Özelgelerde Serbest Meslek Kazancı

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
5,705
Konum
İSTANBUL
ÖZELGELERDE SERBEST MESLEK KAZANCI1. İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı'nın 12.2.2008 tarih ve 1248 sayılı özelgesi:
"GVK'nın 110 seri no'lu genel tebliğinde 1479 sayılı Bağ-Kur Kanunu kapsamına giren serbest meslek erbabının ödedikleri Bağ-Kur primlerini anılan tebliğde belirtilen esaslar dahilinde mesleki kazançları dolayısıyla verecekleri yıllık beyannamede gösterdikleri gelirden indirebilecekleri açıklaması yer almıştır. 256 seri no'lu genel tebliğde ise söz konusu primlerin Gelir Vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılabilmesi için, ödeme tutarı ve tarihinin belgelendirilmesi gerektiği ve gelirin elde edildiği dönem ile ilişkili olması ve bu dönem sonuna kadar ödenmiş olması gerektiği belirtilmiştir. 3201 sayılı "Yurtdışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurtdışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanun"un "Amaç ve Kapsam" başlıklı 11. maddesinde; "18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşlarının yurtdışında geçen ve belgelendirilen çalışma süreleri, bu çalışma süreleri arasında veya sonunda her birinde bir yıla kadar olan işsizlik süreleri ve yurtdışında ev kadını olarak geçen süreleri, 2. maddede belirtilen sosyal güvenlik kuruluşlarına prim, kesenek ve karşılık ödenmemiş olması ve istekleri halinde bu kanun hükümlerine göre sosyal güvenlikleri bakımından değerlendirileceği hükmüne yer verilmiştir. Bu hükümlere göre ilgili mükellefin, yurtdışında bulunduğu süre için borçlanarak ödemiş olduğu ve belge ile tevsik ettiği Bağ-Kur primi ödemelerinin, ödendiği yıla ait yıllık Gelir Vergisi beyannamesi ile beyan edilen serbest meslek kazancından indirilmesi mümkün bulunmaktadır."

2. İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı'nın 13.10.2008 tarih ve 8451 sayılı özelgesi:
"GVK'nın 68. maddesinde, serbest meslek kazancının tespitinde hasılattan indirilebilecek giderler sayma yoluyla belirtilmiş olup, serbest meslek erbabının kendisine ait işyerini elde etmek için yapmış olduğu borçlanmalar nedeniyle ödeyeceği faizlerin gider olarak indirileceğine dair özel bir hükme yer verilmemiş ise de aynı maddenin 1. bendinde genel giderler düzenlemesinde işyeri kendi mülkü olanların kira yerine amortismanı gider olarak kabul edilmiştir. Öte yandan 163 seri no'lu VUK genel tebliğinde, iktisadi kıymetlerin iktisap tarihinden ilgili hesap dönemi sonuna kadar tahakkuk eden kredi faizlerinin maliyet bedeline intikal ettirilmesinin zorunlu olduğu düzenlemesine yer verilmiştir. Bu nedenle, işyeri olarak kullanılmak üzere tüketici kredisi ile satın alınan gayri menkule ilişkin kredi faiz ödemelerinden, iktisadi kıymetin aktife alındığı tarihten hesap dönemi sonuna kadar tahakkuk edenlerinin maliyet bedeline intikal ettirilmesi, bu tarihten sonra yapılan faiz ödemelerinin ise doğrudan gider yazılması veya maliyet bedeline dahil edilmesi gerekir."

3. Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı'nın Kasım 2008 tarih ve 62 sayılı özelgesi:
"Serbest meslek erbabının envanterine kayıtlı işyerini kiraya vermek suretiyle elde edeceği kazancın serbest meslek kazancı sayılacağına dair GVK'da bir düzenleme yoktur. Ayrıca gayrimenkul sermaye iradına ilişkin 70. maddenin 2. fıkrasında zirai ve ticari kazançlara yer verilmiş olup, serbest meslek kazancına yer verilmemiştir. Bu hükümler uyarınca, envanterine kayıtlı işyerini kiraya veren serbest meslek erbabının söz konusu işyeri için elde etmiş olduğu kira bedeli için serbest meslek makbuzu düzenlemesi söz konusu değildir.

Veysi Seviğ - Bumin Doğrusöz
 

Benzer konular

Üst