SERBEST BÖLGEDE KDV

Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...
Üyelik
1 Haz 2005
Mesajlar
145
SERBEST BÖLGEDE FATURA ALIMLARINDAKİ KDV VE SERBEST MESLEK MAKBUZU KESTİĞİMİZDE KDV VE STOPAJI OLACAKMI BUNLA İLGİLİ KISA AÇIKLAMAR YAPARSANIZ SEVİNİRİM.
 
M

M_Schumacher

Ziyaretçi
Ynt: SERBEST BÖLGEDE KDV

Merhaba,

- Serbest Bölgelerde KDV UygulamasıSerbest Bölgeler ülkenin siyasi sınırları içersinde olmakla birlikte gümrük hattı dışında kaldıklarından bölge içinde yapılan mal teslimleri ile hizmet ifaları KDV?ye tabi değildir. Serbest Bölgeler Kanununda 5084 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik gelir ve kurumlar vergisi açısından yeni bir durum yaratmış ancak katma değer vergisi açısından yeni bir düzenleme getirmemiştir. Bu nedenle KDV açısından bugüne kadar geçerli olan uygulama devam edecektir.

ALINTI.

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

Sayı : B.07.1.GİB.4.34.16.01/GVK ?37-12379
Konu :Serbest bölgede faaliyet gösteren mükellefin serbest meslek erbabına yaptığı ödemelerden tevkifat yapılıp yapılmayacağı hk.

???????. VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNEİLGİ: ??/02/2006 tarih ve ??.. sayılı yazınız.
İlgide kayıtlı yazınızda, ??.. Serbest Bölgesinde faaliyet gösteren daireniz mükelleflerinden ????. vergi numarasında kayıtlı ????.2005 T.yılı muhasebe kayıtlarını yürüten serbest meslek erbabına yaptığı ödemelerden tevkifat yapılıp yapılmayacağı sorulmaktadır.
Bilindiği gibi, 06.02.2004 tarih ve 25364 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan 5084 sayılı Kanunun 8. maddesi ile 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu?nun 6.maddesi ?Serbest Bölgeler gümrük bölgesi dışında sayılır.
Bu bölgelerde gümrük ve kambiyo mükellefiyetine dair mevzuat hükümleri uygulanmaz.? Şeklinde değiştirilmiştir.
Yine aynı Kanunun 9.maddesi ile 3218 sayılı Kanuna eklenen Geçici 3. maddede ise;
?Maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almış mükelleflerin;
a) Bu bölgelerde gerçekleştirdikleri faaliyetleri dolayısıyla elde ettikleri kazançları, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla faaliyet ruhsatlarında belirtilen süre ile sınırlı olmak üzere gelir veya kurumlar vergisinden müstesnadır. Bu istisnanın 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu?nun 94.maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinin (b) alt bendi kapsamında yapılacak tevkifata etkisi yoktur.
b) Bu belgelerde istihdam ettikleri personele ödedikleri ücretler 31.12.2008 tarihine kadar gelir vergisinden müstesnadır. Ancak, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ruhsatlarında belirtilen süre 31.12.2008 tarihinden daha önceki bir tarihte sona eriyorsa, istisna uygulamasında ruhsatta yer alan sürenin bitiş tarihi dikkate alınır?..?hükmü yer almıştır.

Diğer taraftan 85 Seri No?lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği?nin 2.4. Bölümünde;
Serbest bölgelerde faaliyette bulunan gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin, 06.02.2004 tarihinden sonra Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü ve Kurumlar Vergisi Kanununun 24 üncü maddesi kapsamına giren ödemeler üzerinden tevkif ettikleri vergileri, bağlı bulundukları vergi dairesine mükellefiyet tesis ettirerek sorumlu sıfatıyla beyan edip ödemeleri gerekmektedir.
Örneğin, serbest bölgede faaliyet gösteren bir işletmenin yurtdışında mukim yabancı bir firmadan gayrimaddi hakkın kiralanması veya satın alınması dolayısıyla bu yabancı firmaya yapacağı ödemeler ile avukatlık hizmeti dolayısıyla avukatına yapacağı serbest meslek ödemeleri üzerinden anılan maddeler uyarınca tevkifat yapılacaktır.?açıklaması yer almıştır.
Buna göre, Serbest bölgede faaliyet gösteren söz konusu mükellefin serbest meslek erbabına yapacağı ödemeler üzerinden Gelir Vergisi Kanunu?nun 94/2-b maddesi gereğince tevkifat yapılması gerekmektedir.


Bilgi edinilmesini rica ederim.

Başkan a.
Grup Müdür V.
 

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
5,640
Konum
İSTANBUL
Ynt: SERBEST BÖLGEDE KDV

Sevgili forumdaş

Serbest bölgelerde veya serbst bölge dışından bölgeye yapılan hizmetlerin kdv karşısındaki durumu aşağıdaki gibidir

''Yurt dışından serbest bölgeye gelen veya serbest bölgeden yurtdışına giden mallar için serbest bölgede faaliyette bulunana firmalara verilen gümrük müşavirliği hizmetleri katma değer vergisinden müstesnadır.''

''Serbest Bölgeden yurtiçine , yurtiçinden serbest bölgeye veya serbest bölgeler arası malların intikali nedeniyle verilen gümrük müşavirliği hizmetleri ise genel hükümler çercevesinde katma değer vergisine tabi olacaktır.''

Bu değerlendirmeler sonucunda serbest bölgelerde yapılan hizmetlerin kdv karşısındaki durumunu yorumlamada önemli ipuçları sağlanmaktadır.

Zira bakanlığın değerlendirmesi,öncelikle serbest bölgelerin yurtdışı olarak kabul edilmediğini ortaya çıkarmaktadır.Serbest bölgelerin yurtdışı sayılmamasının sonuçları özellikle hizmetler açısından KDVK'nın 12/2 maddesinde yer alan hizmet istinası hükmünün uygulanması noktasında kendini gösterecektir.

Bilindiği üzere KDVK'nın 12/2 maddesinde hizmet ihracı istisnasının koşulları iki ana esasa dayandırılmıştır.

-Hizmetler yurtdışındaki bir müşteri için yapılmış olmalıdır
-Hizmetten yurt dışında faydanılmalıdır.

Bu yasal düzenleme uyarınca serbest bölgelere yapılan bir hizmetin KDV istinasından yaralanması için serbest bölgenin yurtdışı olması öncelikli koşul olmaktadır.Ancak serbest bölgeler kanunun 6 maddesinde yapılan değişiklik ile serbest bölgeler yutdışı olarak kabul edilmediğinden dolayı bu bölgelere yurtiçinden yapılacak tüm hizmetler KDV'ye tabi olmak durumundadır.Bir başka ifade ile merkezi Türkiyede bulunan mükelleflerin serbest bölgelerdeki şube veya serbest bölge merkezli mükelleflere Türkiyeden verilen hizmetler genel hükümler çerçevesinde Katma Değer vergisine tabi tutulmak zorundadır.

Konu ile ilgili diğer bir düzenleme ise yine KDVK'nın 17/4-ı maddesinde yer almaktadır.Anılan maddede Serbest Bölgelerde verilen hizmetler KDV'den istisna edilmişlerdir.

Bu madde ile ister Türkiyede kurulu olsun ister serbest bölgede faaliyette bulunulsun,eğer hizmet serbest bölgede yapılıyorsa verilen hizmet KDVK'nın 17/4-ı maddesi kapsamında KDV'den istisna olacaktır.Örneğin Türkiyede muhasebe bürosu bulunan meslek mensupları serbest bölgede faaliyette bulunan mükellefine sadece serbest bölge sınırları içinde hizmet verirlerse verilen bu hizmet KDV'den istisna olacaktır.

Özetle belirmek gerekirse serbest bölgelerde verilen hizmetlerin hizmet ihracı olarak değerlendirilip KDV istisnasına tabi tutulması,serbest bölgelerin yurtdışı sayılmamaları nedeniyle mümkün değildir.Ancak merkezi Türkiyede olsa dahi sadece serbest bölge sınıları içersinde bir hizmet sunuluyorsa ,yapılan bu hizmet KDVK'nın 17/4-ı maddesi kapsamında KDV'den istisna olcaktır.

6.2.2004 tarihinden önce serbest bölgelerde kurulmuş olsa dahi firmaların KDV mükellefiyet tesisi hariç diğer muhtasar,Geçici Vergi,Yıllık Gelir veya Kurumlar Vergisi Mükellefiyet tesislerini kurdurup boşda olsa beyannamelerini vermeleri gerekmektedir.

SAYGILAR
FERHAT
 
Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...
Üst