Sermaye Amortismanı Geliyor

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
5,720
Konum
İSTANBUL
Yeni torba yasayla sermaye şirketlerine getirilecek kolaylıklardan bir tanesi olan sermaye Amortsimanı aslında UFRS uygulayan sermaye şirketlerinde; hatta uygulamayanlarda da (gizli,ama yasal olarak uygulatıyorduk) uygulanıyordu.
Şimdi bu torba yasa ile hayata geçirilecek ve şirketlerin güçlenmesi ve kurumsallaşması sağlanacaktır. Madde metni eğer bir değişikliğe uğramazsa aşağıdaki gibidir.


MADDE 11- 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

"ı) Finans, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar ile kamu iktisadi teş'ebbüsleri hariç olmak üzere sermaye şirketlerinin ilgili hesap dönemi içinde, ticaret siciline tescil edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarlarındaki nakdi sermaye artışları veya yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı üzerinden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan "Bankalarca açılan TL cinsinden ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı" dikkate alınarak, ilgili hesap döneminin sonuna kadar hesaplanan tutarın %50'si.

Bu indirimden, sermaye artırımına ilişkin kararın veya ilk kuruluş aşamasında ana sözleşmenin tescil edildiği hesap döneminden itibaren başlamak üzere izleyen her bir dönem için ayrı ayrı yararlanılır. Sonraki dönemlerde sermaye azaltımı yapılması halinde azaltılan sermaye tutarı indirim hesaplanmasında dikkate alınmaz.
Bu bent hükümlerine göre hesaplanacak indirim tutarı, nakdi sermayenin ödendiği ay kesri tam ay sayılmak suretiyle hesap döneminin kalan ay süresi kadar hesaplanır. Matrahın yetersiz olması nedeniyle ilgili dönemde indirim konusu yapılamayan tutarlar, sonraki hesap dönemlerine devreder. Bu bendin uygulanmasında sermaye şirketlerine nakit dışındaki varlık devirlerinden kaynaklananlar dahil olmak üzere, sermaye şirketlerinin birleşme, devir ve bölünme işlemlerine taraf olmalarından kaynaklanan sermaye artırımları, indirim hesaplamasında dikkate alınmaz.
Bu bentte yer alan oranı, şirketlerin aktif büyüklükleri, çalışan personel sayıları ve yıllık net satış hasılatlarına göre veya sermayenin kullanıldığı yatırımdan elde edilen gelirlerin kurumun esas faaliyeti kapsamında olmayan faiz, kar payı, kira, lisans ücreti, menkul kıymet satış geliri; gibi pasif nitelikli gelirlerden oluşmasına göre ya da sermayenin kullanıldığı yatırımların teşvik belgeli olup olmadığına veyahut makine ve teçhizat veya arsa ve arazi yatırımları,için sermayenin kullanıldığı alanlar itibarıyla ya da bölgeler, sektörler ve iş kolları itibarıyla ayrı ayrı sıfıra kadar indirmeye veya %100'e kadar artırmaya; halka açık sermaye şirketleri için halka açıklık oranına göre %150'ye kadar farklı uygulatmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir."

Yukarıdaki madde metninde'de anlaşılacağı gibi ''Nakit olarak Ödenmemiş sermaye için indirim hesaplanmayacaktır''.Kanun Teklifinin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan nakit sermaye artışlarına sermaye amortismanı uygulanmayacaktır
Ayrıca Kanun metnine göre Sermaye azaltılması yapılması halinde, azaltılan kısım için indirim uygulanmayacak.
Eğer işletme yılı Zarar ile kapatmışsa hesapladığı Sermaye Amortismanını bir sonraki yıla devredebilecek.
Ayni sermaye artışları ile,Devir,Bölünme ve Birleşmelerde Yapılan Sermaye Arttırımlarında Sermaye Amortismanı hesaplanmayacaktır.

Hesaplanan tutarın %50’si, kurumlar vergisi matrahının tespitinde, beyanname üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla kurum kazancından indirilecektir.
 
Son düzenleme:
Üst