resim

Peşin Fiyatlandırma Anlaşmaları

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
5,688
Konum
İSTANBUL
Peşin fiyatlandırma anlaşmaları


Kurumlar Vergisi Yasası'nın 13'üncü maddesinin (5) numaralı fıkrası uyarınca kurumların "İlişkili kişilerle yapılan mal veya hizmet alım ya da satımında uygulanacak fiyat veya bedelin tespitine ilişkin yöntemler, mükellefin talebi üzerine Maliye Bakanlığı ile anlaşılarak belirlenebilir. Bu şekilde belirlenen yöntem, 3 yılı aşmamak üzere anlaşmada tespit edilen süre şartlar dahilinde kesinlik taşır."

Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan "Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkındaki" (1) numaralı tebliğ ile yapılan açıklamadan da anlaşılacağı üzere "Peşin Fiyatlandırma Anlaşması" olarak tanımlanan yöntem sadece Kurumlar Vergisi mükellefleri için geçerli bulunmaktadır. Bu bağlamda 01.01.2008 tarihinden itibaren Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı'na kayıtlı mükelleflerin, 01.01.2009 tarihinden itibaren ise tüm kurumlar vergisi mükelleflerinin ilişkili kişilerle yaptıkları yurtdışı işlemlerine ilişkin olarak bu yönteme göre işlem yapmaları mümkün bulunmaktadır.

Peşin fiyatlandırma anlaşmasına ilişkin süreç, mükellefin yazılı başvurusu üzerine başlayacak olup, söz konusu başvuru yapılırken mükelleflerin aşağıdaki bilgi ve belgeleri idareye sunması gerekmektedir.

* Yazılı başvuru (Yazılı başvuruda anlaşmanın süresine ilişkin talep, anlaşma sürecine katılacak mükelleflerin ya da temsilcilerin adları, TC kimlik numaraları, adresleri, telefon numaraları, mükellefin faaliyet konusu, kurumun yapısı (merkez, şube) ve ortakları, sermaye yapısı, içinde bulunduğu sektör, ekonomik ve hukuki geçmişi hakkında özel bilgiler, ilişkili kişilerin tanımı ve bu kişiler arasındaki mülkiyet ilişkilerine ilişkin bilgiler yer alacaktır.

* Üstlenilen işlevleri, sahip olunan risklerin ve kullanılan varlıkları içeren tüm bilgiler,

* Kritik varsayımlara ilişkin bilgiler ve gerekçeleri (önerilen transfer fiyatlandırması yöntemi ile bu yöntemin seçimine ve uygulanmasına esas teşkil eden koşullara ve varsayımlara ilişkin açıklamalar, analizler ve yapılan diğer çalışmalar)

* Gayri maddi varlıkların mülkiyetine ve alınan veya ödenen gayri maddi hak ve bedellerine ilişkin bilgi,

* İlişkili kişiler tarafından farklı muhasebe standartları ve yöntemleri kullanılıyor ise bunlara ilişkin bilgi,

* Başvuru tarihinin içinde bulunduğu hesap dönemine ilişkin ürün fiyat listeleri,

* Başvuru tarihinin içinde hesap dönemine ilişkin üretim maliyetleri,

* İlişkili kişiler arasındaki işlemlere uygulanan şirket için fiyatlandırma politikası,

* Başvuru tarihinin içinde bulunduğu hesap döneminde ilişkili ve ilişkisiz kişilerle yapılan işlemlerin miktarı ile fatura, dekont ve benzeri belgeler,

* İlişkili kişilerin son üç yıla ilişkin mali tabloları, Gelir ve Kurumlar Vergisi beyanname örnekleri, yurtdışı işlemlerine ait sözleşmelerin örnekleri,

* Önerilen transfer fiyatlandırması yöntemini destekeleyen son üç yıla ait finansal veriler ve bunlarla ilgili belgeler,

* İki veya daha fazla karşılaştırılabilir işlemin olması durumunda belirlenen emsal fiyat aralığı ve bu aralığın tespitinde kullanılan yöntem,

* Emsal fiyatın tespit edilmesi için gerekli diğer belgeler,

İdare gerek gördüğü takdirde mükelleften ilave bilgi ve belge isteminde bulunabilecektir. Bu bağlamda ilgili bilgi ve belgelerin yabancı dilde yazılmış olması halinde bunların Türkçeye çevrilerek ibrazı zorunludur.

Mükellef yapmış olduğu başvuru ile iki taraflı veya çok taraflı peşin fiyatlandırma anlaşması isteminde bulunabilir. İdarenin iki taraflı ya da çok taraflı peşin fiyatlandırma anlaşmasına ilişkin istemi incelenerek ilgili ülke veya ülkelerle anlaşma/anlaşmalar bulunması koşuluyla bu anlaşmalar çerçevesinde değerlendirme yapılabilecektir.

Yapılan başvurular, sunulan bilgi ve belgelerle birlikte idare tarafından bir ön değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

İdare mükellefin yaptığı başvuruda yer alan bilgi ve belgeler üzerinden peşin fiyatlandırma anlaşmasının uygun olup olmadığını, ne tür bilgilere ihtiyaç olduğunun tespiti için yapılan ön değerlemede idare ilave bilgi belge isteminde bulunabilir.

İkinci aşamada başvuru üzerinde gerekli analiz yapılır.

Analizi müteakip mükellef başvurusu aynen kabul edilebilir veya gerekli değişikliklerin yapılması koşuluyla kabul edilebileceği husus mükellefe bildirilir veya tamamen ret olunabilir.

Peşin fiyatlandırma anlaşmalarının süresi en fazla üç yıl olup, söz konusu anlaşma imzalandığı tarihten itibaren hüküm ifade eder.

Mükellef mevcut bir peşin fiyatlandırma anlaşmasının yenilenemesi isteminde bulunabilir.

Veysi Seviğ

referans / 11.04.2008
 
Üst