danıştay Dördüncü Dairesi de E.No: 1986/2966 K.No: 1986/4819 sayılı kararında aynı uygulamayı teyid ederek; Başlangıçta öngörülen kira süresinin sonradan uzatılması halinde fiili tasarruf imkanına kavuşturulmamış olsa bile, yapılan ilave kıymetlerin ırat sahibine (gayrimenkul malikine) başlangıçta tespit edilen kira süresinin hitamında tahsil edilmiş (elde edilmiş) sayılacağı...." yolunda karar vermiştir.

Gayrimenkul sermaye iradı açısından Mal sahibinin kira süresi sonradan uzatılsa bile Özel Maliyet Bedelleri kira sözleşmesi ile başlangıçta belirlenen kira süresinin dolduğu tarihte hukuken tasarruf edildiği ve bu yönde yargı kararları da sabit olduğuna göre, Kira müddetinin sona ereceği 2011 yılı sonunda gayrimenkulün yeniden kiralanmasına bakılmadan 2011 yılı harcamaları sizce defaten (%100 oran ile) gider yazılabilir mi?
 
Üyelik
25 Kas 2005
Mesajlar
342
Konum
İSTANBUL
Ynt: Özel Maliyet Bedellerinin İtfası hakkında Özellikli bir durum

Arkadaşlar konu hakkında değerlendirmenizi bekliyorum
Saygılar,
 
Üyelik
25 Kas 2005
Mesajlar
342
Konum
İSTANBUL
Ynt: Özel Maliyet Bedellerinin İtfası hakkında Özellikli bir durum

Kira Süresinin Kira Sözleşmesinde Yazılı Süreden Daha Fazla Olacağının Anlaşılması Halinde Amortisman Uygulaması

Özel Maliyet Konusu Giderlerin büyüklüğü ve Niteliğinin, mukavelede kalan kira süresi bir yıl görünmesine rağmen kira süresinin (2011 yılı içinde yapılacak sözleşme ile) bir yıldan uzun olacağı, Özel Maliyet Bedelinin İtfası ile ilgili 327. maddede kira sözleşmesinde belirtilen süreden bahsedilmeyerek kira süresinden bahsedilmesi ve maddenin amacının gerçek kira süresinde itfayı öngörmesi gerekçeleri ile şirketin 2011 yılında yaptığı harcamaların ilk kira sözleşmesi esas alınarak %100 değil yeni kira süresinde veya (2011) harcamalarının 5 yılda ifta edilmesi gerektiği görüşüne katılırmısınız?

Saygılarımla,
Ali PINAR
 

bulent249

Tanınmış Üye
Üyelik
27 Ara 2006
Mesajlar
3,913
Konum
ADANA
Ynt: Özel Maliyet Bedellerinin İtfası hakkında Özellikli bir durum

sn.pınar, kimse yıl sonunda kira sözleşmesi sona erecek bir yere yüksek tutarlarda harcama (özel maliyet gideri) yapmaz. Yapıyorsa da muvazaa vardır. Mal sahibi ile kiracı arasında büyük bir ihtimalle özel bir ilişki vardır.
 
Üyelik
25 Kas 2005
Mesajlar
342
Konum
İSTANBUL
Ynt: Özel Maliyet Bedellerinin İtfası hakkında Özellikli bir durum

sayın bülent249

İlk giriştede bahsetmiştim. İşlemde muvazaa yoktur. Mal Sahibi Kamudur. Sadece kira sözleşmesinin uzatılıp uzatılmayacağı belirsizdir.Yapılan harcama gerçek ve kiralanan gayrimenkulde şirketin ihtiyaçlarını karşılayacak harcamalardır. Sorun yukarıdada bahsettiğim gibi yeni sözleşme ile süre uzatılırsa 2011 harcamalarının itfasında meydana gelmektedir?

Saygılar,
 
B

battibalikyangider

Ziyaretçi
Ynt: Özel Maliyet Bedellerinin İtfası hakkında Özellikli bir durum

Soruya cevap vermemekle birlikte şu bilgiyi kopyalamak isterim.

İlgili Kanun : Vergi Usul Kanunu
İlgili Madde : VUK 272, 327 Md.333, 339,365 Nolu VUK GT.
İlgili Birim : Usul Müdürlüğü
Özelge Tarihi : 02.07.2007
Özelge Sayısı : 1858Kiralanan arsa üzerine yapılan ve özel maliyetler kapsamında yer alan giderlerin, kira süresi belli ise kira süresine göre eşit yüzdelerle, kira süresi belli değilse 5 yılda % 20 amortisman oranı ile itfa edilmesi Hk.

213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 272. maddesinde, normal bakım, tamir ve temizleme giderleri dışında, gayrimenkulu genişletmek veya iktisadi kıymetini devamlı olarak artırmak maksadıyla yapılan giderlerin, gayrimenkulün maliyet bedeline ekleneceği, gayrimenkuller için yapılan giderler hem tamir, hem de kıymet artırma giderlerinden terekküp ettiği takdirde, mükelleflerin bu giderlerden maliyet bedeline eklenecek kısmı ayrı göstermeleri gerektiği açıklanmış bulunmaktadır. Gayrimenkuller kira ile tutulmuş ise kiracı tarafından yapılan söz konusu giderler ile kiracının faaliyetini icra için vücuda getirdiği tesisata ait giderler bunların özel maliyet bedeli olarak ayrıca değerlendirilecektir. Kanunun 327. maddesine göre gayrimenkullerin ve gemilerin iktisadi kıymetlerini artıran ve 272. maddede yazılı özel maliyet bedelleri, kira süresine göre eşit yüzdelerle itfa edilmekte, kira süresi dolmadan, kiralanan şeyin boşaltılması halinde ise henüz itfa edilmemiş olan giderler, boşaltma yılında bir defada gider yazılabilmektedir. 339 ve 365 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile değişik 333 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği eki listenin 56. Özel Maliyetler (Kira müddeti belli olmayanlar) bölümünde, kira süresi belli olmayan kiralamalarda özel maliyet bedellerinin 5 yılda % 20 amortisman oranı ile itfa edileceği açıklanmıştır. Bu itibarla, tarafınızca kiralanan arsa üzerine yapılan ve özel maliyetler kapsamında yer alan giderlerin, kira süresi belli ise kira süresine göre eşit yüzdelerle, kira süresi belli değilse 5 yılda % 20 amortisman oranı ile itfa edilmesi gerekmektedir. Bilgi edinilmesini rica ederim.
 
B

battibalikyangider

Ziyaretçi
Ynt: Özel Maliyet Bedellerinin İtfası hakkında Özellikli bir durum

Olayla ilgisi olabileceği gerekçesiyle son kısmından faydalanmak üzere bunuda paylaşmak isterim.

İlgili Kanun : Vergi Usul Kanunu
İlgili Madde : 213 Sayılı VUK Md.272,313
İlgili Birim : Denetim Koordinasyon ve Usul Gelir Müdürlüğü
Özelge Tarihi : 16.08.1999
Özelge Sayısı : B.07.4.DEF.0.35.14-1741/5317
Kiralanan gayrimenkul üzerine yapılan yatırım özel maliyet bedeli olarak değerlendirilip, özel maliyet bedelinin amortisman hükümlerine göre yok edilmesi gerektiği.


:213 Sayılı Vergi Usul Kanunu?nun 272?nci maddesinin 1 ve 3?üncü bentlerinde; ?Normal bakım, tamir ve temizleme giderleri dışında, gayrimenkulu genişletmek veya iktisadi kıymetini devamlı olarak artırmak maksadıyla yapılan giderler, gayrimenkulun maliyet bedeline eklenir. Gayrimenkullar kira ile tutulmuş ise, kiracı tarafından yapılan 1 ve 2?nci fıkralardaki giderler bunların özel maliyet bedeli olarak ayrıca değerlenir. Kiracının faaliyetini icra için vücuda getirdiği tesisata ait giderlerde bu hükümdedir. Buna göre 25 yıl süre ile tesisisin yapım ve işletilmesi konusunda anlaşmaya varılmış olup, yatırım jeotermal enerji ile 3500 konutun ısıtılmasını amaçlamaktadır, termal turizm alanında faaliyet gösteren şirketin yapmış olduğu bu yatırımı özel maliyet bedeli olarak değerlendirilmesi ve özel maliyet bedelinin amortisman hükümlerine göre yok edilmesi gerekmektedir.


Yazınızda (...)?nın jeotermal ısıtma projesi yatırımının özel maliyet bedeli olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği sorulmaktadır.

Bilindiği üzere, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 258?nci maddesinde; "Değerleme, vergi matrahının hesaplanmasıyla ilgili iktisadi kıymetlerin takdir ve tespitidir." Şeklinde tanımlanmıştır.

Anılan Kanunun 261?nci maddesinde ise değerleme ölçüleri maddeler halinde belirtilmiş olup 262?nci maddesinde; maliyet bedeli, iktisadi kıymetin iktisap edilmesi veyahut değerinin artırılması münasebetiyle yapılan ödemelerle bunlara müteferrik bilumum giderlerin toplamını ifade eder." Denilmektedir.

Öte yandan Aynı Kanunun 269?ncu maddesinde "Gayrimenkuller, iktisadi işletmelere dahil bilumum gayrimenkuller maliyet bedelleri ile değerlenir. Bu Kanuna göre, aşağıdaki yazılı kıymetler gayrimenkuller gibi değerlenir:
1-Gayrimenkullerın mütemmim cüzleri ve teferruatı,
2-Tesisat ve makineler,
3-Gemiler ve diğer taşıtlar,
4-Gayri maddi haklar.

272?nci maddesinin 1. ve 3. bentlerinde; "Normal bakım, tamir ve temizleme giderleri dışında, gayrimenkulu genişletmek veya iktisadi kıymetini devamlı olarak artırmak maksadıyla yapılan giderler, gayrimenkulun maliyet bedeline eklenir.

Gayrimenkuller kira ile tutulmuş ise, kiracı tarafından yapılan bir ve ikinci fıkradaki giderler bunların özel maliyet bedeli olarak ayrıca değerlenir. Kiracının faaliyetini icra için vücuda getirdiği tesisata ait giderler de bu hükümdedir.

327?nci maddesinde ?Gayrimenkullerin ve gemilerin iktisadi kıymetlerini artıran ve 272?nci madde de yazılı özel maliyet bedelleri, kira süresine göre eşit yüzdelerle itfa edilir. Kira süresi dolmadan, kiralanan şeyin boşaltılması halinde henüz itfa edilmemiş olan giderler, boşaltma yılında bir defada gider yazılır.?

313?üncü maddesinde de; ?İşletmede bir yıldan fazla kullanılan ve yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunan gayri menkullerle 269?uncu madde gereğince gayrimenkul gibi değerlenen iktisadi kıymetlerin, alet, edevat, mefruşat, demirbaş ve sinema filmlerinin birinci kısımdaki esaslara göre tespit edilen değerinin bu Kanun hükümlerine göre yok edilmesi amortisman mevzuunu teşkil eder.

İlgili mevzuat gereğince sözleşme süresinden sonra bedelsiz olarak devlete veya devletçe tensip olunan bir teşekküle veya belediyeye intikali öngörülen amortismana tabi iktisadi kıymetlerden (sözleşme süresinde yenilenmesi gerekenler hariç), sermayenin veya özel maliyet bedellerinin itfası hükümlerine göre amortismana tabi tutulanlar, genel hükümler uyarınca ayrıca amortismana tabi tutulamazlar..." Hükümleri yer almaktadır.

Diğer taraftan, her ne kadar taraflar arasında 1990 yılında bir yıllık kira sözleşmesi yapılmış ise de; sözleşme bugüne kadar uzatılmıştır. Dosyada mevcut protokolden, tarafların 25 yıl süre ile tesisin yapım ve işletilmesi konusunda anlaşmaya varıldığı, yatırımın tahmini maliyetinin 14-15 bin doları bulmakta ve 3500 konutun jeotermal enerji ile ısıtılmasını amaçladığı anlaşılmaktadır. Dolayısı ile vergi ile ilgili uygulamada sürenin bir yıl değil 25 yıl olarak dikkate alınması gerekir. Esasen yatırımında bir yılda sonuçlandırılması mümkün değildir.

Bu itibarla yukarıda ki hükümlere göre, (...) yatırımının özel maliyet bedeli olarak değerlendirilip, özel maliyet bedelinin amortisman hükümlerine göre yok edilmesi gerekmektedir.
 
Üyelik
27 Eyl 2008
Mesajlar
1,263
Konum
Antalya
Ynt: Özel Maliyet Bedellerinin İtfası hakkında Özellikli bir durum

Madde 327 - Gayrimenkullerin ve gemilerin iktisadi kıymetlerini artıran ve
272 nci maddede yazılı özel maliyet bedelleri, kira süresine göre eşit yüzdeler-
le itfa edilir. Kira süresi dolmadan, kiralanan şeyin boşaltılması halinde henüz
itfa edilmemiş olan giderler, boşaltma yılında bir defada gider yazılır.

Yukarıdaki maddede kira süresinden bahsediliyor, sn Pınar "Sadece kira sözleşmesinin uzatılıp uzatılmayacağı belirsizdir" demiş.

Şahsi görüşüm kira sözleşmesinin uzatılıp uzatılmayacağı belli değilse kira süresi de belli değildir. Ve %20 oranı uygulanması gerekir. Ama ortada çok ince bir ayrım var, yani aksi görüşe de birşey diyemem. Aşağıdaki yazıda da üstad "Kira süresinin sonradan uzatılması ise, itfa süresinin uzatılması sonucunu doğurmaz. Çünkü özel maliyet bedelinin itfası bakımından aktifleştirme yılındaki kira süresi esas alınmaktadır." diyor(*) Dr., Maliye Bakanlığı Gelirler Başkontrolörü Ancan Süral in Yaklaşımdaki makalesinden alıntı

II? ÖZEL MALİYET BEDELİNİN İTFASI

Gelir Vergisi Kanunu'nun 72. maddesi 3. fıkrası hükmüne göre, kiracı tarafından gayrimenkulu genişletecek veya iktisadi değerini devamlı surette artıracak şekilde gayrimenkule ilave edilen kıymetler, kira müddetinin hitamında bedelsiz (Kıymet­lerin emsal bedelinden düşük değerle devri halinde, aradaki fark bedelsiz devir sayılır) olarak kiraya verene devrolunduğu takdirde, mezkûr kıymetler kiraya ve­ren bakımından bu tarihte aynen tahsil olunmuş addolunduğundan, özel maliyet bedeli kiraya veren bakımından gayri­menkul sermaye iradı sayılmaktadır.

Kiraya veren kira süresinin sona erdiği yılda özel maliyet konusu değerin em­sal bedelini kira geliri olarak beyan et­mek zorundadır.

Bu sebepten, kiracıların oluşturdukları özel maliyet bedelini tespit etmeleri ge­rektiğinden yaptıkları özel maliyet harca­malarını aktifleştirmeleri icab etmekte­dir.

Akitfleştirilen özel maliyet bedellerinin itfası ile ilgili olarak Vergi Usul Kanu­nu'nun 327. maddesinde açıklamalar yapılmıştır. Madde hükmüne göre, gayrimenkullerin ve gemilerin iktisadi kıymet­lerini artıran ve 272. maddede yazdı özel maliyet bedelleri kira süresine göre eşit yüzdelerle itfa edilir. Kira süresi dolma­dan, kiralanan şeyin boşaltılması halin­de henüz itfa edilmemiş olan giderler boşaltma yılında bir defada gider yazılır.

Kira süresinin belli olmaması durumunda ise, VUK'un 315. maddesi mükelleflerin amortismana tabi iktisadi kıymetlerin değerini %20 nispetinden fazla olmamak üzere serbestçe tespit ettikleri nispetler üzerinden yok ederler hükmünü getir­diğinden, özel maliyet bedellerinin %20 oranından yararlanarak kiracılar tarafın­dan beş yılda itfa edilmesi mümkün bu­lunmaktadır.

Kira süresinin zorunlu nedenlerle sonra­dan kısaltılarak değişmesi halinde, henüz itfa edilmemiş giderler boşaltma yılında bir defada gider yazılmak suretiyle itfa edilir. Kira süresinin sonradan uzatılması ise, itfa süresinin uzatılması sonucunu doğurmaz. Çünkü özel maliyet bedelinin itfası bakımından aktifleştirme yılındaki kira süresi esas alınmaktadır.
 
B

battibalikyangider

Ziyaretçi
Ynt: Özel Maliyet Bedellerinin İtfası hakkında Özellikli bir durum

Burada aktifleştirme yılındaki kira süresi 2011 yılı için, 1 yıl değil bence Belirsizdir.

Yani 2011 de bitebilir de bitmeyebilirde.

özel maliyetin aktifleştirilmesi, 2011 yılında yapılmaktadır. Diğer yıllar açısından bitiş süresi olarak kabul edilen 2011 yılının bu yıl için bitiş süresi kabul edilmeyerek %20 oranında amortisman ayrılması.

kira 31.12.2011 yılında doluyor olsa bile sözleşme yenileme işleminin daha önce belirlenebileceği ve hatta belirlenmesi gerektiği düşüncesinden hareketle gayrimenkul boşaltılmadan veya kiralanan devlet gayrimenkulune ilişkin sözleşme devam etmeyecektir şeklinde bir bildirimi devletten söz veya yazıyla almadan bu sürenin bitiş olarak kabul edilip tamamının giderleştirilmemesi gerektiğini düşünüyorum.

Danıştayın verdiği kararlarda, gayrimenkulun sahibi açısından bir değerlendirme yapılmış olup özel maliyeti itfa edene o yorumu yormanın doğru olmadığını düşünmekteyim.

Özellikle Prof. DR. Ahmet Kızıl'a Sonuna kadar katılıyorum. Kendisi aşağıda bazı muğlak ifadeler kullanmış olsa bile bu ifadelerin işletmelerin geleceğe yönelik planlama, bilgi, bütçeleme gibi konularda bilgi sahibi olması gerektiğinden yola çıktığını düşünüyorum.

Kendisinin ifadesi ile :

Kira süresinin belli olmaması durumunda, VUK'nda açık bir hü­küm olmamakla beraber, vergi idaresi, özel maliyet bedelinin beş yılda itfa edileceği görüş ve uygulamasındadır. Bu sebeple amortis­manlarla ilgili genel tebliğde özel maliyet bedelinin amortisman oranı % 20 olarak kabul edilmiştir.Kira süresinin bir yıl olması durumunda özel maliyet bedeli aktif­leştirilir ve dönemsonunda amortismana tabi tutularak tamamen itfa edilir.

Kira süresi bir yıl olmakla beraber, kira süresinin mukavele ile belirtilen bu süreyi geçeceği anlaşılırsa özel maliyet bedelinin beş yılda itfa edilmesi gerekir.Kira süresi beş yıldan az ise kira kontratındaki süre esas alınır. Kira süresi belirsiz ise veya kontrat her yıl uzatılıyor ise itfa süresi beş yıl olarak alınır. Uzun süreli kiralamalarda, yap işlet devret modellerinde itfa süresi, her nekadar kanunun 327.maddesi kira süresince demişse de 1983 yılından itibaren Maliye Bakanlığı genel esaslar dışındaki değerlerle ilgili amortisman cetvelleri yayınladığı ve bu cetvellerde özel maliyetlerin yer almaması sebebiyle genel esaslara tabi olarak beş yılda eşit taksitlerle itfa edilebilmeleri gerekir.
 
Üst