zirve

Serbest Bölgelerde Çalışan Personellerin Gelir Vergisi İstisnası

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
5,938
Konum
İSTANBUL
Sevgili formdaş Darkpssesis Serb.Bölg.İlgili beklenen kanun bugün yayınlandı.Önemli yerleri renklendirdim

Serbest Bölgelerde Çalışan personellerin Gelir Vergisi İstisnası

ÜRETİM FAALİYETİ İLE BİRLİKTE BAŞKA KONULARDA DA FAALİYETTE BULUNAN MÜKELLEFLERİN SATIŞ, PAZARLAMA, MUHASEBE, LOJİSTİK VB. DEPARTMANLARDA ÇALIŞAN PERSONELLERİ DE İSTİSNA KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLECEK -PERSONELE ÖDENEN ÜCRETLERE İLİŞKİN DÜZENLENEN KAĞITLARDAN DA DAMGA VERGİSİ ALINMAYACAK

Serbest bölgelerde, üretim faaliyeti ile birlikte başka konularda da faaliyette bulunan mükelleflerin satış, pazarlama, muhasebe, lojistik vb. departmanlarda çalışan personelleri de gelir vergisi istisnası kapsamında değerlendirilecek.
Maliye Bakanlığı'nın serbest bölgelerde istihdam edilen personelin ücretlerinin gelir vergisinden istisna edilmesiyle ilgili usul ve esasları düzenleyen Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Serbest Bölgeler Kanunu ve Gümrük Kanunu'nda geçen yıl yapılan değişiklik ile 1 Ocak 2009'dan geçerli olmak üzere, Avrupa Birliği'ne (AB) tam üyeliğin gerçekleştiği tarihi içeren yılın vergilendirme döneminin sonuna kadar; serbest bölgelerde üretim faaliyetinde bulunan mükelleflerin bu bölgelerde imal ettikleri ürünlerin satışından elde ettikleri kazançlar gelir veya kurumlar vergisinden, ayrıca bu bölgelerde üretilen ürünlerin FOB bedelinin en az yüzde 85'ini ihraç eden mükelleflerin istihdam ettikleri personele ödedikleri ücretler gelir vergisinden istisna tutulmuştu. Kanun uyarınca, bu oranı yüzde 50'ye kadar indirmeye ve kanuni seviyesine kadar yükseltmeye Bakanlar Kurulu yetkili bulunuyor. Bu bölgelerde gerçekleştirilen faaliyetlerle ilgili olarak yapılan işlemler ve düzenlenen kağıtlar da damga vergisi ve harçlardan müstesna bulunuyor.

Maliye Bakanlığı'nın kanunun uygulanmasına ilişkin tebiğinde, kanun uyarınca, 1 Ocak 2009'dan geçerli olmak üzere serbest bölgelerde faaliyette bulunan mükellefler tarafından bölgelerde üretilen ürünlerin toplam FOB bedelinin en az yüzde 85'inin ihraç edilmesi kaydıyla, istihdam edilen personele ödenen ücretlerin gelir vergisinden istisna edildiği hatırlatılarak, bölge içinde üretim faaliyetinde bulunan mükelleflerin üretime ilişkin istihdam ettikleri tüm personele ödedikleri ücretlerin gelir vergisinden istisna edileceği belirtildi.
Tebliğe göre, üretim faaliyeti ile birlikte başka konularda da faaliyette bulunan mükelleflerin satış, pazarlama, muhasebe, lojistik vb. departmanlarda çalışan personelleri de istisna kapsamında değerlendirilecek.

Gelir vergisinden istisna edilen ücretlerde üst sınır bulunmadığından, ücretler üzerinden hesaplanan vergi tutarının tamamı istisna edilecek. İstisna uygulamasında, asgari geçim indirimi mahsup edilerek kalan tutar tecile konu olacak.

Tebliğde, istisna uygulaması bakımından üretilen ürünlerin toplam FOB bedelinin nasıl tespit edileceği örneklerle açıklanırken, üretilen ürünlerin aynı yıl içinde satılmaması durumunda, ortalama FOB bedeli bulunacak ve buna göre toplam FOB bedeli tespit edilecek. İstisna uygulamasından yararlanabilmek için, mükelleflerin bölgede ürettikleri ürünlerin toplam FOB bedelinin en az yüzde 85?ini ihraç etmeleri ve yıllık satış tutarının bu oranın altında olmaması gerekiyor.

Üretilen malların yurt dışı satışa ilişkin yüzde 85 şartının gerçekleştirilmesinde, bölge içinden ve Türkiye?den satın alınan mal bedelleri ile bölgeye ve Türkiye?ye satılan mal bedelleri dikkate alınmayacak. İstisna uygulamasında, bölgede üretilen ürünlerin kayıtları ile alınıp satılan mallara ilişkin kayıtlar ayrı hesaplarda takip edilecek.

Tebliğde, personelin gelir vergisi istisnasından yararlanabilmesi için vergi dairelerine yapılacak bildirimlere ilişkin usül ve esaslar da düzenlenirken, istisna uygulamasından yararlanan mükelleflerin yurt dışı ihracat tutarının toplam satış tutarına oranının yüzde 85 veya üzerinde gerçekleştiğinin yeminli mali müşavir faaliyet raporu ile tespit edilmesi halinde, vergi dairesince tecil edilen vergi, terkin edilecek.

Serbest bölgede üretim faaliyetinde bulunan üretici firmaların, ürünlerini, aynı veya başka bir serbest bölgede faaliyette bulunan ihracatçılara, yurt dışına satılması kaydıyla teslim etmeleri de yurt dışına satış olarak değerlendirilecek. Söz konusu malların, ihracatçıya teslim tarihini takip eden ay başından itibaren üç ay içinde ihraç edilmesi gerekiyor.

Bir yazılım programının ticari amaçla CD şeklinde hazırlanması ve fiziki mal olarak fiilen ihraç edilmesi halinde, bu yazılım faaliyeti kapsamında serbest bölgede fiilen istihdam edilen personele ödenen ücretler, kanunda belirtilen şartları taşıması koşuluyla gelir vergisinden istisna edilecek.

Tebliğde, yazılım faaliyetinin istisna kapsamında değerlendirilebilmesi için yerine getirilmesi gereken şartlar da düzenlendi.

Mükellefler, istisna uygulamasına ilişkin olarak yeminli mali müşavirler tarafından düzenlenen faaliyet raporlarını en geç faaliyette bulunulan takvim yılını takip eden yılın şubat ayının 15. günü akşamına kadar muhtasar beyannameyi verdikleri vergi dairesine teslim edecek.

Genel ve özel bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler ve sermayesinin yüzde 51'i veya daha fazlası bunlara ait olan kuruluşlar ile özelleştirme kapsam ve programına alınmış olup hisselerinin yarısından fazlası bu sayılan kuruluşlara ait olan kuruluşlardan, bölgelerde üretilen ürünlerin FOB bedelinin en az yüzde 85'inin yurt dışına ihraç edildiği hususlarının tebliğdeki usul ve esaslara uygun olduğuna ilişkin kurum yetkililerince imzalanmış bir raporu ilgili vergi dairelerine teslim etmeleri halinde, yeminli mali müşavir raporları aranmayacak.

Ücret istisnasından yararlanmak istenmesi halinde, Ocak-2009 vergilendirme dönemine ait olup Şubat ayı içinde beyan edilmesi gereken gelir vergisi tevkifat tutarı, tebliğde açıklanan usul ve esaslar dahilinde Şubat ayına ait olup Mart ayında verilecek muhtasar beyannameye dahil edilecek. Vergi dairesince Ocak ve Şubat 2009 vergilendirme dönemlerine ait tutarlar birlikte tecil edilecek.

Serbest bölgelerde faaliyette bulunan mükelleflerin, AB'ye tam üyeliğin gerçekleştiği tarihi içeren yılın vergilendirme döneminin sonuna kadar, bu bölgelerde gerçekleştirdikleri faaliyetler ile ilgili olmak kaydıyla yaptığı işlemler harçtan, bu işlemlere ilişkin düzenlenen kağıtlar damga vergisinden müstesna bulunuyor. Bu nedenle, serbest bölge sınırları içerisinde faaliyet gösteren firmaların, AB'ye tam üyeliğin gerçekleştiği tarihi içeren yılın vergilendirme döneminin sonuna kadar, münhasıran serbest bölgelerdeki faaliyetleriyle ilgili olarak istihdam ettikleri personele ödenen ücretlere ilişkin düzenlenen kağıtlardan da damga vergisi alınmayacak.
ferhat
Kaynak:Vergi Haber
 

Benzer konular

Üst