Şirket ortaklarının özel borçlardan sorumlulukları

Üyelik
27 Kas 2010
Mesajlar
1,014
Konum
istanbul
-Şirketlerin ortakları şirket özel borçlarından ötürü sadece koymayı taahhüt ettikleri sermayeleri tutarında sorumludurlar ve eğer sermayelerinide ödemişlerse artık herhangi sorumlulukları kalmamıştır
-Şirket kanuni temsilcileri şirket özel borçlarından herhangi sorumluluğu yoktur sadece TTK nın yada şirket sözleşmesinin onlara belirledikleri yükümlülüklerini yapmazlar ve bu sebeple bir zarar oluşursa bu zararlar kadar alacaklılara karşı şahsi sorumluluğu oluşur
Bu bilgilerde bir hata var mı?
Bulamadığım için bu konunun yasal dayanağı?
Saygılar
 

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
5,682
Konum
İSTANBUL
Ynt: Şirket ortaklarının özel borçlardan sorumlulukları

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 1966/9094

K. 1966/9225

T. 3.10.1966

? FESİH İSTEMİ ( Ticaret Şirketi Ortağının Kişisel Borcundan Dolayı )

? ORTAĞIN KİŞİSEL BORCUNDAN DOLAYI FESİH İSTEMİ ( Kendisine Düşecek Payın Haczi Amacıyla )

? BORÇLU ORTAĞA İLİŞKİN PAYIN HACZİ ( Şirketin Feshinin İstenmesi )

6762/m.145,520,518,521,522

2004/m.121

ÖZET : Borçlu ortağa düşecek hacizli paya ilişkin tutarın icra dairesine VERİLMESİ ZORUNLUDUR. Bir ticaret şirketi ortağının kişisel borcundan dolayı kendisine düşecek payın haczi amacıyla ( altı ay önceden haber vermek koşuluyla ), şirketin feshi istenebilir. Bu biçimde şirket tasfiyeye geçerse, tasfiye memurları, borçlu ortağa düşecek tasfiye payını icra dairesine vermek zorundadırlar.
DAVA : Alacaklı H.Ö. ile borçlu K.A`ya müteallik olmak üzere Ankara İcra Hakimliği`nden verilen 7.4.1966 tarih ve 966/1-169 sayılı Karar`ın müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye 15.8.1966 tarihinde gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü.
KARAR : Bir ticari şirketin devamı müddetince, ortaklardan birinin şahsi alacaklısı hakkını şirketin bilançosu gereğince o ortağa düşen kar payından, şirket fesh olunmuşsa tasfiye payından alabilir. Henüz bilanço tanzim edilmemişse alacaklı bilançosunun tanzimi neticesinde borçluya düşecek kar ve tasfiye payı üzerine ihtiyati haciz koydurabilir. Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerle anonim şirketlerde alacaklılarortağa ait hisse senetlerini haczettirebilir. Fakat, bu hüküm ancak tespit edilen hallere münhasır olup tevsi ve teşmil edilemez. Limited şirketlerde hisse senedi değil, sermaye payı söz konusudur. Sermaye payını gösterir şekilde tanzim edilecek senet hisse senetlerinde olduğu gibi kıymetli evrak vasfına haiz değildir Sadece ispat vesikası sayılır.
Ortaklardan birinin payını ihtayeten haczettirmiş olan alacaklı veya ortaklardan birinin iflası halinde iflas masası 6 ay önce ihbar etmek şartıyla limited şirketin feshini isteyebilir. Böyle bir ihbar sonunda şirket infisah ederek tasfiyeye geçerse tasfiye memurları, aleyhine takibat yapılan ortağa düşecek tasfiye payını iflas veya icra dairesine vermeye mecburdur ( TTK m. 145, 518, 520, 521, 522 )
Sermaye payına konulan ihtiyati haciz sebebiyle şirket emvalinin satılması mümkün olmayıp takibi yapan kişi yukarıda yazılı esaslar dairesinde şirketin feshini ihbar ve talep etmek hakkını haizdir.
SONUÇ : Varit olmayan temyiz itirazlarının reddiyle merci kararının İİK`nin 366 ve HUMK`nin 438 inci maddeleri uyarınca onanmasına, ayrıntıları aşağıda yazılı masrafların kararı temyiz edenden alınmasına 3.10.1966 gününde
 
Üst