Özelgelerde Kurumlar Vergisi

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
5,702
Konum
İSTANBUL
ÖZELGELERDE

KURUMLAR VERGİSİ
1. İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı'nın 28.7.2009 tarih ve 529 sayılı özelgesi;
"GVK'nın 40. Maddesi'nde ticari kazancın elde edilmesi ve idamesi için yapılan genel giderlerin vergiye tabi safi kazancın tespitinde gider olarak indirim konusu yapılabileceği kabul edilmiştir. Ücret ise GVK'nın 61. maddesinde genel olarak işçiye hizmeti karşılığında verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatler bütünü olarak tanımlanmıştır. GVK'nın 23/10. maddesi ile ise çalışanların toplu olarak işyerine gidip gelmelerini sağlamak için işveren tarafından yapılan toplu taşıma giderleri ücret açısından gelir vergisinden istisna edilmiştir. Şirketin, çalışanlarının her birine ayrı ayrı işyerine gidip gelmeleri için, başka bir şirketten satın aldığı toplu taşıma kartları vermesi halinde, çalışanların toplu olarak işe getirilip götürülmesi durumu söz konusu değildir. Bu sebeple, bahsi geçen hükümler uyarınca, söz konusu kart bedellerinin doğrudan gider yazılması söz konusu olmamakla beraber, ücretin bir unsuru olması sebebiyle, ücret içinde vergilendirilmiş olması şartı ile kurum kazancının tespitinde gider olarak kabul edilmesi mümkündür."

2. İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı'nın 4.2.2009 tarih ve 2517 sayılı özelgesi;
"Ticari kazancın tespitinde tahakkuk ve dönemsellik ilkeleri geçerlidir. Bu ilkeler uyarınca, gelir ve gider unsurlarının ilgili oldukları döneme kaydedilmesi gerektiği gibi gelir unsurlarının da mahiyet ve tutar itibariyle kesinleştikleri dönem kazancının tespitinde dikkate alınmaları gerekir. Bu sebeple, müşterilerle yapılan yıllık bakım sözleşmelerinin bakım bedelinin tamamının sözleşmenin yapıldığı tarihte fatura edilmesine rağmen işin devam eden yıl bitirilmesi halinde, yapılan işten elde edilen kazancın, mahiyeti ve tutarı fatura tarihi itibariyle kesinleştiği nazara alınarak fatura tanzim tarihinde kurum kazancına dâhil edilmesi gerekir."

3. Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı'nın 21.4.2009 tarih ve 13376 sayılı özelgesi;
"Özel iletişim vergisi mükellefi olmayan şirketin, sabit ve mobil telekomünikasyon hizmetlerinden yararlanması neticesinde adına düzenlenen faturalarda yer alan özel iletişim vergisini, 6802 sayılı Gider Vergisi Kanunu'nun 6. maddesi ve 19 seri No'lu KVK Sirkülerinin açıklamaları uyarınca, kurum kazancının tespitinde gider olarak nazara alması mümkün değildir."

4. Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı'nın 23.3.2009 tarih ve 9289 sayılı özelgesi;
"KDVK'nın 29. maddesi hükmünde ve 23 seri No'lu KDVK Genel tebliğinde açıklandığı üzere, ilgili yıl hesap dönemi kapandıktan sonra alınan faturalara ilişkin katma değer vergisinin, vergiyi doğuran olayın olduğu hesap dönemi kapandıktan sonra indirim konusu yapılması mümkün değildir. Bununla birlikte, ticari kazancın tespitinde dönemsellik ve tahakkuk ilkeleri esas olup, kurum kazancı da ticari kazanç ilklerine göre tespit edilmektedir. Bu açıklamalar uyarınca, hesap dönemi kapandıktan sonra gelen faturalar, tahakkuk ettikleri yıl gideri olarak nazara alınır. Faturanın geç gelmesi nedeniyle indirim konusu yapılamayan katma değer vergisi tutarı ise maliyet veya gider unsuru olarak kurum kazancının tespitinde dikkate alınır."

5. Adana Vergi Dairesi Başkanlığı'nın 19.9.2008 tarih ve 2542 sayılı özelgesi;
"Ödenen tazminatların gider olarak yazılabilmeleri için, işle ilgili olmaları, işletme sahibinin kusurundan kaynaklanmamaları, sözleşmeye, ilam ve kanun emrine istinaden ödenmiş olmaları şarttır. Bu sebeple, şirket ortağının şirket aracını kullanırken kişisel kusuru ile sebebiyet verdiği trafik kazası sonucunda, mahkeme kararına istinaden ödenen tazminatın kurum kazancının tespitinde gider olarak kabul edilmesi söz konusu değildir."

6. İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı'nın 3.4.2009 tarih ve 2998 sayılı özelgesi;
"Şirketin kiralamış olduğu işyeri için deprem, su baskını, yangın, terör vb. olaylara karşı mülkiyet olarak yapılan sigorta poliçesinin, şirket adına düzenlenmesi ve sigorta prim ödemelerinin de şirket tarafından yapılmış olması şartı ile prim ödemeleri kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınabilir."


Veysi Seviğ - Bumin Doğrusöz
 

Benzer konular

Üst