Şirketler, Yıllık Faaliyet Raporlarının 28.02.2015’e Kadar Hazırlanması Gerekmekte

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
6,665
Konum
İSTANBUL
1. Yıllık faaliyet raporu hazırlayacak şirketler
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK")'na göre tüm sermaye şirketleri, şirketin, ilgili yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu, doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtmak üzere faaliyet raporu hazırlamak zorundadır. Yıllık faaliyet raporu anonim şirketlerde yönetim kurulu, limited şirketlerde müdür veya müdürler kurulu ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde yönetici veya yöneticiler tarafından hazırlanarak ilgili yıla ilişkin gerçekleştirilecek olağan genel kurulun onayına sunulacaktır. Söz konusu rapor yönetim organını oluşturan her bir üye tarafından imzalanmış olmalıdır.
2. Raporun ilgili olduğu dönem ve içeriği
Yıllık faaliyet raporu geçmiş faaliyet dönemi ile ilgili olarak düzenlenmektedir. Bu itibarla, özel hesap dönemi bulunmayan sermaye şirketlerinin yönetim organları, 31.12.2014 tarihi itibariyle son bulan 2014 faaliyet dönemine ilişkin rapor hazırlayacaktır.
Söz konusu raporun içeriği, "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik" ("Yönetmelik") (RG:28.08.2012-28395) uyarınca aşağıdaki bölümlerden oluşmalıdır:
a) Genel bilgiler
b) Yönetim organı üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklar
c) Şirketin araştırma ve geliştirme çalışmaları
ç) Şirket faaliyetleri ve faaliyetlere ilişkin önemli gelişmeler
d) Finansal durum
e) Riskler ve yönetim organının değerlendirmesi
f) Diğer hususlar
Şirketler topluluğuna dâhil bağlı şirketlerde düzenlenmesi zorunlu olan bağlılık raporunun yönetim kurulunun değerlendirmesini içeren sonuç kısmına da yıllık faaliyet raporunda yer verilecektir. Bu itibarla yıllık faaliyet raporu ve bağlılık raporunun eş zamanlı hazırlanması söz konusu olmaktadır.
3. Raporun hazırlanması gereken son tarih
TTK hükmü uyarınca yönetim organı yıllık faaliyet raporunu, geçmiş hesap dönemine ait Türkiye Muhasebe Standartlarında öngörülmüş bulunan finansal tabloları ile eklerini bilanço gününü izleyen hesap döneminin ilk üç ayı içinde hazırlayarak genel kurula sunmalıdır. Ancak Yönetmelik şirketlerin yıllık faaliyet raporunu ilgili olduğu hesap döneminin bitimini izleyen iki ay içinde hazırlanmasını öngörmektedir. Dolayısıyla 1 Ocak-31 Aralık hesap dönemine sahip şirketlerde bu rapor, 28 Şubat 2015'e kadar hazırlanmalıdır.
4. Raporun hazırlanmamasının yaptırımı
Yıllık faaliyet raporunun öngörülen süre içerisinde hazırlanmaması, yönetim organını oluşturan tüm üyeler tarafından imzalanmaması, zorunlu bilgileri içermemesinden dolayı öngörülen doğrudan bir cezai sorumluluk bulunmamaktadır. Ancak raporun geç ya da eksik hazırlanmasından kaynaklanan bir zarar olursa, raporu hazırlamakla yükümlü olanların sorumluluğu gündeme gelebilecektir. Bu rapor olmadan yapılan genel kurulun geçersiz olacağı ise göz önünde bulundurulmalıdır.
5. Rapor ile ilgili dikkat edilmesi gereken bazı hususlar
Yıllık faaliyet raporu genel kurula sunulmadan 15 gün önce şirket merkez ve şubelerinde pay sahiplerinin incelenmesine sunulmalıdır. Bağımsız denetime tabi olan sermaye şirketlerinde faaliyet raporunun içeriği bağımsız denetimden geçmesi gerekmektedir. Bununla birlikte özel mevzuat gereği raporun, şirketlerin internet sitelerinde yayınlanması gerekebileceği gibi, ilgili kamu kurumlarına da ibrazı söz konusu olabilmektedir.
Söz konusu rapor, yönetim organı üyelerinin şirketi tedbirli bir yöneticinin özeni ile yönetip yönetmediklerinin tespitine imkan vereceğinden dolayı önemli bir belge ve delil olarak kabul edilmektedir.

Kaynak:E&Y
 
Son düzenleme:

Benzer konular

Üst