resim

SSK? lıların Askerlik Borçlanılması

Üyelik
11 Nis 2007
Mesajlar
411
Resul KURT

02.08.2007

SSK?lıların askerlik borçlanılması
star okurlarının en çok sorduğu sorulardan birisi de askerlik borçlanmasının nasıl yapılacağıyla ilgili. Bu nedenle bu haftaki yazımızda SSK?lıların askerlik borçlanmasını açıklayacağız.

Sosyal Sigortalar Kanunu gereğince, SSK kapsamında sigortalı olanlar, askerlikte er/erbaş olarak silah altında veya yedek subay okulunda geçen sürelerinin tamamını veya bir kısmını borçlanabilirler.

Sigortalıların veya vefat eden sigortalıların hak sahiplerinin yazılı talepte bulunmaları halinde, prime esas kazancın alt sınırının talep tarihindeki tutarı (01.07.2007-31.12.2007 döneminde 585.-YTL) üzerinden hesaplanacak yüzde 20 oranındaki (117.-YTL) malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerini tebliğ tarihinden itibaren altı ay içinde ödemeleri halinde borçlanma sürelerinin hizmetten sayılacağı hükme bağlanmıştır.

01.07.2007-31.12.2007 döneminde 18 aylık askerlik borçlanması için ödenecek rakam her ay için 585 X 0,20 =117 YTL üzerinden, 18 aylık bir süre için askerlik borçlanması tutarı 18 X 117 =) 2.106 YTL olacaktır.

Borçlanma başvurusu yapıldıktan sonra ödemenin düzenli olarak yapılması gerekli değildir. Sigortalı taksitler halinde tutarı yatırabileceği gibi altıncı ayın sonuna doğru defaten ödenmesi durumunda da süresinde ödenmiş sayılmaktadır. Ancak, tebliğ tarihinden itibaren altı ay içinde primi ödenmeyen borçlanma süreleri hizmetten sayılmamaktadır.

Altı ay içinde askerlik borçlanmasına ilişkin tutarın bir kısmının ödenmesi durumunda askerlik süresinin altı ay içinde ödenen miktarla orantılı bölümü geçerli sayılacaktır.

Borçlandırılan sürenin karşılığı olan gün sayısı sigortalının prim ödeme gün sayısına katılacak, bu sürenin sigortalılığın başlangıç tarihinden önceki süreleri kapsaması halinde, sigortalılığın başlangıç tarihi, borçlandırılan gün sayısı kadar geriye götürülecektir.

Aylık bağlanmasına askerlik borçlanması ile hak kazanılması durumunda, borcun ödendiği tarihi takip eden aybaşından itibaren aylık bağlanmaktadır.

Yurtdışında askerliklerini yaptıktan sonra Türk vatandaşlığına alınanların durumu Yargıtay kararlarına konu olmuş ve Yargıtay, Bulgaristan?daki askerlik süresini borçlanma talebinin reddi üzerine açılan davada mahkemenin talebi reddeden kararını bozmuştur. Bulgaristan göçmeni vatandaşlarımızın, Bulgaristan?da askerlik hizmetini yaptıklarını gösterir resmi bir belge ibraz etmeleri halinde belgede kayıtlı fiili askerlik süresinin; belgede fiili askerlik süresinin başlangıç ve bitiş tarihleri kayıtlı olmayanların ise tarihi belirtilmeksizin 2 yıl olarak borçlandırılmaları ve sigortalılık süresinin başlangıcından önceki süreler olarak işleme tabi tutulması gerekmektedir.

20-21 Mayıs 1963 olayları sebebiyle Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla Harp Okulu ile ilişiği kesilenlerden, yüksek tahsil yapmayanlar ya da yüksek tahsil yapmakla birlikte Yedek Subay okuluna sevk edilmeyi istemeyenler; muvazzaf askerlik hizmetini yapmış sayıldıklarından bunların da kendilerinin veya hak sahiplerinin talepleri halinde, Harp Okulu?ndan temin edecekleri öğrencilik süresini gösterir belgedeki sürenin 2 yılı aşmayacak kadar bölümünün borçlandırılması gerekmektedir.

Sosyal güvenlik kurumlarına yapılan askerlik borçlanmaları, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile 08.03.1973 günlü Resmi Gazete?de yayınlanan 111 Seri No?lu Gelir Vergisi Genel Tebliği gereğince vergi matrahından düşülmektedir. Tebliğe göre, ?...kanunlarla belli edilen koşullar altında borçlanılan aidat ve primlerin, üyelerce ödenmesi zorunludur. Bu ödemeler de Gelir Vergisi Kanunu?nun 63/2 maddesinde sayılan aidat ve primler niteliğindedir ve bunların da ücretin gerçek safi tutarının hesaplanması sırasında gider olarak indirilmesi, Gelir Vergisi Kanunu?nun lafzına ve ruhuna uygun görülmektedir.

Açıklanan nedenlerle;

A - Emeklilik aidatı ve sosyal sigorta primlerinin gider olarak indirilmesi kanunen kabul edilmiş bulunan kurumlara, kanunlarında öngörülen şekilde ücretten kesilmek suretiyle ödenen borçlanma aidat ve primlerinin miktarına ve nisbetine bakılmaksızın, kesildiği aya ait gelir vergisi matrahının tesbitinde gider olarak nazara alınması;

B - Aidat toptan ödenmişse, ödenen tutara ulaşılıncaya kadar bu miktarın ücretlerin, vergiye tabi tutarından indirilmesi;

C - Ücretlerinin gerçek ve safi tutarlarının hesabında gider olarak indirilmek suretiyle vergi dışı bırakılmış olan aidat ve primlerini, türlü nedenlerle geri alan ve kendilerine toptan ödeme yapılanların, yeniden iştirakçi durumuna girmeleri nedeniyle ilgili kuruma peşin ya da borçlanma suretiyle iade ettikleri aidat ve primlerin tekrar gider olarak indirilmemesi, gerekmektedir.?
 
Üst