Şubat Ayı S.G.K İşlemlerinin Püf Noktaları

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
5,702
Konum
İSTANBUL
Şubat Ayı yaklaştığında İnsan Kaynakları, Personel Uzmanları,Puantörler telaşlanırlar.
Eski adı ile SSK’lı yeni adı ile 4-1(a)’lı çalışanların tahakkukları yapılırken kuralına uygun yol izlenmelidir.
Maktu aylık sistemine göre çalışanların aylıkları 30 gün üzerinden ödenir.
Saat ve diğer ücret esasına göre çalışanlarda aylık çalışma süresi dikkate alınır.
Burada çalışma ücreti ile birlikte sigortalılık süresine esas teşkil eden 30 gün kavramı önem taşır.
Ay 31,28,29 çekse bile tam çalışanlar için , SGK bildirilecek süre 30 gün olarak tespit edilir.
Kazanç hanesine ise o ayın tam çalışılan kazancı yazılacaktır.
Bu bağlamda en son 01/09/2012 tarihli İşveren Uygulama Tebliği’ne göre konuya açıklık getirmeye çalışacağız.
Ay yada Dönem İçindeki Çalışmaları Tam Olan Sigortalıların Prim Ödeme Gün Sayılarının Hesaplanması:
Ø Çalışmaları tam olan sigortalıların prim ödeme gün sayıları, ay yada dönemin kaç gün olduğuna bakmadan;
Ø Ay yada dönemin
Ø 28,
Ø 29,
Ø 30 veya 31 gün çektiği üzerinde durulmaksızın
Ø Sisteme 30 gün olarak girilecektir.
Örneğin:Ali bey özel sektöre ait bir işyerinde Şubat 2013 yılında tam ay çalışmış olduğundan bu ay 28 gün olsa bile sisteme sigortalı günü olarak 30 şeklinde girilecektir.Ay yada Dönem İçinde İşe Başlayan Sigortalıların Prim Ödeme Gün Sayılarının Hesaplanması:Ay yada dönemin ilk gününde işe giren ve o ayda tam çalışan sigortalılar hariç olmak üzere ;Ø Ay yada dönem içinde işe giren sigortalıların prim ödeme gün sayılarının tespitinde püf noktaların en önemlisi ise;Ø İşe giriş tarihleri ve aynı zamanda ay yada dönemin kaç gün olduğuna bakılarak parmak hesabı yapılmak suretiyle hesaplanır.Örneğin:
Ayşe hanım 11 Şubat 2013 tarihinde işe girmiştir.Bu durumda parmak hesabı yapılarak 18 gün üzerinden APHB sisteme günü girilecektir.
ü Bunun bir diğer pratik yolu ise;28-11 çıkarın+1 ilave edin sonuç 18 olacaktır.
ü Bir diğer pratik yol ise o ayın takvimini elinize alınız 11’i dahil ayın sonuna kadar saydığınızda sonucu 18 olarak bulacaksınız.
Ay yada Dönem İçinde İşten Ayrılan Sigortalıların Prim Ödeme Gün Sayılarının Hesaplanması
Ay yada dönemin son gününde çalıştıktan sonra işten ayrılan sigortalılar hariç olmak üzere;Ø Ay içinde işten ayrılan sigortalıların prim ödeme gün sayıları için püf nokta;Ø İşten çıkış tarihleri ve aynı zamanda ay yada dönemin kaç gün olduğuna bakılarak parmak hesabı yapılmak suretiyle hesaplanır.Örneğin:Fatih bey 18/02/2013 tarihinde işten ayrılması halinde sigortalı günü sisteme 18 olarak girilecektir.İşe Başladığı Ay yada Dönem İçinde İşten Ayrılan Sigortalıların Prim Ödeme Gün Sayılarının Hesaplanması:
İşe başladığı ay yada dönem içinde işten ayrılan sigortalıların ilgili ay yada dönemdeki prim ödeme gün sayıları ;Ay yada dönemin ilk günü işe başlayıp son günü işten ayrılanlar hariç olmak üzere,Ø Sigortalının işe giriş tarihi ve işten çıkış tarihleri dahil kaç gün olduğuna bakılarak burada püf nokta,Ø Parmak hesabı yapılmak suretiyle hesaplanır.Örneğin:Belma hanım 11 Şubat 2013 tarihinde işe girmiş olup 25 Şubat 2013 tarihinde işten istifa ederek ayrılmıştır.Parmak hesabı ile 15 gün olarak sisteme günü girilecektir.Bir diğer yöntem ise;Ø 25-11=14 gün +1 eklenir=15 gün olarak sisteme girilir.Ø Takvimden işe girilen tarihten itibaren çıkış günü dahil sayılarak çalışma süresi tespit edilir.
Ay yada Dönem İçinde İşe Girişi veya İşten Çıkışı Bulunmayan Sigortalılar Yönünden:
Ay yada dönem içinde işe girişi veya işten çıkışı bulunmayan, bazı nedenlerle örneğin;ü istirahat, ü ücretsiz izin,ü disiplin cezası gibiay yada dönemin bazı günlerinde çalışmayan ve çalışmadığı günler için de ücret almayan sigortalıların ilgili ay yada dönemdeki prim ödeme gün sayıları, ilgili ay yada dönemdeki gün sayısından, ücret almaya hak kazanılmamış gün sayısı çıkartılmak suretiyle hesaplanır. Örneğin: Özel sektöre ait bir işyerinde çalışan Ahmet bey ,2013/Şubat ayında 10 gün ücretsiz izinli olduğu ve ayın kalan günlerinin tamamı için ücret almaya hak kazanmış olduğunda, söz konusu ayda 28 gün bulunması ve sigortalının 10 gün eksik çalışmış olması nedeniyle, Ahmet Bey 2013/Şubat ayındaki prim ödeme gün sayısı 18 olacaktır.
Ay yada Dönem İçinde İşe Girişi veya İşten Çıkışı Bulunan Sigortalılar YönündenAy yada dönem içinde işe başlayan veya işten ayrılan sigortalıların, aynı zamanda çeşitli nedenlerle örneğin;ü istirahat, ü ücretsiz izin, ü disiplin cezası gibi ay yada dönem içinde hak kazanılmış hafta tatili dışında, çalışmadığı ve çalışmadığı günler içerisinde ücret almadığı günlerin bulunması durumunda, ilgili ay yada dönemdeki prim ödeme gün sayısı, ücret alınan gün sayısı esas alınmak suretiyle, başka bir ifade ile ilgili ay yada dönemdeki gün sayısından, işe başladığı tarihten önceki gün sayısı, işten ayrıldığı tarihten sonraki gün sayısı ve ücret alınmayan gün sayısı çıkartılmak suretiyle hesaplanacaktır. Örneğin: Özel sektöre ait bir işyerinde 11/02/2013 tarihinde işe başlamış olan sigortalının, 2013/Şubat ayında işe başladığı tarihten sonra 3 gün istirahatlı bulunduğu ve hak kazanılmış hafta tatili dışında söz konusu ayın diğer günlerinin tamamında çalışmış olduğu varsayıldığında, ilgili aydaki prim ödeme gün sayısı 28 - 10 - 3 = 15 olacaktır. Hak kazanılmadığı halde kullanılmış olan hafta tatili için ücret ödenmesi halinde, bu sürelere ilişkin ücretler de prime esas kazanca dahil edileceğinden, bu durumda bahse konu süreler prim ödeme gün sayısına dahil edilecektir.
Geçici İş Göremezlik Süresine Ait Ödenek Alan İşçinin Bu Sürelerine Ait İşveren Ücret Ödemez İse Bildirim Esası:
Genel de uzun vade de istirahat alan 4-1(a)’lı sigortalılar için geçici iş göremezlik ödeneği aldığı günleri işveren sigortalılık süresi olarak bildirmeyebilir.
Bu durumda çalışan süreden istirahatli olunan süreler düşürülerek bildirilir.
Örneğin:
Fatma hanım çalıştığı özel sektörde Şubat/2013 Döneminde 10 gün istirahatli olduğu için işveren tarafından gün süresi 18 gün olarak bildirilecektir.
Hafta Tatili Ücretine Hak Kazanıp Kazanılmamasına Göre Prim Ödeme Gün Sayısının Hesaplanması: Ø 394 sayılı Hafta Tatili Hakkında Kanunda, hafta içindeki çalışma süresi altı gün olarak belirlenmiş ve her altı günlük çalışma sonucu işçinin 24 saatten az olmamak üzere dinlendirileceği, Ø 4857 sayılı İş Kanununda ise, genel bakımdan haftalık çalışma süresinin haftada en çok 45 saat olduğu, aksi kararlaştırılmamış ise bu sürenin işyerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanacağı, 4857 sayılı Kanun kapsamına giren işyerlerinde, işçilere tatil gününden önce 63 üncü maddeye göre belirlenen iş günlerinde çalışmış olmaları koşulu ile 7 günlük bir zaman dilimi içinde kesintisiz en az 24 saat dinlenme (hafta tatili) verileceği, çalışılmayan hafta tatili günü için işveren tarafından bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretinin tam olarak ödeneceği, öngörülmüştür. Buna göre, sigortalıların işe başladığı ay yada dönemdeki prim ödeme gün sayılarının ve prime esas kazanç tutarlarının hesaplanması sırasında;ü 394 ,ü 4857 sayılı Kanunlarda öngörülen hafta tatili ücretine hak kazanıp kazanmadığı hususu da göz önüne alınır ve hak kazanılan hafta tatili prim ödeme gün sayısına dahil edilir. Diğer taraftan, hafta tatiline hak kazanmadıkları halde hafta tatili yapan sigortalılara, kullanmış oldukları hafta tatili için ücret ödenmesi zorunlu olmadığından, bu sürelerin prim ödeme gün sayısının hesaplanması sırasında dikkate alınması mümkün bulunmamaktadır. Burada işverene uyarımız; Bu durumda 5510 sayılı Kanunun 86’ncı maddesinin dördüncü fıkrasına istinaden, ü Ay içindeki eksik çalışmaya (hafta tatiline) ilişkin puantaj kaydının yasal süresi içinde SGK verilmesi gerekmektedir.ü Buna karşın, hak kazanılmadığı halde kullanılmış olan hafta tatili için ücret ödenmesi halinde, bu sürelere ilişkin ücretler de prime esas kazanca dahil edileceğinden, bu durumda bahse konu süreler prim ödeme gün sayısına dahil edilecektir.
Çalışanlara Uyarımız
Şubat ayında tam süreli çalışanlar istirahat yada ücretsiz izin aldıklarında diğer aylara göre kayıpları fazla olacaktır.
Emeklilikte bazen 1 gün eksik olması halinde emekli maaşımız iptal edilmektedir.

Örneğin:
Şubat 2013 tarihinin 28 gün olmasından dolayı tam çalışıldığında sigortalılık süresi 30 olacaktır.
1 gün istirahat yada ücretsiz izin alındığında 27 gün olarak değerlendirilerek sigortalılık süresinden 3 gün kayıp yaşayacaktır.
1 gün izine karşılık 2 gün daha artı kayıbı olacaktır.

Asgari Ücretli İçin Çalışma Bildirimi:
Maktu aylık ile çalışan için 30 gün ücret karşılığı ve gün bildirilir.
Günlük esasına göre ise ücret üzerine anlaşmış ise;
32,62*28=913,36 TL.Brüt Tutar.
Sigortalı için bildirim 30 gün üzerinden 978,60 TL olarak bildirilecektir.
2 gün için hem işçi hem de İşveren paylarını işveren ödeyecektir.

Kaynak:Vedat İlki
Kaynak:VEDAT İLKİ
 
Son düzenleme:
Üst