resim

ssk primine tabi olmayan yardımlar

ece

Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
53
Değerli arkadaşlar;
Ssk primine tabi olmayan aile, çocuk ve yemek yardımları(506ssk kanunu 77 madde) konusunda bilgi sahibi olan arkadaşlar bilgi verebilirmisiniz?
 
Üyelik
4 Ağu 2005
Mesajlar
24
ECE HANIM ;
1- Sosyal Güvenlik Destek Primine Tabi Olarak Çalışanların Sigortalılığı
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 3?üncü maddesinin II?nci bendi © fıkrası ve 63?üncü maddesi, 29.04.1986 tarihinde kabul edilen, 06.05.1986 tarihli, 19099 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve yayımı tarihinde yürürlüğe giren 3279 sayılı Kanunla değiştirilmiş ve ?Sosyal Güvenlik Destek Primi? adı altında yeni bir uygulama başlamıştır.
a) Kanunla Kurulu Sosyal Güvenlik Kurumlarından Malüllük (Görev Malüllüğü Dahil) Veya Emekli Aylığı Alanlar.
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunun 3?üncü maddesinin II?nci bendi © fıkrasında yapılan değişiklikle, Kanunla kurulu sosyal güvenlik kurumlarından malüllük (adi malüllük dahil) veya emekli aylığı almakta iken bu Kanuna tabi sigortalı bir işte çalışanların 78?inci maddeye göre tespit edilen prime esas kazançları üzerinden 63?üncü madde hükmüne göre ?Sosyal Güvenlik Destek Primi? kesileceği, ancak söz konusu sigortalıların iş kazası ve meslek hastalığı halinde haklarında 12?nci madde hükümlerinin uygulanacağı öngörülmüştür.
Buna göre, kanunla kurulu sosyal güvenlik kurumlarından malüllük veya emekli aylığı almakta olanlar, 506 sayılı Kanuna tabi olmayı gerektiren bir işte çalışmaya başladıkları taktirde, sadece iş kazasıyla, meslek hastalıkları ve analık sigortaları primi ödemekte iken, 06.05.1986 tarihinden itibaren belirtilen sigorta kollarının primi yerine zorunlu olarak Sosyal Güvenlik Destek primi ödeyeceklerdir.
Kanunla kurulu sosyal güvenlik kurumlarından görev malüllüğü aylığı almakta olanlar, yazılı talepleri üzerine ayrıca malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi tutulmuşlarsa, bunlar için aylık sosyal güvenlik destek prim bordrosunun yanı sıra malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primini taşıyan aylık sigorta primleri bildirgesi ve dört aylık sigorta primleri bordrosu da düzenlenir.
Sosyal güvenlik destek primine tabi olanlar için yazılı talep tarihini takip eden aybaşından itibaren işverenlerinden işe giriş bildirgeleri istenerek tescil edilecek ve dört aylık sigorta primleri bordrosu (görev malüllüğü aylığı alanlardan istekte bulunanlar hariç) istenmeyecektir..
b) Kurumumuzdan Yaşlılık Aylığı Alanlar.
Kurumumuzdan yaşlılık aylığı alanların, yeniden sigortalı olmaları gereken bir işte çalışmaya başlamaları halinde aylıkları kesilmekte iken, 506 sayılı kanunun 63üncü maddesinde yapılan değişiklikle, bu kanuna göre yaşlılık aylığı almakta iken sigortalı olarak çalışmaya başlayanlardan yazılı talepte bulunanların aylıklarının ödenmesine devam edilmesi, ancak 78?inci maddeye göre tespit edilen prime esas kazançları üzerinden sosyal güvenlik destek primi kesilmesi hükme bağlanmıştır.
c) Kazançtan Kesilecek Sosyal Güvenlik Destek Primi Oranı
506 sayılı Kanunun 63?üncü maddesi (B) fıkrasında; sosyal güvenlik destek primine tabi olarak çalışanlardan, 78?inci maddeye göre tespit edilen prime esas kazanç üzerinden %24 oranında sosyal güvenlik destek primi kesileceği, bu primin ¼?ünün sigortalı, ¾?ünün işveren hissesi oldugu hükme baglanmiştir. Buna göre, sigortali hissesi %6, işveren hissesi %18?dir.
Prim oranı, 506 sayılı Kanunun 63?üncü maddesi (B) fıkrasına göre %24 iken, 4447 sayılı Kanunla 01.10.1999?dan itibaren %30?a yükseltilmiştir. Yeni düzenleme uyarinca sigortali hissesi %7.5, işveren hissesi %22.5 olmuştur.
d) Kurumdan Yaşlilik Ayligi Alan Avukat ve Noterler
Yaşlilik ayligi alan serbest avukat veya noter olarak çalişanlardan,
01.10.1999?dan itibaren,
Aylık ve sosyal yardım zammı toplamından,
%15 oranında soyal güvenlik destek primi kesilecektir.
Yaşlılık aylığı almakta olan ve işyerlerini kapatmayan avukatların hizmet akdi ile başka bir işyerinde sigortalı olarak çalışmaları halinde sosyal güvenlik destek primi bu çalışmalarından dolayı aldıkları ücretlerden kesilecek, almakta oldukları yaşlılık aylığından sosyal güvenlik destek primi kesilmeyecektir.

e) Tescil İşlemleri

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 20?nci maddesi gereğince, sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanların tescil edilmemesi gerekmekte ise de;
a) Kanunla kurulu sosyal güvenlik kurumlarından görev malüllüğü dahil malüllük veya emekli aylığı almakta iken sigortalı olarak çalışmaya başlayanlardan, iş kazasına uğrayan veya meslek hastalığına tutulanların Kanunun 12?nci maddesinden öngörülen yardımlardan yararlanabilmeleri için daha önce Kurumca tescil edilmemiş olanlar, iş kazası geçirdikleri veya meslek hastalığının anlaşıldığı tarihte işe başladıkları tarihten,
b) Görev malüllüğü aylığı alanlardan malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi tutulmak isteyenler yazılı talip tarihini takibeden aybaşından,
itibaren işverenlerinden işe giriş bildirgeleri istenerek tescil edileceklerdir.2- Bulgaristan?dan Zorunlu Göç Eden Soydaşlarımızın Sigortalılığı
Bulgaristan?dan ülkemize zorunlu göç eden ve henüz Türk vatandaşlığını kazanamayan soydaşlarımız, 2527 sayılı Kanun ve bu Kanuna istinaden Bakanlar Kurulunca çıkarılan yönetmelik hükümlerine göre bir veya birkaç işveren tarafından çalıştırılmaları durumunda, 506 sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre ve tüm sigorta kollarına tabi olarak sigortalı sayılacaklardır.
Konu hakkinda 12-33 Ek sayılı Genelgede ayrıntılı açıklamalar yapılmıştır.
YARDIMCI OLABİLDİYSEM SEVİNİRİM
 

ece

Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
53
sorumu anlatamadım heralde, özel sektörde çalışanlara yemek yardımı, aile, çocuk yardımı verilmesi zorunluluğu varmıdır öğrenmek istediğim buydu?
 
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
577
Umarım soruna cevap olur.
29 Ocak 2004 Tarihli Resmi Gazete
Sayı: 25361
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
Sigorta Primlerinin Hesabına Esas Tutulacak Kazançların Aylık Tutarının Tespitinde Nazara Alınmayacak Olan Yemek Parası ile Çocuk ve Aile Zamlarının Günlük ve Aylık Tutarlarının Tespitine İlişkin Tebliğ
Amaç:
Madde l- Bu tebliğin amacı, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 06.08.2003 tarihli, 25191 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 4958 sayılı Kanunla değişik 77 nci maddesinin ikinci fıkrası gereğince sigorta primi kesilmeyecek ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca miktarları yıllar itibariyle belirlenecek olan yemek paraları ile çocuk ve aile zamlarının ne şekilde hesaplanacağına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2- Bu tebliğ, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun prime esas kazançlar başlığı altında yer alan 77 nci maddesi gereğince sigorta primi kesilmeyecek olan yemek parası ile çocuk ve aile zamlarının günlük ve aylık miktarlarının işverenlerce ne şekilde hesaplanacağına ilişkin kuralları kapsar.
Dayanak
Madde 3- Bu tebliğin dayanağı 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 29.07.2003 tarihli, 4958 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile değişik 77 nci maddesidir.
Uygulama
Madde 4- 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 77 nci maddesinin ikinci fıkrasında, ölüm, doğum ve evlenme yardımları, yolluklar, kıdem, ihbar ve kasa tazminatları, ayni yardımlar ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca miktarları yıllar itibariyle belirlenecek yemek, çocuk ve aile zamlarının sigorta primlerinin hesabına esas tutulacak kazançların aylık tutarının tespitinde nazara alınmayacağı, bunların dışında her ne ad altında ödeme yapılırsa yapılsın tüm ödemelerin prime tabi tutulacağı öngörülmüştür.
Kanunda yapılan bu düzenleme karşısında;
a- Yemek Paralan,
506 sayılı Kanunun yukarıda açıklanan madde hükmünün uygulanmasında, sigortalılara yemek parası adı altında yapılan ödemelerin işyerinde veya müştemilatında yemek verilmemesi şartıyla fiilen çalışılan gün sayısı dikkate alınarak 16 yaşından büyükler için her yıl belirlenen günlük asgari ücretin %6'sının yemek verilecek olan gün sayısı ile çarpılması sonucunda bulunacak miktarının aylık sigorta primine esas kazançların hesaplanmasında dikkate alınmaması, dolayısıyla bu tutardan sigorta primi kesilmemesi,
b- Çocuk Zammı,
Sigortalıya çocuk zammı adı altında yapılan ödemelerden iki çocuğa kadar (iki çocuk dahil) çocukların 18 yaşını, orta öğretim yapması halinde 20 yaşını, yüksek öğretim yapması halinde 25 yaşını doldurmamış olmaları şartıyla veya çalışamayacak durumda malul bulunan ve Sosyal Sigortaya, Emekli Sandıklarına tabi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık almayan erkek çocukları ile yaşları ne olursa olsun evli olmayan, evli olmakla beraber sonradan boşanan veya dul kalan ve Sosyal Sigortaya, Emekli Sandıklarına tabi bir işte çalışmayan, buralardan gelir veya aylık almayan kız çocukları için, sigortalının hizmet akdinin devam etmesi şartıyla fiilen çalışmasının olup olmadığı üzerinde durulmaksızın iki çocuğu geçmemek kaydıyla çocuk başına her yıl 16 yaşından büyükler için belirlenen aylık asgari ücretin %2'si oranındaki tutarının aylık sigorta primine esas kazançların hesaplanmasında dikkate alınmaması, yani bu miktarlardan sigorta primi kesilmemesi,
c- Aile Zammı,
Sigortalılara aile zammı adı altında yapılacak ödemelerin, sigortalının hizmet akdinin devam etmesi şartıyla fiilen çalışmasının olup olmadığı üzerinde durulmaksızın, sigortalının eşinin herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi olarak çalışmaması ve buralardan gelir veya aylık almaması durumunda, her yıl 16 yaşından büyükler için belirlenen aylık asgari ücretin %10'u oranındaki tutarının aylık sigorta primine esas kazançların hesaplanmasında dikkate alınmaması, dolayısıyla söz konusu miktardan sigorta primi kesilmemesi,
Uygun görülmüştür.
Yemek Paralan, Çocuk ve Aile Zamlarının Yıllık Ödenmesi
Madde 5- Sigortalılara yemek parası ile çocuk ve aile zamlarının yıllık olarak bir defada ödenmesi halinde bunların 4 üncü maddeye göre bulunacak aylık tutarının 12 katını geçmemesi şartıyla defaten yapılan bu ad altındaki yıllık ödemeler de sigorta priminden muaf tutularak, sigorta primi kesilmeyecektir.
Kazançların Sigorta Primine Esas Kazanç Alt Sınırının Altında Kalması
Madde 6- Uygulama başlığı altında 4 ncü maddede ne şekilde hesaplanacağı belirtilen yemek parası ile çocuk ve aile zamlarının, sigorta primine esas kazanç toplamından indirilmesinden sonra geriye kalan sigorta primi kesilecek kazançlar toplamının, prime esas kazanç alt sınırının altında kalması halinde, 506 sayılı Kanunun 78 nci maddesi gereğince sigorta primine esas kazanç alt sınırının altında sigorta primi ödenemeyecek olması nedeniyle sigorta primine esas kazanç altı sınırı ile sigortalının kazancı arasındaki fark tutara ilişkin sigorta primlerinin tümünün işverence karşılanması gerekmektedir.
Yürürlük
Madde 7- Bu tebliğ 01.01.2004 tarihi itibariyle yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 8- Bu tebliğ hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.
 
Üyelik
8 Haz 2005
Mesajlar
788
Sayın ece
Yardımlar sözleşmenize ve işverene bağlıdır.Ayrıca
506 sayılı kanun
Prime esas ücretler:
Madde 77 -
Sigortalılarla işverenlerin bir ay için ödeyecekleri primlerin hesabında:
a) Sigortalıların o ay için hak ettikleri ücretlerin,
b) Prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkaktan sigortalılara o ay içinde ödenenlerin,
c) İdare veya kaza mercilerince verilen karar gereğince (a) ve (b) fıkralarında yazılı kazançlar niteliğinde olmak üzere sigortalılara o ay içinde yapılan ödemelerin,
Brüt toplamı esas alınır.
(Değişik : 29.07.2003 - 4958 / 36 md. Y.T. 01.01.2004) Şu kadar ki, ölüm, doğum ve evlenme yardımları, yolluklar, kıdem, ihbar ve kasa tazminatları, ayni yardımlar ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca miktarları yıllar itibariyle belirlenecek yemek, çocuk ve aile zamları, sigorta primlerinin hesabına esas tutulacak kazançların aylık tutarının tespitinde nazara alınmaz. Bunların dışında her ne ad altında ödeme yapılırsa yapılsın tüm ödemeler prime tabi tutulur.
 
Üyelik
12 Haz 2005
Mesajlar
142
merhaba,

AİLE VE ÇOCUK YARDIMLARI (2005)


1 çocuk için yardım 10,03 YTL

2 çocuk için 20,06 YTLAile yardımı 50,13 YTL olarak uygulanacak.YEMEK YARDIMI MUAFİYETİ (GV)


Hizmet Erbabına işverenlerce yapılan yemek yardımları istisna tutarı (01.01.2005'den itibaren)
7,50 YTL

aradığınız cavapmı bilmem ama,

Saygılarımla,
 

ece

Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
53
zorunluluğu yoktur olarak anlıyorum zaten uygulamada da yok maalesef

cevaplar için teşekkür ederim....
 

Benzer konular

Üst