SGK Duyurusu

Üyelik
6 Eyl 2005
Mesajlar
1,802
Konum
İstanbul
5510 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 51 İNCİ MADDESİNE GÖRE SİGORTALILAR HAKKINDA YAPILACAK İŞLEMLER HAKKINDA DUYURU

2/8/2013 tarihli ve 28726 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 41 inci maddesi ile 5510 sayılı Kanuna eklenen geçici 51 inci madde uyarınca, 28/2/1997 ile 23/4/1999 tarihleri arasında tabi oldukları personel mevzuatına göre almış oldukları disiplin cezası sonucu memuriyetleri sona erip, 8/8/1999 tarihli ve 4455 sayılı Kanun uyarınca haklarında verilmiş disiplin cezaları bütün sonuçları ile ortadan kaldırılanların bu maddenin yürürlüğe girdiği 2/8/2013 tarihinden 31/12/2013 tarihine kadar Kuruma müracaat etmeleri halinde, memuriyetlerinin sona erdiği tarih ile 22/6/2006 tarihi arasındaki sürede uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak sigorta primi ödenmemiş veya emekli keseneği yatırılmamış sürelerine ilişkin kesenek ve kurum karşılığı toplamları Kurumumuz tarafından hesaplanacak ve halen çalıştıkları veya kamu görevlisi olarak en son çalışmış oldukları kamu idarelerine bildirilecek, kamu idarelerince de bu tutarlar tebliğ edildiği tarihten itibaren üç ay içinde Kurumumuz hesabına yatırılacaktır.

Yine, 6495 sayılı Kanun 41 inci maddesi ile 5510 sayılı Kanuna eklenen geçici 51 inci maddesi uyarınca, 23/4/1999 ile 14/2/2005 tarihleri arasında tabi oldukları personel mevzuatına göre almış oldukları disiplin cezası sonucu memuriyetleri sona erip, 22/6/2006 tarihli ve 5525 sayılı Kanun uyarınca haklarında verilmiş disiplin cezaları bütün sonuçları ile ortadan kaldırılanlardan 5510 sayılı Kanunun geçici 44 üncü maddesinde belirlenen süre içerisinde başvuru hakkını kullanmamış olanlar 31/12/2013 tarihine kadar Kuruma başvurmaları hâlinde, geçici 44 üncü madde hükümlerinden yararlandırılacaklardır.

Buna göre, kanun kapsamına giren sigortalıların 6495 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 2/8/2013 tarihinden 31/12/2013 tarihine kadar Kuruma müracaat etmeleri halinde Kurumumuzca hesaplanacak borç miktarı halen çalıştıkları veya kamu görevlisi olarak en son çalışmış oldukları kamu idarelerine bildirilecek ve kamu idarelerince tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde Kurumumuza ödenecektir.

Ayrıca, 6495 sayılı Kanunun 41 inci maddesi ile 5510 sayılı Kanuna eklenen 51 inci madde uyarınca, 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanuna göre yurtdışına gönderilen ve öğrenimini başarı ile tamamlayarak yurda dönenlerden 5510 sayılı Kanunun geçici 43 üncü maddesi kapsamında yurtdışında geçen sürelerini borçlanmak için süresinde müracaat etmeyenler 2/11/2013 tarihine kadar müracaat etmeleri hâlinde, geçici 43 üncü maddede belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde borçlanma hakkından yararlandırılacaklardır.

Bu Kanuna göre yapılacak işlemler, Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye/ANKARA adresinde bulunan Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı tarafından yürütüleceğinden, sigortalıların bu hükümden yararlanmak istediklerine
dair müracaatlarını T.C. Kimlik Numaralarını, emeklilik sicil numaralarını, varsa 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) veya (b) bendine tabi çalışmalarına ilişkin sicil numaralarını belirtmek suretiyle yazılı olarak söz konusu adrese yapmaları gerekmekte olup, gerekli bilgi ve belgeler halen görev yaptıkları veya en son görev yaptıkları kurumlardan temin edilecektir.

Ayrıca, sigortalılar söz konusu taleplerini bulundukları ildeki sosyal güvenlik müdürlüklerine/sosyal güvenlik merkez müdürlüklerine de yapabileceklerdir.

Sigortalılara, ilgililere ve Kamuoyuna önemle duyurulur.

Kaynak:SGK
 
Üst