zirve

Sendikalarda Denetim 3568 Sayılı Yasaya Aykırı Olarak Sadece YMMlere Veriliyor

Üyelik
13 Şub 2009
Mesajlar
394
Değerli Meslektaşlar

SENDİKALARDA DENETİM YETKİSİ 3568 SAYILI MESLEK YASAMIZA AYKIRI OLARAK SADECE YMMLERE VERİLİYOR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işçi ve işveren konfederasyonlarına Sendikalar Kanunu'nda değişiklikler öngören yeni bir taslak gönderdi. Bu taslağa göre,

Sendika ile üst kuruluşlarının gelir ve giderlerine ilişkin yıllık ve genel kurul dönemine ilişkin mali denetimi, yeminli mali müşavirlerce yapılacak. Bu denetimin yapılması, kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmayacak.
... ... ... Denetim esasları, işçi ve işveren konfederasyonlarının görüşleri alınarak hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenecek.

Yukarıdaki söz konusu kanun tasarısı üzerinde bu defa taraflar anlaşmış gözüküyor. Bu yasama dönemi içinde kanunun çıkarılması öngörülüyor

Bu durumda Tüm SMMM Odalarına ve meslektaşlarımıza görevler düştüğü kanatindeyim 3568 sayılı meslek yasamızda YMMler ve SMMMler birlikte denetim yetkisine sahiptir. Gerek SPK ve AB uygulamaları ile yeni TTK'da denetim yetkisi tüm mensuplarına tanındığı halde sendikalar kanununda farklı bir uygulama ile karşılaşılmıştır Bu yüzden SMMMlerin3568 sayılı yasayla kendilerine verilen yetkiye sahip çıkmaları gerekmektedir. Aksi halde gelecek kuşakları da kapsayacak bir hak kaybıyla karşı karşıya olduğumuzu düşünüyorum

Tüm meslektaşlardan öneri ve katkı bekliyorum
Saygılarımla
 
Üyelik
22 Ocak 2010
Mesajlar
155
Konum
İzmir
Ynt: Sendikalarda Denetim 3568 Sayılı Yasaya Aykırı Olarak Sadece YMMlere Veriliyor

Değerli Meslektaşımıza katılmamak elde değil.

Özellikle SMMM Odalarının bu konuda birlikte hareket etmeleri gerekmektedir. Ben bireysel çabaların çok öenmli olduğunu düşünüyorum ama savaşları bireyler değil ordular kazanır diye düşünüyorum. Tüm illerdeki meslek mensuplarının ilgili SMMM Odasını arayarak bu konuda çalışma yapıp yapmadıklarını, Odaların komitelerinin (özellikler Denetim Standartları...) bu konuda bir çalışma hazırlamaları ve Oda başkanlarının bu çalışmayı, denetim ile ilgili yönetmelik ve diğer çalışmaları yapacak ilgililere ivedilikle ulaştırmaları gerektiğini düşünüyorum.

İlk iş PAzartesi sabah (her ne kadar KDV nin son gğnğ dahi olsa bencu bu iş çok önemlidir) erkenden İzmir SMMM Odasını arayıp konu hakkkında görüşümü sözlü bildirmek, akabinde yönetim kurulunda görüşülmesi için bir dilekçe ile de talebimi yazılı olarak vermek olacaktır.

Ayrıca bu düzenlemeyi yapacak ilgili kuruluş kim ise ortak bir metin hazırlyıp faks çekmeyi öneriyorum. Mail atmak daha kolay gelebilir ama server bloke edilip gönderdiğimiz mailler engellenebilir ama faks yada PTT posta böyle olmayacaktır. Bu güne kadar onbinlerce, yüzbinlerce beyanname doldurup göndermiş meslek mensuplarına ve adaylarına sesleniyorum. Terzi kendi sökügünü diksin artık, bir telefon, bir faks, bir PTT Postası.

Haydi arkadaşlar,
Birlikten kuvvet doğar.
 
Üyelik
22 Ocak 2010
Mesajlar
155
Konum
İzmir
Ynt: Sendikalarda Denetim 3568 Sayılı Yasaya Aykırı Olarak Sadece YMMlere Veriliyor

Hepmizin malumu olan TTK Madde 400 aşağıdadır.
Kanun ne kadar güzel bir şekilde denetiçileri tarif etmektedir.
Kanun kapsamındaki denetlemeleri yapacak olanların bu konuda da denetlemeleri yapması ayrıca bir tanım yapılmaması gerekmektedir. Sendikaların denetimi hakkında çıkarılacak mevzuatın direk TTK 'daki denetime ve dentçilere atıfta bulunması bence en sağlıklı ve pratik yoldur.

İnşallah başarılı olmak için hep beraber çalışalım.


TTK Madde 400

II ? Denetçi olabilecekler

MADDE 400- (1) Denetçi, ancak ortakları, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir unvanını taşıyan bir bağımsız denetleme kuruluşu olabilir. Orta ve küçük ölçekli anonim şirketler, bir veya birden fazla yeminli mali müşaviri veya serbest muhasebeci mali müşaviri denetçi olarak seçebilirler. Bağımsız denetleme kuruluşlarının kuruluş ve çalışma esasları ile denetleme elemanlarının nitelikleri Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan, Bakanlar Kurulunca yürürlüğe konulacak bir yönetmelikle düzenlenir. Aşağıdaki hâllerden birinin varlığında, yeminli mâlî müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir, bağımsız denetleme kuruluşu ve bunun ortaklarından biri ve bunların ortaklarının yanında çalışan veya bu cümlede anılan kişilerin mesleği birlikte yaptıkları kişi veya kişiler, ilgili şirkette denetçi olamaz. Şöyle ki, önceki cümlede sayılanlardan biri;

a) Denetlenecek şirkette pay sahibiyse,

b) Denetlenecek şirketin yöneticisi veya çalışanıysa veya denetçi olarak atanmasından önceki üç yıl içinde bu sıfatı taşımışsa,

c) Denetlenecek şirketle bağlantısı bulunan bir tüzel kişinin, bir ticaret şirketinin veya bir ticari işletmenin kanuni temsilcisi veya temsilcisi, yönetim kurulu üyesi, yöneticisi veya sahibiyse ya da bunlarda yüzde yirmiden fazla paya sahipse yahut denetlenecek şirketin yönetim kurulu üyesinin veya bir yöneticisinin alt veya üst soyundan biri, eşi veya üçüncü derece dâhil, üçüncü dereceye kadar kan veya kayın hısmıysa,

d) Denetlenecek şirketle bağlantı hâlinde bulunan veya böyle bir şirkette yüzde yirmiden fazla paya sahip olan bir işletmede çalışıyorsa veya denetçisi olacağı şirkette yüzde yirmiden fazla paya sahip bir gerçek kişinin yanında herhangi bir şekilde hizmet veriyorsa,

e) Denetlenecek şirketin defterlerinin tutulmasında veya finansal tablolarının düzenlenmesinde denetleme dışında faaliyette veya katkıda bulunmuşsa,

f) Denetlenecek şirketin defterlerinin tutulmasında veya finansal tablolarının çıkarılmasında denetleme dışında faaliyette veya katkıda bulunduğu için (e) bendine göre denetçi olamayacak gerçek veya tüzel kişinin veya onun ortaklarından birinin kanuni temsilcisi, temsilcisi, çalışanı, yönetim kurulu üyesi, ortağı, sahibi ya da gerçek kişi olarak bizzat kendisi ise,

g) (a) ilâ (f) bentlerinde yer alan şartları taşıdığı için denetçi olamayan bir denetçinin nezdinde çalışıyorsa,

h) Son beş yıl içinde denetçiliğe ilişkin meslekî faaliyetinden kaynaklanan gelirinin tamamının yüzde otuzundan fazlasını denetlenecek şirkete veya ona yüzde yirmiden fazla pay ile iştirak etmiş bulunan şirketlere verilen denetleme ve danışmanlık faaliyetinden elde etmişse ve bunu cari yılda da elde etmesi bekleniyorsa,

denetçi olamaz; ancak, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği, katlanılması güç bir durum ortaya çıkacaksa (h) bendindeki yasağın kaldırılması için belli bir süreyle sınırlı olarak onay verebilir.

(2) Bir bağımsız denetleme kuruluşunun, bir şirketin denetlenmesi için görevlendirdiği denetçi yedi yıl arka arkaya o şirket için denetleme raporu vermişse, o denetçi en az iki yıl için değiştirilir.

(3) Denetçi, denetleme yaptığı şirkete, vergi danışmanlığı ve vergi denetimi dışında, danışmanlık veya hizmet veremez, bunu bir yavru şirketi aracılığıyla yapamaz.

(4) Bu madde hükümleri, 554 üncü maddede öngörülen işlem denetçilerine de uygulanır. Kanunda veya esas sözleşmede aksi öngörülmemişse, işlem denetçisi genel kurul tarafından atanır ve görevden alınır.Kategori: 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
 
Üyelik
14 Haz 2005
Mesajlar
367
Ynt: Sendikalarda Denetim 3568 Sayılı Yasaya Aykırı Olarak Sadece YMMlere Veriliyor

meslek odalarımız, birliğimiz ilgililer alakalılar seçtiklerimiz nerede bir platformmu yapılır ne yapılır zaman nerde ve nasıl yapılcağını bilelim birliktelik sağlayıp eylem yapalım.
 
Üyelik
13 Şub 2009
Mesajlar
394
Ynt: Sendikalarda Denetim 3568 Sayılı Yasaya Aykırı Olarak Sadece YMMlere Veriliyor

Tekrar Merhaba Arkadaşlar

Öncelikle bu forumdaki Funda hanım ve Serhat Durmuş arkadaşa duyarlılıkları için kendi adıma teşekkür ederim Tabi bu konuda SMMM arkadaşların destekleri bu forumla sınırlı değil facebooktan ve diğer iletişim araçlarından da destekler gelmekte Ancak bence bazı püf noktaları belirleyip birlikte hareket etmemiz gerekmektedir Önce şu belitmek istiyorum 3568 meslek yasamızla SMMMlerin denetim hakkı vardır Bu hak Spk Ticaret Kanunu denetimi Sendikalar denetimi gibi ayrılamaz Bağımsız denetim bir bütündür Funda hanım zaten kanun maddeleriyle açıklamış Yasayla belirlenen bu hakkımızı savunmamaız kadar doğal bir durum olamaz Hukuki sürece başvurulduğu taktirde kanaatim sonuç alınacaktır Ancak bu süreç uzundur Bu yüzden kanun daha çıkmamışken tasarı halindeyken SMMM Odalarının harekete geçmesi uygundur Eğer oda ve yöneticilerimiz harete geçmezse faks ve diğer iletişim araçları ile ilgili kurumlara birlikte hazırlanacak metni göndermemiz en tabi hakkımızdır diye düşünüyorum SMMM arkadaşlarımız gelirlerinden şikayet etmekteler Ancak kanunen hakları olan bir gelir kaynağı sahip çıkmadığımız taktirde mahrum olacaktır Arkadaşlar burada gelir tabi sınıra kadar önemlidir Ancak burada kanunen verilmiş bir hakkın sınırlandırılması söz konusur. Biz bir şekilde geçimi sağlıyoruz Ancak gelecek kuşakların gelir kaybı büyük olacaktır İnanıyorum ki iyi anlatıldığı taktirde yetkililer bize hak vereceklerdir Ancak bu konu forum sayfalarında kalmamalıdır Bu yüzden bu konudan haberdar olan tüm SMMMler Tüm SMMM Odaları kendilerine ve gelecek kuşaklara karşı sorumludurlar Bu konudan haberdar tüm SMMMlerin ve SMMM adaylarının öncelikle de yöneticilerimizin sorumluluğu bulunmamaktadır Çünkü yarın bir SMMM kardaşimiz bu denetim hakkı varmış niye savunmadınız diyecektir
Saygılarımla
 
Üyelik
6 Eyl 2007
Mesajlar
666
Konum
İSTANBUL
Ynt: Sendikalarda Denetim 3568 Sayılı Yasaya Aykırı Olarak Sadece YMMlere Veriliyor

Konuya ilişkin,

Yahya ARIKAN başta olmak üzere tüm oda yöneticelerine konuya ilişkin tarafımdan bilgi ve gerekli çalışmaların başlatılması ilişkin yazılı talep iletilmiştir.

Bilgilerinize;
 
Üyelik
14 Haz 2005
Mesajlar
367
Ynt: Sendikalarda Denetim 3568 Sayılı Yasaya Aykırı Olarak Sadece YMMlere Veriliyor

bakalım ne olcak geri dönüşler olcakmı yoksa herşey danışıklı dövüşmü?
 
Üyelik
13 Şub 2009
Mesajlar
394
Ynt: Sendikalarda Denetim 3568 Sayılı Yasaya Aykırı Olarak Sadece YMMlere Veriliyor

Merhaba Arkadaşlar

Deeper Blue arkadaşa da duyarlığı için ayrıca teşekkür ederim Ben de Sendikalar Kanunu Taslağını Ankara SMMM Odası yönetimine ilettim Ankara İstanbul İzmir Odalarına iletmek bence yetmez konuyu takip etmemiz gerekiyor Özellikle geri dönüşlerine bakalım Bir de bence bu odalar dışında da Anadolu'daki tüm odalara meslektaşlarımız dilekçe ile konuyu sormalarında fayda var diye düşünüyorum Arkadaşlar tüm illerdeki meslektaşlar odalarını bu konuda bilgilendirsinler Tüm Türkiyedeki SMMM Odalarının forum sayfalarına da yazabiliriz Eğer odalarımız ve yöneticilerimiz yeterince ilgilenmezse Funda hanımın önerisini devreye alıp faks ve iletişim araçlarıyla hazırlayacağımız metni gönderebiliriz Bence önce odalarımız ve yöneticilerimizden gelen bilgilere bakalım Beraber olmaktan güç doğar sözünden yola çıkarak üstümüze düşen sorumluluğu yapmalıyız diye düşünüyorum Tüm illerdeki meslektaşlarımızın katkılarını bekliyoruz Tüm gelişmeleri bu forumdan paylaşalım Mesleki Paylaşım her zaman gereklidir Saygılarımla
 
Üyelik
16 Eyl 2008
Mesajlar
806
Ynt: Sendikalarda Denetim 3568 Sayılı Yasaya Aykırı Olarak Sadece YMMlere Veriliyor

sadece forum sayfalarında bile yazılsa artık etkili oluyor ::)
 
Üyelik
13 Şub 2009
Mesajlar
394
Ynt: Sendikalarda Denetim 3568 Sayılı Yasaya Aykırı Olarak Sadece YMMlere Veriliyor

Arkadaşlar SMMM Odalarını harekete geçirene kadar çabalarımıza devam edelim Saygılarımla
 
Üyelik
22 Ocak 2010
Mesajlar
155
Konum
İzmir
Ynt: Sendikalarda Denetim 3568 Sayılı Yasaya Aykırı Olarak Sadece YMMlere Veriliyor

Değerli arkadaşlar;

Tartışmalı yasa maddesi ektedir.
Ben kanun tasarısının 35 nci maddesinin Önder Beyin tavsiye ettiği gibi kanun yasalaşmadan önce benim öen sürdüğüm şekilde TTK ya atıfta bulunarak çıkarılmasından yanayım.

Gerekçem şudur.

Maalesef hiç katılmasamda denetim işini YMM meslek mensuplarının SMMM meslek mensuplarından daha iyi yapacağı gibi henüz kırılması zor bir ön yargı mevcuttur. Buda geçmişte 3568 sayılı yasa çıktığında SM ve SMMM meslek mensubu adayları, mesleğe kabul edilirken olması gereken titizlik gösterilmediğindendir.

Olan olmuş. Arkada kalanlar önde gidenlere yetişmiş ve meslek bir yerlere artık gelmiştir. Bu yeni durum bazı çevrelerde ya kasten yada cahillikten gözardı edilerek YMM meslek mensupları lehine düzenlemelere sebep olmuştur. (YMM leri ve YMM ünvanını seviyoruz. Bende süre şartım dolunca almayı umuyorum)

Fakat yeni TTK bu ön yargıdan uzak olarak düzenlenmiştir. Bu sebeple bu kanunu referans göstermek (akil adamlarca düzenlenmiş bu kanununun) sendikalar kanununu hazırlayacak kurul üzerinde olumlu bir etki yaratacağıdır. Ayrıca sadece vergi denetimin olması TFRS denetiminin olmaması da sendikalar kanunun eksigidir. Sanırım Geçici madde bu sebepledir. 3568 sayılı kanunun smmm lere ve ymm lere birlikte verdiği denetim yetkisinin başka bir kanunla gasb edilmesi ve sadece ayrıcalıklı bir zümreye sunulması doğru değildir.

Görüşlkerinizi merakla bekliyorum.SENDİKALAR KANUNU TASARISI
Denetim ve Müeyyideler
Denetim
Sendikaların denetimi
Madde -35

Denetim, Denetleme kurulları ve denetçiler tarafından yapılır.

Sendika ve konfederasyonlarda denetleme kurulları veya denetçiler tarafından yapılacak idari ve mali denetimde yönetim ve işleyişin, gelir ve giderlerin, bunlarla ilgili işlemlerin yasa, tüzük ve genel kurul kararlarına uygun olup olmadığı incelenir.

Sendika ve konfederasyonların gelir ve giderleri, yıllık dönemler halinde, 3568 sayılı Yasaya göre ruhsat almış ve denetim yetkisine sahip meslek mensubu yeminli mali müşavirlere denetlettirilir. Yeminli mali müşavir denetiminin yapılıp yapılmamasına genel kurulca karar verilir.

Üye veya delegelerin beşte birinin yazılı müracaatı üzerine de yeminli mali müşavir denetimi yaptırılabilir. Bu istem yönetim kurulunca yerine getirilir.

Bu kuruluşlarca denetimin yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim esasları, işçi ve işveren konfederasyonlarının yazılı görüşleri alınarak hazırlanacak bir tüzükte gösterilir.

Tüzük ve yönetmelikler :
Madde -50
Geçici Madde 1
- 35. ve 44. maddelerinde çıkarılması öngörülen tüzükler bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde gerçekleştirilir.
 
Üyelik
22 Ocak 2010
Mesajlar
155
Konum
İzmir
Ynt: Sendikalarda Denetim 3568 Sayılı Yasaya Aykırı Olarak Sadece YMMlere Veriliyor

Taslaktaki mevcut durumun yasalaşması ihtimaline karşı birde dava hazırlığı yapılması doğru olacaktır. Zaten dava gerekçeleri ile bizim kanunu hazırlayan komisyona mevcut haliyle yasalaşmaması için sunduğumuz gerekçelerde aynı olacağından, bu tür bir çalışmanın fayda getireceğini de düşünüyorum.
 
Üyelik
13 Şub 2009
Mesajlar
394
Ynt: Sendikalarda Denetim 3568 Sayılı Yasaya Aykırı Olarak Sadece YMMlere Veriliyor

Merhaba Arkadaşlar

Söz konusu durumda eğer düzeltme olmazsa dava kaçınılmazdır Tabi eğer hakkımızı korumak istiyorsak bu aşamada da öncellikle iş SMMM Odalarına daha sonra SMMM bağımsız denetim şirketlerine daha sonra da SMMMlere görev düşmektedir Ancak benim fikrim Çalışma Bakanlığına bu konuyla ilgilenen birime oda yetkililerinden bir heyet oluşturarak gidilmesi, eğer 3568 sayılı meslek yasamıza aykırı bu durum düzeltilmezse konunun yargıya taşınacağı belirtilmelidir. Konu iyi anlatıldığı taktirde Çalışma Bakanlığı yetkilileri bu konuyugöz ardı etmeyeceklerdir Ben şahsen konunun Bakan dahil iletilmesi görüşündeyim Ancak bunu oda yöneticilerimizi atlayarak değil meslek etiği gereği onlarla birlikte yapılması taraftarıyım Yanlız eğer oda yöneticilerimiz gerekli girişimleri yapmadıkları taktirde faks ve diğer araçlarıyla konunun duyurulmasını düşünüyorum Eğer bu konuda başarılı olursak kanımca bağımsız denetim konusunda SMMM YMM farkını gerektirecek bir durumu hiç bir kurum düzenlemelerinde yer vermeyecektir Emek ve çaba gösterilmeden hiç bir şey olmuyor Tüm meslektaşlarımdan öneri katkı ve katkıların bu forumda paylaşılmasını bekliyorum
Saygılarımla
 
Üyelik
22 Ocak 2010
Mesajlar
155
Konum
İzmir
Ynt: Sendikalarda Denetim 3568 Sayılı Yasaya Aykırı Olarak Sadece YMMlere Veriliyor

Değerli Arkadaşlarım,

adı anılan konu hakkında, İzmir SMMM Odası Denetim Standartları komitesi olarak bugün acil toplantı yaptık ve İzmir SMMM Odasına, toplantı tutanağını; Yönetim Kurulunda görüşülmesi için sunduk.
 
Üyelik
13 Şub 2009
Mesajlar
394
Ynt: Sendikalarda Denetim 3568 Sayılı Yasaya Aykırı Olarak Sadece YMMlere Veriliyor

Değerli Meslektaşlar

İzmirdeki Meslektaşlarımıza Funda hanım aracılığı ile teşekkür ve selamlarımı iletiyorum Ankara SMMM Odası yönetimine Sendikalar Kanunu Taslağı tarafımdan iletildi Konu Ankara SMMMO nun da gündeminde Bu çabaların ne kadar etkili olup olamayacağını zamanla göreceğiz Bu konuyu sadece 1-2 oda ve birkaç kişinin insiyatifine bırakmayalım Hep birlikte yarınlarımıza sahip çıkalım Diğer illerimizden de gelişme ve haberler bekliyoruz Konuyla ilgili tüm gelişmeleri burada paylaşalım
İyiçalışmalar
 
Üyelik
16 Eyl 2008
Mesajlar
806
Ynt: Sendikalarda Denetim 3568 Sayılı Yasaya Aykırı Olarak Sadece YMMlere Veriliyor

smmm odaları ile ymm odaları arasında iletişim yok mu?konu tartışılmadan mı taslaklar oluşturuluyor?türmob'dan görüş alınmış ise nasıl sadece ymm'ler dikkate alınmış smmm'ler unutulmuş?sizce de bu durum tuhaf değil mi? ;D
 
Üyelik
13 Şub 2009
Mesajlar
394
Ynt: Sendikalarda Denetim 3568 Sayılı Yasaya Aykırı Olarak Sadece YMMlere Veriliyor

hamdilevent ' Alıntı:
smmm odaları ile ymm odaları arasında iletişim yok mu?konu tartışılmadan mı taslaklar oluşturuluyor?türmob'dan görüş alınmış ise nasıl sadece ymm'ler dikkate alınmış smmm'ler unutulmuş?sizce de bu durum tuhaf değil mi? ;D

Merhaba Hamdi Levent Arkadaş
Bağımsız Denetimde SMMM'lerin Yaşadıkları Hak Kayıpları adlı başlıkta bu forumda daha önce de konuyu tartıştık Ayrıca Gökhan Dede üstadımız Bağımsız Denetimde YMM/SMMM ayrımına son verilmelidir yazısı bu forumda yayınlandı Konunun özü şu bir kurum yasal düzenleme yaparken danışman yada komisyonda YMM üstadımız varsa bağımsız denetim kısmına YMM ibaresini koyduruyor Tabi burada Turmoba görev düşüyor Ancak orada da yönetimde 5-4 YMM çoğunluğu bulunmakta Meclistede YMM üstadlarımız ağır basınca dolayısyla kanun yönetmelik ve tebliğler böyle çıkıyor Yanlız bu durum 3568 meslek yasamıza aykırı Bu duruma rağmen bir çok örnekle karşı karşıya kalınmıştır

Konuyla ilgili tespit ve fikirlerim bunlardır Hata ve yanlışlık olmasının kanıtlanması halinde düzeltme hakkını saklı tutarım Doğruyu bulursak hepimiz faydalanırız Ancak yaklaşık 10 senedir bu görüşlerime düzeltme gelmemiştir. Demekki durum bundan ibarettir.
Saygılarımla
 
Üyelik
16 Eyl 2008
Mesajlar
806
Ynt: Sendikalarda Denetim 3568 Sayılı Yasaya Aykırı Olarak Sadece YMMlere Veriliyor

belki de asıl sıkıntı o koltuklarda oturan arkadaşlar gün içinde diğer odalar resmi kurumlar ve siyasetçiler ile olan ilişkilerinde ne oranda smmm'lerin sıkıntıları konuşulmakta belki sıfıra yakın bir oranda en son ki seçim dönemlerinde de ne yazık ki bu tür şeyler gündeme geldi o sebeple durumu tekrardan düşünmeleri ve iletişim kanallarını yoğunlaştırmalı odalar ve bu iletişimde smmm sorunlarının konuşulma yüzdesi arttıkça sıkıntılar çok hızlı çözülecektir ne dersiniz? ;D
 
Üyelik
13 Şub 2009
Mesajlar
394
Ynt: Sendikalarda Denetim 3568 Sayılı Yasaya Aykırı Olarak Sadece YMMlere Veriliyor

hamdilevent ' Alıntı:
belki de asıl sıkıntı o koltuklarda oturan arkadaşlar gün içinde diğer odalar resmi kurumlar ve siyasetçiler ile olan ilişkilerinde ne oranda smmm'lerin sıkıntıları konuşulmakta belki sıfıra yakın bir oranda en son ki seçim dönemlerinde de ne yazık ki bu tür şeyler gündeme geldi o sebeple durumu tekrardan düşünmeleri ve iletişim kanallarını yoğunlaştırmalı odalar ve bu iletişimde smmm sorunlarının konuşulma yüzdesi arttıkça sıkıntılar çok hızlı çözülecektir ne dersiniz? ;D

Meclisteki temsil oranı, Turmobtaki temsil oranı, SMMM Odalarının ve SMMMlerin TTK haricindeki denetimin farkına varmaları, Tüm SMMM odalarında bağımsız denetim komisyonlarının işlevsel hale getirilmesi Bu komisyonların Sorumlu Ortak Başdenetçi ağırlıklı oluşturulması Turmobun geri çeklilen tebliğdeki gibi Bağımız Denetim Merkezinin oluşturulması Türkiye Denetim Standartları yasa tasarı ve sonrasında kurulması düşünülen kurulun kurulması Bu kurulun yetkilendirme ve haksız rekabetin önlenmesinde adımlar atması Bağımsız Denetim Derneğinin sadece 4 büyüklerden ibaret olmaması AB Standartların da olduğu gibi kayıt girenler ve onları kontrol edenlerin olması Kurumların yeterli olmaması halide Rosc raporundaki Bağımsız Denetçiler Birliğinin kurulması gibi bu örnekleri uzatabiliriz Görüldüğü gibi parametreler birden fazla Ancak içlerinde 1-2 veya 3ünün gerçekleşmesi kanımca büyük oranda bağımsız denetimi AB Standartlarına yaklaştırabilir Bu saydıklarım fazla gelebilir Ancak kaanatimce beyin fırtınası yapılmadığı için bağımsız denetimdeki belirsizlikler sürmektedir.
 
Üyelik
22 Ocak 2010
Mesajlar
155
Konum
İzmir
Ynt: Sendikalarda Denetim 3568 Sayılı Yasaya Aykırı Olarak Sadece YMMlere Veriliyor

Arkadaşlar 27.09.2011 tarihinde yaptığımız toplanıtımızın raporunu sizlerle paylaşmak istedim. Sizler nerler yaptınız. Bilgilendirirseniz hoş olur.

İZMİR SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
DENETİM STANDARTLARI KOMİTESİ
TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı Tarihi : 27.09.2011
Toplantı Yeri : -
Toplantıya Katılanlar : -
Toplantı Konusu : Yeni çıkarılacak Sendikalar Kanunu Tasarısı' nın ''Denetim ve Müeyyideler , Denetim ,Sendikaların Denetimi'' başlıklı 35. maddesidirYeni düzenlenen Sendikalar Kanunu Tasarısı madde 35 şu şekildedir:

''Denetim ve Müeyyideler
Denetim
Sendikaların denetimi
Madde -35
Denetim, Denetleme kurulları ve denetçiler tarafından yapılır.

Sendika ve konfederasyonlarda denetleme kurulları veya denetçiler tarafından yapılacak idari ve mali denetimde yönetim ve işleyişin, gelir ve giderlerin, bunlarla ilgili işlemlerin yasa, tüzük ve genel kurul kararlarına uygun olup olmadığı incelenir.

Sendika ve konfederasyonların gelir ve giderleri, yıllık dönemler halinde, 3568 sayılı Yasaya göre ruhsat almış ve denetim yetkisine sahip meslek mensubu yeminli mali müşavirlere denetlettirilir. Yeminli mali müşavir denetiminin yapılıp yapılmamasına genel kurulca karar verilir.

Üye veya delegelerin beşte birinin yazılı müracaatı üzerine de yeminli mali müşavir denetimi yaptırılabilir. Bu istem yönetim kurulunca yerine getirilir.

Bu kuruluşlarca denetimin yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim esasları, işçi ve işveren konfederasyonlarının yazılı görüşleri alınarak hazırlanacak bir tüzükte gösterilir.

Tüzük ve yönetmelikler :
Madde -50
Geçici Madde 1- 35. ve 44. maddelerinde çıkarılması öngörülen tüzükler bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde gerçekleştirilir.''
Maalesef hiç katılmasak da denetim işini YMM meslek mensuplarının SMMM meslek mensuplarından daha iyi yapacağı gibi henüz kırılması zor bir ön yargı mevcuttur. Bu önyargı yeni düzenlenen ve sil baştan hazırlanan ''Yeni Sendikalar Kanunu Tasarısı'' nda da göze çarpmaktadır. Denetim işini SMMM meslek mensuplarının da kaliteli bir şekilde yapacağı malumumuzdur. Akil bilim adamları tarafından hazırlanan Yeni Türk Ticaret Kanunu bu ön yargıdan uzak olarak düzenlenmiştir. Yeni Türk Ticaret Kanunu Madde 400 de denetçileri şu şekilde tarif etmektedir.TTK Madde 400

II ? Denetçi olabilecekler

MADDE 400- (1) Denetçi, ancak ortakları, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir unvanını taşıyan bir bağımsız denetleme kuruluşu olabilir. Orta ve küçük ölçekli anonim şirketler, bir veya birden fazla yeminli mali müşaviri veya serbest muhasebeci mali müşaviri denetçi olarak seçebilirler. Bağımsız denetleme kuruluşlarının kuruluş ve çalışma esasları ile denetleme elemanlarının nitelikleri Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan, Bakanlar Kurulunca yürürlüğe konulacak bir yönetmelikle düzenlenir. Aşağıdaki hâllerden birinin varlığında, yeminli mâlî müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir, bağımsız denetleme kuruluşu ve bunun ortaklarından biri ve bunların ortaklarının yanında çalışan veya bu cümlede anılan kişilerin mesleği birlikte yaptıkları kişi veya kişiler, ilgili şirkette denetçi olamaz. Şöyle ki, önceki cümlede sayılanlardan biri;

a) Denetlenecek şirkette pay sahibiyse,

b) Denetlenecek şirketin yöneticisi veya çalışanıysa veya denetçi olarak atanmasından önceki üç yıl içinde bu sıfatı taşımışsa,

c) Denetlenecek şirketle bağlantısı bulunan bir tüzel kişinin, bir ticaret şirketinin veya bir ticari işletmenin kanuni temsilcisi veya temsilcisi, yönetim kurulu üyesi, yöneticisi veya sahibiyse ya da bunlarda yüzde yirmiden fazla paya sahipse yahut denetlenecek şirketin yönetim kurulu üyesinin veya bir yöneticisinin alt veya üst soyundan biri, eşi veya üçüncü derece dâhil, üçüncü dereceye kadar kan veya kayın hısmıysa,

d) Denetlenecek şirketle bağlantı hâlinde bulunan veya böyle bir şirkette yüzde yirmiden fazla paya sahip olan bir işletmede çalışıyorsa veya denetçisi olacağı şirkette yüzde yirmiden fazla paya sahip bir gerçek kişinin yanında herhangi bir şekilde hizmet veriyorsa,

e) Denetlenecek şirketin defterlerinin tutulmasında veya finansal tablolarının düzenlenmesinde denetleme dışında faaliyette veya katkıda bulunmuşsa,

f) Denetlenecek şirketin defterlerinin tutulmasında veya finansal tablolarının çıkarılmasında denetleme dışında faaliyette veya katkıda bulunduğu için (e) bendine göre denetçi olamayacak gerçek veya tüzel kişinin veya onun ortaklarından birinin kanuni temsilcisi, temsilcisi, çalışanı, yönetim kurulu üyesi, ortağı, sahibi ya da gerçek kişi olarak bizzat kendisi ise,

g) (a) ilâ (f) bentlerinde yer alan şartları taşıdığı için denetçi olamayan bir denetçinin nezdinde çalışıyorsa,

h) Son beş yıl içinde denetçiliğe ilişkin meslekî faaliyetinden kaynaklanan gelirinin tamamının yüzde otuzundan fazlasını denetlenecek şirkete veya ona yüzde yirmiden fazla pay ile iştirak etmiş bulunan şirketlere verilen denetleme ve danışmanlık faaliyetinden elde etmişse ve bunu cari yılda da elde etmesi bekleniyorsa,

denetçi olamaz; ancak, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği, katlanılması güç bir durum ortaya çıkacaksa (h) bendindeki yasağın kaldırılması için belli bir süreyle sınırlı olarak onay verebilir.

(2) Bir bağımsız denetleme kuruluşunun, bir şirketin denetlenmesi için görevlendirdiği denetçi yedi yıl arka arkaya o şirket için denetleme raporu vermişse, o denetçi en az iki yıl için değiştirilir.

(3) Denetçi, denetleme yaptığı şirkete, vergi danışmanlığı ve vergi denetimi dışında, danışmanlık veya hizmet veremez, bunu bir yavru şirketi aracılığıyla yapamaz.

(4) Bu madde hükümleri, 554 üncü maddede öngörülen işlem denetçilerine de uygulanır. Kanunda veya esas sözleşmede aksi öngörülmemişse, işlem denetçisi genel kurul tarafından atanır ve görevden alınır.SMMM ve YMM meslek mensupları birlikte veya ayrı ayrı SPK kanuna göre kurdukları Bağımsız Denetim Şirketleri ile SPK, BDDK, EPDK gibi kurumların denetimini şart koştuğu Türkiye?nin ileri gelen şirketlerinin denetimini adı anılan bağımsız denetim şirketleri (SMMM ve YMM ortakları ve personeli) başarı ile yapmaktadırlar. Ayrıca SMMM meslek mensuplarının denetim tecrübesi ve yeterliliği; yeni Türk Ticaret Kanunu'nda dahi onaylanmış ve kabul edilmişken; bazı çevrelerde ya kasten yada cahillikten bu durum göz ardı edilerek YMM meslek mensupları lehine düzenlemelere sebep olmuştur. Geçmişte düzenlenen ve yasalaşan ''Organize Sanayi Bölgelerinin Denetimi'' ve ''Gümrük Müsteşarlığı Denetim Yönetmeliği'' gibi yönetmeliklerde denetim sadece YMM meslek mensuplarına verilerek yetki gaspı yapılmıştır. 3568 sayılı kanunun SMMM meslek mensuplarına ve YMM meslek mensuplarına birlikte verdiği denetim yetkisinin başka bir kanunla gasp edilmesi ve sadece ayrıcalıklı bir zümreye sunulması doğru değildir. Geçmişte yapılan hataların yeniden yapılmaması için ''Yeni Sendikalar Kanunu Tasarısı Madde 35'' yasalaşmadan gerekli düzeltmenin yapılması son derece önem arz etmektedir.

İzmir SMMM Odası Yönetim Kurulu?na; hazırlanan bu toplantı tutanağının bir nüshasının verilerek yönetim kurulunun haberdar edilmesi ve diğer SMMM Oda Başkanlarının ve Yönetim Kurulu üyelerinin İzmir SMMM Odası tarafından aydınlatılarak bir birliktelik oluşturulması ve bu durum üzerinde hassasiyetle durmaları gerektiğinin hatırlatılması yerinde olacaktır.

TÜRMOB yönetim kurulunun ekseriyetle YMM meslek mensuplarından oluşması ve lobilerinin kuvvetli olması sebebiyle bu konuya müspet yönde eğilecekleri konusu tarafımızdan kuşkuyla karşılanmaktadır.
 

Benzer konular

Üst