zirve

Şirket Ortağının Bankalardan Kullandığı Kredileri Ortak Olduğu Şirkete Kullandırması

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
5,895
Konum
İSTANBUL
Şirket ortağının bankalardan aldığı kredileri ortağı olduğu şirkete borç vermesinin vergisel sonuçları nelerdir?
Konuyu kurumlar vergisi kanunu yönüyle öncelikle irdelemek gerekmektedir.5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 12’nci maddesinin birinci bendinde, “Kurumların, ortaklarından veya ortaklarla ilişkili olan kişilerden doğrudan veya dolaylı olarak temin ederek işletmede kullandıkları borçların, hesap dönemi içinde herhangi bir tarihte kurumun öz sermayesinin üç katını aşan kısmı, ilgili hesap dönemi için örtülü sermaye sayılır.” hükmüne yer verilmiş olup, aynı maddenin altıncı bendinin b alt bendinde ise; kurumların iştiraklerinin, ortakların veya ortaklarla ilişkili kişilerin, banka ve finans kurumlarından ya da sermaye piyasalarından temin edilerek aynı şartlarla kısmen veya tamamen kullandırdığı borçlanmaların örtülü sermaye sayılmayacağı hükme bağlanmıştır.
Yine, 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa bağlı olarak yayımlanan 1 Seri No’lu Genel Tebliğin “12.2.2.Banka ve Finans Kurumlarından Temin Edilerek Kullandırılan Borçlar” başlıklı bölümünde; “Ortaklar vasıtasıyla kurumların iştiraklerinin, ortaklarının veya ortaklarla ilişkili kişilerin, banka ve finans kurumlarından ya da sermaye piyasalarından temin ederek aynı şartlarla kısmen veya tamamen kullandırdığı borçlanmalar örtülü sermaye sayılmaz.
Buna göre, kurumların iştiraklerinin, ortaklarının veya ortaklarla ilişkili kişilerin banka veya finans kurumlarından ya da sermaye piyasalarından temin ederek aynı şartlarla, yani kredi sözleşmesinin içerdiği vade, faiz oranı ve benzeri kullandırılma şartlarında herhangi bir değişiklik yapılmadan kısmen veya tamamen kullandırdığı borçlanmalar, örtülü sermaye kapsamı dışında tutulmuştur. Buna göre, kredibilitesi olan grup şirketinin, anılan kaynaklardan temin edip ihtiyacı olan diğer grup şirketlerine aynı şartlarla kısmen veya tamamen aktardığı krediler örtülü sermaye tutarının tespitinde borç olarak dikkate alınmayacaktır. Dolayısıyla, grup şirketinin finans kuruluşlarından temin etmiş olduğu krediyi, aynı faiz ve vade ile birden fazla şirkete paylaştırması durumunda örtülü sermayeden söz edilemeyecektir.” açıklamalarına yer verilmiştir
Gerçek kişi ortakların borç vermesi durumunda ise, bu çerçevede, bir şirketin ortaklarından yaptığı borçlanmaların kurumun öz sermayesinin üç katını aşan kısmının ilgili hesap dönemi için örtülü sermaye olarak kabul edilmesi gerekmekle birlikte anılan şirketin ortaklarının bankadan temin ettiği ve aynı şartlarla, (yani kredi sözleşmesinin içerdiği vade, faiz oranı ve benzeri kullandırılma şartlarında herhangi bir değişiklik yapılmadan) ortağı bulunduğu şirkete kısmen veya tamamen kullandırdığı krediler dolayısıyla şirket tarafından yapılan bu borçlanmaların kurumlar vergisi kanununun 12’nci maddesi gereğince örtülü sermaye kapsamı dışında tutulması gerekmektedir. Ancak bu şartların ihlal edilmesi halinde ise söz konusu borçlanmanın örtülü sermaye hükümleri kapsamında değerlendirileceğini hatırlatmak isterim.
Ayrıca, şirket ortaklarının bankadan kendi adlarına temin ettiği kredileri ortağı bulunduğu şirkete aynı şartlarla kısmen veya tamamen kullandırmaları ve bu durumu ispat edici vesikalarla belgelendirmeleri halinde söz konusu krediler dolayısıyla bankaya ödenmesi gereken faizlerin ve masrafların adı geçen şirket tarafından kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır.
Bununla beraber, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 75’inci maddesinde menkul sermaye iradının tanımı yapılarak söz konusu madde de menkul sermaye iradı sayılan ödemeler bentler halinde sayılmış olup, adı geçen şirket tarafından, ortaklar adlarına çekilerek kullanılan kredi tutarına ilişkin bankaya yapılan faiz ödemeleri, gerçek kişi ortakların bir geliri olarak değerlendirilemeyeceğinden, anılan madde kapsamında ortakların elde ettiği bir menkul sermaye iradından da söz edilemeyecektir.


Kaynak : Koray Ateş SMMM

5520 Sayılı KVK
 
Son düzenleme:
Üst